Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quemoi_dn
#934779

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện khoa học thủy lợi

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3

I . KHÁI NIỆM. 3

1. Thù lao lao động. 3

1.1 Khái niệm. 3

1.2 Các loại thù lao lao động. 3

2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương. 3

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG 8

1 . Nội dung của công tác trả lương. 8

1.1 Những nguyên tắc chung. 8

1.2 Các chế độ tiền lương. 10

1.2.1 .Chế độ tiền lương theo cấp bậc.

1.2.2 .Chế độ tiền lương theo chức vụ.:

1.3 Các hình thức trả lương. 13

1.3.1 Đối với lao động trả lương theo thời gian.

1.3.2. Đối với lao động trả lương theo sản phầm hay lương khoán.

2 . Nội dung của công tác trả thưởng. 19

2.1 Lựa chọn các hình thức thưởng phù hợp. 19

.3. Nội dung của công tác xây dựng hệ thống trả công cho người lao động. 19

3.1 Xem xét mức lương tối thiểu do Nhà Nước quy định. 19

3.2 Khảo sát mức lương thịnh hành trên thị trường. 20

3.3 Đánh giá công việc. 20

4 . Sự cần thiết của hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng. 22

4.1 Vai trò của công tác trả lương, trả thưởng. 22

PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25

I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25

1 . Quá trình hình thành và phát triển của Viện. 25

Sơ đồ tổ chức bộ mắy cuẩ Viện khoa học thủy lợi 27

2 . Chức năng và nhiệm vụ của viện khoa học thủy lợi. 28

2.1 Thành tích hoạt động nghiên cứu. 28

a. Đi đầu về số lượng đề tài nghiên cứu. 28

b. Đi đầu trong một số các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn. 28

2.2 Gắn chặt công tác nghiên cứu với công tác ứng dụng. 29

3 . Những kết quả chính đạt được trong khoa học công nghệ thủy lợi. 31

4 . Kinh phí và nguồn thu. 34

II . CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 40

1 . Cơ cấu tổ chức. 40

1.1 Lãnh đạo Viện. 40

1.1.1 Giám đốc Viện. 40

1.1.2 Phó giám đốc Viện. 40

1.2 Hội đồng khoa học Viện. 40

1.3 Các tổ chức tham mưu giúp giám đốc Viện. 41

1.4Các doanh nghiệp trực thuộc Viện. 41

2 . Đặc điểm nguồn nhân lực của Viện 41

III . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI VIỆN. 43

1 . Nguyên tắc chung. 43

2 . Xây dựng đơn giá tiền lương. 43

2.1 Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để để xây dựng đơn giá tiền lương. 43

3 . Phân tích thực trạng công tác trả lương của Viện. 46

3.1 Hình thức trả lương đến từng người lao động. 46

3.1.1 Tiền lương cơ bản.(hế số cấp bậc , phụ cấp) 46

3.1.2 Tiền lương theo kết quả công việc. 47

3.2 Các chế độ chinh sách phúc lợi xã hội cho người lao động. 52

3.2.1 phúc lợi cho cán bộ công nhân viên đi học. 52

3.2.2 Phúc lợi xã hội cho cán bộ công nhân viên nghỉ chế độ

3.2.4 Phúc lợi xã hội cho cán bộ trong thời gian nghỉ phép, nghỉ

3.2.5 Trả lương đối với cán bộ thử việc và học viên. 53

b. Trong thời gian học việc. 53

3.2.6 Trả lương cho cán bộ làm thêm giờ. 54

3.2.7 Tiền lương của cán bộ chấm dứt hợp đồng lao đông. 54

4 . Phân tích thực trạng công tác trả thưởng của Viện. 54

4.1 Các chỉ tiêu thưởng. 54

4.1.1 Đối với tập thể phòng. 54

4.2 Phương pháp.Viện áp dụng phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua. 56

4.3 cách phân phối tiền thưởng. 58

4.4 Tổ chức thực hiện. 58

IV . TỒN TẠI VÀ NGUYÊNNHÂN CỦA PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 59

1 . Thành tích : 59

2 . Tồn tại và nguyên nhân 60

PHẦNIII : MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 62

I . NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 62

1. Về công tác phân chia tiền lương, tiền thưởng. 62

2. Cách tính lương cho từng cá nhân người lao động. 62

II . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 63

GIẢI PHÁPTHỨ NHẤT. 63

GIẢI PHÁP THỨ HAI. 63

GIẢI PHÁP THỨ BA. 69

Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương. 71

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trình. Cơ sở vật chất kĩ thuật được tăng cường một bước đáng kể, tổng số cán bộ khoa học hiện nay là gần 1000 người, có quan hệ hợp tác nghiên cứu với nhiều nước trên thế giới : Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Úc, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, … và nhiều tổ chức Quốc tế khác. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viện
VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠỊ VIỆT NAM
Viện
Khoa
Học
Miền
Nam
(Viện
Vùng)
Viện
Khoa Học
Miền
Trung
Tây
Nguyên
(Viện
Vùng)
Phòng
TNTĐ
Động
Lực
sông
biển
Viện
Thủy
Lực
sông
biển
Viện
Nước
Tưới
tiêu
và môi
Viện
Thủy
công
Viện
Thủy
Điện
Viện
Bơm
và thiết
bị
thủy
Lợi
1.Ban tổ chức-hành chính và XDcơ bản
2.Ban Kế hoạch- tổng hợp
3.Bantài chính – Kế toán
1. Trung tâm KTvà Quản l‎y Thủy Lợi
2. Trung tâm Đàotạovàhợp tác Quốc tế
3.Trung tâm công nghệ thủy Phân
4.Trung tâm nghiên cứu Phòng trừ Mối
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN
Khối
Doanh
Nghiệp
Sơ đồ tổ chức bộ mắy cuẩ Viện khoa học thủy lợi
2 . Chức năng và nhiệm vụ của viện khoa học thủy lợi.
Theo Quyết Định số 24 ngày 1/2/1999 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Viện khoa học thuỷ lợi có các chức năng chính: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Tư vấn thi công, Đào tạo và hợp tác Quốc Tế.
6 Lĩnh vực hoạt động chuyên môn của viện là :
- Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
- Tài nguyên nước và bảo vệ môi trường
- Thủy nông cải đất và cấp thoát nước.
- Công nghệ xây dựng và bảo vệ công trình
- Kinh tế và chính sách thuỷ lợi.
- Thiết bị chuyên dùng thuỷ lợi, thuỷ điện và tự động hoá
2.1 Thành tích hoạt động nghiên cứu.
a. Đi đầu về số lượng đề tài nghiên cứu.
Từ năm 1990 đến nay, Viện đã chủ trì thực hiện 03 chương trình nghiên cứu trọng điểm, 33 đề tài sự án cấp nhà nước, 107 đề tài cấp bộ và gần 100 đề tài cấp cơ sở .
Năm 1990 – 1994 : Viện chủ trì thực hiện 05 đề tài và 10 dự án thử nghiệm cấp Nhà Nước, 22 đề taì cấp Bộ Năm 1994 -1999 : Viện chủ trì thực hiện 4 đề tài và 2 đề án thử nghiệm cấp Nhà nước, 35 đề tài cấp bộ
1999 -2003 : Viện chủ trì thực hiện 10 đề tài và 2 dự án thử nghiệm cấp Nhà nứơc, 50 đề tài cấp bộ ( trong đó có 20 đề tài nghiên cứu khoa học trộng điểm của Bộ) . Các đề tài và dự án thử nghiệm cấp Nhà nước đều do Viện thắng thầu trong các đợt tuyển chọn của bộ KH & CN. Hiện nay Viện là đơn vị dẫn đầu các Viện về số lượng đề tài nghiên cứu.
b. Đi đầu trong một số các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn.
Về chính trị sông, phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai Viện là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu, đề xuất phương án phân lũ để bảo vệ đê, là một trong những cơ quan đầu nghành ngiên cứu có hệ thống và liên tụcvề lĩnh vực chính trị sông, phòng tránh lũ lụt này, tìm ra quy luật diễn biến của lòng sông, dự báo sói lở và đề ra các giải pháp kĩ thuật ưu việt để bảo đảm an toàn đê trong các vùng trọng điểm .
Viện là cơ quan đầu tiên nghiên cứu ảnh hưởng của điều tiết hồ Hòa Bình đến hạ du và đã dự báo được một số vùng hạ du sẽ sói lở bờ nghiêm trọng, chỉ ra biện pháp xử lý để Nhà nước và cơ quan quản l‎y có biện pháp phòng ngừa.
2.2 Gắn chặt công tác nghiên cứu với công tác ứng dụng.
Đi đầu trong công tác chuyển giaoTBKT mới vào phục vụ phát triển KTXH và các trương trình mục tiêu Quốc gia
a. Viện là cơ quan ngiên cứu Khoa học đi đầu trong đổi mới công nghệ và ứng dụng.
- Bơm thủy luân, thiết bị thủy điện được tín nhiệm của địa bàn miền núi, đã lắp đặt cho hơn 100 điểm ở các tỉnh miền núi phía Bắc . Khoảng 70% công trình thủy điện nhỏ của cả nước do viện đảm nhận công tác tư vấn kĩ thuật
- Thực hiện nhiệm vụ do Chủ Tịch nước giao trong dịp đến thăm năm 2001, Viện đã tập trung triển khai chương trình mục tiêu ứng dụngbơm va, bơm thủy luân cho các tỉnh trung du miền núi trên toàn quốc, để tưới cho 150.000 ha đất dốc, cấp nươc sinh hoạt cho gần 500.000 người
- Tư vấn thiết kế và thi công hàng trăm công trình thủy lợi thủy điện nhỏ ở các vùng sâu vùng xa hiểm trở của các tỉnh miền núi, hải đảo trên cả nước ( Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái … )
b. Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học đi đầu trong ứng dụng thiết bị kĩ thuật thủy lợi mới phục vụ sản xuất.
Từ những năm 90 Viện đã đi đầu trong công tác tư vấn kĩ thuật các công trình lấn biển Bình Minh – Ninh Bình, Bắc Cửa Lục – Quảng Ninh …góp phần đưa hàng vạn ha đầm phá vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định cư cho các vùng kinh tế mới ven biển
- Hệ thống thủy lợi do Viện tư vấn cho các công trình xây dựng đồng muối theo công nghệ sản xuất mới tại nhiều địa phương như Tĩnh gia Thanh Hóa Cà Nà – Ninh Thuận …
c. Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học đi đầu trong các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội.
Chủ trì thực hiện dự án quy hoạch tổng hợp của 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đề xuất phương án quy hoạch tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần ổn định vùng biên giới. Dự án được Bộ nghiệm thu và đánh giá cao, làm cơ sở cho chiến lược đầu tư phát triển vùng biên giới phía Bắc.
Chủ trì thực hiện dự án đo đạc biên giới Việt – Trung để cung cấp số liệu phục vụ cho việc phân giới căm mốc biên giới . Tham gia trong đoàn đàm phán song phương về thiết lập quy trình đo đạc cho 02 nước
d. Viện là cơ quan nghiên cứu khoa học đi đầu trong lĩnh. vực hoạt động khoa học công nghệ đa dạng hóa các sản phẩm công nghệ.
Mở rộng địa bàn và da dạng hóa hoạt động tư vấn kĩ thuật, trong những năm qua đặc biệt là 2002-2003 Viện đã chủ động phối hợp với các tổ công tác Bộ công nghiệp lập các dự án phát triển trạm thủy điện đến công 70-100 MW góp phần đẩy mạnh hướng đầu tư các trạm thủy điện theo hình thức BOT . Đầu tư nghiên cứu để nội địa hóa các thiết bị thủy điện cho phù hợp với điều kiện ứng dụng ở Việt Nam.
Các dự án phát triển thủy lợi tổng hợp " Cải tạo nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi để phục vụ cho CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn'' cũng được Viện phối hợp với các tỉnh chủ động xây dựng và thực hiện bước đầu có hiệu quả tại Yên Bái, Hải Dương …
Tại hội chợ công nghệ Tecmart 2003 viện là 1 trong các Viện của nghành có doanh số hợp đồng nhiều nhất k‎y được tại hội chợ ( 10 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá hơn 10 tỷ đồng ) . Đã được ban tổ chức2 Bằng khen và 01 huy chương.
Ngoài ra một số sản phẩm khoa học khác của Viện được tiếp tục áp dụng đều đặn vào sản xuất như : các kết cấu bảo vệ bờ sông, bờ biển, công nghệ cấp nước ăn miền núi …
Viện không ngừng đổi mới cách chuyển giao công nghệ. Hiện nay Viện có công ty chuyển giao và thi công trực thuộc Viện theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước trong các viện nghiên cứu và trường đại học . Ngoài ra, Viện tham gia công ty liên doanh với VINACONEX, tổng công ty cơ điện thủy lợi … để phát triển thủy điện nhỏ . Công ty cổ phần Cấm Sơn để đầu tư khai khai thác thủy điiện Cấm Sơn.
3 . Những kết quả chính đạt được trong khoa học công nghệ thủy lợi.
- Chủ trì ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online