Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brannon
#935144

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN–VIỆT NAM 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Arksun - Việt Nam. 3

1.1.1 Sơ lược về Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 3

1.1.2 Các hoạt động chính của Công ty 3

1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 4

1.1.4 Kết quả kinh doanh một số năm gần đây của Công ty CP Arksun – Việt Nam. 6

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 8

1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 14

CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN – VIỆT NAM 17

2.1 Đặc điểm công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 17

2.1.1 Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 17

2.1.2 Nguyên tắc kế toán chung được áp dụng tại Công ty. 19

2.1.3 Việc vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 20

2.1.3.1 Vận dụng chế độ chứng từ. 20

2.1.3.2 Vận dụng tổ chức hệ thống tài khoản. 20

2.1.3.3 Vận dụng tổ chức hệ thống sổ. 21

2.1.3.4 Vận dụng tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính. 23

2.2 Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 24

2.2.1 Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm và các đối tác của Công ty. 24

2.2.2 Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm và phương pháp ghi nhận doanh thu tại Công ty. 28

2.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 28

2.2.2.2 Phương pháp ghi nhận doanh thu. 29

2.2.3 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 29

2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 31

2.2.3.2 Các TK sử dụng 33

2.2.3.3 Quy trình hạch toán 33

2.2.4 Kế toán các khoản phải thu khách hàng. 41

2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 41

2.2.4.1 Tài khoản sử dụng 43

2.2.4.3 Quy trình hạch toán 43

2.3 Tổ chức hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 49

2.3.1 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 49

2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng. 49

2.3.2.1 Các chứng từ sử dụng 50

2.3.2.2 TK được sử dụng 50

2.3.2.3 Quy trình hạch toán 50

2.3.3 Kế toán CPQLDN. 59

2.3.3.1 Các chứng từ sử dụng 59

2.3.3.2 Tài khoản sử dụng 59

2.3.3.3 Quy trình hạch toán 60

2.3.4 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP Arksun – Việt Nam. 62

CHƯƠNG BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN – VIỆT NAM 66

3.1 Đánh giá về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 66

3.1.1 Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán tại Công ty. 66

3.1.1.1 Những ưu điểm 66

3.1.1.2 Những nhược điểm của Công ty. 68

3.1.2 Đánh giá về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 69

3.1.2.1 Những ưu điểm 69

3.1.2.2 Những tồn tại 70

3.2 Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 71

3.2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện 71

3.2.2 Những yêu cầu của việc hoàn thiện 72

3.2.3 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP Arksun – Việt Nam. 73

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


100
19.3
21,230
Total
6,700
73,525
(say: US Dollars seventy three thousand five hundred and twenty five only ./.)
2/ Trade term:
FOB Haiphong/ Hanoi – Vietnam
3/ Quality:
As per approved sample by Buyer and followed Technicial sheet given by Buyer
4/ Packing:
As per instruction from Buyer.
5/ Delivery:
Place of delivery: Korea ( instructed more later)
Partial shipment: allowed
Trans-shipment: allowed
Estimated date of departure by 12th, Feb , 2009
6/ Payment:
Letter of Credit & Telex Transfer.
7/ Settlement of dispute:
During implementation, 2 parties commit to carry out serioustly all articles written in this processing contract. In case the dispute happens, 2 parties will negotiate to settle on the basic of ensuring the interest for both parties. In case such negotiation does not reach the agreement, the case will be submitted to the International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of commerce and industry, of which the award will be binding upon both parties.
ARKSUN HONGKONG CO., LTD ARKSUN VIETNAM JOINT STOCK CO.,
Authorised Signature Authorised Signature
(Nguồn: Công ty CP Arksun – Việt Nam)
2.2.2 Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm và phương pháp ghi nhận doanh thu tại Công ty.
2.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán.
Công ty CP Arksun – Việt Nam sản xuất nhiều mặt hàng với số lượng tương đối lớn. Công tác quản lý TP của Công ty bao gồm cả hai mặt hiện vật và giá trị. Công tác kế toán chi tiết và kế toán hiện vật ở Công ty được tiến hành theo giá thực tế.
TP của Công ty được nhập kho theo từng đợt, giá thành của công xưởng được xác định hàng tháng nên ở kho chỉ quản lý về mặt hiện vật như số lượng, quy cách, chủng loại… từng loại sản phẩm.
Giá thành thực tế thành phẩm nhập kho.
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành căn cứ vào các khoản chi phí sản xuất bao gồm : Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh trong tháng tập hợp được và tính ra giá thành sản xuất thực tế của từng loại TP hoàn thành nhập kho. Việc tính giá TP hoàn thành sau khi tiến hành xong vào cuối tháng sẽ được chuyển cho kế toán vật tư, kho và kế toán DT.
Xác định giá vốn hàng bán–Giá thành thực tế thành phẩm xuất kho.
Hiện nay, Công ty sử dụng phương pháp bình tính giá quân gia quyền để tính giá thành thực tế của TP xuất kho theo công thức :
Giá trị thực tế TP xuất kho
=
Giá trị thực tế TP tồn đầu kỳ
+
Giá trị thực tế TP nhập trong kỳ
*
Số lượng TP xuất trong kỳ
Số lượng TP tồn đầu kỳ
+
Số lượng TP nhập trong kỳ
2.2.2.2 Phương pháp ghi nhận doanh thu.
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà Công ty thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động tiêu thụ TP
Thời điểm ghi nhận DT đối với mặt hàng xuất khẩu là khi Công ty phát hành INVOICE và hoàn thành thủ tục hải quan chứng thực hàng đã thông quan.
Thời điểm ghi nhận DT đối với mặt hàng tiêu thụ trong nước là khi phát hành hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT cho người mua.
2.2.3 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty.
Qua quá trình thực tập tại Công ty CP Arksun – Việt Nam, tìm hiểu về quá trình tiêu thụ TP và xác định kết quả tiêu thụ TP tại Công ty, em xin được khái quát quy trình ghi sổ phần hành kế toán TP và tiêu thụ TP tại Công ty qua Biểu số 2.2, trang 30.
Biểu số 2.2: Quy trình ghi sổ phần hành kế toán tiêu thụ TP và xác định kết quả tiêu thụ TP tại Công ty Cổ phần Arksun–Việt Nam.
Chứng từ gốc
SCT DT
SCT GVHB
SCT thanh toán với người mua
SCT CPBH và CPQLDN
Sổ tổng hợp DT
Sổ tổng hợp GVHB
Bảng kê số 11
Bảng kê số 5
NKCT số 8
Sổ Cái các TK 131,155,632,511,641,642,911.421
Báo cáo tài chính
2.2.3.1 Chứng từ sử dụng
Đối với thành phẩm được tiêu thụ trong nước:
Công ty CP Arksun – Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty sử dụng hóa đơn GTGT (mẫu số 01 – GTGT 3LL); Bảng kê hóa đơn; chứng từ dịch vụ bán ra (mẫu số 02/GTGT); Hóa đơn GTGT được mua tại cơ quan thuế.
Ngoài ra còn có phiếu xuất kho
Đối với thành phẩm được xuất khẩu:
Công ty sử dụng hóa đơn thương mại kèm theo bộ chứng từ dành cho hàng hóa xuất khẩu:
- Vận đơn (Bill of lading ): là chứng từ xác nhận việc chuyên chở hàng hóa do người chuyên chở cấp cho người gửi hàng. Vận đơn là chứng từ minh chứng cho việc thực hiện hợp đồng giữa hai bên, không thể thiếu trong thanh toán, bảo hiểm.
- Hóa đơn bán hàng (Invoice) (Biểu số 2.3, trang 32)
- Tờ khai hải quan (Customs declaration): Là khai báo của chủ hàng cho cơ quan để thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu hàng hóa.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance certificate): để xác nhận một lô hàng nào đó đã được bảo hiểm theo điều kiện của một hợp đồng bảo hiểm.
- Đơn bảo hiểm (Insurance policy): bao gồm các điều khoản chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm.
- Phiếu đóng gói (Packing list): Là bảng kê khai tất cả các hàng hóa trong một kiện hàng.
- Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quanlity): Là chứng từ xác nhận chất lượng của hàng thực giao và chứng minh phẩm chất hàng hóa phù hợp với các điều khoản của hợp đồng, do nơi sản xuất hay cơ quan kiểm nghiệm hàng xuất khẩu cấp.
Ngoài ra còn có giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng là giấy chứng nhận số lượng và trọng lượng của hàng thực giao, thường được cấp bởi cơ quan kiểm nghiệm hàng hóa; giấy chứng nhận xuất xứ, biên bản kiểm nghiệm hàng hóa...
Biểu số 2.3: Hóa đơn bán hàng
ARKSUN – VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
164 TON DUC THANG STR., HANOI, VIETNAM
TEL.: 84-4-7321298 FAX: 84-4-233554
INVOICE
Invoice no :AK-6980 Date :FEB,11,2009
Shipped per :AIR From: HANOI, VIETNAM TO: KOREA
Saled on :FEB,12,2009 Destination: KOREA
For account and risk of Messers: ARKSUN HONGKONG CO., LTD.
HONGKONG
95% FOB
Payment term : T/T
MARKS & NOS.
DESCRIPTION OF GOODS
QUANTILY
(PC)
U.PRICE
(USD/PCS)
AMOUNT
( USD)
MAY DAY CO. LTD
N^507 – 16 MOK2- DONG 100011 YANG CHAUNG- KU SEUL KOREA
GARMENT AS SALES CONFIRMATION
REF NO.: ASO 1504
BUYER’S REF NBR.: 31709
FOB HAIPHONG, VIETNAM (INCOTERMS 2000)
STYLE NO.
NAME
19430
LADIES’S WOVEN PANTS
1,200
12
14,400
20023
MEN’S KNITTED SWEAT SHIRTS
1,250
8.2
10,250
20106
MEN’S KNITTED SWEAT SHIRTS
1,200
9.5
11,400
20117
MEN’S WOVEN PANTS
850
8.5
7,225
20143
LADIES’WOVEN SHIRTS
1,100
8.2
9,020
20167
LADIES’ WOVEN PANTS
1,100
19.3
21,230
TOTAL
6,700
73,525
(say: US Dollars seventy three thousand five hundred and twenty five only ./.)
(Nguồn: Công ty CP Arksun – Việt Nam)
2.2.3.2 Các TK sử dụng
Để theo dõi tình hình tiêu thụ thành phẩm Công ty sử dụng các TK sau:
TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
TK 155: Thành phẩm
TK 511: Doanh thu tiêu thụ
TK 632: Giá vốn hàng bán
Và các TK khoản khác có liên quan.
Kết cấu TK 511 như sau:
Bên Nợ: Kết chuyển DT thuần vào TK xác định kết quả kinh doanh.
Bên Có: DT bán hàng thực hiện trong kỳ hạch toán
TK 511 cuối kỳ không có số dư.
Kết cấu TK 632 như sau:
Bên Nợ: Trị giá vốn của hàng hóa đã cung cấp theo hóa đơn
Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ vào TK xác định kết quả
TK 632 cuối kỳ không có số dư.
2.2.3.3 Quy trình hạch toán
a/ Hạch toán chi tiết
Đối với thành phẩm được tiêu thụ trong nước
Khi xuất hàng cho khách hàng, tại kho thủ kho sẽ viết phiếu xuất kho. Căn cứ vào phiếu xuất kho chuyển lên phòng kế toán, kế toán sẽ viết hóa đơn GTGT, hóa đơn này được lập thành 3 liên. Khách hàng sẽ cầm liên 2 và liên 3 để làm thủ tục thanh toán và nhận hàng. Sau đó thủ kho sẽ giữ lại liên 3 làm chứng từ ghi giảm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement