Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trungduc_qtkd05
#935564

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại tổng công ty thép Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỞI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 3

1.1 Lịch sử hình thành Tổng công ty Thép Việt Nam 3

1.1.1 Giai đoạn 1995 – 1999 4

1.1.2 Giai đoạn 2000 – 2004 4

1.1.3 Giai đoạn từ 2005 đến nay 5

1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 8

1.2.1 Nẳng lực thực tế của Tổng công ty 8

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu 9

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 10

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong Tổng công ty 11

1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán 13

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 13

1.4.2 Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 18

Chương 2 – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 21

2.1 Đặc điểm vốn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam 21

2.1.1 Phân loại vốn bằng tiền sử dụng tại Tổng công ty 21

2.1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty 21

2.1.3 Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền tại Tổng công ty 22

2.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ 23

2.2.1 Chứng từ sử dụng 23

2.2.2 Kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ 23

2.2.3 Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ 37

2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng 40

2.3.1 Chứng từ sử dụng 40

2.3.2 Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng là tiền VNĐ 42

2.3.3 Hạch toán chi tiết tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ 52

2.3.4 Hạch toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng 63

2.4 Kế toán tiền đang chuyển 65

Chương 3 - Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 66

3.1 Đánh giá về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam. 66

3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 66

3.1.2 Về tổ chức kế toán vốn bằng tiền 67

3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán vồn bằng tiền tại Tổng công ty Thép Việt Nam. 71

KẾT LUẬN 74

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng Đa, HN ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Liên số: …
Ngày 05/12/2008 Số phiếu: 25
Tài khoản: 1111 550.000
Tài khoản đ.ư: 141 550.000
Người nhận: Trần Thị Hoài
Địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam
Về khoản: Tạm ứng cho nv mua vật dụng vp
Số tiền: 550.000 VNĐ
Bằng chữ: Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo … chứng từ gốc. Chứng từ gốc: ……
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
Ngày …tháng…năm…
NGƯỜI NHẬN TIỀN THỦ QUỸ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phiếu chi được in ra và chuyển đến Thủ quỹ. Thủ quỹ tiến hành chi quỹ, ký xác nhận và đóng dấu “Đã chi tiền” lên Phiếu chi. Tương tự trường hợp thu tiền, khi kế toán tiền mặt lập phiếu chi thì máy tự động nhập các thông tin đó vào Nhật ký chứng từ số 1, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ chi tiết Tài khoản 1111 – Tiền mặt Việt Nam. Các sổ này được in ra phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền.
Mẫu 2.4: Nhật ký chứng từ số 1 – Ghi có TK 1111
TỔNG CÔNG TY THÉP Mẫu S04a1-DN
VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1
Ghi có TK 1111 – Tiền mặt Việt Nam
Từ ngày 05/12/2008 đến ngày 05/12/2008
Đơn vị: VNĐ
STT
Ngày
Nợ TK 141


Cộng ps có...5/12/08
550.000


550.000Cộng
Đã ghi sổ cái, ngày 05 tháng 12 năm 2008
Lập ngày 25 tháng 12 năm 2008
KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Sổ chi tiết tài khoản 1111 được máy tính tự động cập nhật từ bảng kê số 1 (mẫu 2.2 – trang 27), nhật ký chứng từ số 1 (mẫu 2.4 – trang 29) và các bảng kê, nhật ký chứng từ khác có liên quan. Dưới đây là mẫu sổ chi tiết tài khoản 1111 tháng 12/2008 của Tổng công ty:
Mẫu 2.5: Sổ chi tiết tài khoản – TK 1111
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM Mẫu S38-DN
91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 1111 – Tiền mặt Việt Nam
Từ ngày 01/12/2008 đến ngày 31/12/2008
Số dư nợ đầu kỳ: 886.779.000
Đơn vị: VNĐ
Chứng từ
Khách hàng
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Ngày
Số
Nợ
05/12/08
PC 25
NV_VPTCT_05 - Trần Thị Hoài
Tạm ứng cho nv mua vật dụng vp
141
550.00031/12/08
PT 22
CPKKHN - Cty CP Kim khí HN
Khách hàng thanh toán lãi chậm trả hàng mua
13111
3.695.100
….


Tổng phát sinh nợ: 321.497.000
Tổng phát sinh có: 432.486.000
Số dư nợ cuối kỳ: 775.790.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Ví dụ 3: Ngày 08/12/2008, Tổng công ty mua 10 chiếc máy vi tính để thay thế số máy vi tính bị hỏng tại một số phòng ban Tổng công ty. Tổng giá thanh toán (VAT 10%) ghi trên Hóa đơn GTGT số 01589 là 6,380 USD. Tổng công ty đã trả ngay bằng tiền mặt. Tỷ giá hạch toán là 16.500/USD, tỷ giá thực tế trong ngày là 16.791/USD.
Sau khi kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ của Hóa đơn GTGT, kế toán tiền mặt nhập dữ liệu vào máy tính để lập Phiếu chi cho nghiệp vụ mua hàng hóa. Đối với nghiệp vụ này, kế toán tiền mặt lập 2 phiếu chi: một phiếu chi mua máy vi tính và một phiếu chi khoản thuế GTGT được khấu trừ. Cụ thể như sau:
Mẫu 2.6: Phiếu chi tiền mặt
TỔNG CÔNG TY THÉP Mẫu 02-TT
VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Liên số: …
Ngày 08/12/2008 Số phiếu: 27
Tài khoản: 1112 97.387.800
Tài khoản đ.ư: 1531 97.387.800
Người nhận: Hoàng Văn Huy
Địa chỉ: Công ty TNHH Bách Khoa
18, Lê Thanh Nghị, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Về khoản: Chi mua máy vi tính cho văn phòng
Số tiền: 5,800 USD
Bằng chữ: Năm nghìn, tám trăm Đô-la Mỹ chẵn.
Kèm theo … chứng từ gốc. Chứng từ gốc: ……
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
Ngày …tháng…năm…
NGƯỜI NHẬN TIỀN THỦ QUỸ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Tỷ giá thực tế: 16.791 VNĐ/USD
Số tiền quy đổi: 97.387.800 VNĐ
Mẫu 2.7: Phiếu chi tiền mặt
TỔNG CÔNG TY THÉP Mẫu 02-TT
VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Liên số: …
Ngày 08/12/2008 Số phiếu: 28
Tài khoản: 1112 9.738.780
Tài khoản đ.ư: 13311 9.738.780
Người nộp: Hoàng Văn Huy
Địa chỉ: Công ty TNHH Bách Khoa
18, Lê Thanh Nghị, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Về khoản: Chi thuế GTGT được khấu trừ
Số tiền: 580 USD
Bằng chữ: Năm trăm tám mươi Đô-la Mỹ chẵn.
Kèm theo … chứng từ gốc. Chứng từ gốc: ……
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
Ngày …tháng…năm…
NGƯỜI NHẬN TIỀN THỦ QUỸ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Tỷ giá thực tế: 16.791 VNĐ/USD
Số tiền quy đổi: 9.738.780 VNĐ
Các phiếu chi này được in ra và chuyển đến Thủ quỹ. Thủ quỹ tiến hành chi quỹ, ký xác nhận và đóng dấu “Đã chi tiền” lên Phiếu chi. Tương tự như các trường hợp thu, chi tiền VNĐ, khi kế toán tiền mặt lập phiếu chi thì máy tự động nhập các thông tin đó vào Nhật ký chứng từ số 1, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ chi tiết Tài khoản 1112 – Tiền mặt ngoại tệ. Các sổ này được in ra phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền.
Đồng thời kế toán tiến hành điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo bút toán:
Nợ TK 1112: 1.856.580 [= 6380$ x (16.791 – 16.500)]
Có TK 515: 1.856.580
Bút toán này được nhập vào Bảng kê số 1 – ghi nợ tài khoản 1112.
Mẫu 2.8: Nhật ký chứng từ số 1 – Ghi có TK 1112
TỔNG CÔNG TY THÉP Mẫu S04a1-DN
VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1
Ghi có TK 1112 – Tiền mặt ngoại tệ
Từ ngày 08/12/2008 đến ngày 08/12/2008
Đơn vị: VNĐ
STT
Ngày
Nợ TK 1531
Nợ TK 13311

Cộng ps có...8/12/08
97.387.800


97.387.800

8/12/08

9.738.780

9.738.780Cộng
Đã ghi sổ cái, ngày 08 tháng 12 năm 2008
Lập ngày 8 tháng 12 năm 2008
KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngoài ra kế toán tiền mặt theo dõi ngoại tệ thông qua tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại, chi tiết đồng USD, cụ thể qua bút toán
Có TK 007 (USD): 6,380
Cuối tháng, kế toán tiến hành đánh giá lại các khoản chênh lệch ngoại tệ Tổng công ty đang nắm giữ tại quỹ.
Mẫu 2.9: Đánh giá lại các khoản ngoại tệ tại quỹ
Số tiền
Tỷ giá bq liên NH
Dư VNĐ
Đánh giá lại
Chênh lệch TGHĐ
Dư USD
5,208
16.977
85.932.000
88.416.216
2.484.216
Dư EURO
6,890
24.291
165.360.000
167.364.990
2.004.990
Cộng
-
-
251.292.000
255.781.206
4.489.206
Đánh giá lại ngoại tệ tại quỹ của Tổng công ty tháng 12/2008 theo bút toán:
Nợ TK 1112: 4.489.206
Có TK 4131: 4.489.206
Tương tự, bút toán này cũng được nhập vào Bảng kê số 1 – Ghi nợ tài khoản 1112.
Mẫ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement