Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ruaiudh
#936218

Download miễn phí Chuyên đề Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế khẩu tại Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Cửa Lò

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CỬA LÒ 4

1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHTMCP Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 4

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò. 5

1.2.1. Giám đốc. 7

1.2.2. Phòng khách hàng. 8

1.2.2.1. Chức năng. 8

1.2.2.2. Nhiệm vụ. 8

1.2.3. Phòng kế toán giao dịch. 10

1.2.3.1. Chức năng. 10

1.2.3.2. Nhiệm vụ: 11

1.2.4. Phòng Tiền tệ kho quỹ. 14

1.2.5. Phòng tổ chức hành chính. 14

1.2.6.Tổ quản lý rủi ro và quản lý nợ có vấn đề 15

1.2.7.Tổ điện toán. 15

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CỬA LÒ. 16

2.1. Quy định về quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 16

2.1.1.Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu: 17

2.1.1.1. Tiếp nhận hồ sơ xin mở L/C: 17

2.1.1.2. Mở và phát hành L/C: 17

2.1.1.3. Tu sửa và tra soát L/C: 18

2.1.1.4. Nhận kiểm tra chứng từ và thanh toán: 18

2.1.2. Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu: 19

2.1.2.1. Nhận, thông báo, xác nhận L/C: 19

2.1.2.2. Sửa đổi thư tín dụng: 20

2.1.2.3. Tiếp nhận, kiểm tra, gửi chứng từ và đòi tiền: 21

2.1.3. Quy trình thanh toán chuyển tiền: 22

2.1.4. Quy trình thanh toán nhờ thu: 23

2.1.4.1. Quy trình thanh toán nhờ thu đến: 24

2.1.4.2 Quy trình thanh toán nhờ thu đi: 25

2.2.Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 25

2.2.1 Thanh toán hàng xuất khẩu: 25

2.2.2. Thanh toán hàng nhập khẩu. 27

2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động thanh toán quốc tê tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 30

2.2.3.1. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 30

2.2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 32

2.2.3.3. Một số nguyên nhân của những tồn tại trong thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 34

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CỬA LÒ 35

3.1. Dự báo về hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 35

3.2. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 36

3.2.1. Định hướng phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam. 37

3.2.2. Phương hướng phát triển của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 38

3.3.- Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hang Công thương Chi nhánh Cửa Lò 43

3.3.1. Các giải pháp đối với Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò. 43

3.3.1.1. Đa dạng hoá các cách thanh toán xuất nhập khẩu: 43

3.3.1.2. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường thanh toán xuất nhập khẩu phù hợp: 44

3.3.1.3. Ứng dụng Marketing trong hoạt động của Ngân hàng: 45

3.3.1.4. Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu: 47

3.3.1.5. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của thanh toán viên: 49

3.3.1.6. Thực hiện chiến lược hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ của khách hàng: 51

3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước. 53

3.3.3. Kiến nghị đối với các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu. 57

3.3.3.1. Đối với đơn vị nhập khẩu: 57

3.3.3.2. Đối với đơn vị xuất khẩu: 58

KẾT LUẬN 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ruyền thống, đầu tư khép kín từ khâu sản xuất đến khâu chế biến xuất khẩu, thực hiện lãi suất linh hoạt, thời gian cho vay hợp lý do đó một số doanh nghiệp mới xin đặt mối quan hệ tín dụng, các bạn hàng truyền thống đã quay lại. Về mặt thanh toán xuất nhập khẩu, áp dụng cho hàng xuất khẩu chủ yếu là cách tín dụng chứng từ vì cách này đảm bảo cho người xuất khẩu được thanh toán an toàn nhất.
Bảng 1: Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu qua NHCT_CL.
Đơn vị: USD
Nghiệp vụ kinh doanh
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Thông báo L/C
Đòi tiền L/C
Chuyển tiền đến
5
7
10
200.000
150.357
155.026
6
12
14
2.000.000
2.702.136
3.042.547
8
15
17
3.000.300
3.004.327
3.462.154
10
20
22
4.200.600
3.754.109
4.547.247
Tổng cộng
22
505.383
32
7.744.683
40
9.466.781
52
12.501.956
Nguồn: Báo cáo thanh toán hàng xuất khẩu của NHCT-CL.
So sánh số liệu các năm, từ 2006-2009 cho thấy hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu có xu hướng tăng nhưng tăng với mức độ chậm. Tuy số lượng các món thanh toán có phần tăng lên nhưng trị giá từ hoạt động xuất khẩu trong thời gian qua không cao có thể được giải thích bằng các nguyên nhân khác nhau:
Thứ nhất, do sự giảm sút hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.
Thứ hai, sự ra đời và cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại được phép tham gia hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu để thu hút khách hàng trong khi số lượng các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu bị hạn chế.
Xét về cơ cấu hàng xuất:
Bảng 2: Cơ cấu hàng xuất khẩu chủ yếu thanh toán qua NHCT-CNCL
Đơn vị: USD
Nhóm hàng
2005
2006
2007
2008
2009
Hàng Nông sản
7.499
8.154
9.245
8.715
8.514
Hàng CN nhẹ
4.452
5.478
6.142
7.256
8.016
Tổng giá trị XK
11.951
13.632
15.387
15.971
16.530
Nguồn: Báo cáo thanh toán hàng xuất nhập khẩu của NHCT-CNCL.
Nhìn vào cơ cấu hàng xuất khẩu thanh toán qua Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò ta thấy tổng giá trị xuất khẩu qua các năm có tăng nhưng với mức độ chậm,chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng như thủy sản và hang công nghiệp nhẹ.
2.2.2. Thanh toán hàng nhập khẩu.
Hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu tuy bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tai chính toàn cầu 2008, tuy vậy ngân hàng cũng thu hút được thêm một số khách hàng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. Điều đó được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3: Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu qua NHCT- CNCL
Đơn vị tính: USD
Năm
Nghiệp vụ kinh doanh
Mở L/C
Thanh toán nhờ thu
Thanh toán T/TR
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
2005
2006
2007
2008
2009
17
20
25
27
26
573.246
678.423
845.158
889.416
875.975
7
12
15
16
15
170.180
248.176
327.483
348.152
310.478
21
27
29
31
30
975.416
1.187.423
1.354.479
1.542.247
1.248.746
Nguồn: Báo cáo tình hình thanh toán xuất nhập khẩu của NHCT- CNCL
Theo dõi số món và doanh số hoạt động của các nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu từ năm 2005 đến nay cho thấy mức tăng trưởng qua các năm là không đồng đều. Số L/C được mở tăng lên qua các các giai đoạn cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, tuy có sự tăng lên như vậy nhưng mức tăng không cao bởi Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò là một chi nhánh nhỏ, vì vậy hoạt động thanh toán nhập khẩu diễn ra rất ít, chưa thực sự là thế mạnh của ngân hàng. Đặc biệt năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại chính toàn cầu, vốn đầu tư nước ngoài giảm sút, ngoại tệ khan hiếm, kim ngạch xuất nhập khẩu ở Việt Nam sụt giảm. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò vẫn tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán để thu hút khách hàng. Riêng năm 2009 số lượng cũng như trị giá L/C nhập khẩu thanh toán qua ngân hàng giảm xuống do ảnh hưởng của nhiều nhân tố: do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên có quan hệ buôn bán với các nước trong khu vực gặp khiều khó khăn. Số lượng và trị giá L/C xuất khẩu biến động không ổn định qua các năm, điều này là do nền kinh tế Việt Nam đang còn nhiều khó khăn, lượng hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng khô. Ngoài ra còn phụ thuộc vào khả năng khai thác của các đơn vị xuất khẩu và do phải cạnh tranh với các nước khác trên thế giới nên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chưa đạt được hiệu quả cao nhất.
Bảng 4: Cơ cấu hàng nhập khẩu thanh toán qua NHCT- CN CL.
Đơn vị tính: USD
Nhóm hàng
2005
2006
2007
2008
2009
Máy móc vật tư
2.015
2.213
2.548
2.716
2.641
Hàng dân dụng
1.474
1.746
2.013
2.147
1.994
Tổng giá trị NK
3.489
3.953
4.561
4.863
4.635
Nguồn: Báo cáo thanh toán hàng xuất nhập khẩu của NHNo&PTNT-HN
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy hàng nhập thanh toán qua Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò chủ yếu là máy móc thiết bị, sau đó là hàng dân dụng (ô tô, hàng điện tử...). Về lương thực, nước ta đã tự trang trải và xuất khẩu hơn 3 triệu tấn/năm, đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Thuỷ lợi, giống cây trồng là các yếu tố cơ bản thúc đẩy năng suất lương thực lên cao, hiện nay năng suất bình quân của ta khoảng 50 tạ/ha còn quá thấp so với năng suất bình quân trên thế giới.
2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động thanh toán quốc tê tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò.
2.2.3.1. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại quốc tế của nước ta tăng nhanh làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. Do đó nhu cầu về thanh toán quốc tế thông qua ngân hàng ngày càng tăng. Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã có những thành công đáng kể trong lĩnh vực tìm kiếm bạn hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế, thu hút ngày càng nhiều khách hàng thực hiện thanh toán thông qua chi nhánh.
Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã có những bước phát triển đáng kể, nâng cao tổng thu hoạt động kinh doanh đối ngoại lên rất nhiều. Đạt được điều này là do kết quả nỗ lực của nhân viên và ban lãnh đạo toàn Ngân hàng. Cán bộ ở đây đã không ngừng học hỏi tiếp thu kinh nghiệm và tìm tòi sáng tạo, phát huy những khả năng của ngân hàng nhằm giao dịch với khách hàng và tìm đối tác mới có triển vọng.
Với nguồn vốn ngoại ổn định, các dịch vụ thanh toán được hoàn thiện nhất là uy tín trong thanh toán xuất nhập khẩu được nâng cao. Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã mở rộng cho vay xuất nhập khẩu và gia tăng nghiệp vụ thanh toán quốc tê.
Nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu được trú trọng triển khai mạnh và phát triển nhanh trên toàn hệ thống. Riêng về tình hình thanh toán bằng cách tín dụng chứng từ trong những năm gần đây, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã đạt được kết quả tốt.
Các cách thanh toán xuất nhập khẩu được áp dụng tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò ngày càng phong phú và đa dạng. Thanh toán bằng chuyển tiền, thanh toán bằng nhờ thu, thanh toán séc và thanh toán bằng thư tín dụng. Tuy hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu được mở rộng nhưng quy mô vẫn nhỏ bé, chủ yếu vẫn là mở L/C hàng xu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement