Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngochai_tp1995
#935157

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP GẮN VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2

I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2

2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 3

3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 5

4.1- Vai trò. 5

4.2- ý nghĩa. 6

II-/ Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 6

1-/ Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất. 6

1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 6

1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 7

1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí. 8

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 9

2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 9

2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 10

2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 11

2.3.1 Giá thành dự toán. 11

2.3.2 Giá thành kế hoạch. 11

2.3.3 Giá thành thực tế. 11

2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12

III-/ Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm công tác xây lắp.

1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 13

1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 13

1.2- Đối tượng tính giá thành. 13

1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 14

2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 14

2.1- Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 14

2.1.1 Phương pháp trực tiếp. 14

2.1.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp. 14

2.2- Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15

2.2.1 Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp. 15

2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 16

2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 17

2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 18

2.3- Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18

3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp. 19

3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán. 19

3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương. 19

3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán. 20

4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20

4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp). 20

4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 21

4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 22

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 23

I-/ Đặc điểm chung của doanh nghiệp. 23

1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 23

2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty. 24

3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 25

4-/ Đặc điểm về tài sản, nguồn vốn tại Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 27

5-/ Đặc điểm về nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 28

6-/ Đặc điểm nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 28

7-/ Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 28

8-/ Tình hình chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 29

II-/ Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà. 32

1-/ Kế toán chi phí sản xuất. 32

1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 32

1.2- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 32

1.3- Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. 33

1.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 33

1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 40

1.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy. 46

1.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 47

1.3.5 Chi phí bảo hành sản phẩm. 52

1.3.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 52

1.4- Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 57

2-/ Công tác đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty tu tạo và phát triển nhà. 59

3-/ Công tác kế toán giá thành ở Công ty. 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 63

I-/ Những ưu điểm. 63

II-/ Một số ý kiến nhận xét đóng góp làm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tu tạo và phát triển nhà. 64

KẾT LUẬN 66

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h xác. Dựa trên kết quả kiểm kê sản phẩm làm dở đã tập hợp được kế toán tiến hành đánh giá sản phẩm làm dở.
Đối với các doanh nghiệp xây lắp thường áp dụng một trong các phương pháp đánh giá sản phẩm sau:
3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán.
Theo phương pháp này, chi phí thực tế của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ được xác định theo công thức:
= x
3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương.
Phương pháp này chủ yếu áp dụng đối với việc đánh giá sản phẩm làm dở của công tác lắp đặt máy móc thiết bị. Nó được xác định theo công thức sau:
= x
3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán.
Theo phương pháp này, chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ được xác định theo công thức sau:
=
Ngoài ra đối với một số công việc sửa chữa, hoàn thiện hay xây dựng các công trình có giá trị nhỏ thời gian thi công ngắn theo hợp đồng, được bên chủ đầu tư thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ công việc. Lúc này giá trị sản phẩm dở cuối kỳ là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh từ khi thi công cho đến thời điểm kiểm kê đánh giá.
4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.
Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phương pháp sử dụng số liệu về chi phí xây lắp để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phương pháp sử dụng số liệu về chi phí xây lắp để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp đã hoàn thành theo các yếu tố hay các khoản mục giá thành trong kỳ tính giá thành đã được xác định. Trong đó, kỳ tính giá thành xây lắp là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tính giá thành cho các công trình hạng mục công trình.
Tuỳ theo đặc điểm của từng đối tượng tính giá thành mà kế toán phải lựa chọn sử dụng một hay kết hợp nhiều phương pháp thích hợp để tính giá thành cho một hay nhiều đối tượng và ngược lại. Trong các doanh nghiệp xây lắp thường áp dụng các phương pháp tính giá thành sau.
4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp).
Phương pháp này là phương pháp tính giá thành được phổ biến rộng rãi trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, vì sản xuất thi công mang tính đơn chiếc, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tượng tính. Hơn nữa, việc áp dụng phương pháp này cho phép cung cấp kịp thời số liệu giá thành cho mỗi kỳ báo cáo và cách tính đơn giản dễ thực hiện.
Theo phương pháp này, tập hợp tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trực tiếp cho một công trình hay hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành chính là giá thành thực tế của công trình hạng mục công trình đó. Có thể căn cứ vào chi phí sản xuất của cả nhóm và hệ số kinh tế kỹ thuật cho từng công trình hạng mục công trình nhằm tính giá thành thực tế cho hạng mục công trình đó.
Trong trường hợp công trình hạng mục công trình chưa hoàn thành mà có khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao thì cần tính giá thành thực tế.
= + -
=
Nếu các công trình hạng mục công trình có thiết kế, dự toán khác nhau nhưng cùng thi công trên cùng một địa điểm do một đơn vị công trình sản xuất đảm nhiệm và không có điều kiện quản lý, theo dõi riêng việc sử dụng các loại chi phí khác nhau cho từng công trình, hạng mục công trình thì từng loại chi phí tập hợp trên toàn bộ công trình đều phải tiến hành phân bổ cho từng hạng mục công trình.
Khi đó giá thành thực tế của hạng mục công trình:
Ztt = Gdti x H
Trong đó:
- H: là tỷ lệ phân bổ giá thành thực tế H =
- Gdt: là giá thành dự toán của hạng mục công trình i.
- TC: là tổng chi phí thực tế của hạng mục công trình.
- TGdt: là tổng dự toán của tất cả các hạng mục công trình.
4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.
Phương pháp này áp dụng đối với doanh nghiệp nhận thầu xây lắp theo đơn đặt hàng. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng đơn đặt hàng. Kỳ tính giá thành không phù hợp với kỳ báo cáo mà là khi đơn đặt hàng hoàn thành. Đối tượng tính giá thành là đơn đặt hàng hoàn thành.
Theo phương pháp này, hàng tháng chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp theo từng đơn đặt hàng và khi hoàn thành công trình hạng mục công trình thì chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng tập hợp được cũng chính là giá thành thực tế của đơn đặt hàng đó.
Nếu đơn đặt hàng gồm nhiều hạng mục công trình, công trình đơn nguyên khác nhau thì phải tính toán xác định số chi phí của từng hạng mục công trình, công trình đơn nguyên liên quan tới đơn đặt hàng. Những chi phí trực tiếp được tập hợp thẳng vào hạng mục công trình, công trình đơn nguyên chúng cần phân bổ theo tiêu thức thích hợp.
4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức.
Gồm ba bước:
Bước 1: Tính giá thành định mức của sản phẩm xây lắp.
Giá thành định mức của sản phẩm xây lắp được căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành để tính. tuỳ từng trường hợp vào từng trường hợp cụ thể mà tính giá thành định mức. Nó bao gồm giá thành định mức của các bộ phận chi tiết cấu thành lên sản phẩm xây lắp hay giá thành sản phẩm của từng giai đoạn công trình hạng mục công trình có thể tính luôn cho sản phẩm xây lắp.
Bước 2: Xác định số chênh lệch do thay đổi định mức.
Vì giá thành định mức xây lắp tính theo định mức hiện hành nên khi thay đổi định mức, cần tính toán lại định mức mới. Việc thay đổi định mức chỉ cần tính toán số chênh lệch do thay đổi định mức chỉ cần tính đối với số sản phẩm làm dở đầu kỳ vì chi phí tính cho sản phẩm làm dở đầu kỳ (cuối kỳ trước) là theo định mức cũ.
Số thay đổi định mức = Định mức cũ - định mức mới
Tóm lại, phải vạch ra được một cách chính xác các thay đổi về định mức trong quá trình thực hiện thi công công trình.
Bước 3: Xác định chênh lệch thoát ly định mức, nguyên nhân gây ra chênh lệch đó.
Chênh lệch do thoát ly định mức là số chênh lệch do tiết kiệm hay vượt chi trong quá trình thi công công trình hạng mục công trình. tuỳ từng trường hợp vào các khoản chi phí mà xác định được do thoát ly định mức.
= -
Sau khi xác định được giá thành, chênh lệch do thay đổi và thoát ly định mức, giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp được tính.
= + +
Chương II
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà
I-/ Đặc điểm chung của doanh nghiệp.
1-/ Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà
Tên giao dịch quốc tế: housing renovation and deverlopment joint - stock company.
Tên viết tắt: CTP.CP
Trụ sở chính: 28 Trần Nhật Duật / Nước sở tại: Việt Nam
Điện thoại: 38.254.375 - 38.253.945 / Fax: 8.261.480
Email: [email protected]; [email protected]
Web side: www.CTP.COM.VN
Công ty Tu Tạo và Phát Triển Nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hạng I. Được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1790/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND Thành phố...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement