Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_can
#933271

Download miễn phí Tiểu luận Tài chính Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

A. Lời nói đầu 1

B. Phần nội dung 2

I. Lý luận chung 2

 II. Thực trạng tài chính nước ta hiện nay 3

 1. Những kết quả đã đạt được của nền tài chính nước ta trong những năm qua 3

 2. Những vấn đề còn tồn tại 4

III.Phương hướng và biện pháp tài chính trong những năm tới: 5

1.Ổn định nền tài chính tiền tệ quốc gia 6

2. Xây dựng thị trường vốn, từng bước hình thành thị trường chứng khoán 6

3.Nhanh chóng chấn chỉnh công tác thu thuế 6

4. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm 7

5. Chủ trương phát triển hệ thống kho bạc Nhà nước 7

C. Phần kết luận: 9

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời nói đầu
Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một xã hội thuộc dịa nửa phong kiến, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ. Đất nước lại trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề và tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. Với một điểm xuất phát về kinh tế - xã hội còn thấp kém, lại bỏ qua chế độ TBCN, nên cái thiếu của chúng ta là thiếu cái thiếu cái cốt vật chất XHCN, tức là một nền công nghiệp đại cơ khí. Muốn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước thì vấn đề đầu tiên là phải có vốn và sử dụng hợp lý nguồn vốn đó, phải xây dựng một nền kinh tế phát triển vững mạnh làm cơ sở vững chắc để đưa đất nước tiến lên theo con đường XHCN. Trong giai đoạn hiện nay, với những bản chất và chức năng của mình, tài chính đóng góp một vai trò rất quan trọng. Những năm vừa qua, tài chính nước ta đã đạt được không ít những kết quả đáng mừng song vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Một vấn đề cấp bách đặt ra là cần có sự đánh giá đúng đắn về thực trạng và đặt ra phương hướng - giải pháp trong thời gian tới.
Với vốn kiến thức còn hạn chế của mình, trong bài tiểu luận này em xin được viết về vấn đề : “ Tài chính Việt Nam trong những năm gần đây - thực trạng và giải pháp”. Bài viết này của em chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thày cô.
Em xin chân thành cảm ơn!
Phần nội dung:
Lý luận chung:
Nói đến phạm trù tài chính là nói đến quan hệ tài chính, nó xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự ra đời cùa SX hàng hoá. Bản chất của tài chính có sự khác nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội do tính chất của Nhà nước và tính chất của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là khác nhau.
ở nước ta do sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá và vai trò kinh tế của Nhà nước, nên tài chính tồn tại là một yêu tố khách quan.
Bản chất của tài chính được thể hiện là: “Tài chính xã hội chủ nghĩa là một mặt của quan hệ phân phối, là một hệ thống quan hệ kinh tế biểu hiện trong việc hình thành, phân phối và sử dụng một cách có kế hoạch các quy định tập trung và không tập trung dưới hình thức tiền tệ trong nèn kinh tế quốc dân, nhằm đảm bảo phát triển tái sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Căn cứ vào phân định chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng sản xuất kinh doanh ở các đơn vị kinh tế cơ sở mà hệ thống tài chính được phân thành: tài chính nhà nước và tài chính các đơn vị kinh tế cơ sở. Tài chính nhà nước gắn với việc hình thành, phân phối sử dụng các quỹ tập trung. Trong đó bộ phận ngân sách Nhà nước là quỹ tập trung lớn nhất, có tầm quan trọng nhất. Tài chính các đơn vị kinh tế cơ sở gắn liền với việc hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ không tập trung ( quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi..).
Tài chính XHCN có hai chức năng cơ bản:
- Thứ nhất : Chức năng phân phối tổng sản phẩm XH dưới hình thức tiền tệ. Thông qua chức năng này, XH tiến hành phân phối tổng sản phẩm XH thành các quỹ của XH theo những tỷ lệ cần thiết. Cũng thông qua chức năng này, Nhà nước huy động một phần thu nhập quốc dân hình thành, phân phối và sử dụng có kế hoạch, hợp lý và có hiệu quả các quỹ tiền tệ tập trung nhằm mở rộng và hiện đại hoá cơ cấu kinh tế và tiến bộ XH. ở các đơn vị kinh tế cơ sở tài chính ( tài vụ), các xí nghiệp thực hiện phân phối thu nhập của đơn vị nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của các thành viên trong xí nghiệp,làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- Thứ hai : Chức năng tác động đến sự hoạt động kinh tế của xí nghiệp và của chủ thể kinh tế. Thông qua chức năng này, tài chính góp phần thúc đẩy các xí nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, chống tham ô lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Hai chức năng nói trên có quan hệ mật thiết với nhau. Thông qua phân phối và thực hiện việc kiểm tra, quan sát các hoạt động kinh tế của xí nghiệp. Đồng thời việc kiểm tra, quan sát lại có tác dụng làm cho việc phân phối mang tính hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
II.Thực trạng tài chính nước ta hiện nay:
Chính sách tài chính là sự lựa chọn giữa khả năng thu của một quốc gia, của cơ sở với nhu cầu chi của chính nó. Như đã phân tích, thực chất tài chính là sự phân phối tài sản xã hội, tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tài chính có chức năng kiểm soát bằng đồng tiền trong các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó tài chính có tác dụng quan trọng động viên, thu hút tiền vốn, các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đảm bảo giữ quá trình tái xản xuất xã hội và nuôi sống bộ máy nhà nước, thực hiện sự điều tiết thu nhập của tầng lớp dân cư, đảm bảo công bằng xã hôi.
Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, theo định hướng XHCN, tài chính có vai trò quan trọng vừa thúc đẩy hình thành thị trường vừa có tác dụng kiểm soát thị trường, thực hiện SX kinh doanh đạt hiệu quả cao, theo định hướng XHCN.
Trong những năm vừa qua nền tài chính nước ta đã đạt được không ít những thành tựu đáng kể, nhưng bên cạnh đó cũng vẫn còn nhiều vấn đề vướn mắc.
1.Những kết quả đã dạt được của nền tài chính nước ta trong những năm vừa qua:
- Từng bước giảm bao cấp thông qua các quan hệ phân phối của tài chính như bù giá, bù lỗ, bù giá vật tư nhập vào, do nền kinh tế chưa chuyển đổi sang cơ chế thị trường trước đây.
- Thông qua ngân sách Nhà nước ( thuế, bảo hiểm ...), tài chính đã động viên được một phần của cải trong cả nước, đảm bảo tái sản xuất bình thường và ổn định chính trị xã hội.
- Từ 1989 đến 1990, tài chính thông qua ngân sách Nhà nước góp phần chống lạm phát có kết quả.
- Tài chính đã thực hiện đổi mới các quan hệ thu chi theo cơ chế thị trường. Đó là giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, sủa đổi các luật Thuế, bố trí lại cơ cấu thu chi của ngân sách Nhà nước, mở ra nhiều tổ chức hoạt động mới của hệ thống tài chính như : mở rộng hoạt động bảo hiểm, tách tài chính Nhà nước và tài chính doanh nghiệp, thành lâp công ty kiểm toán, hệ thông thuế, hệ thống kho bạc và hệ thông ưu tiên về tài chính đối với việc thu hút vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp.v.v...
Trong văn kiện ĐH Đảng VIII có nhận định: “ Trong lĩnh vực tài chính đã sửa đổi bổ sung hệ thống Thuế, thi hành áp lệnh kế toán và thống kê, động viên khá hơn các nguồn thu ngân sách, giảm các khoản chi phí có tính bao cấp, mở rộng quyền chủ động tài chính cho ơ sở, thu hẹp các khoản đầu tư theo cách cấp phát, mở rộng đầu tư qua tín dụng...”
2.Những vấn đề còn tồn tại:
ở những thập kỷ trước đây, nền kinh tế nước ta đã tồn tại trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, trong đó ngoài sự bao cấp qua giá còn có sự bao cấp qua vốn - cấp phát tài chính. Cơ chế này đã làm cho nền tài chính nước ta rơi vào trạng thái suy sụp biểu hiện tập trung ở ngân sách nhà nước - một ngân sách li...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement