Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rko_1611
#932676

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán trên lương và các khoản trích theo lương trong Công ty vận tải biển III (VINASHIP)

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN III (VINASHIP) .3

Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vận tải biển III 3

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

Vận tải biển III 5

Chương III: Cơ cấu tổ chức của công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 9

Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Vận tải biển III 18

Chương I: Lưý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 18

 

Chương II: Cách xây dựng kế toán tiền lương thực hiện 6 tháng đầu năm 2006 31

Chương III: Các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 42

Phần III: Đánh giá thực trạng và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 47

Chương I: Đánh giá thực trạng của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 47

Chương II: Một số ư kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 48

Kết luận 50

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


­êi lao ®éng th× nguån nh©n c«ng cã thÓ bÞ kiÖt quÖ vÒ thÓ lùc, gi¶m sót vÒ chÊt l­îng lµm h¹n chÕ c¸c ®éng c¬ cung øng søc lao ®éng. BiÓu hiÖn râ nhÊt lµ t×nh tr¹ng c¾t xÐn thêi gian lµm viÖc, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm dèi, lµm Èu t¹o nªn m©u thuÉn gi÷a nh÷ng ng­êi lµm c«ng vµ chñ doanh nghiÖp, cã thÓ dÉn ®Õn l·n c«ng hoÆc ®×nh c«ng.
Mét biÓu hiÖn mµ sù di chuyÓn lao ®éng, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao sang nh÷ng doanh nghiÖp cã møc l­¬ng hÊp dÉn h¬n. HËu qu¶ g©y ra kh«ng nhá: võa lµm mÊt ®i nguån nh©n lùc quan träng, võa lµm thiÕu hôt lao ®éng côc bé, ®×nh ®èn hoÆc ph¸ vì tiÕn tr×nh b×nh th­êng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
*C¸c h×nh thøc l­¬ng:
Mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau th× sÏ x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc l­¬ng kh¸c nhau cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp m×nh. Nh­ng vÒ c¬ b¶n vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.
**TiÒn l­¬ng theo thêi gian:
Theo h×nh thøc nµy, viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc, theo nghµnh nghÒ vµ theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kü thuËt chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng. Tuú theo tÝnh chÊt lao ®éng kh¸c nhau mµ mçi nghµnh, nghÒ, nghiÖp vô cô thÓ cã thang l­¬ng riªng. Trong mçi thang l­¬ng l¹i tuú theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kü thuËt, chuyªn m«n mµ chia thµnh nhiÒu bËc l­¬ng, mçi bËc l­¬ng cã mét møc nhÊt ®Þnh. §¬n vÞ ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng theo thêi gian lµ l­¬ng th¸ng, l­¬ng ngµy, l­¬ng giê.
TiÒn l­¬ng th¸ng lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®«ng lao ®éng.
TiÒn l­¬ng ngµy lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l­¬ng th¸ng.
TiÒn l­¬ng giê lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét giê lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l­¬ng ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn (quy ®Þnh t¹i ®iÒu 68 cña Bé luËt lao ®éng).
H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ¸p dông ®èi víi c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c nh©n viªn thuéc c¸c nghµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. Tuú theo yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng, doanh nghiÖp trÝnh tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ theo thêi gian cã th­ëng.
*H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n:
Lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng dùa trªn thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng do nhµ n­íc quy ®Þnh vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c. TiÒn l­¬ng cña mçi ng­êi ®­îc nhËn phô thuéc vµo cÊp bËc c«ng nh©n cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc nhiÒu hay Ýt.
*H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng:
§Ó kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n, ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng. NghÜa lµ th­ëng cña ng­êi lao ®éng ngoµi phÇn theo chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cßn ®­îc c«ng thªm mét kho¶n tiÒn kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn tèt chÕ ®é nµy cÇn quy ®Þnh râ rµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, an toµn kü thuËt lao ®éng... ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ mµ nã cßn g¾n víi thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng­êi th«ng qua c¸c chØ tiªu xÐt th­ëng ®· ®¹t ®­îc.
ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy chñ yÕu ¸p dông víi nh÷ng c«ng nh©n phô, lµm viÖc phô nh­: c«ng nh©n söa ch÷a, ®iÒu chØnh thiÕt bÞ. Ngoµi ra, cßn ¸p dông víi nh÷ng c«ng nh©n chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ cao, tù ®éng ho¸ hoÆc nh÷ng c«ng viÖc tuyÖt ®èi ®¶m b¶o chÊt l­îng.
C¸c doanh nghiÖp th­¬ng chØ ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian cho nh÷ng c«ng viÖc ch­a x©y dùng ®­îc ®Þnh møc lao ®éng, ch­a cã ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm (c«ng viÖc hµnh chÝnh, t¹p vô...) v× b¶n th©n tiÒn l­¬ng nµy cßn cã nh÷ng h¹n chÕ lín: ch­a g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng, kÐm kÝch thÝch ng­êi lao ®éng.
Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mét sè h×nh thøc tiÒn th­ëng th­êng ®­îc ¸p dông lµ:
+ Th­ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng
+ Th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu
+ Th­ëng s¸ng kiÕn
+Th­ëng cuèi n¨m.
C¸c møc th­ëng nµy ®­îc trÝch tõ quü l­¬ng.
TiÒn l­¬ng d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo còng ph¶i ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu sau:
+T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh.
+Ph¶i cã t¸c dông tÝch cùc.
+Ph¶i linh ho¹t, mÒm dÎo nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiªn naykhi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.
ViÖc tÝnh tr¶ l­¬ng theo thêi gian ch­a ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, v× nã ch­a tÝnh ®Õn m«t c¸ch ®Çy ®ñ chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng trong viÖc kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ch­a ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng s½n cã cña ng­êi lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. V× vËy mçi khi ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ : khuyÕn khÝch s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m t¹o cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tù gi¸c lµm viÖc, lµm viÖc cã kû luËt vµ cã n¨ng suÊt cao.
**H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm :
Lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo khèi l­îng (sè l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ tÝnh b»ng c«ng thøc:
TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = khèi l­îng s¶n phÈm x ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm
§Ó h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c t¸c dông, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, khi tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau:
-Ph¶i x©y dùng ®­îc®Þnh møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc, §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¸ tr¶ c«ng chÝnh x¸c.
-Tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc, KÕt qu¶ hoµn thµnh møc lao ®éng trong ca lµm viÖc.
Ngoµi sù cè g¾ng cña mçi ng­êi lao ®éng cßn do tr×nh ®é tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc quyÕt ®Þnh. Tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a thêi gian kh«ng lµm theo s¶n phÈm sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh v­ît møc quy ®Þnh.
-Thùc hiªn tèt c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, Do thu nhËp phô thuéc vµo sè l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh ®· s¶n xuÊt ra vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nªn muèn tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c cÇn ph¶i tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, nghiÖm thu s¶n phÈm.
-Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä nhËn thøc râ tr¸ch nhiÖm khi lµm viÖc h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm, tr¸nh khuynh h­íng chØ chó ý ®Õn khèi l­¬ng s¶n phÈm, kh«ng chó ý ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm.
ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi s¶n vÒ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng.
TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp, hoÆc cã thÓ ¸p dông ®èi víi ng­êi gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt vµ gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp.
§Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm kh¸c nhau.
*TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¶n ®¬n:
+TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: Kh«ng h¹n chÕ tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh. §­îc x¸c ®Þnh:
tiÒn l­¬ng = sè l­îng s¶n phÈm, x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng
lao vô c«ng viÖc hoµn thµnh s¶n phÈm ®· quy ®Þnh
H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy th­êng ®­îc ¸p dông víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸.
+TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp : C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiªp s¶n xuÊt mµ ng­êi phô viÖc ®· phôc vô ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp.
H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement