Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quach_daity
#934197

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SXKD TẠI CÔNG TY CPĐTXD VÀ PTĐT LILAMA 2

1. Giới thiệu tổng quan về công ty. 2

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 2

1.2. Lịch sử hình thành

1.2.1. Giới thiệu chung về tổng công ty lắp máy Lilama.

1.2.2. Giới thiệu về Công ty cổ phần ĐTXD và PTĐT LILAMA.

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty. 4

2.1. Sản phẩm, thị trường và khách hàng. 4

2.2. Công nghệ, trang thiết bị sản xuất 6

2.2.1. Công nghệ 7

2.2.2. Máy móc thiết bị dùng trong công ty. 8

2.3. Nguyên vật liệu 9

2.4. Cơ cấu tổ chức của công ty. 13

2.5 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh 16

2.6. Nhân sự. 17

Cơ cấu lao động theo giới tính: 17

2.7. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty. 20

2. Phương hướng hoàn thành nhiệm vụ năm tới

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH THÍCH HỢP CỦA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO9001-2000 TẠI CÔNG TY CPĐTXD VÀ PTĐT LILAMA 22

1. Những bước phát triển của công ty trong những năm qua. 22

2. Công tác quản lý chất lượng tại công ty. 22

3. Phương pháp điều tra. 24

4. Thiết kế chọn mẫu. 25

4.1. Bản chất chon mẫu. 25

4.2. Lý do chọn mẫu. 25

4.3. Thiết kê mẫu. 25

4.4. Các bước trong thiết kế chọn mẫu.

5.Phân tích dữ liệu. 32

5.Phân tích kết quả điều tra. 33

CHƯƠNGIII: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001-2000 TAỊ CÔNG TY CPĐTXDVÀ PTĐT LILAMA 36

I.Trình tự đầu tư xây dựng và vai trò chất lương trong xây dựng công trình. 36

1.Trình Trinh đầu tư và xây dựng. 36

2.Nhận thức chung về quản lý chất lượng công trình 38

2.1. Thực chất QLCL công trình xây dựng 38

2.2. Vai trò của quản lý chất lượng công trình xây dựng 38

II.Giải pháp xây dựng và áp dụng thành công hệ thông quản lý chất lượng ISO 9001-2000. 39

1. Xây dựng thành công bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại công ty 39

1.1Cơ sở và lý luận thực tiễn của giải pháp. 39

1.2 Quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO9001-2000 bao gồm 16 bước công việc được sắp xếp theo một trình tự, buộc doanh nghiệp phải thực hiện lần lượt các bước công việc đó từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng, dưới đây là các quy trình cụ thể: 41

1.2.6 Khảo sát hệ thống. 44

1.3 Thành lập ban chất lượng của công ty. 46

1.4.1 Lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ 48

1.4.2 Chuẩn bị đánh gía . 48

1.4.3.3 Tiến hành đánh giá. 48

1.4.4 Thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi sau đánh giá. 49

2.Tăng cừơng công tác tuyển dụng và đào tạo về QLCL cho công ty. 50

1.1Cơ sở lý luận và thực tiễn 50

1.1.1Cơ sở lý luận của giải pháp. 50

1.1.2.Cơ sở thực tiễn của giải pháp. 50

1.2Nội dung giải pháp. 50

1.2.1Đào tạo nhận thức về chất lượng cho nhân viên đặc biệt là công nhân xây dựng. 50

1.2.2 Bổ xung nhân lực trong công tác quản lý chất lượng 51

1.2.2.1 Đào tạo các bộ công nhân viên trong công ty về công tác quản lý chất lượng 51

3.Tăng cường trao đổi thông tin đặc biệt giữa các bộ phận và đội thi công nhằm đem chất lượng đến mọi nơi. 51

3.1Cơ sở lý luận và thực tiễn 51

3.1.1Cở sở lý luận của giải pháp. 51

3.1.2Cơ sở thực tiễn của giải pháp. 52

3.2 Giải pháp sư lý thông tin phản hồi khách hàng. 52

3.2.1Các bước tiếp nhận, phân tích và sử lý phản hồi khách hàng. 52

3.2.1.1 Tiếp nhận khiếu nại 52

3.2.1.2 Phân tích tìm hiếu nguyên nhân và biện pháp giải quyết 52

3.2.1.3 Tổ chức thực hiện. 53

3.3 Các bước tăng cường công tác đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. 53

4.Tăng cường các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến. 53

4.1Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp. 53

4.1.1Cơ sở lý luận của giải pháp. 53

4.1.2. Cơ sở thực tiễn của giải pháp. 54

4.2.Giải pháp tăng cường các hoạt động khắc phục phòng ngừa,cải tiến. 54

KẾT LUẬN 58

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Ó lµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng hÇu hÕt ®­îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é. §iÒu nµy phÇn lín ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng nç lùc hÕt m×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸ c«ng nh©n ®ang trùc tiÕp thi c«ng ngoµi c«ng tr­êng.
C¸c th«ng sè kü thuËt nh­ ®é bÒn, ®é chÞu nhiÖt... ®­îc ®o l­êng hiÖu chuÈn phï hîp víi tiªu chuÈn cña bé x©y dùng. C«ng t¸c thÈm ®Þnh kh«ng chØ ®­îc thùc hiÖn ë chÝnh c¸c c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty mµ c«ng ty cßn thuª c¶ c¸c c«ng ty thÈm ®Þnh ®ầu t­ x©y dùng cã uy tÝn vÒ ®Ó thùc thi. V× thÕ c¸c sai so¸t ngµy cµng ®­îc gi¶m thiÓu, s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn. Bªn c¹nh ‘phÇn cøng’ cña s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o th× ‘phÇn mÒm’ – nh÷ng c¸i v« h×nh còng ®­îc coi träng ®Æc biÖt, nã ®· mang l¹i nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng cña c«ng ty.C¸c c«ng tác :
Qu¶n lý chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó thoả m·n kh¸ch hµng lµ vÊn ®Ò quan träng sè mét .
§¶m b¶o cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng vËt t­, thiÕt bÞ tho¶ m·n theo yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña hä.
§¶m b¶o cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cã chÊt l­îng cao víi thêi gian nhanh nhÊt .
Toµn thể c¸n bé c«ng nh©n viªn cña tæng c«ng ty mäi n¬i, mäi cÊp ®Òu cã tr¸ch nhiÖm suy nghÜ vÒ ph­¬ng ph¸p duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng .Kh«ng ngõng c¶ tiÕn ,®æi míi c«ng nghÖ ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng .
C«ng ty kh¼ng ®Þnh chØ nh÷ng ph­¬ng ch©m trªn c«ng ty míi c¹nh tranh, sinh lêi mét c¸ch thiÕt thùc .
Nãi chung t×nh h×nh ¸p dung hệ thèng chÊt l­îng cña c«ng ty b­íc ®Çu ®· mang l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng khÝch lÖ .Gi¶m ®­îc nh÷ng sai sót trong c¸c kh©u thi c«ng, gi¶m chi phÝ sai háng...
Tuy vậy công ty thành viên của lilama là công ty cổ phần ĐTXD và PTĐT LILAMA vẫn chưa có một hệ thống quản lý chất lượng một cách hoàn chỉnh vì vậy vẫn còn nhiều những sai sót không đáng có:
Công tác làm hồ sơ thầu vẫn còn lung túng, thể hiện ở chỗ: Hồ sơ pháp lý chưa chính xác, bản vẽ thiết kế thi công còn nhiều sai sót, công tác lập giá thầu còn vướng mắc, đặc biệt là việc xây dựng đơn giá thi công cốp pha trượt. nguyên nhân chủ yếu là các cán bộ trực tiếp làm thầu mặc dù có chuyên môn nhưng chưa được tiếp xúc thực tế công trường nhiều nên chưa có đủ kinh nghiệm bóc tách khối lượng và xây dựng đơn giá.
Công tác lập phương án kinh tế còn thiếu chính xác do chưa lường trước được những biến động về giá cả vật tư, thiết bị, những khó khăn trong quá trình thi công của các dự án.
Việc giao khoán nội bộ vẫn còn nhiều tồn tại về khoản mục giao khoán, đơn giá trình tự thủ tục thanh toán.Còn sai phạm ở quy chế đấu thầu và bán thầu vì vậy đòi hỏi phải co một quy trình thực hiện một cách khoa học
Công tác quản lý dự án vẫn chưa được tốt, chưa theo dõi được sát sao chất lượng vật tư cấp cho công trường nên dẫn đến cấp thừa, thiếu vật tư so với tiến độ thi công.
Hệ thống thiết bị, xe máy của Công ty chưa đảm bảo về chất lượng, công tác bảo dưỡng sửa chữa nhiều khi vẫn còn buông lỏng không được giám sát chặt chẽ từ phòng ban chuyên môn. Việc khai thác thiết bị nhàn rỗi chưa được chú trọng dẫn đến hiệu quả sử dụng xe máy thiết bị chưa cao.
Thực tế trong năm 2006 cho thấy trên các công trường vẫn còn thiếu lao động kỹ thuật lành nghề và cán bộ có kinh nghiệm. Do vậy, công tác đào tạo cần được duy trì và chú ý đến nhiều hơn trong năm 2007…
Với những khó khăn hiện tai cùng với đòi hỏi của nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập hiện nay thì việc triển khai áp dụng một hệ thống chất lượng sẽ giải quyết những khó khăn hiện tại và mang đến nhiều cơ hội thành công trong tương lai.
Để có thể hiểu được công tác chất lượng của công ty đã đạt được đến mức độ nào, để có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng một cách thiết thực cần thiết phải thu thập những ý kiến của toàn thể các nhân viên trong công trình
3. Phương pháp điều tra.
Sử dụng phương pháp điều tra tự thực hiện.Gửi các phiếu điều tra đến các cán bộ lãnh đạo và các công nhân viên trong công ty CPĐTXD và PTĐT Lilama.Với phương pháp này có ưu điểm linh hoạt về mặt địa lý, thích hợp với việc điếu tra thu thập thông tin đối với các đối tượng ở xa.Vì các công trường xây dựng thường thực hiện ở xa trụ sở chính, ở nhều tỉnh thành trên cả nước.Chi phí cho cách điều tra này là thấp phù hợp với những nghiên cứu mà chi phí tài chinh là có hạn. Trong nghiên cứu có cả điều tra đối tượng là các cán bộ lãnh đạo trong công ty, họ có rất ít thời gian và như vậy nếu dùng phương pháp điếu tra này các phiếu hỏi sẽ được chuyển đến họ và họ có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào rảnh, rất linh hoạt về thời gian.
4. Thiết kế chọn mẫu.
4.1. Chon mẫu.
Chọn mẫu là việc lựa chọn một vài yếu tố cơ bản trong một tổng thể, không qua nghiên cứu tổng thể này có thể rút ra được các kết luận về tổng thể.Mục đích của cuộc nghiên cứu là đánh giá chất lượng dựa trên các chỉ tiêu của ISO 9000 Vì vậy nghiên cứu được thực hiện ở cả ba cấp, tham khảo ý kiến của cán bộ cấp cao nhằm xem xét việc ra quyết định và công tác chỉ đạo việc thực hiện, tham khảo các ý kiến của cán bộ công nhân viên đánh giá công tác triển khai và thực hiện đên đâu và nhân xết thế nào về tính thích hợp của các quyết định của lãnh đạo.Vì giới hạn bởi yếu tố thời gian và chi phí nên mẫu được chọn chỉ gồm 30 người trong công ty, trong đó có 10 cán bộ lãnh đạo và 20 công nhân viên.
4.2. Thiết kê mẫu.
Lãnh đạo là người ra quyết định và các công nhân viên là người thực hiện bởi vậy mẫu cho các lãnh đạo sẽ khác với công nhân viên.Mẫu cho lãnh đạo gồm 25 câu hỏi, và mẫu cho các cán bộ công nhân viên gồm14 câu hỏi
Sử dụng thang đo likert cho điểm các câu hỏi. Mức độ tăng dần từ 1-5 với :
Mức điểm 1 : Đối tựợng đánh giá rằng vấn đề được hỏi không được quan tâm trong công ty và không có văn bản nào đề cập đến hay không có bằng chứng về việc tiếp cận có hệ thống.
Mức điểm 2 : Đối tượng đánh giá rằng các vấn đề này không được hoạch định trước mà chỉ khi thực hiện vấn đề đó xẩy ra thì đối tượng đó mới chú ý đến.Cách tiếp cận hoàn toàn bị động.
Mức điểm3 : Đối tượng đánh giá vấn đề được hỏi đã được đề cấp đến có kế hoạch cho việc thực hiện trong công ty.Bước đầu tiếp cận vấn đề có hệ thống, họ nhận biết được xu hướng cải tiến.
Mức điểm 4 : Đối tượng đánh giá vấn đề được hỏi được thực hiện trong công ty một cách hệ thống và có kỷ cương, mọi người đều biết và có trách nhiệm thực hiện, quá trình được duy trì và có kết quả tốt.
Mức độ 5 : Đối tượng đánh giá vấn đề được hỏi rất được quan tâm trong công ty, kế hoạch thực hiên và vệc điều hành thực hiện rất hoàn hảo so với đối thủ cạnh tranh và cho kết quả rất tốt.
Các mức độ được tóm tắt ở bảng sau :
(Bảng4: Thang điểm đánh giá)
A-thang điểm tự đánh giá
Tính thích hợp của QMS
Mức độ thực hiện
Hướng dẫn
1
Không có cách tiếp cận hệ thống một cách chính thức
Không có bằng chứng của việc tiếp cận có hệ thống kết quả cùng kiệt nàn hay không thể dự đoàn
2
Tiếp c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement