Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hamaingoc_ohyez
#935162

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công TNHH thương mại và dịch vụ Âu Cơ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Lý do chọn đề tài 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 1

3. Mục tiêu nghiên cứu . 1

4. Phương pháp nghiên cứu : 2

5. Bố cục của bài luận: 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ 5

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ÂU CƠ. 6

1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty THNN TM và DV Âu Cơ. 6

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty. 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ÂU CƠ 16

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 16

2.1.1 Các chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán 16

2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 16

2.1.3 Kế toán tổng hợp về doanh thu và giảm trừ doanh thu 20

2.3 Kế toán chi phí bán hàng 43

2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 43

2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 45

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ÂU CƠ 48

3.1. Nhận xét chungvề công tác bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH TM và Dịch Vụ Âu Cơ. 48

3.1.1 Ưu điểm 48

3.1.2. Về hạn chế 48

3.2 Một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 50

3.2.1 Kiến nghị một: Về việc ghi Nhật ký chung: 50

3.2.2 Kiến nghị hai: Về xác định kết quả bán hàng: 50

3.2.3 Kiến nghị thư ba: Về chính sách khuyến khích tiêu thụ: 51

3.2.4 Kiến nghị thứ tư: Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 51

3.2.5 Kiến nghị thứ năm: Về việc lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. 53

3.2.6 Kiến nghị thứ sáu: Về hình thức sổ kế toán: 55

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 59

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 60

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mặt theo đúng quy định.
-Kế toán thanh toán và công nợ : Có nhiệm vụ lập chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết công nợ , thanh toán,lập báo cáo công nợ và các báo cáo thanh toán.
-Thủ quỹ: Là người thực hiện các nghiệp vụ, thu, chi phát sinh trong ngày, căn cứ theo chứng từ hợp lệ, ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ hàng ngày.
1.2.2.2 Các chính sách, tổ chức, hình thức kế toán tại công ty
a> Chế độ kế toán :
Công ty áp dụng hệ thống kế toán ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 quy định về chế độ kế toán Việt nam có sửa đổi bổ sung theo quyết định của Bộ tài chính ban hành. Ngoài ra Công ty còn sử dụng các chứng từ do công ty tự lập phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty và được Bộ tài chính chấp nhận.
- Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : Đồng Việt nam
b> Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung
Với hình thức này hệ thống sổ sách kế toán của công ty bao gồm: Sổ Nhật ký chung, Sổ nhật ký đặc biệt, Sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết.
Trong hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng thì mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải căn cứ vào chứng từ gốc để ghi nhật ký chung, các sổ thẻ kế toán chi tiết sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên Nhật ký chung, các sổ thẻ kế toán chi tiết để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.
c> Sổ sách:
- Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản ( Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi sổ cái.
- Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phẩn của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung.
Các sổ Nhật ký đặc biệt được sử dụng tại Công ty TNHH TM và DV Âu Cơ
+ Sổ Nhật ký thu tiền
+ Sổ Nhật ký chi tiền
+ Sổ Nhật ký mua hàng
+ Sổ Nhật ký bán hàng
Sổ cái: Là sổ kế toán tổng hợp ghi theo hệ thống, được mở cho từng tài khoản tổng hợp.
- Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung như sau:
+ Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi vào Sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi vào sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Vì công ty có mở sổ Nhật ký đặc biệt nên hàng ngày căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ 10 ngày, kế toán tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt.
+ Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cấi và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.
Theo hình thức kế toán Nhật ký chung ,các quan hệ đối chiếu được thể hiện như sau:đối chiếu số liệu ở Bảng cân đối số phát sinh với tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt.
- Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và tính giá hàng xuất kho theo phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ.
Sơ đồ 3: Trình tự kế toán ghi sổ theo hình thức nhật ký chung tại công ty
Chứng từ gốc
Sổ nhật ký đặc biệt
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng hay định kỳ
: Quan hệ đối chiếu
1.2.1.3 Chế độ báo cáo tài chính vận dụng:
Các báo cáo tài chính được lập tuân thủ theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006.
Hệ thống Báo cáo tài chính của công ty bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 –DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mâu số B03 - DN
- Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN
Ngoài ra công ty còn lập báo cáo quản trị bao gồm: báo cáo quản trị theo tháng, theo quý, theo năm để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán. Đặc biệt giúp chủ doanh nghiệp đưa ra những phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM và DV ÂU CƠ
2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.1.1 Các chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán
Chứng từ sử dụng:
+ Hoá đơn GTGT
+ Báo cáo bán hàng
+ Giấy nộp tiền
+ Phiếu thu tiền, giấy báo có,
+ Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày
+ Các chứng từ khác có liên quan
TK sử dụng
TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
TK 511 Phản ánh tổng doanh thu bán hàng thực tế phát sinh và kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định doanh thu thuần trong kỳ
Sổ sách sử dụng trong hạch toán doanh thu bán hàng:
+ Sổ chi tiết TK 511
+ Số Nhật ký bán hàng
+ Sổ nhật ký thu tiền
+ sổ tổng hợp: Sổ cái TK 511
2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu
Hình thức thanh toán công ty áp dụng là: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, bán chịu hay thanh toán qua ngân hàng. Vì vậy, thời điểm xác định doanh thu cũng chính là lúc xuất bán hang hóa mà khách hàng mua trả tiền ngay. Khách hàng trả tiền mặt thì trên hoá đơn giá trị gia tăng có ghi số phiếu thu và giấy báo có đồng thời ghi nhận doanh thu luôn. Điều này giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng thu được tiền, giảm bớt những thủ tục hành chính trong quá trình thanh toán.
Hình thức bán trả chậm, trả góp: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua hàng với lượng lớn có thể làm hợp đồng trước với công ty. Khi đó, khách hàng ký hợp đồng tại phòng kế hoạch và định kỳ như trong hợp đồng, khách hàng đến kho của công ty lấy hàng công ty sẽ vận chuyển đến tận nơI khách hàng yêu cầu. tuỳ từng trường hợp vào hợp đồng đI ký với hai bên. cách này được công ty áp dụng đối với các khách hàng là lâu năm. Đối với trường hợp này công ty phảI làm giấy nhận nợ và cũng lúc đó ghi nhận doanh thu.
Cuối tháng phòng kế toán hoàn tất hoá đơn bán hàng, lên doanh thu số bán hàng lập báo cáo bán hàng. Công ty áp dụng thuế theo cách khấu trừ thuế, lên doanh thu bán hàng của công ty là toàn bộ sô tiền hàng nhận được ( chưa có thuế VAT). Khi khách hàng trả tiền hay chấp nhận thanh toán lúc đó bộ phận kế toán sẽ ghi nhận doanh thu vào số chi tiết bán hàng.
Sau đó từ số chi tiết bán hàng kế toán thực hiện ghi vào sổ cái TK 511
Mẫu biểu 2.1
Đơn vị: Công Ty TNHH TM và DV Âu Cơ
Địa Chỉ: số 75 tam trinh- Hai Bà Trưng.
Mẫu số: S38 - DN
(Ba...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement