Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By crazydeath_137
#934786

Download miễn phí Báo cáo Kiến tập tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hà Tây

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I 4

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 4

1.1 . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 4

1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 5

1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 8

1.3.1. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 8

1.3.2. Đặc điểm vận hành quy trình công nghệ của công ty 8

1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 10

1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hà Tây 10

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 10

CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 13

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 13

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 13

2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 14

2.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 15

2.2.1 Đặc điểm chung của việc vận dụng chế độ kế toán tại CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 15

2.2.2 Đặc điểm vận dụng chứng từ tại CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 15

2.2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản tại CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây 17

2.2.4 Hình thức tổ chức sổ kế toán của công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây 23

2.2.5 Báo cáo kế toán của công ty 25

2.2.5.1 Hệ thống báo cáo tài chính 25

2.2.5.2 Hệ thống báo cáo quản trị. 25

2.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 26

2.3.1. Tổ chức kế toán phần hành vốn bằng tiền 26

2.3.2. Tổ chức kế toán phần hành TSCĐ 28

2.3.3. Tổ chức kế toán hạch toán tiền lương 29

2.3.4. Tổ chức kế toán phần hành tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 31

2.3.4.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 31

2.3.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm tai công ty CP Tư vấn xây dựng Hà Tây 46

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 53

 53

3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ 53

3.1.1 Ưu điểm 53

3.1.2. Nhược điểm 54

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ TÂY 55

KẾT LUẬN 57

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xuất, kinh doanh dở dang
LOẠI TÀI KHOẢN 2
TÀI SẢN DÀI HẠN
14
211
Tài sản cố định hữu hình
2111
Nhà chi phíửa, vật kiến trúc
2112
Máy móc, thiết bị
2113
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114
Thiết bị, công cụ quản lý
2118
TSCĐ khác
15
213
Tài sản cố định vô hình
2131
Quyền sử dụng đất
2135
Phần mềm máy vi tính
2136
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138
TSCĐ vô hình khác
16
214
Hao mòn TSCĐ
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
2143
Hao mòn TSCĐ vô hình
17
241
Xây dựng cơ bản dở dang
2411
Mua sắm TSCĐ
2412
Xây dựng cơ bản
2413
Sửa chữa lớn TSCĐ
18
242
Chi phí trả trước dài hạn
19
244
Ký qũy, ký cược dài hạn
LOẠI TÀI KHOẢN 3
NỢ PHẢI TRẢ
20
311
Vay ngắn hạn
21
315
Nợ dài hạn đến hạn trả
22
331
Phải trả cho người bán
23
333
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311
Thuế GTGT đầu ra
33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3333
Thuế xuất, nhập khẩu
3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335
Thuế thu nhập cá nhân
3336
Thuế tài nguyên
3337
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338
Các loại thuế khác
3339
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
24
334
Phải trả người lao động
3341
Phải trả công nhân viên
3348
Phải trả người lao động khác
25
335
Chi phí phải trả
26
338
Phải trả, phải nộp khác
3381
Tài sản thừa chờ giải quyết
3382
Kinh phí công đoàn
3383
Bảo hiểm xã hội
3384
Bảo hiểm y tế
3385
Phải trả về chi phí cổ phần hóa
3386
Nhận ký qũy, ký cược ngắn hạn
3387
Doanh thu chưa thực hiện
3388
Phải trả, phải nộp khác
27
341
Vay dài hạn
28
342
Nợ dài hạn
29
344
Nhận ký qũy, ký cược dài hạn
30
347
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
31
351
Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm
32
352
Dự phòng phải trả
LOẠI TÀI KHOẢN 4
VỐN CHỦ SỞ HỮU
33
411
Nguồn vốn kinh doanh
4111
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4118
Vốn khác
34
412
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
35
414
Qũy đầu tư phát triển
36
415
Qũy dự phòng tài chính
37
418
Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu
38
421
Lợi nhuận chưa phân phối
4211
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
39
431
Qũy khen thưởng, phúc lợi
4311
Qũy khen thưởng
4312
Qũy phúc lợi
4313
Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ
40
441
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
LOẠI TÀI KHOẢN 5
DOANH THU
41
511
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111
Doanh thu bán hàng hóa
5112
Doanh thu bán các thành phẩm
5113
Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
42
512
Doanh thu nội bộ
5121
Doanh thu bán hàng hóa
5122
Doanh thu bán các thành phẩm
5123
Doanh thu cung cấp dịch vụ
43
515
Doanh thu hoạt động tài chính
44
521
Chiết khấu thương mại
45
531
Hàng bán bị trả lại
46
532
Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
47
621
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
48
622
Chi phí nhân công trực tiếp
49
627
Chi phí sản xuất chung
6271
Chi phí nhân viên phân xưởng
6272
Chi phí vật liệu
6273
Chi phí công cụ sản xuất
6274
Chi phí khấu hao TSCĐ
6277
Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278
Chi phí bằng tiền khác
50
632
Giá vốn hàng bán
51
641
Chi phí bán hàng
52
642
Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421
Chi phí nhân viên quản lý
6422
Chi phí vật liệu quản lý
6423
Chi phí đồ dùng văn phòng
6424
Chi phí khấu hao TSCĐ
6425
Thuế, phí và lệ phí
6426
Chi phí dự phòng
6427
Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428
Chi phí bằng tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN 7
THU NHẬP KHÁC
53
711
Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN 8
CHI PHÍ KHÁC
54
811
Chi phí khác
55
821
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
LOẠI TÀI KHOẢN 9
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
56
911
Xác định kết quả kinh doanh
Công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây không sử dụng hệ thống tài khoản ngoài bảng.
2.2.4 Hình thức tổ chức sổ kế toán của công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây
Công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, dưới đây là danh mục sổ kế toán mà đơn vị đang sử dụng:
STT
Danh mục sổ kế toán
1
Chứng từ ghi sổ
2
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
3
Sổ cái (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ)
4
Bảng cân đối số phát sinh
5
Sổ quỹ tiền mặt
6
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
7
Sổ tiền gửi ngân hàng
8
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
9
Bảng tổng hợp chi tiết
10
Sổ kho
11
Sổ tài sản cố định
12
Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng
13
Sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán
14
Sổ chi tiết tiền vay
15
Sổ chi tiết bán hàng
16
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
17
Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ
18
Sổ chi tiết các tài khoản
Trình tự ghi sổ
Trình tự ghi sổ tổng hợp
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lý , hợp lệ làm chứng từ ghi sổ hay Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại (nếu có) sau đó căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại lập chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ lập xong được ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo tổng số tiền phát sinh. Chứng từ gốc lúc này được đánh số và ghi ngày tháng vào sổ.
Định kỳ hay cuối tháng, căn cứ vào chứng từ ghi sổ đã ghi có số, ngày tháng, kế toán ghi vào sổ cái các tài khoản có liên quan. Cuối tháng căn cứ sổ cái đã được cộng và khóa sổ kế toán lập bảng cân đối số phát sinh. Căn cứ bảng cân đối số phát sinh kế toán đối chiếu với số liệu tổng cộng của Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Nếu số liệu đúng thì số liệu ở Bảng cân đối số phát sinh và sổ cái là cơ sở để lập Báo cáo tài chính.
Trình tự ghi sổ chi tiết
Hàng ngày hay định kỳ căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, kế toán ghi vào sổ chi tiết có liên quan. Cuối tháng căn cứ vào sổ kế toán chi tiết lập Bảng Tổng hợp chi tiết. Bảng tổng hợp chi tiết lập xong được đối chiếu sổ Cái, nếu số liệu đúng thì lấy đó làm cơ sở lập Báo cáo tài chính.
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Chứng từ kế toán
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp chứng từ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Sổ ĐK chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ tổ chức sổ kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hà Tây (theo hình thức Chứng từ ghi sổ)
2.2.5 Báo cáo kế toán của công ty
2.2.5.1 Hệ thống báo cáo tài chính
Hệ thống Báo cáo tài chính của công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây gồm các loại sau:
Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)
Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm nhất định vào ngày cuối cùng của mỗi quý. Báo cáo chỉ rõ tái sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu…tại thời điểm đó.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP tư vấn xây dựng Hà Tây được lập theo từng quý dựa trên nguồn số liệu từ BCKQHĐKD kỳ trước và các sổ kế toán kỳ này các tài khoản loại 5 cho đến loại 9; phản ánh tổng hợp doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động của công ty.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)
B
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement