Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhhiepvma
#936263

Download miễn phí Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.1 Một số khái niệm chung 1

 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của quá trình bán hàng 1

 1.1.2 Khái niệm và ý nghĩa của công tác xác định kết quả bán hàng 1

 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2

1.2 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2

 1.2.1 cách bán hàng 2

 1.2.1.1.Bán hàng theo cách gửi hàng, đại lý 2

 1.2.1.2.Bán hàng theo cách trả góp, trả chậm 3

 1.2.1.3.Bán hàng theo cách giao hàng trực tiếp

 1.2.1.4.Bán hàng theo cách đổi hàng

 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 4

 1.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 4

 1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 6

 1.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 8

1.2.3.1 Khái niệm doanh thu 8

1.2.3.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 8

 1.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 9

 1.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 10

1.2.5.1.Kế toán chi phí bán hàng 10

1.2.5.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 11

 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MỚI

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Giáo Dục Mới

2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH Giáo Dục Mới. 14

2.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Giáo Dục Mới 15

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 15

2.1.4 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty 16

2.1.5 Hình thức kế toán công ty áp dụng

2.1.6 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm gần đây 18

2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới 19

2.2.1 Kế toán bán hàng 19

 2.2.1.1Nội dung doanh thu bán hàng

 2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp

 2.2.1.3 Trình tự kế toán tại doanh nghiệp

2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 24

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 25

2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 27

2.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng 30

 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MỚI

3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới 32

 3.1.1 Những thành tựu 32

 3.1.2 Những tồn tại 33

3.2 Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Giáo Dục Mới 34

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i và phát triển của công ty.
Phó GĐ là người giúp GĐ điều hành lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty thực hiện nhiệm vụ do GĐ công ty phân công.
Các phòng ban chuyên môn: Có chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao và tham mưu cho ban giám đốc trong việc vạch ra đường lối và chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
Cụ thể như sau:
-Phòng kế toán: Có chức năng quản lý tài chính của công ty thông qua việc thu thập xử lý các chứng từ để ghi chép vào sổ sách kế toán trong quá trình hoạt động của công ty. Báo cáo tình hình biến động giá cả, các khoản công nợ, doanh thu để GĐ kịp thời có những quyết định đúng đắn trong công tác chỉ đạo kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao.
Cuối niên độ kế toán, phòng kế toán tài chính thưc hiện việc báo cáo tài chính kết quả kinh doanh với GĐ đồng thời tính toán các khoản thuế phải nộp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.
- Phòng thiết kế phần mềm: Có chức năng định hướng phát triển sản phẩm, nghiên cứu chế tạo mẫu sản phẩm. Có vai trò trực tiếp thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa.Với đội ngũ nhân viên chiếm đa số có thể chiếm tới 60% tổng doanh thu của công ty, sự lớn mạnh, hướng đi đúng đắn của công ty phụ thuộc phần lớn vào tổ chức, hoạt động của đội ngũ phòng ban này.
- Phòng kinh doanh: Có chức năng quản lý kinh doanh với nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo việc mua bán hàng hóa, ký kết các hợp đồng mua bạn, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đồng thời liên hệ gắn kết chặt chẽ với phòng thiết kế phần mềm đã hoạch định các chiến lược, mở rộng thị phần, hướng đi tiếp cho công ty.
- Phòng tổ chức hành chính: Có chức năng giải quyết các công việc nội bộ trong công ty.
2.1.4 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Gíao Dục Mới
Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC.
Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01/N đến 31/12/N.
Hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chung.
Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.
Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao tuyến tính (theo đường thẳng).
Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam.
Công tác kế toán và phần mềm được sử dụng trên máy vi tính.
Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, chỉ đạo kịp thời cả ban lãnh đạo Công ty, tạo điều kiện chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ của kế toán trưởng, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung: Phòng kế toán gồm 6 người: kế toán trưởng và các kế toán viên. Chức năng nhiệm vụ của các nhân viên kế toán
Sơ đồ tổ chức phòng kế toán ( sơ đồ 08 - phụ lục )
Kế toán trưởng: tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế quản lý tài chính quy định. Ngoài ra, kế toán trưởng còn tham gia xét duyệt các phương án kinh doanh của Công ty, phân tích, tính toán kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty hàng tháng, hàng quý theo định kỳ, niên độ kế toán phải chịu trách nhiệm lập các báo theo quy định hiện hành để nộp cho ban lãnh đạo Công ty.
Kế toán tổng hợp: Cuối kỳ tổng hợp số liệu để giúp kế toán trưởng lập các báo cáo tài chính.
Kế toán tiêu thụ sản phẩm: Có nhiệm vụ theo dõi hàng hóa đầu ra, đầu vào. Mở sổ theo dõi hàng xuất bán, hàng đại lý.
Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ theo dõi quá trình thanh toán trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
Kế toán xuất nhập khẩu: Có nhiệm vụ theo dõi tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động.
2.1.5 Hình thức kế toán công ty áp dụng
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty đều được ghi sổ kế toán theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế. Công ty đã sử dụng sổ kế toán theo chế độ hiện hành.
Sæ kÕ to¸n
C«ng ty TNHH C«ng NghÖ Gi¸o Dôc Míi ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: Chøng tõ ghi sæ, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë c«ng ty ®Òu được ghi sæ kÕ to¸n theo tr×nh tù thêi gian vµ néi dung kinh tÕ
a, §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ
C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ chøng tõ ghi sæ. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm:
+ Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
+ Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i
Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ
Chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh sè liÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m ( kÌm theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ kÕ to¸n ®Ýnh kÌm, ph¶i ®ưîc kÕ to¸n trưởng duyệt trước khi ghi sæ kÕ to¸n.
b, Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ cña c«ng ty
- Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n như: ho¸ ®¬n b¸n lÎ, phiÕu xuÊt kho hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®ưîc kiÓm tra, ®ưîc dïng lµm c¨n cø ghi sæ (thưêng trong kho¶ng thêi gian 5 ngµy) kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo c¸c sæ chi tiÕt ®Æc biÖt lµ sæ quü tiÒn mÆt. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®ưîc dïng ghi vµo sæ c¸i.
- Cuèi th¸ng kÕ to¸n kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tÝnh ra tæng sè ph¸t sinh nî, cã vµ sè dư cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh.
- Sau khi kÕ to¸n ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (được lËp tõ c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) ®ưîc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.
KÕ to¸n ®èi chiÕu , kiÓm tra chÆt chÏ sao cho tæng sè ph¸t sinh Nî vµ Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ tæng sã dư cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè dư cña tõng tµi kho¶n tư¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt.
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại công ty ( sơ đồ 09 - phụ lục)
Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Công ty áp dụng bao gồm những sổ sau:
Sổ quỹ TM
Sổ đăng ký CTGS
Các sổ chi tiết: 1. Sổ chi tiết TSCĐ
2. Sổ chi tiết tiền gửi
3. Sổ TSCĐ
4. Sổ chi tiết thanh toán
5. Sổ chi tiết bán hàng
6. Sổ chi tiết tiền lương
7. Sổ lương Dn
8. Sổ theo dõi Thuế GTGT
9. Sổ nguồn vốn
10. Sổ chi phí
4. Sổ cái
2.1.6 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm gần đây ( Mẫu biểu 10-phụ lục )
Nhận xét:
Trong bảng báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh năm 2008-2009 cho ta thấy rõ tổng doanh thu của năm sau cao hơn năm trước. Chi phí có tăng nhưng đây cũng là một điều hợp lý bởi doanh thu tăng kéo theo chi phí tăng.
Công ty có quy mô hoạt động vào loại vừa, doanh thu hàng năm đạt hơn 40 tỷ đồng, cụ thể là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 là 40.107.256.342 đồng và năm 2009 là 48.316.423.578đồng,tăng 8.209.167.236 đồng, ứng với 20,46% so với năm 2008. Gía vốn hàng bán năm 2009 tăng 1.709.969.059 đồng hay 4,42% so với năm 2008 đã làm giảm tương ứng lợi nhuận trong năm.
Doanh thu hoạt động tài chí...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement