Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenson_haiduong
#932664

Download miễn phí Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

MỤC LỤC

 Trang

Lời mở đầu

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

1. Khái niệm tiền lương

2. Phân loại tiền lương trong doanh nghiệp

2.1 Tiền lương danh nghĩa

2.2 Tiền lương thực tế

3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

4. Các khoản trích theo tiền lương

4.1 Bảo hiểm xã hội (BHXH)

4.2 Bảo hiểm y tế (BHYT)

4.3 Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

II. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp.

1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động

2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm

III. Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ trong doanh nghiệp

1. Thủ tục, chứng từ hạch toán

2. Các hình thức sổ kế toán

Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Nhật Việt.

2.1 Tổ chức phòng kế toán Công ty TNHH Nhật Việt

2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Nhật Việt

2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH Nhật Việt

3. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Việt trong hai năm gần đây (2004- 2005)

II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

1. Phương pháp quản lý tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

2. Trình tự tính lương, BHXH và tổng hợp số liệu ở Công ty TNHH Nhật Việt

2.1 Hình thức trả lương

2.2 Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

I. Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty

II. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

III. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán Công ty TNHH Nhật Việt

1. Công ty nên áp dụng việc trích trước tiền lương nghỉ phép

2. Công ty nên đưa vào hình thức lương thời gian thêm một số khoản phụ cấp trách nhiệm, kết hợp với một số hình thức khen thưởng

Kết luận

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ương cho người lao động
Việc tính lương phải trả cho người lao động được thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghịêp.
- Hàng tháng, trên cơ sở các chứng từ hạch toán về thời gian lao động, kết quả lao động, kế toán tính lương cho từng cán bộ công nhân viên, căn cứ vào chế độ tiền lương hiện hành và hình thức trả lương đang áp dụng tại doanh nghiệp, tính ra số tiền lương phải trả cho từng công nhân viên trong tháng, sau đó lập bảng thanh toán lương.
4.3. Tính trợ cấp BHXH phải trả.
- Kế toán căn cứ vào các chứng từ nghỉ ốm đau thai sản ... của y tế để tính ra số BHXH thực tế phải trả trong tháng cho từng CNV và lập bảng thanh toán BHXH cho CNV.
5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.
5.1. Tài khoản kế toán sử dụng
Kế toán tính và thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản khác với người lao động, tình hình trích lập và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, kế toán sử dụng các tài khoản sau:
+ TK334- “Phải trả công nhân viên”: Tài khoản này dùng để phản ánh các tài khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền thưởng và các khoản khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.
Bên Nợ:
- Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã ứng cho công nhân viên và các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân viên.
-Các khoản tiền công đã ứng trước, hay đã trả cho lao động thuê ngoài.
Bên Có:
-Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên, phải trả cho lao động thuê ngoài.
Dư Nợ (nếu có) : Số trả thừa cho công nhân viên.
Dư Có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên.
TK334 có 2 TK cấp 2:
-TK3341- Phải trả công nhân viên: phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của các doanh nghiệp xây lắp về tiền lương, phụ cấp, báo hiểm...
-TK3342- Phải trả lao động thuê ngoài: thanh toán các khoản phải trả cho các lao động thuê ngoài không thuộc biên chế các doanh nghiệp xây lắp
Kế toán tài khoản cần theo dõi riêng: Thanh toán tiền lương và thanh toán bảo hiểm xã hội.
+Tài khoản 338 “Phải trả, phải nộp khác” được dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả, phải nộp khác ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản công nợ phải trả.
Bên Nợ:
- Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan.
- BHXH phải trả cho CNV.
- KPCĐ chi tại đơn vị.
- Số BHXH, BHYT, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
- Các khoản đã trả đã nộp khác.
Bên Có:
- Giá trị tài sản thừa chờ xử lý.
- Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ.
- BHXH, KPCĐ vượt chi được cấp bù.
- Các khoản phải trả phải nộp khác.
Dư Nợ (nếu có): Phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả phải nộp hay số BHXH, KPCĐ vượt chi chưa được cấp bù
Dư Có : Các khoản phải trả, phải nộp khác và giá trị tài sản thừa chờ xử lý
Nội dung các khoản phải trả, phải nộp khác rất phong phú: được thực hiện trên các tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản 338 “Phải trả, phải nộp khác”, gồm có các TK nhỏ:
-TK3382: Kinh phí công đoàn
-TK 3383: Bảo hiểm xã hội
-TK3384: Bảo hiểm y tế
Bảng phân bổ tiền lương và bhxh
TT
Ghi có TK
Đối tượng
sử dụng
TK-334-Phải trả CNV
TK338-Phải trả, phải nộp khác
TK 335 Chi phí phải trả
Tổng cộng
Lương
Các khoản phụ cấp
Các khoản khác
Cộng Có TK 334
Kinh phí công đoàn
3382
Bảo hiểm xã hội 3383
Bảo hiểm y tế 3384
Cộng Có TK 338
1
TK622- chi phí nhân công trực tiếp
2
TK627-chi phí sản xuất chung
-v.v...
Ngoài các TK trên còn sử dụng một số TK khác như: TK622, TK627, TK642...
5.2 Sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
phụ lục 1
Kế toán các khoản trích theo lương
TK334 TK338 TK622,627,641,642
Số BHXH thực tế phải
trả cho CNV Trích KPCĐ,BHXH,BHYT theo
tỉ lệ qui định tính vào CPKD(19%)
TK334
Trích BHXH,BHYT theo tỷ lệ qui
TK111,112 định tính vào thu nhập của CNV
Nộp BHXH,BHYT, KPCĐ TK111,112
Chi tiêu KPCĐtại cơ sở Số BHXH, KPCĐ vượt chi
được cấp bù
phụ lục 2
Hạch toán tiền lương phải trả cho công nhân viên
TK141, 138, 333... TK334 TK622
Tiền lương, tiền thưởng BHXH và các khoản khác cho CNV
Cáckhoản khấu trừ vào thu C NTTSX
nhập của CNV(tạm ứng ,
bồi thường vật chất...)
TK627
NVPXSX
TK3383, 3384 TK641, 642
Phần đóng góp cho quỹ
NVBH,QLDN
BHXH,BHYT
TK111, 112 TK4311
Thanh toán lương thưởng, Tiền thưởng
BHXH và các khoản khác
cho CNV
TK3383
BHXH
phải trả
chương II
Thực tê công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
I.tổng quan về hoạt động kinh doanh của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty TNHH Nhật Việt được thành lập theo số ĐKKD 05491 tháng 3 năm 2003, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố ký duyệt.
Trụ sở công ty: Thị trấn Xuân Trường, Nam Định.
Điện thoại: 0350.885308
Fax: 0350.885308
Mã số thuế: 00100695362
Công ty TNHH Nhật Việt là loại hình doanh nghiệp tư nhân, hoạt động hạch toán kinh tế độc lập.
Quá trình phát triển của Công ty có thể tóm tắt qua từng giai đoạn như sau:
- Từ năm 2003 - 2004:
Đây là giai đoạn mới đi vào hoạt động nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng phần lớn phải đi thuê, trang thiết bị còn thiếu, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm quản lý nên kết quả kinh doanh đạt được chưa cao.
- Từ năm 2005 đến nay:
Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ với doanh thu tăng nhanh. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh chủ yếu như kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các loại máy nông nghiệp, Công ty còn tiến hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất, các loại máy khác đạt tiêu chuẩn ISO2002.
2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty:
Công ty TNHH hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực sau:
- Kinh doanh, sản xuất các loại máy nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất nn của bà con nông dân bao gồm: đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu và kinh doanh của Công ty.
Xuất khẩu vật tư, nhập khẩu các thiết bị máy móc dùng trong công nghiệp
Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Công ty TNHH Nhật Việt là một trong những nhà sản xuất máy nông nghiệp có ưu thê... là 1 trong những doanh nghiệp tư nhân sản xuất máy co sản phẩm tiêu thụ với số lượng lớn ở một số tỉnh miên bắc,miên trung Việt Namvà một số nước khác.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhật Việt
Bộ máy của Công ty được tổ chức thành các phòng, các trung tâm phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty. Công ty TNHH Nhật Việt là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bộ máy tổ chức của Công ty được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến - chức năng.
- Đứng đầu là Giám đốc Công ty: là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm tổ chức điều hành chung về mọi hoạt động của Công ty. Là người thay mặt cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty trước pháp luật và cơ quan chủ quản. Do vậy, Giám đốc phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phải xác định phương hướng, cách thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ của Công ty đã đề ra.
- Phó Giám đốc: là người thay m
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement