Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhselamgikhiemkhoc_86
#934179

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 5

I .TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 5

1. Khái niệm về tổ chức 5

1.1 Định nghĩa về tổ chức 5

1.2 Những đặc điểm chung của tổ chức 5

1.3. Phân loại tổ chức 6

2. Một số quy luật cơ bản của tổ chức. 7

2.1. Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức 7

2.2 .Quy luật hệ thống 8

2.3. Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức 9

2.4.Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 10

2.5. Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức. 11

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 11

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức quản lý. 11

2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 12

2.1. Tính tối ưu 12

2.2 Tính tin cậy 12

2.3 Tính linh hoạt 12

2.4 Tính thống nhất trong mục tiêu 13

2.5 Tính hiệu quả 13

3. Những nguyên tắc đối với việc thiết kế cơ cấu tổ chức 13

3.1. Nguyên tắc xác định theo chức năng 13

3.2 .Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn 13

3.3. Nguyên tắc bậc thang 13

3.4. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 14

3.5. Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc 14

3.6. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 14

3.7. Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm. 14

3.8. Nguyên tắc quản lý sự thay đổi. 15

3.9. Nguyên tắc cân bằng 15

4. Những thành phân cơ bản của cơ cấu tổ chức. 15

4.1.Chuyên môn hóa. 15

4.2.Tiêu chuẩn hóa 17

4.3 .Sự phối hợp. 17

4.4.Quyền lực. 18

5. Một số mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường sử dụng 18

5.1.Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân 18

5.2. Mô hình tổ chức theo chức năng. 18

5.3.Mô hình tổ chức theo sản phâm 20

5.4 Mô hình tổ chức theo địa dư 22

5.5. Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng 23

5.6. Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược 24

5.7 Mô hình tổ chức theo quá trình 25

5.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ 26

5.9 Mô hình tổ chức ma trận 27

5.10. Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp 29

III. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 31

1. Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 31

2. Nội dung của công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32

2.1.Hoàn thiện nguồn nhân lực 32

2.2. Hoàn thiện các phòng chức năng. 32

2.3. Phối hợp hoạt động trong hệ thống quản lý. 33

2.4.Hoàn thiện môi trường làm việc trong tổ chức 33

3. Qúa trình hoàn thiện bộ máy quản lý 33

CHƯƠNG II 35

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 35

CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 35

I.QUÁ TRÌNH HÌNH TÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 35

1.Giới thiệu về công ty 35

2.Lịch sử hình thành và phát triển công ty 35

2.1.Thành lập công ty 35

2.2.Công ty may thăng long trong giai đoạn thực hiện năm năm lần thứ nhất (1961-1965) 36

2.3. Công ty may Thăng Long từ sau những năm 1980 đến trước những năm hội nhập WTO 37

2.4. Công ty cổ phần may Thăng Long sau khi hội nhập WTO 39

3.Tình hình phát triển chung của công ty cổ phần may Thăng Long. 40

3.1.Sản phẩm ,dịch vụ của công ty trong những năm qua. 40

3.2.Đặc điểm về doanh thu ,thị trường của công ty. 42

3.3.Tình hình sức khỏe của công ty hiện nay 49

3.4. Khách hàng,đối thủ cạnh tranh ,các yếu tố đầu vào ,đầu ra của công ty. 49

3.5.Mục tiêu ,chiến lược ,kế hoạch của công ty trong những năm tới 51

II.ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 62

1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 62

1.1.Cấp công ty. 64

1.2.Cấp xí nghiệp. 66

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 67

3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 69

4.Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của phòng tổ chức hành chính. 70

III.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 72

1.Nhận xét chung. 72

1.1.Những thành tịu đã đạt được. 72

1.2.Những khó khăn tồn tại. 73

2.Nguyên nhân chủ yếu của sự yếu kém cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần may Thăng Long. 75

2.1.Thiếu đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm quản lý. 75

2.2.Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận. 75

2.3.Công tác lập kế hoạch của công ty còn nhiều hạn chế. 76

2.4.Do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. 77

CHƯƠNG III .MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 78

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 78

1.Mục đích. 78

2.Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 79

3.Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý. 80

3.1.Quan điểm thứ nhất: 80

3.2.Quan điểm thứ hai: 80

3.3.Quan điểm thứ ba: 80

II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 81

1.Hoàn thiện kỹ năng quản lý cho người lãnh đạo. 81

2.Hoàn thiện sự phân cấp trong bộ máy quản lý. 82

3.Hoàn thiện công tác đào tạo lao động 83

4.Hoàn thiện quy chế làm việc. 84

5.Xây dựng văn hóa công ty. 85

6.Hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức cho doanh nghiệp và phòng tổ chức hành chính. 86

III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 95

1.Về hoàn thiện số lượng các phòng ban. 95

1.1.Thành lập thêm phòng nghiên cứu và phát triển thị trường. 95

1.2.Hoàn thiện hơn nữa phòng y tế công ty. 96

2.Về việc hoàn thiện chung. 97

2.1.Đối với hoàn thiện cơ cấu tổ chức đang hoạt động. 97

2.2.Đối với việc xây dựng cơ cấu tổ chức mới. 98

2.3.Kiến nghị đối với công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho cơ cấu tổ chức. 98

KẾT LUẬN 100

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


của tổ chức thương mại thế giới WTO.Đất nước bước sang một thời kỳ lịch sử mới thời kỳ mở cửa hội nhập hợp tác với quốc tế cùng chung với thời khắc lịch sử đó là công ty may Thăng Long cũng đang bước sang một giai đoạn mới một giai đoạn mà ở đó sẽ hội tụ những yếu tố sau
Thứ nhất:Cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn không chỉ cạnh tranh với những doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt đó là các nước lớn như trung quốc ,My,EU……
Thứ hai:hàng rào thuế quan được xóa bỏ
Thứ ba: hạn ngạch dệt may cung được xóa bỏ
Thứ tư:công nghệ may mặc của Việt Nam đã có những xu thế lạc hậu so với thế giới
Thứ năm:cơ cấu tổ chức quản ly còn có nhiều điểm yếu kém,mang tính kồng kềnh và chồng chéo lẫn nhau,thiếu hiệu quả trong công việc ,tham ô tham nhũng thì diễn ra thường xuyên
Thư sáu:công nhân lao động trong công ty có trình độ và tay nghề chưa cao
Tuy vậy trong năm vừa qua công ty đã có nhiều nỗ lực vượt bậc đặ biệt đó là sự lãnh đạo tài tình của tập thể lãnh đạo công ty,sự đồng tâm hơp lực của các phòng ban cũng như các nhân viên trong công ty.Bên cạnh đó là sự đổi mới trong khoa học công nghệ có những dây chuyền mới hiện đại đã được công ty đưa vào sử dụng.Ngoài ra thị trường cũng đươc mở rộng hơn không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế đem lại doanh thu lớn cho toàn công ty, đời sống nhân viên ,công nhân cúng được nâng lên cụ thể đó là thu nhập bình quân đầu người đối với toàn bộ công ty là 1500000 đ/người/tháng đây là mức thu nhập tương đối cao so với mức thu nhập bình quân của nước Việt Nam giai đoạn hiện nay ,kim ngạch xuất khẩu đạt 90%.Trong cơ cấu sản suất cũng có sự thay đổi theo xu hướng đó là mở rộng quy mô sản xuất nâng cao tay nghề cho công nhân ,nâng cao vế vấn đê khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin viễn thông .Bên cạnh đó thì lượng cán bộ nhân viên ở các phòng ban có xu hương thu hẹp làm việc hiệu quả hơn.Tất cả những điều đó làm cho bộ mặt công ty có nhiều thay đổi ,đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân.Không chỉ dừng lại ở đó trong năm vừa qua công ty vẫn không ngừng phát triển đứng trước ngưỡng cửa của WTO công ty đã có nhiều sự thay đổi mới để cạnh tranh hợp ly hơn .Điểm mà công ty quan tâm nhất đó là chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm làm sao để chất lượng sản phẩm tốt nhất bên cạnh giá thành hạ thứ hai đó là quan tâm đến thị trường xuất khẩu công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước nhỏ ở khu vực châu phi bên cạnh các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ,EU……..hiên tại mặt hàng của công ty đangcó nhiều thế mạnh ở các thị trường trên ,doanh thu tư xuất khẩu là rất đáng kể.Sư phát triển của công ty là phần rất đáng kể đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước
3.Tình hình phát triển chung của công ty cổ phần may Thăng Long.
3.1.Sản phẩm ,dịch vụ của công ty trong những năm qua.
Với số lượng máy móc thiết bị tương đối lớn , công nghệ hiện đại , đội ngu công nhân có tay nghề cao thì năng lực sản xuất của Công ty là tương đối cao so với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may , Công ty có thể đáp ứng được những đơn hàng gia công với số lượng lớn của bạn hàng nước ngoài theo đúng thời hạn giao hàng , đồng thời công ty còn nhận gia công cho các công ty khác .
Năng lực sản xuất của Công ty năm 2005 : (Bảng 1 )
ĐƠN VỊ
SX
MẶT HÀNG SX CHÍNH
DTKH
NĂM 2005
% TÍNH THEO KỲ
% TÍNH
THEO NĂM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XN1
Sơ mi nam
802454
KH
65560
49826
70805
65560
68182
68182
68182
70805
68182
68182
68182
70805
69%
60%
(Qui chuẩn)
TT
29908
31380
35361
27927
47330
40502
46648
47544
45651
41044
41897
48716
XN2
Jacket. Quần
1676880
KH
13700
104120
147960
137000
142480
142480
142480
147960
142480
142480
142480
147960
40%
41%
TT
66084
27082
58095
56016
50152
60874
70285
70612
61734
53325
52313
59608
XN3
Dệt kim
1676880
KH
137000
104120
147960
137000
142480
142480
142480
147960
142480
142480
142480
147960
38%
37%
TT
40693
30527
46761
54974
56618
58636
57507
64572
61795
46839
41944
56435
XN may
Quần
2320128
KH
148600
105944
136728
133600
134368
127596
122720
125064
161824
161824
161824
168048
48%
37%
Nam Hải
Vải mỏng
TT
68305
50561
63555
51700
71058
70002
85495
85473
70885
80029
80312
80006
TT may
Quần
313128
KH
17800
10336
11124
10200
8840
9568
8632
15%
Hoà lạc
Vải mỏng
TT
3507
4441
4949
3356
6780
9217
7111
7625
NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
(Nguồn: Phòng kế hoạch - vật tư)
Thông qua bảng số liệu cho thấy được trong những năm qua công ty đã tạo được nhiều sản phẩm mới chất lươncao và đa dạng trong các loại hình dich vụ.Cụ thể là công ty đã tạo ra nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như dich vụ bán hàng ,dịch vụ maketing,dịch vụ quảng cáo…..tất cả đó đã làm cho sản phẩm may mặc của công ty có mặt khắp các thị trường trong nước và có mặt rất nhiều trên thị trường quốc tế như Mỹ ,Nhật Bản…
3.2.Đặc điểm về doanh thu ,thị trường của công ty.
3.2.1.Về doanh thu.
Trong những năm qua hòa cùng với sự phát triển chung của thế giới kinh tế Việt Nam đang từng bước lớn mạnh về mọi mọi mặt .Để làm nên điều đó là một phần không thể thiếu đóng góp của các doanh nghiệp.Công ty may Thăng long cũng vậy doanh thu trong những năm qua tăng đáng kể biểu hiện đó là thông qua báo cáo thu nhập của công ty tháng 1 năm 2007 như sau
Hà Nội ngày 10 tháng3 năm 2007
Nguồn phòng kinh doanh tổng hợp
Như vậy thông qua đó cho thấy thu nhập thực tế bình quân lao động làm việc chưa bao gồm thu nhập ngoài lương =167.000đ/người/tháng
Bên cạnh đó thunhập bình quân theo đầu người của công ty trong vòng mấy năm qua như sau.Thu nhập bình quân của nhân viên năm 2002 tăng 10% so với năm 2003 , năm 2004 tăng 19.2% so với năm 2003.Năm 2005 tăng 20% so với năm 2004,năm 2006 tăng 2.56%
CHỈ TIÊU
NĂM 2002
NĂM 2003
NĂM 2004
NĂM 2005
NĂM 2006
Thu nhập bình quân(người/tháng)
1.000.000
1.100.000
1.300.000
1.560.000
1.600.000
(Nguồn : Phòng kế hoạch Công ty cổ phần may Thăng long)
-Tình hình doanh thu xuất khẩu qua các năm cũng tăng đáng kể biểu hiện thông qua bảng sau
STT
Các chỉ tiêu
2004
2005
2006
1
Tổng doanh thu(tr.đ)
242177
243800
245200
2
Doanh thu gia công (tr.đ)
175858
176000
176500
3
Doanh thu FOB (tr.đ)
43971
42800
35900
Nguồn phòng kế hoạch tổng hợp
-Quan các năm từ 2002-2006 doanh thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng đáng kể biểu hiện đó là tốc độ tăng trưởng của tổng doanh thu xuất nhập khẩu năm 2006 tăng 5.7 % với lương tăng tuyệt đối là 1400 triệu đồng
Nguồn phòng xuất nhập khẩu
Trên đâu là những chỉ tiêu riêng về doanh thu của công ty bảng dưới đây là những số liệu tương đối tổng quan về tình hình doanh thu của công ty năm 2006 so với năm 2005
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Doanh thu thuần
283.200
337.031,8
Doanh thu nội địa
40.000
46.030
Doanh thu xuất khẩu
243.900
291.001,8
+Doanh thu bán sản phẩm
121.720
162.092
+Doanh thu gia công
122.180
128.909,8
+Giá vốn hàng bán
250.530,834
302.708,238
Lợi nhuận gộp
32.689,166
34.323,562
Chi phí bán hàng
8.798,,35
9.641,45
Chi phí quản lý
11.787,996
12.481,372
Kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh
12.102,52
12.200,74
Thu nhập hđ
Hđ t/c
Chi phí hoạt động tài chính
5.500
5.000
Kết quả ho
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement