Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Saber
#933220

Download miễn phí Chuyên đề Tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 62

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 62

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 10

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 12

1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 12

1. 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: gồm 4 thành viên thực hiện các phần hành kế toán sau: 12

1.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán. 14

2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 16

2.1. Chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 16

2.1.1. Chế độ tiền lương và các khoản có tính chất lương. 16

2.1.2.Các khoản trích theo lương. 29

2.2. TK sử dụng. 31

2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 32

2.3.1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 33

2.3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà. 42

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ. 50

1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 50

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 51

3. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà và một số ý kiến đóng góp. 52

3. 1. Ưu điểm: 52

3.2. Nhược điểm: 54

3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà. 55

KẾT LUẬN 56

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thể bố trí cho người lao động được nghỉ làm việc vào ngày thứ bẩy, chủ nhật vẫn được hưởng đủ tiền lương, do đơn vị quyết định.
Khi có yêu cầu công việc phải huy động lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần để hoàn thành tiến độ, khối lượng công việc được giao thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì được coi như thực hiện công việc khoán và hưởng đủ tiền lương, Công ty không bổ sung tiền lương.
Trường hợp đơn vị làm công việc phát sinh thêm ngoài nhiệm vụ được giao, do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Công ty sẽ xem xét bổ sung chi phí ngoài quỹ lương.
* Hình thức trả lương:
a. Đối với lao động trực tiếp đi ca sản xuất:
Đối với người lao động trực tiếp đi ca sản xuất bao gồm : Công nhân Vận hành, nhân viên đi ca Bảo vệ, được trả lương theo định biên lao động được Công ty duyệt.
b. Đối với đơn vị làm khoán Đại tu sửa chữa lớn (SCL):
Đơn vị làm công việc khoán Đại tu (SCL) PX Sửa chữa, quỹ tiền lương giao trong tháng gồm hai phần:
- Tiền lương khoán Đại tu sửa chữa lớn;
- Tiền lương sửa chữa thường xuyên.
Căn cứ vào định mức lao động của Nhà nước, của ngành điện hàng tháng, quý đơn vị phối hợp với các phòng Kế hoạch vật tư ; Kỹ thuật và Tổ chức lao động lập kế hoạch khoán khối lượng công việc sửa chữa thường xuyên và Đại tu sửa chữa lớn; đồng thời tổ chức thực hiện ở đơn vị.
Căn cứ vào kế hoạch được lập và kết qủa thực hiện, Công ty sẽ ra Quyết định khoán công việc và giao tiền lương hàng tháng cho đơn vị.
+ Người lao động làm công việc sửa chữa thường xuyên được chấm trong bảng công ký hiệu (8).
+ Làm công việc Đại tu sửa chữa lớn ký hiệu trong bảng chấm công (K).
c. Đối với các phòng nghiệp vụ:
Công ty thực hiện chế độ khoán tiền lương theo khối lượng công việc và quy định thời gian hoàn thành theo kế hoạch. Tiền lương các phòng ban nghiệp vụ được trả theo kết quả công việc và 26 ngày công chế độ tháng.
d. Trả lương làm việc vào những ngày lễ, tết có hưởng lương:
Trong những ngày lễ, tết có hưởng lương người lao động trực tiếp sản xuất ở P.X Vận hành; nhân viên bảo vệ được điều động đi ca sản xuất, thì được trả tiền lương theo quy định của Bộ Luật Lao Động hiện hành.
* Trả lương thu hút nguồn nhân lực.
Hàng năm Công ty trích từ quỹ lương để chi trả lương thu hút nguồn nhân lực, đối tượng chi trả là những kỹ sư trẻ có tài năng được đào tạo chính quy, có nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất, có triển vọng phát triển, được giao kiêm nhiệm thêm công việc kỹ thuật phức tạp và tự nguyện làm việc lâu dài ở Công ty.
Mức lương thoả thuận từ 01(một) triệu đến 05( năm) triệu đ / người/ tháng ngoài tiền lương V1 và V2 .
Tiền lương thu hút được trả cùng kỳ lương V1 hàng tháng cho người lao động.
Danh sách kỹ sư được trả lương thu hút nguồn nhân lực do Giám đốc đề nghị, Hội đồng quản trị duyệt hàng năm.
Người lao động được hưởng lương thu hút nguồn nhân lực phải cam kết làm việc lâu dài ở Công ty từ 10 năm trở lên, trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thì phải hoàn trả một phần, hay toàn bộ tiền lương thu hút mà họ đã nhận trong thời gian làm việc, số tiền hoàn trả do Hội đồng lương Công ty Quyết định.
2.1.1.3. Chế độ tiền lương của chủ tịch HĐQT, Giám đốc.
Tiền lương của chủ tịch HĐQT và Giám đốc được trả căn cứ vào thực hiện lợi nhuận của Công ty theo nguyên tắc: lợi nhuận và năng xuất lao động của Công ty tăng thì tiền lương tăng; ngược lại: Lợi nhuận năng xuất giảm thì tiền lương giảm. Tiền lương được trả thành hai đợt theo bảng lương riêng:
- Tiền lương tạm ứng V1 được trả theo một mức cố định hàng tháng bằng 70 % mức lương kế hoạch cùng kỳ trả lương V1 của Công ty;
- Tiền lương thanh toán V2 được trả sau mỗi kỳ sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương được xác định theo lợi nhuận và phân phối theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế trả lương của Công ty.
2.1.1.4. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao công việc. Tổng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Thù lao của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do HĐQT quy định theo nguyên tắc nhất trí, thông qua Nghị quyết của HĐQT.
Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không tính trong đơn giá tiền lương của Công ty, được tính vào chi phí SXKD theo quy định Pháp luật và được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2.1.1.5. Tiền thưởng an toàn điện
a. Mục đích, ý nghĩa :
- Thực hiện chế độ thưởng an toàn điện nhằm kịp thời khuyến khích, động viên người lao động trong Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, bảo đảm vận hành an toàn nhà máy, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Nâng cao chất lượng sản xuất điện, bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị; không để xảy ra sự cố chủ quan, sử lý nhanh các sự cố khách quan, bảo đảm sản xuất an toàn, kinh tế, hiệu quả.
- Sửa chữa tốt thiết bị máy móc phục vụ kịp thời cho vận hành; không thưởng hay cắt, giảm thưởng những trường hợp để xẩy ra các sự cố chủ quan trong quản lý, vận hành và sửa chữa thiết bị .
b. Nguyên tắc xét thưởng:
Tiền thưởng an toàn điện gắn với việc thực hiện an toàn điện theo quy trình, quy phạm được cơ quan Nhà nước và của ngành điện, cấp có thẩm quyền ban hành.
Tập thể, cá nhân để sẩy ra sự cố, mất an toàn điện thì căn cứ mức độ gây thiệt hại, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm cụ thể bị xét cắt, giảm thưởng trong tháng hay các tháng tiếp theo kể từ ngày để xảy ra sự cố.
Ưu tiên thưởng an toàn điện với mức cao áp dụng cho người lao động trực tiếp đi ca sản xuất vận hành nhà máy.
Gắn tiền thưởng với trách nhiệm của cán bộ quản lý, công nhân viên chức sản xuất điện.
Căn cứ trách nhiệm của cán bộ quản lý và công nhân viên chức, được phân theo 04 nhóm theo độ phức tạp của công việc mà áp dụng mức thưởng khác nhau, nhằm động viên, khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả .
Người lao động được xét thưởng an toàn điện, vẫn được hưởng các loại tiền thưởng khác theo chế độ quy định hiện hành như: thưởng tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu; thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thưởng từ lợi nhuận....
7. Giảm thưởng 50% nếu gây thiệt hại từ 100 đến 300 triệu đồng.
6. Công ty bị cắt thưởng hoàn toàn trong những trường hợp sau:
- Để xả0y ra sự cố nghiêm trọng gây tai nạn lao động chết người;
- Gây hư hỏng thiệt hại về tài sản lớn từ 300 triệu đồng trở lên.
c. Các chỉ tiêu xét thưởng của Công ty:
Căn cứ vào chỉ tiêu an toàn cho con người và thiết bị trong sản xuất vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, gồm 04 chỉ tiêu sau:
Số
TT
Chỉ tiêu
điểm chuẩn
tối thiểu
điểm chuẩn
1
2
3
4
- cách vận hành
- An toàn lao động
- Sự cố
- Chấp hành QTQP và kỷ luật lao động
0
0
0
0
20
15
40
25
Cộ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement