Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoxbaby1327
#934797

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm dầu khí khu vực Tây Bắc

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỀN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 4

I. GIỚI THIỆU CHUNG 4

1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 4

2. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 6

3. Đặc điểm của quá trình XNK hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và trách nhiệm của các bên có liên quan 7

3.1. Đặc điểm của quá trình XNK hàng hóa 7

3.2. Trách nhiệm của các bên có liên quan 9

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 11

1. Đối tượng bảo hiểm 11

2. Người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm 11

3. Người bảo hiểm 12

4. Thời hạn bảo hiểm và thủ tục bảo hiểm 12

5. Gía trị bảo hiểm , số tiền bảo hiểm 13

5.1. Giá trị bảo hiểm (GTBH) 13

5.2. Số tiền bảo hiểm (STBH) 14

6. Phí bảo hiểm 14

III. CÁC RỦI RO VÀ TỔN THẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 15

1. Các loại rủi ro 15

1.1. Căn cứ vào nguồn gốc sinh ra rủi ro 15

1.2. Xét theo khía cạnh nghiệp vụ 16

2. Các loại tổn thất và chi phí có liên quan 17

2.1. Các loại tổn thất 18

2.2. Các loại chi phí trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 21

2.2.1. Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất 21

2.2.2. Chi phí gửi hàng tiếp 22

2.2.3. Chi phí tổn thất riêng 22

2.2.4. Chi phí tổn thất chung 22

2.2.5. Chi phí cứu nạn 22

2.2.6. Chi phí đặc biệt 23

IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 23

1. Khái niệm 23

2. Các loại hợp đồng bảo hiểm 26

2.1. Hợp đồng bảo hiểm chuyến: 26

2.2. Hợp đồng bảo hiểm bao: 27

2.3. Hợp đồng nguyên tắc: 28

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm 29

3.1. Đối với người được bảo hiểm 29

3.2. Đối với người bảo hiểm 30

V. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM 31

1. ICC 1963 31

1.1. Điều kiện bảo hiểm miễn TTR (FPA) 31

1.2. Điều kiện bảo hiểm TTR(WA) 31

1.3. Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (AR) 32

1.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh, đình công 32

2. ICC 1982 32

2.1. Điều kiện bảo hiểm C 32

2.2. Điều kiện bảo hiểm B 37

2.3. Điều kiện bảo hiểm A 37

2.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh dùng cho hàng hóa chuyên chở bằng đường biển 37

2.5. Điều kiện bảo hiểm đình công 38

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 39

I. VÀI NÉT VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BHDK VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 39

1. Thông tin chung về doanh nghiệp 39

2. Các lĩnh vực kinh doanh: 40

3. Sơ đồ tổ chức 41

4. Khái quát về Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc: 43

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA 44

1. Hoạt động XNK của Việt Nam trong những năm qua 44

2. Thị trường bảo hiểm hàng hóa XNK của Việt Nam 45

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 46

1. Những thuận lợi và khó khăn đối với Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc khi khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 47

1.1. Những mặt thuận lợi đối với Công ty trong việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 47

1.2. Một số khó khăn đối với Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc 48

2. Kết quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ 60

BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 60

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 60

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BÀO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BHDK KHU VỰC TÂY BẮC 61

1. Đối với công tác khai thác 62

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo 62

1.2. Làm tốt hơn nữa công tác phục vụ khách hàng 63

1.3. Thực hiện tốt công tác đánh giá rủi ro trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm 63

1.4. Không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý, cộng tác viên khai thác 63

2.Đối với công tác giám định bồi thường 64

3. Các giải pháp khác 65

3.1. Tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 65

3.2. Thực hiện tốt công tác đào tạo và quản lý cán bộ 66

3.3. Cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm 66

3.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nơi làm việc và hiện đại hoá công nghệ thông tin 66

3.5.Tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác với các Công ty bảo hiểm trong nước và nước ngoài 67

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LUC 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng nhiên Công ty bảo hiểm vẫn phải đảm nhận trách nhiệm bảo hiểm của mình.
c. Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp:
HĐBH hỗn hợp là hợp đồng kết hợp giữa hợp đồng hành trình và hợp đồng thời gian, bằng cách thêm vào điều khoản trong đó hàng hóa hay con tàu sẽ được bảo hiểm trong một số ngày sau khi tàu cập bến.
d. Hợp đồng bảo hiểm định giá
Hợp đồng bảo hiểm định giá là loại hợp đồng bảo hiểm ghi rõ giá trị bảo hiểm hay số tiền bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm không định giá là hợp đồng không xác định giá trị đối tượng bảo hiểm, nhưng trong trường hợp bị tổn thất , GTBH có thể được xác định sau đó. Ví dụ: giá trị bảo hiểm của hàng hóa được xác định là giá trị đầu tiên của hàng hóa (giá trị của hóa đơn) cộng thêm chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
2.2. Hợp đồng bảo hiểm bao:
HĐBH bao là hợp đồng bảo hiểm cho một khối lượng hàng vận chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau trong một thời gian nhất định (thường là một năm) hay nhận bảo hiểm cho một lượng hàng vận chuyển nhất định (không kể đến thời gian).
Trong HĐBH bao hai bên chỉ thỏa thuận những vấn đề chung nhất, có tính nguyên tắc như: nguyên tắc chung, phạm vi trách nhiệm, tên hàng được bảo hiểm, loại tàu chở hàng, cách tính giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối đa cho mỗi chuyến và điều kiện bảo hiểm, cách thanh toán phí bảo hiểm và tiền bồi thường, hiệu lực của hợp đồng, vấn đề giải quyết tranh chấp…Một hợp đồng bảo hiểm bao phải chứa đựng ba điều kiện cơ bản sau:
- Điều kiện xếp hạng tàu được thuê chở hàng hóa sẽ được bảo hiểm: tàu được thuê chuyên chở hàng hóa phải có cấp hạng cao, phải có khả năng đi biển bình thường và tuổi tàu thấp (dưới 15 năm). Tàu có dung tích đăng ký 100 GRT trở lên khi đóng phải có sự giám sát của một cơ quan đăng kiểm nhất định được thừa nhận bằng Giấy chứng nhận cấp hạng. Nếu Giấy chứng nhận cấp hạngu= này được 10 hãng đăng kiểm nổi tiếng thế giới cấp (ví dụ: Lloyd’s Register of Shipping, London, Norske Veritas, Olso…) hạng tàu mới được chấp nhận một cách tuyệt đối.
- Điều kiện về giá trị bảo hiểm: người được bảo hiểm phải kê khai giá trị hàng hóa theo từng chuyến về số kiện, giá CIF hay giá FOB, số hợp đồng mua bán, số thư tín dụng (L/C), ngày mở và giá trị L/C, số vận đơn B/L...
- Điều kiện về quan hệ trên tinh thần thiện chí: tức là đã mua bảo hiểm bao của người bảo hiểm nào thì trong thời gian đó người được bảo hiểm không được phép mua bảo hiểm hàng hóa của người bảo hiểm khác.
Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm bao, mỗi lần vận chuyển hàng hóa, người tham gia bảo hiểm phải gửi giấy báo vận chuyển cho người bảo hiểm.Nếu có thay đổi đặc biệt về số lượng, giá trị hàng… phải tiến hành kí kết HĐBH khác. Sau khi cấp đơn bảo hiểm hay HĐBH, nếu người được bảo hiểm thấy cần bổ sung, sửa đổi một số điều và công ty bảo hiểm đồng ý thì Công ty bảo hiểm sẽ cấp giấy bảo hiểm bổ sung. Giấy này cũng có giá trị như một đơn bảo hiểm, là một bộ phận đính kèm theo và không thể tách rời của đơn bảo hiểm (hay HĐBH) ban đầu.
HĐBH bao có ưu điểm:
-Linh hoạt, có thể dùng để bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng (đặc biệt là trường hợp có nhiều hãng vận chuyển lớn nhưng số hàng vận chuyển nhỏ) sẽ làm giảm trách nhiệm của người bảo hiểm theo hợp đồng, bảo vệ người bảo hiểm trước sự tích tụ rủi ro không dự kiến trứơc trong bất kỳ một hành trình riêng biệt nào.
- Được ký kết một lần nhưng có giá trị bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng trong một khoảng thời gian dài.
- Thường không giới hạn về mặt thời gian, mặc dù trong hợp đồng thông thường có một điều khoản chấm dứt và hợp đồng chỉ hết hiệu lực khi tổng số tiền bảo hiểm đã được thanh toán, hàng hóa được vận chuyển theo các điều khoản của hợp đồng phải được công bố để đảm bảo sự công bằng đối với người bảo hiểm.
- Trong HĐBH bao giá trị và tên của hàng hóa không đổi.
- HĐBH bao đem lại lợi ích cho cả người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Người bảo hiểm đảm bảo thu được khoản phí bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Ngược lại người được bảo hiểm vẫn được bồi thường nếu tàu đã bị tai nạn rồi mà chưa kịp thông bào cho Công ty bảo hiểm.
Ở Việt Nam hàng hóa xuất khẩu thường mua bảo hiểm từng chuyến một, không dùng HĐBH bao. Ngược lại, hàng hóa nhập khẩu thường mua bảo hiểm theo HĐBH bao.
2.3. Hợp đồng nguyên tắc:
HĐBH nguyên tắc là một loại hợp đồng bảo hiểm trong đó người được bảo hiểm và người bảo hiểm thỏa thuận trước một số điểm cơ bản như: tên hàng hóa được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm và những điểm liên quan khác.
Về cơ bản, hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc tương tự như hợp đồng bảo hiểm bao nhưng người được bảo hiểm không phải trả phí bảo hiểm ứng trước hay định kì như trong hợp đồng bảo hiểm bao mà phí bảo hiểm được trả theo từng chuyến hàng thực tế.
3. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm
3.1. Đối với người được bảo hiểm
a. Quyền lợi:
- Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu người bảo hiểm bồi thường những tổn thất xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do những rủi ro được bảo hiểm gây ra trong thời hạn bảo hiểm có hiệu lực
- Được hưởng các dịch vụ chăm sóc khách hàng từ phía các Công ty bảo hiểm
- Có quyền chỉ định người giám định riêng nếu không đồng ý với kết quả giám định của Công ty
b. Nghĩa vụ:
Người đựơc bảo hiểm và người thay mặt hợp pháp phải thực hiện nghĩa vụ sau:
Cung cấp một cách đầy đủ, trung thực các thông tin về hàng hoá và các thông tin cần thiết liên quan cho người bảo hiểm biết
Khi có tổn thất xảy ra đối với hàng hoá thuộc phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan liên quan nơi gần nhất như: cơ quan hàng hải, cơ quan bảo hiểm …
Khi nhận được thông tin hay phát hiện thấy hàng hóa bị tổn thất thì người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biêta và làm giấy yêu cầu người bảo hiểm giám định ngay. Việc giám định hàng hóa bị tổn thất phải được tiến hành bởi Công ty bảo hiểm theo đơn đề nghị của người được bảo hiểm
Thực hiện các biện pháp phòng chống hạn chế rủi ro xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm. Trong trường hợp tổn thất, mất mát xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm có liên quan đến người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hóa hay người thứ ba thì người được bảo hiểm phải làm các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho Công ty bảo hiểm.
Nếu tổn thất xảy ra do lỗi của người thứ ba thì người được bảo hiểm phải chuyển quỳên đòi bồi thường đối với người thứ ba. Trong nhiều trường hợp vì những nguyên nhân khác mà người bảo hiểm không muốn chuyển quyền đòi người thứ ba thì Công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào mức độ lỗi của người được bảo hiểm mà bồi th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement