Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By winniethepooh_159
#932665

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân long

MỤC LỤC

lỜI NÓI ĐẦU 2

Phần I : Tổng quan về Công ty TNHH Vân Lo0ng. 5

I./ Hoạt động kinh doanh chung của công ty TNHH Vân Long 5

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 5

2. Nhiệm vụ kinh doanh. 6

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 7

II./ Đặc điểm công tác kế toán của công ty TNHH Vân Long. 14

1. Bộ máy kế toán của công ty 14

2. Hình thức kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán của từng bộ phận. 16

Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 24

I./ Đặc điểm lao động và hình thức trả lương của công ty 24

1. Đặc điểm lao động và yêu cầu quản lý lao động của công ty 24

2. Hình thức trả lương, thưởng của công ty 25

II./ Kế toán chi tiết tiền lương tại công ty 28

III./ Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty. 46

IV./ Các khoản trích theo lương và kế toán chi tiết các khoản trích theo lương. 51

V./ Kế toán tổng hợp các khoản tính theo lương 57

1. Tài khoản sử dụng 57

2. Nội dung hạch toán 57

VI./ Phân tích quỹ tiền lương và các biệt pháp tăng cường quản lý tiền lương 61

Phần III : Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 66

I./ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 66

II ./ Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long 69

KẾT LUẬN 76

xÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 79

Danh mục tài liệu tham khảo 80

Mục lục 81

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ý, chấm công cho người lao động trong bộ phận của mình, cuối tháng nộp về phòng kế toán. Kế toán chi tiết tiền lương tại công ty có trách nhiệm căn cứ vào bảng chấm công để tính lương, lập bảng lương cho người lao động.
Ví dụ : Bảng chấm công của Bộ phận kho hàng, vận tải, bốc xếp
+
Đơn vị :Công ty TNHH Vân Long
Bộ phận: Kho hàng, vận tải, bốc xếp
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 10 năm 2006
Mẫu số : 01a-LĐTL
Ban hành theo QĐ số : 15/2005/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
TT
Họ và tên
Chức vụ
ngày trong tháng
số công hưởng theo lương sản phẩm
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ...........% lương
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng BHXH
số công hưởng theo lương thời gian
1
......
31
1
2
3
4
......
.......
34
35
36
37
38
1
NGUYỄN ĐỨC TÂM
Tbp
x
x
X
22
2
NGUYỄN VĂN CHÂU
Tk
x
x
X
22
3
NGUYỄN THỊ ĐÀO
Tk
x
x
X
22
4
TRẦN THỊ NGỌC ANH
Tk
x
x
X
22
5
BÙI THỊ TUYẾT
Tk
TS
TS
TS
22
6
CAO VĂN HÙNG
Lx
x
x
X
22
7
HOÀNG THẾ HẢI
Lx
x
x
X
20
8
NGÔ MẠNH CƯỜNG
Lx
x
x
X
22
9
TRẦN QUỐC TẤN
Lx
x
x
X
22
10
NGUYỄN VĂN THẮNG
CN
x
x
X
21
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Đơn vị :Công ty TNHH Vân Long
Bộ phận: Kho hàng, vận tải, bốc xếp
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 10 năm 2006
Mẫu số : 01a-LĐTL
Ban hành theo QĐ số : 15/2005/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
TT
Họ và tên
Chức vụ
ngày trong tháng
số công hưởng theo lương sản phẩm
số công hưởng theo lương thười gian
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ...........% lương
số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng BHXH
1
......
31
1
2
3
4
......
.......
34
35
36
37
38
11
HOÀNG THẾ HẢI
CN
x
x
X
22
12
CAO VĂN THẾ
CN
x
x
X
22
13
PHẠM VĂN PHÚC
CN
x
x
X
18
14
PHẠM TIẾN BINH
CN
x
x
X
20
15
NGUYỄN VĂN HOÀNG
CN
x
x
X
21
16
BÙI CHIẾN THẮNG
CN
x
x
X
22
17
NGÔ TẤT CƯỜNG
CN
x
x
X
20
18
NGUYỄN VĂN MINH
CN
x
x
X
22
19
NGUYỄN VĂN MẠNH
CN
x
x
X
22
20
TRẦN THẾ TÙNG
CN
x
x
X
22
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Đơn vị :Công ty TNHH Vân Long
BẢNG TÍNH LƯƠNG
Bộ phận: Kho hàng, vận tải, bốc xếp
Tháng 10 năm 2006
STT
Họ và tên
hệ số H2
Lương thời gian
Nghỉ việc được hưởng ….% lương
Phụ cấp
tiền lương
số công
số tiền
số công
số tiền
1
2
3
6
7
8
9
10
11
1
NGUYỄN ĐỨC TÂM
5,72
22
2.574.000
135.000
2.709.000
2
NGUYỄN VĂN CHÂU
4,32
22
1.944.000
90.000
2.034.000
3
NGUYỄN THỊ ĐÀO
4,32
22
1.944.000
90.000
2.034.000
4
TRẦN THỊ NGỌC ANH
4,32
22
1.944.000
90.000
2.034.000
5
BÙI THỊ TUYẾT
4,32
0
0
6
CAO VĂN HÙNG
4,32
22
1.944.000
1.944.000
7
HOÀNG THẾ HẢI
4,32
20
1.767.273
1.767.273
8
NGÔ MẠNH CƯỜNG
4,32
22
1.944.000
1.944.000
9
TRẦN QUỐC TẤN
4,32
22
1.944.000
1.944.000
10
NGUYỄN VĂN THẮNG
3,33
21
1.430.386
1.430.386
11
HOÀNG THẾ HẢI
2,2
22
990.000
990.000
12
CAO VĂN THẾ
2,2
22
990.000
990.000
13
PHẠM VĂN PHÚC
2,2
18
810.000
810.000
14
PHẠM TIẾN BINH
2,2
20
900.000
900.000
15
NGUYỄN VĂN HOÀNG
2,2
21
945.000
945.000
16
BÙI CHIẾN THẮNG
2,2
22
990.000
990.000
17
NGÔ TẤT CƯỜNG
2,2
20
900.000
900.000
18
NGUYỄN VĂN MINH
2,2
22
990.000
990.000
19
NGUYỄN VĂN MẠNH
2,2
22
990.000
990.000
20
TRẦN THẾ TÙNG
2,2
22
990.000
990.000
cộng
412
26.930.666
405.010
27.335.670
Số tiền bằng chữ : Hai mươi bảy triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi đồng chẵn./.
Đơn vị :Công ty TNHH Vân Long
Bộ phận: Kho hàng, vận tải, bốc xếp
B¶ng thanh to¸n
TiÒn l­¬ng
Th¸ng 10 n¨m 2006
Mẫu số : 02-LĐTL
Ban hành theo QĐ số : 15/2005/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
MÉu sè 02 - L§TL
01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh
STT
Hä Vµ Tªn
hệ số H1
L¬ng s¶n phÈm
L¬ng thêi gian vµ nghØ viÖc ngõng lµm viÖc hëng 100% l¬ng
NghØ viÖc ngõng viÖc hëng 75% l¬ng
Phô cÊp thu nhËp
Tæng sè
C¸c kho¶n khÊu trõ
được lĩnh
ký nhận
SC
Sè tiÒn
Sè c«ng
Sè tiÒn
SC
Sè tiÒn
BHXH 5%
BHYT 1%
Céng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=(3*450000)*5%
13=(3*450000)*1%
14=12+13
15=11-14
16
1
NGUYỄN ĐỨC TÂM
2,67
22
2.574.000
135.000
2.709.000
60.075
12.015
72.090
2.636.910
2
NGUYỄN VĂN CHÂU
2,34
22
1.944.000
90.000
2.034.000
52.650
10.530
63.180
1.970.820
3
NGUYỄN THỊ ĐÀO
2,34
22
1.944.000
90.000
2.034.000
52.650
10.530
63.180
1.970.820
4
TRẦN THỊ NGỌC ANH
2,34
22
1.944.000
90.000
2.034.000
52.650
10.530
63.180
1.970.820
5
BÙI THỊ TUYẾT
2,34
0
0
0
0
0
0
6
CAO VĂN HÙNG
2,34
22
1.944.000
1.944.000
52.650
10.530
63.180
1.880.820
7
HOÀNG THẾ HẢI
1,86
20
1.767.273
1.767.273
41.850
8.370
50.220
1.717.053
8
NGÔ MẠNH CƯỜNG
1,86
22
1.944.000
1.944.000
41.850
8.370
50.220
1.893.780
9
TRẦN QUỐC TẤN
1,86
22
1.944.000
1.944.000
41.850
8.370
50.220
1.893.780
10
NGUYỄN VĂN THẮNG
1,44
21
1.430.386
1.430.386
32.400
6.480
38.880
1.391.506
11
HOÀNG THẾ HẢI
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
12
CAO VĂN THẾ
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
13
PHẠM VĂN PHÚC
1,44
18
810.000
810.000
32.400
6.480
38.880
771.120
14
PHẠM TIẾN BINH
1,44
20
900.000
900.000
32.400
6.480
38.880
861.120
15
NGUYỄN VĂN HOÀNG
1,44
21
945.000
945.000
32.400
6.480
38.880
906.120
16
BÙI CHIẾN THẮNG
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
17
NGÔ TẤT CƯỜNG
1,44
20
900.000
900.000
32.400
6.480
38.880
861.120
18
NGUYỄN VĂN MINH
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
19
NGUYỄN VĂN MẠNH
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
20
TRẦN THẾ TÙNG
1,44
22
990.000
990.000
32.400
6.480
38.880
951.120
Cộng
65,6
0
0
406
26.930.666
405.010
27.335.659
752.625
150.525
903.150
26.432.509
Số tiền bằng chữ : Hai mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm lẻ chín đồng chẵn./.
kÕ to¸n tiÒn l­¬ng
(Ký, họ tên)
kÕ to¸n tr­ëng
(Ký, họ tên)
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
(Ký, họ tên)
2. Trả lương theo sản phẩm
Căn cứ vào bảng kỹ thuật quy đổi giờ công để tính giá công trong công đoạn sản phẩm , kế toán chi tiết tiền lương tính lương theo sản phẩm và lập bảng lương tính theo sản phẩm cho người lao động.
Hiện nay công ty có 77 lao động được hưởng lương theo lương sản phẩm.
ví dụ : Vỏ ắc quy12 V5 được khoán chi phí nhân công là : 400đ/1sản phẩm.
- Để sản xuất được sản phẩm này, phải trải qua các công đoạn sau :
Phụ trách nhà máy điều hành chung
Tổ kỹ thuật lập kỹ thuật về các khâu công đoạn của sản phẩm.
Tổ thiết kế khuôn tạo khuôn và quản lý bảo dưỡng khuôn trong quá trình sản xuất.
Tổ máy, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng máy
Phân xưởng PE tiến hành sản xuất sản phẩm
+ Phối trộn nguyên liệu
+ Vận hành máy phun
+ Vận hành dàn lạnh, đưa sản phẩm ra khỏi máy.
Tổ KCS kiểm tra sản phẩm.
Phân xưởng PE tiến hành đóng gói sản phẩm đạt yêu cầu.
- Phòng kỹ thuật lập bảng tính thời gian, độ khó, trách nhiệm công việc của từng cộng đoạn sản phẩm :
BẢNG TÍNH HỆ SỐ CÔNG ĐOẠN SẢN PHẨM
Sản phẩm : Vỏ ắc quy12 V5
Tổ sản xuất
Công đoạn sản phẩm
Thời gian hoàn thành 01 công đoạn sản phẩm (giây)
Hệ số tinh xảo
Hệ số công đoạn
1
2
3
4=2*3
Phụ trách nhà máy điều hành chung
1
2,5
2,5
Tổ kỹ thuật lập kỹ thuật về các khâu công đoạn của sản phẩm.
7
2
14
Tổ thiết kế khuôn tạo khuôn và quản lý bảo dưỡng khuôn trong quá trình sản xuất.
6
2
12
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement