Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By loc_kieumau
#936256

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 8

1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh 8

1.2.2. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và thị trường 12

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 13

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 16

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 16

1.4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 17

1.4.2.1. Các chính sách, chế độ kế toán của Công ty 17

1.4.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại Công ty 18

1.4.2.3. Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán tại Công ty 19

1.4.2.4. Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán tại Công ty 21

1.4.2.5. Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán tại Công ty 22

PHẦN HAI THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 24

2.1. Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 24

2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất 24

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 24

2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 25

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25

2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 26

2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26

2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33

2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 38

2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty 42

2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty 45

2.3.1 Đối tượng tính giá thành 45

2.3.2. Kỳ tính giá thành 45

2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 45

PHẦN BA HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L¾P M¸Y ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 49

3.1. Nhận xét, đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần L¾p m¸y điện nước và xây dựng 49

3.1.1. Ưu điểm 49

3.1.2. Nhược điểm 50

3.2. Sù cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần L¾p m¸y điện nước và Xây dựng 52

3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng 53

KẾT LUẬN 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chức công tác kế toán tại Công ty
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cho nªn C«ng ty ¸p dông lo¹i h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp trung.
S¬ ®å 1.3: S¬ ®å tổ chức bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty
KÕ to¸n tr­ëng
KÕ to¸n ngân hàng và thanh to¸n
Kế toán tiền mặt và Thñ quü
KÕ to¸n tæng hîp và tính giá thành
KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp
- KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng): Qu¶n lý ho¹t ®éng kÕ to¸n, tµi chÝnh toµn C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o ho¹t ®éng tµi chÝnh ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc
+ KiÓm tra, xÐt duyÖt tÝnh hîp ph¸p, hîp lý c¸c chøng tõ tµi chÝnh, c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n vµo cuèi kú h¹ch to¸n.
+ Tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ.
+ Ph©n c«ng vµ gi¸m s¸t kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c c¸n bé trong phßng
- KÕ to¸n tæng hîp và tính giá thành : Tæng hîp doanh thu, chi phÝ, quyÕt to¸n thuÕ. TiÕp nhËn, kiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ, ®èi chiÕu c«ng nî néi bé. Cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n th¸ng, quý, n¨m b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc C«ng ty vµ kÕ to¸n tr­ëng.
- KÕ to¸n ngân hàng và thanh to¸n : KiÓm tra, gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Theo dâi c«ng nî vµ thanh quyÕt to¸n hîp ®ång. LËp phiÕu thu, chi tiÒn mÆt. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh víi Ng©n hµng. Qu¶n lý thu, chi tiÒn mÆt. Theo dâi b¸o nî c¸c ®¬n vÞ néi bé, ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. Theo dâi qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô, thùc hiÖn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, theo dâi thu, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cña C«ng ty.
- Kế toán tiền mặt và thñ quü : Qu¶n lý, cÊp ph¸t tiÒn mÆt. TiÕp nhËn vµ qu¶n lý tiÒn mÆt tõ c¸c nguån thu cña C«ng ty. L­u gi÷ hîp ®ång, c«ng v¨n giÊy tê vµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ. Theo dâi t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông BHYT, BHXH, KPC§. Theo dâi , ®èi chiÕu t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt, sè d­ tiÒn mÆt, kiÓm quü.
- Ngoµi phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cßn cã c¸c kÕ to¸n cña c¸c xÝ nghiÖp vµ trung t©m: C¸c kÕ to¸n nµy cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ h¹ch to¸n toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ m×nh. §Þnh kú hµng quý lËp b¸o c¸o göi vÒ C«ng ty. C«ng ty tæng hîp vµ lªn c¸c b¸o c¸o göi cho c¬ quan cÊp trªn.
1.4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty
1.4.2.1. Các chính sách, chế độ kế toán của Công ty
C«ng ty ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù qu¶n vÒ tµi chÝnh, tù c©n ®èi c¸c kho¶n thu chi, cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ lµm sinh lîi c¸c nguån vèn cña C«ng ty. ChÕ ®é l­u gi÷ tµi liÖu cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp, C«ng ty thực hiện chế độ kế to¸n theo quyết định số 15/2006QĐ-BTC.
N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo cuèi ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. N¨m tµi chÝnh ®Çu tiªn b¾t ®Çu tõ ngµy C«ng ty ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m ®ã.
1.4.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại Công ty
Do mô hình tổ chức kế toán của công ty là hình thức kế toán tập trung nên mọi chứng từ kế toán phát sinh đều được tập trung về phòng kế toán. Tuy nhiên ngoài kế toán công ty, tại các xí nghiệp thành viên đều có kế toán phụ trách nên các chứng từ của xí nghiệp đều được kế toán tại đó lưu giữ, cuối tháng kế toán xí nghiệp có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo lên kế toán công ty.
B¶ng 1.3: Danh môc chøng tõ kÕ to¸n Công ty sử dụng
STT
Tªn chøng tõ
Sè hiÖu
chøng tõ
1
PhiÕu nhËp kho
01-VT
2
PhiÕu xuÊt kho
02- VT
3
ThÎ kho
06-VT
4
PhiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú
07-VT
5
Biªn b¶n kiªm kª vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸
08-VT
6
PhiÕu thu
01 – TT
7
PhiÕu chi
02-TT
8
GiÊy t¹m øng
03-TT
9
B¶ng kiÓm kª quü
07a-TT
10
B¶ng chÊm c«ng
01-L§TL
11
B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng
02-L§TL
12
B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng
05-L§TL
13
GiÊy chøng nhËn nghØ viÖc h­ëng BHXH
03-L§TL
14
Hîp ®ång giao kho¸n
08-L§TL
15
Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng
01GTKT-3LL
16
Biªn b¶n giao nhËn TSC§
01-TSC§
17
ThÎ TSC§
02-TSC§
18
Biªn b¶n thanh lý TSC§
03-TSC§
19
Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§
05-TSC§
1.4.2.3. Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán tại Công ty
C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng tµi kho¶n kh¸ hoµn thiÖn trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong ch­¬ng tr×nh, c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i:
- Nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n ph¶n ¸nh tµi s¶n vµ nguån vèn: danh môc sè d­ c¸c tµi kho¶n nµy ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §­îc gäi lµ c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n thùc chÊt.
- Nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ chØ ®¬n gi¶n lµ trung gian tËp hîp chi phÝ, sau ®ã l¹i ®­îc tÊt to¸n sang c¸c tµi kho¶n kh¸c vµ cuèi k× kÕ to¸n. Kh«ng cã sè d­ cuèi k× vµ kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. §­îc gäi lµ c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n danh nghÜa.
§èi víi tµi kho¶n ph¶n ¸nh chi phÝ th× cÇn chän tÝnh chÊt cña tµi kho¶n lµ ®èi t­îng chi phÝ.
Do đặc điểm của ngành xây dựng nên các tài khoản, chứng từ kế toán chủ yếu công ty áp dụng như sau:
B¶ng 1.4: Tµi kho¶n sö dông
STT
Tªn tµi kho¶n
Sè hiÖu TK
1
TiÒn mÆt
111
2
TiÒn göi ng©n hµng
112
3
Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
131
4
ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
133
5
Chi phÝ tr¶ tr­íc
142
6
Nguyªn vËt liÖu
152
7
C«ng cô, dông cô
153
8
Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
154
9
Thµnh phÈm
155
10
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
211
11
Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh
212
12
Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
213
13
Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
214
14
Vay ng¾n h¹n
311
15
Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
331
16
ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
333
17
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
334
18
Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
338
19
Nî dµi h¹n
342
20
Nguån vèn kinh doanh
411
21
Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi
421
22
Quü khen th­ëng, phóc lîi
431
23
Doanh thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô
511
24
Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
621
25
Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
622
26
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
627
27
Gi¸ vèn hµng b¸n
632
28
Chi phÝ tµi chÝnh
635
29
Chi phÝ b¸n hµng
641
30
Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
642
31
Thu nhËp kh¸c
711
32
Chi phÝ kh¸c
811
33
X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
911
1.4.2.4. Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán tại Công ty
HÖ thèng sæ kÕ to¸n: C¨n cø vµo quy m«, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n, hiÖn nay h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chung .
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ chi tiết. Định kỳ, căn cứ vào sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng dồn số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được lập từ các sổ kế toán chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.
S¬ ®å 1.4: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung ë C«ng ty
Chøng tõ gèc
NhËt ký
chung
Sæ chi tiÕt
NhËt ký ®Æc biÖt
B¶ng tæng hîp chi tiÕt
Sæ c¸i
B¸o c¸o
tµi chÝnh
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
Ghi chó :
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu, kiÓm tra
1.4.2.5. Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán tại Công ty
Các báo cáo kế toán của Công ty Lắp máy điện nước và Xây dựng do kế toán tổng hợp lập và kế toán trưởng ký duyệt. Hệ thống báo cáo của công ty bao gồm:
Hệ thống báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng:
+ Báo cáo tháng: Tờ khai thuế GTGT, báo các tình hình sử d
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement