Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Iason
#934176

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hoàng Thạch

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.

NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ.

 Phần I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.

 I- Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

2. Đặc điểm quy trình công nghệ

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.

 II - Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.

1. Đối tượng hạch toán chi phí

2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

4. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

5. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang.

 Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.

1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

 * Ưu điểm.

 * nhược điểm.

2. Một số giải pháp nhăm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ệ thống chứng từ:
Chứng từ doanh nghiệp sử dụng trong quản lý và hạch toán về TSCĐ:
+ Biên bản giao nhận TSCĐ
+ Biên bản thanh lý TSCĐ
+ Biên quyết toán nhận sửa chữa lớn hoàn thành
+ Biên bản đánh giá lại tài sản
Chứng từ doanh nghiệp sử dụng trong quản lý và hạch toán về tiền lương:
+ Bảng chấm công
+ Hợp đồng khoán
+ Biên bản điều tra tai nạn lao động
+ Phiếu nghỉ hưởng BHXH
+ Bảng thanh toán lương
+ Bảng thanh toán BHXH
Chứng từ Doanh nghiệp sử dụng trong quản lý và hạch toán về vật tư:
+ Phiếu nhập kho
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
+ Phiếu báo vật tư còn lại cuối tháng
+ Biên bản kiểm kê
+ Biên bản đánh giá lại tài sản
Chứng từ liên quan đến bán hàng:
+ Hoá đơn GTGT
Chứng từ doanh nghiệp sử dụng trong quản lý tiền:
+ Phiếu thu
+ Phiếu chi
+ Biên bản kiểm kê qũy
Đặc điểm hệ thống tài khoản:
Tài khoản 111: Tiền mặt
Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng
Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng
Tài khoản 331: Phải trả khách hàng
Tài khoản 141: Tạm ứng
Tài khoản 152: Nguyên vật liệu
Tài khoản 153: Công cụ dụng cụ
Tài khoản 154: Chi phí SX kinh doanh dở dang
Tài khoản 214: Hao mòn TSCĐ
Tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang
Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên
Tài khoản 338: Phải trả phải nộp khác
Chi tiết tài khoản 3382, 3383, 3384
Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tài khoản 662: Chi phí nhân công
Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung
Chi tiết t ài khoản 621, 6272, 6273, 6274, 6278.
Tài khoản 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tài khoản 632: Giá thành sản xuất
Đặc điểm hệ thống sổ kế toán:
Các loại sổ kế toán mà Doanh nghiệp đang sử dụng
* Sổ chi tiết các tài khoản:
- Sổ chi tiết chi phí: Sử dụng các TK 621, 622, 627, 154
- Sổ chi tiết bán hàng: Sử dụng TK 511 (doanh thu)
- Sổ chi tiết phải thu khách hàng: Sử dụng TK 131
- Phải trả người bán: Sử dụng TK 331 - Sổ chi tiết tiền vay: Sử dụng TK 311 - Sổ chi tiết tạm ứng: Sử dụng TK 141
- Sổ chi tiết nguồn vốn: Sử dụng TK 411
- Sổ chi tiết khấu hao TSCĐ: Sử dụng TK 214
- Sổ chi tiết các khoản đầu tư......
* Sổ nhật ký chung (và nhật ký chi tiết các tài khoản)
* Sổ cái các tài khoản ( và sổ cái chi tiết các tài khoản)
Ngoài ra Doanh nghiệp còn sử dụng một số chứng từ khác để quản lý kho vật tư và các chứng từ liên quan đến tiền công tiền lương của cán bộ công nhân viên trong toàn Doanh nghiệp:
Đối với công tác quản lý kho tàng của Công ty:
-Thẻ kho: Dùng để theo dõi khối lượng nhập, xuất tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá ghi theo đơn vị đo lường là hiện vật.
- Sổ cấp phát vật tư hàng ngày.
Đối với Công tác quản lý tiền lương tiền công:
- Bảng chấm công
- Bảng thanh toán tiền lương.
- Bảng tính tiền thưởng .
* Hình thức sổ kế toán áp dụng ở Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.
Cùng với sự chuyển hướng kịp thời trong công tác quản lý kinh tế, Công ty đã không ngừng củng cố và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán Doanh nghiệp sản xuất. Đẩy mạnh công tác kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, từng bước cải tiến, và tăng cường công tác kế toán. Từ năm 1995 Công ty đã áp dụng chế độ chứng từ kế toán theo QĐ 1141 TC /QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ tài chính ban hành. Để theo dõi và quản lý quá trình công tác hạch toán kế toán. Phòng tài vụ Công ty đã áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ.
Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán có chức năng ghi chép, kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở các chứng từ gốc.
Theo chế độ hiện hành có 4 hình thức ghi sổ kế toán đó là: Nhật ký – sổ cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký – chứng từ.
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hình thức “ Nhật ký – chứng từ ”.
Đặc điểm của hình thức này là việc kết hợp ghi sổ theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống§, giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, giữa việc ghi chép hàng ngày với việc lập báo cáo cuối tháng. Tổ chức sổ “ Nhật ký – chứng từ ” theo dõi bên có và phân tích bên nợ các tài khoản đối ứng. Hình thức này làm giảm bớt khối lượng ghi chép kế toán, mặt khác nó còn thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ cho quản lý sản xuất kinh doanh. (Theo sơ đồ)
SƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ
Chứng từ gốc và các
bảng phân bổ
Bảng kê Nhật ký – chứng từ Sổ kế toán
chi tiết
Sổ cái Bảng tổng hợpB
chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
: Ghi đối chiếu hàng ngày
: Ghi đối chiếu hàng tháng
: Ghi đối chiếu so sánh
Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán:
* Các báo cáo quản trị theo mẫu của tổng Công ty ban hành:
+ Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh (hoạt động sản xuất công nghiệp)
+ Báo cáo chi tiết giá thành sản xuất của tất cả các loại sản phẩm và của đơn vị sản phẩm chuyển từ nguyên liệu ban đầu.
+ Báo cáo chi tiết chi phí quản lý Doanh nghiệp
+ Báo cáo chi tiết chi phí bán hàng
+ Bảng so sánh tình hình dự trữ tài sản lưu động
+ Báo cáo tình hình tài chính
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh
+ Báo cáo doanh thu và nộp ngân sách
+ Báo cáo tình hình nhập, xuất tồn kho sản phẩm (doanh nghiệp công nghiệp)
* Các báo cáo quản trị theo mẫu Bộ Tài chính ban hành
+ Các báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo lãi, lỗ
+ Kết quả hoạt động kinh doanh (tổng hợp)
+ Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà Nước
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính B09
II- HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY.
1. Đặc điểm về hạch toán và phương pháp hạch toán chi phí.
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.
Qua nghiên cứ và tìm hiểu về đặc điểm sản xuất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải xi măng Hoàng thạch, cho ta thấy đối tượng hạch toán chí phí chủ yếu là các chí phí về Nguyên nhiên vật liệu Như:
Nhiên liệu phụ vụ cho việc chạy tầu và các vật tư phục vụ cho việc sửa chữa phương tiện vận tải. Như sắt, thép, que hàn, sơn...
Chi phí tiền công, tiền lương công nhân
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Phân loại chi chí:
Chí nguyên vật liệu trực tiếp Sử dụng TK 621
Chí nhân công trực tiếp Sử dụng TK 622
Chí sản xuất chung trực tiếp Sử dụng TK 627
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng TK 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Nguyên vật liệu tại Công ty bao gồm các vật tư như: thép tròn Φ8, sắt tròn Φ16, tôn 12 ly, mũi khoan Φ17, que hàn 3,2 ly, acquy tia sáng HD, dao chặt xích, dầu diêzen, … Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, thiết bị, máy móc… sử dụng trực tiếp vào sản xuất sản phẩm.
Kế toán nguyên ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement