Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Abukcheech
#936188

Download miễn phí Chuyên đề Giảm chi phí kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

1.1. Chức năng nhiệm vụ và bộ máy quản lý của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 3

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 11

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 17

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 17

1.2.2. Môi trường kinh doanh của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 22

1.2.3. Đặc điểm các nguồn lực của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 30

CHƯƠNG 2 35

THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 35

2.1. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 35

2.1.1. Kết quả chung 35

2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất 38

2.1.3. Kết quả hoạt động tiêu thụ 39

2.2. Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 41

2.2.1. Phân tích chung về kết quả chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 41

2.2.2. Phân tích hiệu quả chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 51

2.2.3. Phân tích tình hình quản lý chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 58

2.3. Đánh giá về thực trạng chi phí kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua 60

2.3.1. Ưu điểm 60

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 61

CHƯƠNG 3 63

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 63

TRONG NHỮNG NĂM TỚI 63

3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm tới 63

3.1.1. Thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm tới 63

3.1.2. Nhiệm vụ và phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm tới 66

3.2. Biện pháp giảm chi phí kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm tới 70

3.2.1. Tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu 70

3.2.2. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao 73

3.2.3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp 73

3.2.4. Nâng cao hiệu quả sản xuất của máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào trong sản xuất 74

3.3. Điều kiện thực hiện các kiến nghị 76

3.3.1. Đổi mới công nghệ sản xuất 76

3.3.2. Tổ chức và quản lý cán bộ 77

KẾT LUẬN 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh kẹo Hải Châu
Với những trang thiết bị có tại Công ty như ta thấy trên Bảng 1.5 chứng tỏ ban quản lý của Công ty rất quan tâm đến việc áp dụng các máy móc hiện đại vào sản xuất. Việc đầu tư công nghệ tiên tiến đòi hỏi phải có nguồn vốn bước đầu là rất lớn, nhưng nó sẽ là nhân tố hết sức quan trọng có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao mà không tốn nhiều thời gian và sức lao động. Với chủ trương này trong tương lai Công ty sẽ đạt được những thành tựu to lớn cả về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm, bên cạnh đó công ty sẽ tiết kiệm được một số lượng đáng kể nguyên vật liệu, sức lao động cũng như thời gian hao phí sản xuất. Tuy nhiên không phải tất cả đầu tư đều có lãi mà điều đó còn phụ thuộc vào thực trạng kinh tế tại Công ty khi đó, nếu như công ty quá chú trọng cho công nghệ mới nhưng sản phẩm sản xuất ra lại chưa tiêu thụ được hay có tiêu thụ nhưng số lượng không nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng bởi lãi vay bởi giá trị của đồng tiền trên thị trường… do đó sẽ dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thay đổi.
Tiềm lực Tài chính
Ta có thể xem xét tiềm lực tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm gần đây qua bảng số liệu sau:
Bảng 1.6 : Cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
từ năm 2007-2009
Vốn
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Mức
Tỷ trọng
Mức
Tỷ trọng
Mức
Tỷ trọng
Đơn vị tính
Triệu đồng
%
Triệu đồng
%
Triệu đồng
%
Theo cơ cấu
1. Vốn cố định
91.208
72,97
96.385
72,59
118.431
81,48
2. Vốn lưu động
33.786
27,03
36.395
27,41
26.919
18,52
Tổng
124.994
100,00
132.780
100,00
145.350
100,00
Theo nguồn
1.Ngân sách
36.879
31,08
35.652
29,13
21.065
18,57
2. Vay ngân hàng
67.459
53,97
73.454
55,32
99.143
68,21
3. Tự có
20.656
14,95
23.674
15,55
25.142
13,22
Tổng
124.994
100,00
132.780
100,00
145.350
100,00
Nguồn: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
Ngoài cơ cấu vốn kinh doanh,công ty còn đầu tư vốn để nâng cấp cải tạo mua sắm trang thiết bị, công nghệ, từng bước chuyể hướng hoạt động kinh doanh với quy mô lớn hơn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của thị trường, cải tạo nâng cấp kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hoá của Bộ Nông Nghiệp.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA
2.1. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong những năm vừa qua
2.1.1. Kết quả chung
Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và với đà phát triển chung của nền kinh tế, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu có những thành tựu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả kinh doanh được tổng hợp qua bảng 2.1 dưới đây.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty liên tục tăng qua các năm từ 2007 – 2009. Năm 2008 doanh thu đạt 215.483.975.058 đồng, tăng 0,46% so với năm 2007. Còn năm 2009 doanh thu của Công ty đạt 216.938.177.036 đồng, tăng 0,67% so với năm 2008.
Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng dần với tốc độ tăng hơn 4%/năm. Năm 2009 doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 137.147.653 đồng, tăng 4,78% so với năm 2008, và tăng 9,68% so với năm 2007.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty đã tăng từ 3.522.239.647 đồng vào năm 2007 lên đến 5.123.976.192 đồng vào năm 2009.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty năm 2009 đã tăng 10,08% so với năm 2008, tương đương 501.583.730 đồng.
Do công ty chuyển sang loại hình Công ty cổ phần nên Công ty đã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm 2007 và được giảm 50% thuế TNDN vào năm 2008 và năm 2009 nên lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2007 – 2009 tương đối cao. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2008 tăng 17,57% so với năm 2007. Và năm 2009 tăng 12% so với năm 2007. Đây thực sự là những kết quả đáng khích lệ của Công ty trong thời gian qua.
Biểu đồ 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu qua 3 năm 2007 - 2009
Ngoài các chỉ tiêu trên ta thấy các chỉ tiêu khác cũng chứng minh sự thành công trong hoạt động của công ty:
- Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 100.000 đ/năm.
- Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, thị phần của Công ty vẫn giữ vững, chiếm khoảng 3% thị trường hiện nay, là một trong những Công ty sản xuất và kinh doanh bánh kẹo nổi tiếng của cả nước.
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (2007 – 2009)
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
So sánh 08/07
So sánh 09/08
Tuyệt đối
Tương đối
Tuyệt đối
Tương đối
Đơn vị tính
đồng
đồng
đồng
đồng
%
đồng
%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
214.487.463.270
215.483.975.058
216.938.177.036
996.511.788
1,0046
1.454.201.978
1,0067
Các khoản giảm trừ
1.710.412.274
1.279.380.473
1.387.462.050
- 431.031.801
0,7480
108.081.577
1,0845
Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
212.777.050.996
214.204.594.585
215.550.714.986
1.427.543.589
1,0067
1.346.120.401
1,0063
Giá vốn hàng bán hàng hóa và dịch vụ
179.863.725.108
181.956.820.300
183.032.622.850
2.093.095.192
1,0116
1.075.802.550
1,0059
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
32.913.325.888
32.247.774.285
32.518.092.136
- 665.551.603
0,9798
270.317.851
1,0084
Doanh thu hoạt động tài chính
125.043.847
130.894.579
137.147.653
5.850.732
1,0468
6.253.074
1,0478
Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
7.996.972.192
7.829.083.116
7.497.449.203
7.497.449.203
8.126.528.410
7.995.320.521
- 499.522.989
- 331.633.913
0,9375
0,9576
629.079.207
497.871.318
1,0839
1,0064
Chi phí bán hàng
13.794.987.537
12.420.396.834
11.580.125.864
- 1.374.590.703
0,9004
- 840.270.970
0,9323
Chi phí quản lý doanh nghiệp
7.724.170.359
7.746.507.242
7.824.609.323
22.336.883
1,0029
78.102.081
1,0101
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
3.522.239.647
4.714.315.585
5.123.976.192
1.192.075.938
1,3384
409.660.607
1,0869
Thu nhập khác
227.615.521
340.749.218
424.643.259
113.133.697
1,4970
83.894.041
1,2462
Chi phí khác
110.130.404
79.035.728
71.006.646
- 31.094.676
0,7177
- 8.029.082
0,8984
Lợi nhuận khác
117.485.117
261.713.490
353.636.613
144.228.373
2,2276
91.923.123
1,3512
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3.639.724.764
4.976.029.075
5.477.612.805
1.336.304.311
1,3671
501.583.730
1,1008
Chi phí thuế TNDN hiện hành
-
696.644.070
684.701.600
-
-
- 11.942.470
0,9829
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-
-
Lợi nhuận sau thuế TNDN
3.639.724.764
4.279.385.005
4.792.911.205
639.660.241
1,1757
513,526,200
1,1200
Nguồn: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất
Theo đánh giá chung, kết quả hoạt động sản xuất của công ty trong thời gian qua rất khả quan. Điều này thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
- Sản lượng các mặt hàng tăng trung bình 2,1%/năm
+ Sản lượng kẹo tăng trưởng trung bình 15%/năm
+ Sản lượng bột canh tăng trưởng trung bình 2,5%/năm
+ Riêng sản lượng bánh không có sự tăng lên, so với năm 2007 thì sản lượng bánh năm 2009 còn giảm khaongr 120 tấn.
Bảng 2.2: Sản lượng sản phẩm chủ yếu của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu qua các năm 2007 – 2009
Đơn vị tính: tấn
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
- Bánh các loại
5.042,8
4.871
4.923
- Kẹo các loại
763,33
902,5
1.023,9
- Bột canh các loại
13.764
14.095
14.455
Tổng sản lượ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement