Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoctieuthu_moibityeu2000
#935978

Download miễn phí Luận văn Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại công ty cổ phần điện tử Giảng võ

Hạch toán tiền lương là một hệ thống thông tin kiểm tra các hoạt động của tài sản và các quan hệ kinh tế trong quá trình phân phối trao đổi và tiêu dùng.

Kế toán tiền lương ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng về tiền lương là giai đoạn gắn liền với lợi ích kinh tế của người lao động và tổ chức kinh tế. Phương pháp hạch toán chỉ được giải quyết khi nó xuất phát từ người lao động vfa tổ chức kinh tế. Trong công ty việc trả lương công bằng luôn luôn được đặt lên hàng đầu, trả lương phải hợp lý với tình hình kinh doanh của công ty.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g vµ ng­êi duyÖt.
PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc dïng trong tr­êng hîp doanh nghiÖp ¸p dông theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp hoÆc l­¬ng kho¸n theo khèi l­îng c«ng viÖc.
1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng
B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng: lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l­¬ng phô cÊp cho ng­êi lao ®éng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc lËp hµng th¸ng theo tõng bé phËn (phßng, ban, tæ chøc, nhãm…) t­¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng.
C¬ së lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh­: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh phô cÊp, trî cÊp, phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l­¬ng. B¶ng nµy l­u t¹i phßng kÕ to¸n. Mçi lÇn lÜnh l­¬ng ng­êi lao ®éng ph¶i trùc tiÕp ký vµo cét "ký nhËn" hoÆc ng­êi nhËn hé ph¶i ký thay.
Tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng.
1.6 H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
1.6.1 C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§:
C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng thuéc chØ tiªu lao ®éng tiÒn l­¬ng gåm c¸c biÓu mÉu sau:
MÉu sè 01 - L§TL - B¶ng chÊm c«ng
MÉu sè 02 - L§TL - B¶ng thanh to¸n TL
MÉu sè 03 - L§TL - PhiÕu nghØ èm h­ëng BHXH
MÉu sè 04 - L§TL - Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng BHXH
MÉu sè 05 - L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng
MÉu sè 06 - L§TL - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn chØnh
MÉu sè 07 - L§TL - PhiÕu b¸o lµm thªm giê
MÉu sè 08 - L§TL - Hîp ®ång giao kho¸n
MÉu sè 09 - L§TL - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng
1.6.2. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
Tµi kho¶n sö dông vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n
* Tµi kho¶n sö dông: TK 334 - ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
TK 338 - ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
* TK 334 ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ®ã (gåm: TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n thuéc thu nhËp cña CNV .
KÕt cÊu TK 334:
Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n:
TK 334
+ C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®ã tr¶ cho CNV
+ C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng
+ C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ch­a lÜnh, chuyÓn sang c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c
+ D­ nî : sè tiÒn tr¶ thõa cho ng­êi lao ®éng
+ C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng tiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt l­¬ng, BHXH vµ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng
+ D­ cã : c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng , tiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt l­¬ng, vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶I tr¶ cho ng­êi lao ®éng
+H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV (S¬ ®å 1 trang 36 )
Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng thanh to¸n TL vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c, kÕ to¸n tæng hîp sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng, viÖc ph©n bæ thùc hiÖn trªn "B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH". KÕ to¸n ghi:
Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Nî TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng
Nî TK 642: Chi phÝ QLDN
Nî TK 241: XDCB dë dang
Cã TK 334: Ph¶i tr¶ CNV
- TÝnh ra sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV trong th¸ng, kÕ to¸n ghi:
+ Tr­êng hîp th­ëng cuèi n¨m, th­êng th­êng kú:
Nî TK 431 - Quü khen th­ëng, phóc lîi
Cã TK 334
+ Tr­êng hîp th­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, th­¬ng NSL§:
Nî TK 642: Chi phÝ QLDN
Cã TK 334
- TÝnh ra sè tiÒn ¨n ca, tiÒn phô cÊp tr¶ cho ng­êi lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Nî TK 622
Nî TK 627
Nî TK 641
Nî TK 642
Cã TK 334
- C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng cña CNV: kho¶n t¹m øng chi kh«ng hÕt, båi th­êng vËt chÊt, BHXH, BHYT c«ng nh©n viªn ph¶i nép, thuÕ thu nhËp ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc.
Nî TK 334: Tæng sè khÊu trõ
Cã TK 141: T¹m øng thõa
Cã TK 333: ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n
Cã TK 338: §ãng gãp cña ng­êi lao ®éng cho quü BHXH, BHYT.
- Khi thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng
Nî TK 334
Cã TK 111, 112
- NÕu v× mét lý do nµo ®ã mµ ng­êi lao ®éng: Nî TK 3388
Cã TK 111, 112
* TK 338: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tr¶, ph¶i nép cho c¬ quan qu¶n lý, tæ chøc ®oµn thÓ x· héi.
- KÕt cÊu TK 338
TK 338
+ C¸c kho¶n ®ã nép cho c¬ quan qu¶n lý
+ BHXH ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng
+ C¸c kho¶n ®ã chi v× kinh phÝ c«ng ®oµn
+ Xö lý gi¸ tr¸ tri s¶n thõa, c¸c kho¶n ®ã ph¶itr¶ ph¶i nép kh¸c
+ d­ nî: nÕu cã
Sè tr¶ thõa, nép thõa,v­ît chi chua ®­îc thanh to¸n
+ Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê gi¶I quyÕt( ch­a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n)
+ TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ SXKD
+ Sè ®ã nép, ®ã tr¶ lín h¬n sè ph¶i nép , ph¶i tr¶ ®­îc cÊp bï
+ BHXH, KPC§ v­ît chi ®­îc cÊp bï
+ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
+ D­ cã:
Sè tiÒn cßn ph¶I tr¶ ph¶I nép kh¸c
Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê gi¶I quyÕt
H¹ch to¸n Tµi kho¶n 338( s¬ ®å2 trang 37 )
Hµng th¸ng c¨n cø vµo tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV trong th¸ng, kÕ to¸n trÝch BHXH, BHYT, CPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn sö dông lao ®éng.
Nî TK 622: 19% l­¬ng CNTTSX
Nî TK 627: 19% l­¬ng NVQLPX
Nî TK 641: 19% l­¬ng NVBH
Nî TK 642: 19% l­¬ng NVQLDN
Nî TK 334: 6% tæng sè l­¬ng
Cã TK 338: Tæng sè BHXH, BHYT, KPC§
Cã TK 338 (2): 2% KPC§
Cã TK 338 (3): 20% BHXH
Cã TK 338 (4): 3% BHYT
- Khi nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c c¬ quan qu¶n lý quü:
Nî TK 3382, 3383, 3384
Cã TK 111, 112
- Khi chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ:
Nî TK 3382
Cã TK 111, 112
- Khi tÝnh ra BHXH ph¶i trî cÊp cho ng­êi lao ®éng
Nî TK 3383
Cã TK 111, 112
- KHi thanh to¸n BHXH cho ng­êi lao ®éng
Nî TK 334
Cã TK 111, 112
- KPC§ vµ BHXH v­ît chi khi ®­îc cÊp bï:
Nî TK 111, 112
Cã TK 3382, 3383
- Thanh to¸n l­¬ng BHXH khi c«ng nh©n nghØ èm, thai s¶n
Nî TK 3383
Cã TK 334
1.7 H×nh thøc sæ kÕ to¸n
. NhËt ký chung: ( s¬ ®å 3 trang 38)
Lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n gi¶n, sö dông sæ nhËt ký chung ®Ó ghi chÐp cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. Theo thø tù, thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n sau ®ã sö dông sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc nµy bao gåm: sæ nhËt ký chuyªn dïng, sæ nhËt ký chung, sæ c¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt.
PhÇn 2
Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö gi¶ng vâ
2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö gi¶ng vâ
2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö Gi¶ng Vâ
C«ng ty §iÖn tö Gi¶ng Vâ (Tªn viÕt t¾t: GVECO) là doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1978 cã trô së t¹i 168 Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi.. Ngµy 24/11/1992 C«ng ty §iÖn tö Gi¶ng Vâ ®­îc Träng tµi kinh tÕ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 105893.
Tªn c«ng ty : c«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö gi¶ng vâ
Tªn tiÕng anh : giang vo Joint stock electronic company
Tªn viÕt t¾t : GVECO
§iÖn tho¹i : (84-4) 8353463 Fax: (84-4) 7718886
Email : [email protected]
Web site : www.dientugiangvo.com
Sè tµi kho¶n VND : 117 201 73412-015
T¹i Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Cæ phÇn Kü Th­¬ng –Chi nh¸nh Techcombank 98 Hoµng Quèc ViÖt
2. 1.2 C¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty
- S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng c¬ ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, hµng tiªu dïng
- B¸n bu«n c¸c thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng
- DÞch vô söa ch÷a, b¶o d­ìng, b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm c¬ ®iÖn l¹nh, ®iÖn
- §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hoa hång
- DÞch vô cho thuª v¨n phßng, kho b·i
- Cung cÊp v¨n phßng phÈm, thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng
- Cu...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement