Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#935966

Download miễn phí Khóa luận Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1. Đặc điểm tài sản cố định và hạch toán tài sản cố định 4

1.1.1. Khái niệm tài sản cố định 4

1.1.2. Phân loại và tính giá tài sản cố định 7

1.1.3. Hạch toán tình hình biến động tài sản cố định 16

1.2. Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính 18

1.2.1. Mục tiêu kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính 18

1.2.2. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong quy trình kiểm toán 20

1.3. Kinh nghiệm thực hiện kiểm toán tài sản cố định tại các công ty kiểm toán 27

PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 31

2.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam và của khách hàng cùng mẫu chọn với kiểm toán tài sản cố định 31

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 31

2.1.2. Cơ cấu tổ chức hệ thống dịch vụ và hệ thống kinh doanh của Công ty 34

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 35

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kiểm toán tại Công ty 38

2.1.5. Đặc điểm của khách hàng cùng mẫu chọn nghiên cứu trong Khóa luận 60

2.2. Kiểm toán tài sản cố định do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam thực hiện 60

2.2.1. Khảo sát đánh giá khách hàng tiềm năng 60

2.2.2. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ 61

2.2.3.Lập kế hoạch kiểm toán 61

2.2.4. Thực hiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định 90

2.2.4. Kết thúc công việc kiểm toán 110

2.2.5. Tổng kết quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Kiểm toán Việt Nam thực hiện 113

PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 116

3.1 Nhận xét chung về công tác kiểm toán tại Công ty 116

3.2. Tính tất yếu và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ tại Công ty 118

3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định tại Công ty 120

3.4. Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định tại Công ty 124

KẾT LUẬN 125

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sự luân chuyên chứng từ và dấu hiệu của KSNB.
2. Tính đầy đủ
Mỗi TSCĐ có một bộ hồ sơ, được ghi chép từ khi mua nhận TSCĐ về đơn vị cho tới khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ. Việc ghi chép, tính nguyên giá TSCĐ đều dựa trên cơ sở chứng từ hợp lệ nêu trên.
Kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ có liên quan đến TSCĐ.
3. Quyền và nghĩa vụ
TSCĐ thuộc sở hữu của đơn vị được ghi chép vào khoản mục TSCĐ, được doanh nghiệp quản lý và sử dụng. Những TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì được ghi chép ngoài Bảng cân đối tài sản.
Kết hợp giữa việc kiểm tra vật chất với việc kiểm tra chứng từ, hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu tài sản.
4. Sự phê chuẩn
Phê chuẩn các nghiệp vụ tăng, giảm trích khấu hao TSCĐ được phân cấp đối với các nhà quản lý của doanh nghiệp.
- Phỏng vấn những người liên quan.
- Kiểm tra dấu hiệu của sự phê chuẩn.
5. Tính chính xác máy móc
Tất cả các chứng từ có liên quan tới việc mua, thanh lý TSCĐ ở đơn vị đều đựơc phòng kế toán tập hợp và tính toán đúng đắn. Việc cộng sổ chi tiết và sổ tổng hợp TSCĐ là chính xác và được kiểm tra đầy đủ.
- Xem xét dấu hiệu kiểm tra của HTKSNB.
- Cộng lại một số chứng từ phát sinh của TSCĐ.
6. Tính kịp thời
Việc ghi sổ và cộng sổ TSCĐ được thực hiện kịp thời ngay khi có nghiệp vụ phát sinh và đáp ứng yêu cầu lập Báo cáo kế toán của doanh nghiệp.
Kiểm tra tính đầy đủ và kịp thời của việc ghi chép.
7. Phân loại và trình bày
- Doanh nghiệp có quy định về việc phân loại chi tiết TSCĐ phù hợp với yêu cầu quản lý.
- Các quy định về trình tự ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ từ sổ chi tiết đến sổ tổng hợp.
- Phỏng vấn những người có trách nhiệm để tìm hiểu quy định phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra hệ thống tài khoản và sự phân loại sổ sách kế toán.
- Xem xét trình tự ghi sổ và dấu hiệu của KSNB.
Thứ hai là thực hiện thủ tục phân tích: Trước khi kiểm tra chi tiết về số tăng hay giảm trong năm, KTV cần đảm bảo rằng số liệu trên các sổ chi tiết bằng với số liệu phản ánh trên sổ cái tài khoản. Muốn vậy, cần đối chiếu giữa số tổng cộng trên sổ chi tiết với số liệu trên sổ cái. KTV cần thu thập hay tự lập ra một bảng phân tích trong đó có liệt kê số dư đầu kỳ và các chi tiết về số phát sinh tăng, giảm trong năm Kiểm toán để từ đó tính ra số dư cuối kỳ. Số dư cuối kỳ sẽ được kiểm tra thông qua sự đối chiếu với các tài liệu kiểm toán của năm trước. Còn các tài sản tăng và giảm trong năm thì trong quá trình kiểm toán, KTV sẽ thu thập thêm bằng chứng chi tiết về các khoản tăng hay giảm này.
Trong giai đoạn này KTV còn có thể xem xét một số tỷ suất tài chính sau:
- So sánh tỷ lệ tổng chi phí khấu hao TSCĐ so với tổng nguyên giá TSCĐ của năm nay so với các năm trước nhằm nhận định, tìm hiểu sai sót có thể có khi tiến hành tính số khấu hao tại kỳ kiểm toán.
- So sánh tỷ lệ giữa tổng khấu hao luỹ kế TSCĐ với tổng nguyên giá TSCĐ nhằm nhận định, tìm các sai sót có thể xảy ra khi ghi sổ khấu hao luỹ kế.
- So sánh tỷ lệ tổng chi phí sửa chữa lớn so với tổng nguyên giá TSCĐ hay so sánh tổng chi phí sửa chữa lớn với các năm trước để tìm kiếm các chi phí sản xuất kinh doanh bị vốn hoá hay các chi phí đầu tư XDCB bị phản ánh sai lệch vào chi phí sản xuất kinh doanh.
- So sánh tỷ lệ tổng nguyên giá TSCĐ so với Giá trị tổng sản lượng với các năm trước để tìm kiếm các TSCĐ không sử dụng vào sản xuất kinh doanh hay đã bị thanh lý, nhượng bán nhưng chưa được ghi sổ.
Thư ba là thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết
Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ: Đối với mỗi doanh nghiệp số tiền đầu tư mua sắm, thuê TSCĐ thường rất lớn. Vì vậy việc ghi sổ và cộng sổ các nghiệp vụ tăng TSCĐ có ảnh hưởng trực tiếp tới tính chính xác trên Báo cáo tài chính.
Việc kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ trong kỳ được trú trọng vào các khoản đầu tư XDCB đã hoàn thành, các nghiệp vụ mua sắm và thường kết hợp với các khảo sát chi tiết số dư các trường hợp tăng được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2.3 : Các khảo sát chi tiết số dư trong trường hợp tăng tài sản cố định
Mục tiêu Kiểm toán
Các khảo sát chi tiết số dư tài khoản
TSCĐ
Ghi chú
Các nghiệp vụ tăng TSCĐ trong năm đều được ghi chép hợp lý (tính hợp lý chung)
- So sánh số phát sinh tăng TSCĐ với tổng số nguyên giá TSCĐ tăng của năm trước.
- Đánh giá các khoản tăng TSCĐ (đặc biệt là các nghiệp vụ có giá trị lớn)có hợp lý với công việc kinh doanh nghiệp hay không.
- Đánh giá tổng các khoản mua vào, đầu tư, tiếp nhận... Có nhận xét biến động về kinh doanh và các điều kiện kinh tế
KTV phải có những hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguyên giá TSCĐ được tính toán và ghi sổ đúng đắn (tính giá)
Kiểm tra hoá đơn của người bán và chứng từ gốc liên quan đến tăng TSCĐ (biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng...)
Kiểm tra các điều khoản của hợp đồng tài chính liên quan đến xác định nguyên giá TSCĐ đi thuê.
đối chiếu từng trường hợp tăng với sổ chi tiết TSCĐ.
Cần nắm vững các nguyên tắc, quy định hiện hành về đánh ía TSCĐ.
Các cuộc khảo sát này cần cân nhắc tuỳthuộc vào mức đọ rủi ro kểm soát của các khoản mục TSCĐ trong bảng khai tài chính.
Các trường hợp tăng TSCĐ đều có thật (tính hiện hữu)
Kiểm tra các hoá đơn của người bán, các biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản giao nhận vốn, biên bản quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản, biên bản liên doanh liên kết...
Kiểm kê cụ thể các TSCĐ hữu hình.
Kiểm tra quá trình mua sắm, chi phí để hình thành TSCĐ.
Các trường hợp tăng TSCĐ đều được ghi chép đầy đủ (tính chọn vẹn)
Xem xét các hoá đơn của người bán, các chứng từ tăng TSCĐ, các chi phí sửa chữa TSCĐ để phát hiện ra các trường hợp quên ghi sổ TSCĐ hay ghi TSCĐ thành chi phí sản xuất kinh doanh.
Kiểm tra lại các hợp đồng thuê TSCĐ.
Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Kiểm toán TSCĐ.
Các TSCĐ thể hiện trên bảng cân đối kế toán đề thuộc sở hữu hặc thuộc quền kiểm soát hay sử dụng nâu dài của đơn vị. (Quyền và nghĩa vụ)
Kiểm tra các hoá đơn của người bán và các chứng từ khác liên quan đến tăng TSCĐ.
Kiểm tra các khoản của hợp đồng thuê tài chính.
Xem xét các TSCĐ có đqợc hình thành bằng tiền của doanh nghiệp hoạc doanh nghiệp có phải bỏ chi phí ra để mua TSCĐ hay không? \
Khi cần chú ý nhiều đến máy móc thiết bị sản xuất.
Cần kiểm tra thường xuyên đối với đất đai, nhà xưởng chủ yếu và tài sản cố đinh vô hình.
Các nghiệp vụ tăng TSCĐ đều được tính toán đúng (chính xác cơ học)
Cộng bảng liết kê mua sắm, đàu tư, cấp phát...
Đối chiếu số tổng cộng trong sổ cái tổng hợp.
Mức đôi phạm vi kiểm tra phụ thuộc vào tính hiệu lực củ hệ thống kiểm soát nội bộ.
Các trường hợp tăng TSCĐ được ghi chép theo đúng sự phân loại TSCĐ (phân loại và trình bày)
Kiểm tra các chứng từ tăng TSCĐ và các bút toán trong sổ kế toán căn cứ vào các quy định về hạch toán của hệ thống kế toán hiện hành.
Các trường hợp tăng TSCĐ được ghi sổ đúng kỳ (tính kịp thời) ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement