Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meo_con_an_chuot_beo
#934768

Download miễn phí Luận văn Một số biện pháp nhằm thu hút khách tại Khách sạn Camellia 4

Mục lục

Trang

Lời mở đầu . .1

Chương I: Giới thiệu chung về Khách sạn Camellia 4 . . 2

I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoàng Nam . . 2

1. Sơ lược quá trình phát triển của Công ty . . 2

2. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp . . 2

2.1 Giám đốc 2

2.2 Phó Giám đốc tài chính . 3

2.3 Phó Giám đốc nhân sự . 3

2.4 Phòng Tài chính - Kế toán . .3

2.5 Phòng Tổ chức – Hành chính . .4

2.6 Các bộ phận trong Khách sạn 4

3. Quy trình phục vụ khách của Khách sạn . 6

a. Quy trình nhận đặt phòng của Khách sạn .6

b. Quy trình đón tiếp và đăng ký Khách sạn . 8

c. Quy trình phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú tại Khách sạn .11

d. Quy trình phục vụ khi khách trả phòng, thanh toán và tiễn khách . .12

4.Cơ sở vật chất của Khách sạn .13

4.1 Bộ phận đón tiếp .13

4.2 Bộ phận lưu trú . 13

II. Các nguồn lực của doanh nghiệp 14

1. Vốn kinh doanh . 14

2. Lao động . 16

III. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (2005-2007) 18

Chương II : Thực trạng thu hút khách của Khách sạn 20

I. Thực trạng thu hút khách của Khách sạn . .20

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn 20

2. Thực trạng thu hút khách của Khách sạn . 25

2.1 Phương hướng chung . .25

2.2 Mục tiêu và nhiệm vụ . 27

II. Nhận xet chung về thực trạng thu hút khách của Khách sạn 30

1. Kết quả đạt được 30

2. Tồn tại của Khách sạn 31

Chương III : Một số biện pháp thu hút khách tại Khách sạn Camellia 4 . 33

1. Đa dạng hóa sản phẩm và bổ sung những sản phẩm phụ .33

2. Áp dụng chính sách giá phân biệt .33

3. Sử dụng các kênh phân phối đa dạng 34

4. Tăng cường hoạt động Khuyếch trương 35

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 35

Kết luận . 37

Tài liệu tham khảo . .38

Mục lục .39

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mục đích Du lịch. Khách công vụ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tất cả các phòng được thiết kế khép kín, đầy đủ tiện nghi như: vô tuyến vệ tinh bắt được các kênh quốc tế, hệ thống mạng không dây, điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, điện thoại có thể gọi quốc tế, bàn làm việc, tranh ảnh, lọ hoa,...
Nội thất trong phòng mang tính hiện đại, tiện lợi, hài hoà về màu sắc tạo ấn tượng tốt với khách.
Các bộ phận khác trong Khách sạn cũng được chú ý đầu tư nhằm đem lại cho khách sự thoả mãn cao. Toàn bộ Khách sạn được trang bị hệ thống phòng báo và chữa cháy, camera quan sát, nhằm quan sát và phát hiện kịp thời xử lý những tình huống xấu xảy ra.
II. Các nguồn lực của doanh nghiệp:
1 . Vốn kinh doanh :
Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy, tæng vèn kinh doanh cña doanh nghiệp t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. N¨m 2007 so víi n¨m 2006, doanh nghiệp cã tæng vèn kinh doanh lín nhÊt, t¨ng 1.150 triÖu ®ång với sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn 4,40%. Song trong tõng nguån vèn cụ thÓ cã sù t¨ng gi¶m kh¸c nhau (xem b¶ng 1).
- Chia theo së h÷u: Gåm vèn chñ së h÷u vµ vèn vay.
æn ®Þnh vµ chñ ®éng trong viÖc ®¶m b¶o vèn cho mäi nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ ®iÒu mong muèn ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, kho¶ng 1/4 sè vèn mµ doanh nghiệp ®ang qu¶n lý vµ sö dông lµ vèn vay. L­îng vèn vay tuy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m song gi¶m vÒ tû träng. N¨m 2006, l­îng vèn vay cña doanh nghiệp lµ 6.850 triÖu ®ång, chiÕm 26,25% tæng vèn, t¨ng 150 triÖu ®ång víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 2,23%. N¨m 2007, l­îng vèn vay cña doanh nghiệp lµ 7.030 triÖu ®ång, chiÕm 25,80% tæng vèn, t¨ng 180 triÖu ®ång so víi n¨m 2006, t­¬ng ®­¬ng víi 2,62%. §iÒu nµy chøng tá doanh nghiệp lu«n cè g¾ng c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh. Song, l­îng vèn vay t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi sÏ khiÕn doanh nghiệp gÆp nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî ®Õn h¹n.
- Chia theo tÝnh chÊt: Gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng.
Do doanh nghiệp lu«n chó träng ®Çu t­, ®æi míi trang thiÕt bÞ nªn vèn cè ®Þnh cña doanh nghiệp n¨m 2006 vµ 2007 ®Òu t¨ng. N¨m 2006 so với năm 2005, vèn cè ®Þnh t¨ng 900 triÖu ®ång víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 5,05%, n¨m 2007 so với năm 2006 t¨ng 930 triÖu ®ång víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 4,97%.
Vèn l­u ®éng còng t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m, song tû träng cña nã l¹i thÊp h¬n so víi vèn cè ®Þnh. N¨m 2006, tæng vèn l­u ®éng lµ 7.400 triÖu ®ång, t¨ng 200 triÖu ®ång cùng víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 2,77% so víi n¨m 2005. Sang ®Õn n¨m 2007, sè vèn nµy l¹i tiÕp tôc t¨ng, ®¹t 7.620 triÖu ®ång, t¨ng 220 triÖu ®ång so víi n¨m 2006, t­¬ng ®­¬ng víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 2,97%.
§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn, doanh nghiệp nªn sö dông tiÕt kiÖm vµ hîp lý vÒ c¬ cÊu cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn gi¶m ®¸ng kÓ nguån vèn vay cña doanh nghiệp song vÉn ®ñ vèn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiệp ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh th­êng.
B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña Doanh nghiệp qua 3 n¨m 2005 – 2007.
§¬n vÞ: triÖu ®ång
N¨m 2005
N¨m 2006
N¨m 2007
So s¸nh t¨ng, gi¶m 2006/2005
So s¸nh t¨ng, gi¶m 2007/2006
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè tuyÖt ®èi
%
Sè tuyÖt ®èi
%
Tæng vèn
25.000
100
26.100
100
27.250
100
1.100
4,40
1.150
4,40
Chia theo së h÷u
- Vèn chñ së h÷u
18.300
73,20
19.250
73,75
20.220
74,20
950
5,19
970
5,04
- Vèn vay
6.700
26,80
6.850
26,25
7.030
25,80
150
2,23
180
2,62
Chia theo tÝnh chÊt
- Vèn cè ®Þnh
17.800
71,20
18.700
71,64
19.630
71,78
900
5,05
930
4,97
- Vèn l­u ®éng
7.200
28,80
7.400
28,36
7.620
28,22
200
2,77
220
2,97
Nguån: Khách sạn Camellia 4
2. Lao động:
Sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh quy m« vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè l­îng lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ ®iÒu v« cïng cÇn thiÕt.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu më réng quy m« s¶n xuÊt, sè lao ®éng cña doanh nghiệp còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, n¨m 2007 ®¹t 20 ng­êi, t¨ng 4 ng­êi so víi n¨m 2006 víi sè t­¬ng ®èi t¨ng lªn lµ 25%. Song tû träng cña tõng nhãm lao ®éng l¹i cã sù t¨ng gi¶m kh¸c nhau (xem b¶ng 2).
Không cã sù chªnh lÖch lín vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n gi÷a c¸c nhãm lao ®éng. Sè lao ®éng cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm mét tû träng kh¸ cao víi 35,71% trong tæng sè lao ®éng cña n¨m 2005, n¨m 2006 là 43,75% trong tæng sè lao ®éng vµ 45,00% tæng sè lao ®éng cña n¨m 2007. Trong khi ®ã, sè lao ®éng cã tr×nh ®é PTTH hoÆc THCS l¹i chiÕm mét tû träng thấp. Nhãm lao ®éng nµy lµ 2 ng­êi trªn tæng sè lao động của cả Khách sạn, và không thay đổi trong 3 năm.
Khách sạn Camellia 4 có số lượng lao động ở tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc cao vì họ ®Òu lµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý cÊp cao nh­: Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, Tr­ëng bộ phận. Vì vậy, họ ph¶i cã tr×nh ®é cao ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. Cßn sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp, PTTH vµ THCS th× nhËn nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh phøc t¹p kh«ng cao, mang tÝnh ¸p dông vµ cã phÇn ®¬n gi¶n.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn nên chủ yếu là lao động trẻ. Số lao động có độ tuổi từ 45 tuổi trở lên chiếm tỷ trọng thấp, từ năm 2005 đến năm 2007 chỉ cã 1 người trên tổng số lao động. Còn số lao động có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi chiếm đa phần số lao động của doanh nghiệp. Năm 2005 là 7 người chiếm 50 % trên tổng số lao động và tăng dần qua các năm đến năm 2007 là 10 người.
Do tính chất của công việc là dịch vụ nên phân hoá lao động nam và nữ chiếm tỷ trọng chênh lệch không cao, năm 2007 lao động nam chiếm 45 % và lao động nữ chiếm 55%.
B¶ng 2: C¬ cÊu nh©n lùc cña Khách sạn qua 3 n¨m 2005 - 2007
§¬n vÞ: ng­êi
N¨m 2005
N¨m 2006
N¨m 2007
So s¸nh t¨ng, gi¶m 2006/2005
So s¸nh t¨ng, gi¶m 2007/2006
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè l­îng
Tû träng (%)
Sè tuyÖt ®èi
%
Sè tuyÖt ®èi
%
Tæng sè lao ®éng
14
100
16
100
20
100
2
14,28
4
25,00
Ph©n theo tÝnh chÊt lao ®éng
- Lao ®éng trùc tiÕp
13
92,85
14
87,50
17
85,00
1
7,69
3
21,42
- Lao ®éng gi¸n tiÕp
1
7,15
2
12,50
3
15,00
1
100
1
100
Ph©n theo giíi tÝnh
- Nam
6
42,85
7
43,75
9
45,00
1
16,66
2
33,33
- N÷
8
57,15
9
56,25
11
55,00
1
12,50
2
25,00
Ph©n theo tr×nh ®é
- §¹i häc vµ trªn ®¹i häc
5
35,71
7
43,75
8
40,00
2
40,00
1
14,28
- Cao ®¼ng vµ trung cÊp
7
50,00
7
43,75
10
50,00
0
0
3
42,85
- PTTH hoÆc trung häc c¬ së
2
14,29
2
12,50
2
10,00
0
0
0
0
Ph©n theo ®é tuæi
- Trªn 45 tuæi
1
7,15
1
6,25
1
5,00
0
0
0
0
- Tõ 35 ®Õn 45 tuæi
2
14,28
2
12,50
2
10,00
0
0
0
0
- Tõ 25 ®Õn 35 tuæi
7
50,00
8
50,00
10
50,00
1
14,28
2
25,00
- D­íi 25 tuæi
4
28,57
5
31,25
7
35,00
1
25,00
2
40,00
Nguồn: Khách sạn Camellia 4.
III. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây (2005-2007).
Nh×n vµo b¶ng 3 ta thÊy, Khách sạn ®· nç lùc v­¬n lªn ®Ó t×m chç ®øng trªn thÞ tr­êng du lịch ®ang c¹nh tranh rÊt khèc liÖt hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (2005-2007) ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu: doanh thu, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, lîi nhuËn, thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng.
Qua 3 n¨m 2005-2007 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng liªn tôc t¨ng. Doanh thu cña Khách sạn t¨ng qua c¸c n¨m (n¨m 2006 t¨ng 80 triệu đồng; n¨m 2007 t¨ng 120 triệu đồng). Sè lao ®éng t¨ng nh­ng víi tèc ®é nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu nªn n¨ng suÊt lao ®éng giảm xuống. N¨m 2006 vµ 2007, tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng giảm xuống, còn tè...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement