Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#934789

Download miễn phí Luận văn Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tồn tại lớn nhất là tình trạng thiếu quy hoạch trong đầu tư, chậm triển khai các kế hoạch đầu tư, những bất cập trong công tác triển khai đầu tư (như thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu ), tình trạng sơ hở trong quản lý chất lượng dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến vận hành, bảo dưỡng công trình sau đầu tư, đầu tư dàn trải, manh mún, không đồng bộ. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, nhưng chưa có cơ quan chủ trì cùng các ban ngành liên quan đúc rút, đưa ra giải pháp triệt để khắc phục. Mặc dù chấp hành đúng các chính sách chung của Nhà nước về ĐTXD là yếu tố tiên quyết, nhưng việc nghiên cứu tổng thể để có một cơ chế cụ thể, trong đó có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự thống nhất trong nhận thức và có phương án phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chủ thể liên quan cũng là một yếu tố quan trọng, đưa công tác ĐTXD vào nề nếp và qua đó nâng cao hiệu quả ĐTXD trên địa bàn.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hố Đồng Hới thời gian qua được thực hiện theo mô hình như sơ đồ 2.1 dưới đây:
Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức quản lý dự án ĐTXD sử dụng vốn NSNN
trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Uû ban nh©n d©n
tØnh Qu¶ng B×nh
Së X©y dùng
tØnh Qu¶ng B×nh
Së KÕ ho¹ch & ®Çu
t­ tØnh Qu¶ng B×nh
Së Tµi chÝnh
tØnh Qu¶ng B×nh
Kho b¹c Nhµ n­íc
tØnh Qu¶ng B×nh
C¸c phßng, ban
chuyªn m«n
TP. §ång Híi
Phßng Tµi chÝnh
- KÕ ho¹ch
TP. §ång Híi
Phßng Qu¶n lý ®« thÞ
Uû ban nh©n d©n
TP. §ång Híi
TP. §ång Híi
C¸c nhµ t­ vÊn, nhµ thÇu x©y dùng
Chñ ®Çu t­
2.2. Thực trạng sử dụng vốn NSNN trong hoạt động đầu tư xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2004 - 2008
2.2.1. Tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2004 - 2008
Thu chi ngân sách không phải là chỉ tiêu duy nhất thể hiện tiềm lực của nền kinh tế. Nhưng các chỉ tiêu tài chính này phản ánh bức tranh toàn cảnh về nền KT - XH và chính sách tài chính trong thời kỳ đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của thành phố.
Hàng năm, thành phố đã có kế hoạch xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hợp lý, từng bước khoán thu, khoán chi cho từng đơn vị trực thuộc. Tăng cường việc quản lý, phát triển và khai thác tốt mọi nguồn thu. Làm tốt công tác kiểm tra, chống trốn thuế, gian lận thương mại để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng thêm nguồn thu ngân sách. Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 35,07%.
Bảng 2.3: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đồng Hới
giai đoạn 2004 - 2008
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
Bình quân giai đoạn 2004-2008 (%)
2004
2005
2006
2007
2008
Tổng thu
73.501
91.070
101.980
124.382
226.937
135,07
- Thu từ ngân sách địa phương
28.772
54.769
60.420
70.920
161.689
129,00
- Thu bổ sung từ ngân sách
39.755
30.334
36.802
48.706
55.030
108,40
- Kết dư ngân sách
4.974
5.967
4.758
4.756
10.218
123,00
Tổng chi
63.552
70.075
92.464
103.014
164.186
122,40
- Chi ngân sách địa phương
55.485
64.346
83.521
92.676
155.907
125,00
- Chi bổ sung cho xã
8.067
5.729
8.943
10.338
8.279
104,60
(Nguồn: Số liệu điều tra)
Số liệu ở bảng 2.3 cho thấy, tổng thu trên địa bàn tăng dần qua các năm cụ thể năm 2004 là 73.501 triệu đồng, năm 2008 là 226.937 triệu đồng tương ứng tăng giai đoạn này là 135,07%. Riêng năm 2008 tăng 132.917 triệu đồng so với năm 2004, trong đó chủ yếu thu từ ngân sách địa phương và thu bổ sung từ ngân sách cấp trên chiếm tỷ trọng cao, trên 95% tổng thu trên địa bàn.
Nguồn thu ngân sách thành phố năm 2008 tăng mạnh so với những năm trước là nhờ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu lệ phí trước bạ. Trong những năm gần đây, nhất là năm 2007 và năm 2008, thành phố Đồng Hới đã có phương án tập trung đầu tư cho các công trình hạ tầng khu đất ở, sau đó đấu giá quyền sử dụng các lô đất trong dự án và lấy nguồn thu để đầu tư cho các công trình hạ tầng xã hội khác.
Như vậy chính sách “đổi đất lấy hạ tầng” của thành phố bước đầu đã đạt được kết quả đáng kể. Nhờ nguồn thu này mà thành phố có thêm ngân sách để đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đầu tư xây dựng các công trình, góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố ngày càng khang trang hơn.
Biểu đồ 2.3: Tình hình thu ngân sách thành phố Đồng Hới
giai đoạn 2004 - 2008
Theo đó, tổng chi ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2008 cũng tăng mạnh, nhất là chi cho ngân sách địa phương. Năm 2007 chi 92.676 triệu đồng nhưng đến năm 2008 chi 155.906 triệu đồng, tăng 68,2% so với năm 2007.
Biểu đồ 2.4: Tình hình chi ngân sách thành phố Đồng Hới
giai đoạn 2004 - 2008
2.2.2. Chính sách nguồn vốn, phân bổ vốn ĐTXD
Trong giai đoạn 2004 - 2008, thành phố huy động một lượng vốn tương đối lớn cho hoạt động ĐTXD. Nguồn vốn do thành phố quản lý tăng dần qua các năm, năm 2004 toàn thành phố huy động 36.853 triệu đồng, đến năm 2008 là 82.154 triệu đồng, gấp gần 2,23 lần.
Bảng 2.4: Nguồn vốn đầu tư phát triển thành phố Đồng Hới
giai đoạn 2004 - 2008
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
Bình quân giai đoạn 2004-2008 (%)
2004
2005
2006
2007
2008
I. Phân theo hình thức quản lý
231.331
271.772
265.212
297.006
324.424
100,17
- TW quản lý
17.000
15.000
32.951
35.960
55.620
119,26
- Tỉnh quản lý
177.478
183.772
156.210
183.720
186.650
101,55
- Thành phố quản lý
36.853
73.000
76.051
77.326
82.154
122,04
II. Phân theo nguồn vốn
231.331
271.772
265.212
297.006
324.424
100,17
- Vốn NSNN
147.574
187.409
221.990
249.936
270.560
103,00
- Vốn dự án
30.396
30.639
28.560
30.681
32.284
101,33
- Vốn tín dụng
42.560
42.680
0
0
0
0
- Vốn nhân dân đóng góp
2.241
2.524
5.082
5.460
5.960
126,11
- Vốn khác
8.560
8.520
9.580
10.929
15.620
113,80
(Nguồn: Số liệu điều tra)
Nguồn vốn NSNN được đầu tư vào các dự án không hay ít có khả năng thu hồi vốn (vốn phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) và các dự án khác của thành phố như: đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện, trường học, các công trình văn hoá, thể thao...
Qua số liệu ở bảng 2.5 cho thấy, nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm 76,8%, vốn dự án chiếm 11,09% còn lại là vốn tín dụng, vốn nhân dân đóng góp và các loại vốn khác. Có thể khẳng định rằng nguồn vốn NSNN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng đầu tư trên địa bàn, là công cụ để thành phố thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành, các vùng thông qua phân bổ VĐT, tạo ra một khối lượng cơ sở hạ tầng lớn, tăng mức sống của nhân dân thông qua việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn.
Bảng 2.5: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thành phố Đồng Hới giai đoạn
2004 - 2008 phân theo cấp quản lý và nguồn vốn
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu
Năm
Bình quân giai đoạn 2004-2008
2004
2005
2006
2007
2008
I. Phân theo hình thức quản lý
100
100
100
100
100
100
TW quản lý
7,35
5,52
12,42
12,11
17,14
10,91
Tỉnh quản lý
76,72
67,62
58,90
61,86
57,53
64,53
Thành phố quản lý
15,93
26,86
28,68
26,04
25,32
24,57
II. Phân theo nguồn vốn
100
100
100
100
100
100
Vốn NSNN
63,79
68,96
83,70
84,15
83,40
76,80
Vốn dự án
13,14
11,27
10,77
10,33
9,95
11,09
Vốn tín dụng
18,40
15,70
0,00
0,00
0,00
6,82
Vốn nhân dân đóng góp
0,97
0,93
1,92
1,84
1,84
1,50
Vốn khác
3,70
3,13
3,61
3,68
4,81
3,79
(Nguồn: Số liệu điều tra)
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, nhu cầu về vốn đầu tư rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách quá ít, không thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Bên cạnh đó nguồn vốn huy động trong dân cư, tín dụng ưu đãi, doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, quy hoạch chưa ổn định nên việc thu hút vốn đầu tư vào thành phố chưa cao. Vì vậy với lượng vốn từ NSNN có hạn, việc quản lý và sử dụng vốn như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất là vấn đề đang được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố quan tâm.
Ngoài phân theo cấp quản lý và nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư phát triển do thành phố quản lý còn được phân theo các ngành cụ thể theo bảng 2.6 dưới đây:
Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển do thành phố Đồng Hới quản lý
giai đoạn 2004 - 2008 phân theo các ngành
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT
Ngành kinh tế
Năm
2004
2005
2006
2007
2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement