Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenbolero
#933316

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp bảo hiểm vật chất xe ô tô tại công ty Bảo Việt Hà Nội

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I : 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 3

I . Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

1. Sự cần thiết của Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

1.1. §Æc ®iÓm cña xe c¬ giíi. 3

1.2. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi. 7

2.Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 7

II Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 9

1.Đối tượng bảo hiểm. 9

2.Phạm vi bảo hiểm. 10

2.1. Rủi ro được bảo hiểm. 10

2.2. Rủi ro loại trừ. 11

3.Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. 12

3.1. Giá trị bảo hiểm. 12

3.2. Số tiền bảo hiểm. 13

4.Phí bảo hiểm. 14

5.Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. 19

6. Hợp đồng bảo hiểm. 21

III. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của nghiệp vụ bảo hiểm 23

1.Chỉ tiêu kết quả 23

1.1. Doanh thu nghiệp vụ (TR) 23

1.2. Tổng chi ( T C) 24

1.3. Chỉ tiêu lợi nhuận nghiệp vụ 24

2.Chỉ tiêu hiệu quả . 25

CHƯƠNG II: 28

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT 28

XE Ô TÔ TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2002- 2006. 28

I. Tổng quan về công ty Bảo Việt Hà Nội . 28

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bảo hiểm Hà Nội 28

2.Bộ máy tổ chức và nhân lực 29

3. Kết quả hoạt động kinh doanh 31

Đánh giá chung tình hình thị trường bảo hiểm Hà Nội 31

Kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Hà Nội thời gian qua 32

II. Thực trạng triển khai bảo nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô tai Bảo Việt Hà Nội 45

1.Công tác khai thác : 45

2.Về công tác bồi thường 49

3. Công tác giám định tổn thất 53

4. Tình hình trục lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô tại Bảo Việt Hà Nội 60

5. Phân tích kết quả và hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 2002- 2006 . 63

CHƯƠNG 3: 65

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 65

HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI 65

I. Những điểm thuận lợi và khó khăn. 65

II. Phương hướng hoạt động năm 2007. 69

III . Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô. 70

2. Đối với Bảo Việt Hà Nội . 71

2.1.Công tác khai thác. 71

2.2.Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 74

2.3.Công tác giám định 76

2.4. Công tác bồi thường. 77

2.5. Đối với hiện tượng trục lợi. 78

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


huyện để tổ chức tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tập trung khai thác các đầu mối quan trọng để triển khai hiệu quả nhóm nghiệp vụ này.
Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải
Doanh thu nhóm nghiệp vụ này đạt 20 tỷ đồng tăng 1,7 tỷ so với năm 2005. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, giữ vững được thị trường thể hiện sự nỗ lực của công ty nói chung và các phòng quản lý nghiệp vụ nói riêng. Tuy nhiên công ty vẫn cần chú ý hơn nữa việc quản lý khách hàng và việc triển khai nhóm nghiệp vụ này.
Nghiệp vụ bảo hiểm tàu biển
Trong năm 2006,công ty đã khai thác cả bảo hiểm thân tàu và P&I, doanh thu đạt 9,68 tỷ đồng. Bên cạnh đó được sự chỉ đạo của Tổng công ty, Bảo Việt Hà Nội đã nghiên cứu và triển khai nghiệp vụ bảo hiểm đóng tàu bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá
Doanh thu năm 2005 đạt 9,03 tỷ đồng tương đương mức doanh thu năm 2004; đến năm 2006 doanh thu chỉ đạt 8,19 tỷ đồng giảm 840 triệu đồng so với năm 2005, trong đó:
_ Bảo hiểm hàng hoá nhập khẩu: doanh thu phí là 5,46 tỷ đồng tăng1,6 tỷ nhờ công ty tiếp tục duy trì các khách hàng lớn.
_ Bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu: doanh thu đạt 312 triệu đồng giảm 218 triệu đồng, nguyên nhân chính do tại địa bàn Hà Nội nghiệp vụ này bị chia sẻ thị trường với các công ty khác.
_ Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa: doanh thu 2,42 tỷ đồng giảm 2,29 tỷ, nguyên nhân do tình hình cạnh tranh gay gắt, khách hàng tổ chức đấu thầu bảo hiểm dẫn đến phí giảm, bị mất một số khách hàng lớn vào tay đối thủ.
Qua các năm, nhìn chung doanh thu của tất cả cả nghiệp vụ đều tăng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn công ty. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại khiến doanh thu một số nghiệp vụ giảm trong 2 năm 2005, 2006, vì vậy trong công tác khai thác các phòng cần chú ý khắc phục:
_Các phòng cần quan tâm công tác quản lý khách hàng, phân công theo dõi khách hàng, hợp đồng tái tục, cần năng động, nhanh nhạy trước tình hình thị trường. Từ đó duy trì tái tục hợp đồng với tỷ lệ cao,giữ vững thị phần, khai thác thêm các nghiệp vụ có tiềm năng, tìm thêm khách hàng, ở rộng thị phần.
_ Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm tài sản chưa tương xứng tiềm năng thị trường dù đã được các phòng chú trong khai thác, nâng cao nghiệp vụ cán bộ.
_Các nghiệp vụ tiềm năng như: bảo hiểm cháy,bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm du lịch chưa được tập trung triển khai tại một số phòng.
_ Nhiều cán bộ thực hiện đúng quy trình ISO và quy trình nghiệp vụ, đặc biệt 2 nghiệp vụ: bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người.
_ Một số phòng chưa phát huy được tinh thần chủ động tiếp cận thị trường, chưa triển khai đa dạng sản phẩm bảo hiểm, chưa chú ý tập trung phát huy thế mạnh trong quan hệ khách hàng.
Kết quả công tác giám định – bồi thường
Việc thực hiện chức năng quản lý và chỉ đạo chung
Trong năm 2005, 2006, công ty đã kịp thời triển khai hướng dẫn cụ thể tới các phòng bằng căn bản những chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng công ty, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các điểmt tồn tại như: công tác xác minh, giải quyết tai nạn; công tác phục vụ khách hàng.
Công ty đã chuyên môn hoá công tác giám định bồi thường trong toàn công ty, riêng phòng giám định bồi thường áp dụng chuyên môn hoá hai khâu giám định và bồi thường độc lạp, duy trì tổ trực 24/24, đào tạo và tập huấn giám định viên, nâng cấp trình độ thống kê bồi thường, thống kê tai nạn, thường xuyên nhắc nhở tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng, bước đầu đã đạt kết quả tốt.
Năm 2006, công ty đặc biệt quan tâm đến hiệu quả trong kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ( bảo hiểm vật chất và TNDS chủ xe ô tô).
Công tác giám định
- Ưu điểm
Trong những năm qua, phòng Giám định-Bồi thường đã thực hiện công tác giám định đạt tỷ lệ xấp xỉ 97,8% số vụ tai nạn của các xe tham gia bảo hiểm tại công ty. Công ty và các phòng thực hiện tương đối tốt, đồng bộ quy trình giám định từ khâu tiếp nhận thông tin, tổ chức giám định kịp thời; biên bản giám định và hồ sơ cơ bản bảo đảm yêu cầu; công tác phố hợp giữa các phòng và với khách hàng tương đối tốt; công tác giám định hộ đảm bảo quy định của Tổng công ty. Một số điểm chưa được của năm trước đã được khắc phục như: biên bản giám định ghi chép chưa đầy đủ, một số vụ giám định hồ sơ pháp lý chưa cao…
_ Một số điểm còn tồn tại:
+ Việc giám định, báo cáo phối hợp giải quyết bồi thường một số vụ còn chậm.
+ Một số vụ, cán bộ giám định chưa đánh giá chính xác nguyên nhân tai nạn, quá thụ động và hồ sơ của cơ quan chức năng.
Công tác bồi thường
Công tác bồi thường nói chung đã đáp ứng được tương đối yêu cầu của khách hàng, công ty không nhận được khiếu kiện nào của khách hàng; tuy nhiên các phòng chức năng cần chú ý kịp thời giải quyết bồi thường tổn thất cho khách hàng.
Năm 2005, công ty tiép nhận và giải quyết 41.420 hồ sơ, năm 2006 là 43.630 hồ sơ, cụ thể ở bảng sau:
Bảng 7: Số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết bồi thường
Nghiệp vụ
Năm 2005
Năm 2006
BH xe cơ giới
5.844
7.885
BH con người
16.964
17.715
BH học sinh
18.485
17.734
BH cháy và RRHH
85
27
BH kỹ thuật
11
14
BH hàng hải
31
25
Nghiệp vụ khác
250
230
Tổng
41.420
43.630
( Nguồn: Bảo Việt Hà Nội)
Năm 2005, trong số 57 nghiệp vụ triển khai có 36 nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh bồi thường với tổng số tiền bồi thường là 60,73 tỷ đồng chiếm 32,64% tổng thu; tỷ lệ này giảm 5% so với năm 2004 cho thấy công ty đã thu được kết quả trong công tác đề phòng hạn chế tổn thất. Năm 2006, số nghiệp vụ phát sinh tổn thất là 32, số tiền bồi thường 72,40 tỷ đồng bằng 35,95 tổng thu, tỷ lệ này nhìn chung cũng nằm trong mức cho phép. Với những vụ tổn thất lớn trên phân cấp, công ty kịp thời báo cáo xin chỉ đạo cấp trên và giải quyết bồi thường hợp lý, nhanh chóng. Năm 2005, công ty phối hợp giải quyết tốt vụ tai nạn tàu E1 xảy ra ngày 12/03 tại Lăng Cô-Thừa thiên Huế. Năm 2006, giải quyết tốt công tác thu hồi xe ô tô bị tai nạn thu về được 350 triệu đồng.
Các công tác khác
Công tác Tổng hợp, TCCB- đào tạo và lao động tiền lương
_ Công tác tổng hợp: Công tác này trong những năm gần đây đã được chú trọng và có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu tham mưu cho lãnh đạo trong điều hành,duy trì tốt việc giao ban hàng tháng để giao ban trở thành buổi hội thảo cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, giải pháp, chính sách để tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên công tác này còn hạn chế là chưa phát huy hết vai trò kiểm tra đôn đốc các công việc đề ra theo chương trình công tác hàng tháng.
_ Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2006, công ty tuyển 14 lao động, bổ nhiệm mới 8 lãnh đạo phòng, bổ nhiệm lại 12 lãnh đạo phòng; theo đúng quy định cảu Luật lao động và quy chế của công ty nâng lương cho 41 cán bộ,ký hợp đồng không xác định thời hạn cho 6 cán bộ, giải quyết lao động tập nghề theo đúng quy định, giải quyết nghỉ hưu cho 2 trường hợp… nhờ đó mang lại sự phấn khởi, tin tưởng, tâm lý ổn định công tác tốt cho các cán bộ trong toàn công ty. Công ty luôn tổ ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online