Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mrnguyen239
#934784

Download miễn phí Chuyên đề Tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng

MỤC LỤC

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2

A. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ 2

I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TIÊU THỤ HÀNG HÓA 2

1. Khái niệm: 2

2. Ý nghĩa của vệc tiêu thụ hàng hóa. 3

II. CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU THỤ. 3

1. Doanh thu bán hàng và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: 3

2. Các khoản giảm trừ doanh thu: 4

3. Tài khoản sử dụng: 5

4. Các hình thức kế toán tiêu thụ theo phương phương pháp kê khai thường xuyên 5

5. Các chi phí liên quan: 6

B. ĐẶC ĐIỂM TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 6

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 6

1. Khái niệm: 6

2. Đặc điểm: 7

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN CỦA LƯỢNG HÀNG TIÊU THỤ 9

1. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 9

2. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) 9

3. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giá thực tế đích danh) 9

4. Phương pháp giá đơn vị bình quân. 10

III. TÀI KHOẢN VÀ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 10

A- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 12

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12

1. Quá trình hình thành: 12

2. Chức năng nhiệm vụ: 13

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 14

5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 18

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 20

1. Hình thức tổ chức công tác kế toán : 20

3. Đặc điểm phần mềm kế toán sử dụng : 21

4. Hình thức sổ kế toán áp dụng 22

B. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 23

I. NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 23

1. Tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ 23

2. Đặc điểm của hàng hoá Kinh Doanh và thị trường tiêu tụ của công ty . 24

3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và tính thuế GTGT: 25

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 26

1. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 26

2. cách tiêu thụ và hạch toán doanh thu tiêu thụ 29

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 39

1. Kế toán chi phí bán hàng. 39

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 44

3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 49

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 55

I .NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 55

1. Những thuận lợi 55

2. Những khó khăn: 56

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 57

1. Những mặt đã đạt được: 57

2. Những vấn đề còn tồn tại: 58

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬTXI MĂNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI (SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY ) 58

1. Mục tiêu cơ bản: 59

2. cách kinh doanh giai đoạn 59

3. Các chính sách, giải pháp chủ yếu: 60

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ : 61

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ưởng: Chịu trách nhiệm chung cho công tác kế toán tài chính. Giúp giám đốc trong công tác tham mưu, quản lý tài chính, chỉ đạo nghiệp vụ kế toán, theo dõi số liệu phát sinh trong quá trình quản lý và kinh doanh.
- Phó phòng kế toán: Có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng trong công tác chỉ đạo nghiệp vụ kế toán khi kế toán trưởng vắng mặt và trực tiếp phụ trách trong lĩng vực đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.
- Kế toán tổng hợp : Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu từ các phòng ban kê toán của toàn công ty
- Kế toán sửa chữa và xây dựng cơ bản: Chịu trách nhiệm theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sửa chữa và xây dựng cơ bản .
- Kế toán hàng hoá : Theo dõi tình hình nhập xuất tôn kho của hàng hoá tính giá trị thực tế nhập kho hàng hoá.
- Kế toán chi phí : Theo dõi toàn bộ chi phí, tập hợp chi phí, phân bổ chi phí cho các đối tượng
- Kế toán thanh toán :Theo dõi các nghiệp vụ thanh toán, công nợ với khách hàng
- Kế toán vốn bằng tiền : Có nhiệm vụ theo dõi các khoản tiền mặt và tiền gửi tại công ty ; thực hiện nhiệm vụ giao dịch với các ngân hàng.
- Kế toán TSCĐ, CCDC: Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, CCDC; tiến hành trích khấu hao và phân bổ khấu hao, đánh giá giá trị TSCĐ.
- Kế toán bán hàng:Theo dõi và phản ánh quá trình bán hàng do kế toán các chi nhánh, các trung tâm các cửa hàng gửi chứng từ lên.
- Thủ quỹ: Thực hiện việc kiểm tra tiền mặt, thu tiền và trừ tiền tại đơn vị, chi trả lương thưởng… cho cán bộ công nhân viên.
3. Đặc điểm phần mềm kế toán sử dụng :
- Công ty áp dụng phần mềm kế toán SAS : Với phần mềm kế toán này giúp cho kế toán viên giảm thiểu những khó khăn khi phải ghi vào sổ , tiết kiệm thời gian với những công việc kế toán có khối lượng lớn
- Khả năng lưu trữ, tìm kiếm nhanh khi cần thiết.
- Tốc độ xử lý hết sức nhanh chóng, thời gian cập nhật chứng từ, các sổ và rút số dư các tài khoản chỉ tính bằng phần nghìn giây.
Trình tự ghi sổ kế toán theo phần mềm SAS
Các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh
Các chứng từ kế toán
Xử lý tự động theo chương trình
Sổ kế toán tổng hợp
Sổ kế toán chi tiết
- Báo cáo tài chính
- Báo cáo kế toản quản trị
4. Hình thức sổ kế toán áp dụng
* Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung , các sổ kế toán bao gồm : Sổ nhật ký chung , sổ cái tài khoản, bảng cân đối kế toán , báo cáo kết quả kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh, các sổ kế toán chi tiết , các bảng báo cáo tổng hợp chi tiết …
Trình tự ghi vào sổ kế theo hình thức Nhật ký chung của công ty được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:
Chứng từ gốc
Sổ cái
SổNKC
Bảng CĐ số PS
Báo cáo tài chính
Sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Chú thích:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối ngày , hay định kỳ
Quan hệ đối chiếu
* Hệ thống tài khoản sử dụng trong công ty là hệ thống tài khoản được ban hành theo quyết định số 1141/TC/CĐKT ngày 01/11/1995của bộ Trưởng Bộ Tài Chính và các thông tư bổ sung, các tài khoản được mở chi tiết theo yêu cầu quản lý của công ty
B. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG
I. NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY
1. Tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ
-Trong nền kinh tế thị trường thì sự lưu thông hàng hoá hay nói cách khác là sự mua bán hàng hoá luôn diễn ra như một quy luật không thể thiếu .
Tiêu thụ hàng hoá coi như là giúp các doanh nghiệp thu về lợi nhuận ; mà lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp thương mại cũng vậy , với nhiệm vụ chủ yếu là buôn bán hàng hoá để tạo ra được lợi nhuận nên việc tiêu thụ hàng hoá càng trở nên quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát tiển của doanh nghiệp. Nắm được tầm quan trọng của việc tiêu thu hàng hoá các nhà quản lý của công ty đã rất coi trọng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Chính vì vậy tiêu thụ được hàng hoá là mục tiêu đóng vai trò quan trọng của công ty, Nó phải được chú trọng nghiên cứu để đưa ra được các phương thưc tiêu thụ phù hợp với yêu cầu của thị trường , với điều kiện kinh tế ở từng thời kỳ.
2. Đặc điểm của hàng hoá Kinh Doanh và thị trường tiêu tụ của công ty .
a. Công ty đang kinh doanh các chủng loại xi măng bao và xi măng rời gồm:
- Xi măng Bỉm sơn : PCB 30 (bao)
- Xi măng Hoàng Thạch : PCB 30 (bao)
- Xi măng Bút Sơn : PCB 30 + PCB40
-Xi Măng Hoàng Mai :PC 30 + PC 40
PCB30 + PCB 40
- Xi măng Tam điệp : PCB30 + PCB40
- Xi Măng Hải Phòng : PCB30.
Công ty vật tư Kỹ thuật xi măng là công ty kinh doanh thương mại chủ yếu mua và bán xi măng do các công ty sản xuất xi măng trong tổng công ty Xi măng Việt Nam cung cấp . Trong những năm qua sản lượng xi măng được công ty vật tư kỹ thuật xi măng tiêu thụ và rất lớn , cụ thể :
Sản lượng xi măng mua vào trong 3 năm gần đây :
( Đơn vị tính : tấn )
Stt
Loại Xi Măng
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
1
Xi Măng Hoàng Thạch
1.226.423
1.100.867
913.918
2
Xi Măng Bỉm Sơn
166.886
145.597
158.585
3
Xi Măng Bút Sơn
595.101
546.668
348.434
4
Xi Măng Hải phòng
133.836
117.867
84.757
5
Xi Măng Hoàng mai
170.809
92.412
50.629
6
Xi Măng Tam Điệp
696
37.881
71.164
(Nguồn từ phòng tiêu thụ )
b.Thị trường tiêu thụ :
Địa bàn kinh doanh của công ty tương đối rộng khắp trên 14 tỉnh Miền Bắc là: Hà nội, Hà Tây, Hoà Bình, Sơn la, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc cạn .
Hiện nay trên thị trường công ty đang chịu sự cạnh tranh của các loại xi măng liên doanh như xi măng Nghi sơn, xi măng Chinfon với chất lượng cao, giá thấp hơn so với giá của các loại xi măng công ty bán ra. Ngoài ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong nội bộ nghành và tình trạng gian lận thương mại đã và đang làm cho tính cạnh tranh của thị trường xi măng ngày càng sâu sắc, làm ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ của công ty.
Với thị trường tiêu thụ rộng khắp trên toàn miền bắc công ty đã tiêu thụ một lượng xi măng lớn ra thị trường phục vụ nhu cầu của khác hàng .
3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và tính thuế GTGT:
a. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :
Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.Các tài khoản công ty sử dụng :
Tài khoản 156,641,642,911,511,521,531,532,131,133,111,112,151,… công ty phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng giảm hàng tồn kho (Xi Măng ) một cách thuờng xuyên , liên tục trên các tài khoản phản ánh từng lại xi măng tồn kho .
Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nên có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về xi măng tồn kho một cách kịp thời cập nhập. Theo phương pháp này, tại bất kỳ thời điểm nào, kế toán cũng có thể xác định được lượng nhập, xuất tồn kho từng loại xi măng tồn kho.
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ
1. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ
a. Thủ tục nhập kho :
Khi mua hàng công ty lập hợp đồng kinh tế với người bán , bên bán căn cứ theo hợp đồng ký kết giao hàng theo quy định tại các kho ở trạm điều độ của công ty (tại ga , cảng và các đầu mối đường bộ ) giá mua được cố định do các doanh nghiệp sản xuất định g...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement