Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoahung143
#932646

Download miễn phí Tiểu luận Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá?Tại sao nước ta lai coi nó là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì quá độ lên XHCN?

 Nước ta đI lên chủ nghĩ xã hội với xuất phát điểm là nền nông nghiệp lạc hậu,bình quân ruộng đất thấp,80%dân cư nông thôn có mức thu nhập rất thấp,sức mua hạn chế.Vì vậy,công nghiệp hoá là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất-kĩ thuật để con nguời và khoa học-công nghệ,thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động và sử dụng có hiều quả mọi nguồn lực để không ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng,mặt khác nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân,thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội bảo vệ và cảI thiện môI trường sinh thái.Quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá tạo ra cơ sở vật chất để làm biến đổi lực lượng sản xuất nhờ đó mà nâng cao vai trò của con người lao động-nhân tố trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa;tạo điều kiện vật chất cho việc xây dung và phát triển nền văn hoá Viêt Nam tiến tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iếu sót,em rất mong sự góp ý của thầy để bài viết của em tốt hơn.
Em xin chân thành Thank thầy giáo:Phạm Thành đã giúp em hiểu và hướng dẫn em hoàn thành bài tiểu luận này.
Em xin chân thành Thank
II. Nội dung
A.Về mặt lí luận.
1. Công nghiệp hoá,hiện đại hoá đát nước.
1.1Khái niệm công nghiệp hoá,hiện đai hoá.
Từ thế kỉ XVII,XVIII khi cách mạng công nghệ được tiến hành ở châu âu,công nghiệp hoá đựơc hiểu là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụngmáy móc.KháI niêm công nghiệp háo mang tính lịch sử tức là luôn có sự thay đổi cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội,của khoa học.công nghệ.Do đó việc nhận hức đúng dắn kháI niêmh này trong tong giai đoạn phát triển của nền sản xuất xã hội có ý nghĩa to lớn cả về lí luận và thực tiễn.
Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ VI của đại hôI đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đăng công sản Việt Nam đã xác định”Công nghiệp hóa,hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt dông sản xuất,kinh doanh,dịch vụ và quản lí kinh tế-xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cungg với công nghệ phương tiện và phương pháp tiến tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học-công nghệ nhằm tạo ra năng suet lao động xã hội cao”
Đối với nước ta đó là một quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nhằm cảI biến một xã hội nông nghiệp lạc hậu thành một xã hội công nghiệp gắn lion với việc hình thành từng bứơc quan hệ sản xuất tiến bộ,ngày càng thể hiện đầy đủ hơn bản chất ưư việt của chế độ mới.
Công nghiệp hoá hiện đại hoá tạo ra những điều kiện cần thiết về vật chất kĩ thuật,về con người và khoa học cong nghệ thúc đảy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực không ngừng tăng năng suất lao động xã hội,làm cho nền kinh tế xã hội phát triển nhan và bền vững,nâng cao đời sông vật chất và van hoá của nhân dân,thực hiên công bằng và tiến bộ xã hội,bảo vệ và cải tạo môI trường sinh thái.
1.2.Đặc điểm công nghiệp hoá hiện đại hoá nước ta hiện nay.
Do những biến đổi của nền kinh tếa thế giới và điều kiện cụ thể của đất nước,công nghiệp hoá ở nước ta hiện nay có những đặc điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất công nghiệp hoá phảI gắn lion với hiện đạị hoá.Sở dĩ như vậy là vì trên thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại,một số nước đã bắt đầu chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức,nên phảI tranh thủ ứng dụnh những thành tựư của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ,tiếp cận kinh tế tri thức để hiện đại những ngành những khâu,những lĩnh vực có điều kiện nhảy vọt
Thứ hai_công nghiệp hoá nhằm mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.Công nghiệp hoá là một tất yếu với tất cả các nước chậm phát triển nhưng với mỗi nước,mục tiêu tính chất của công nghiệp hoá có thể khác nhau.Tại nước ta công nghiệp hoá nhằm xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật cho CNXH,tăng cường sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.
Thứ ba-công nghiệp hoá,hiện đại hoá trong điều kiện cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.Điều này làm cho công gnhiệp hoá trong giai đoạn hiện nay khác với công nghiệp hoá trong thời kì trước dổi mới.Trong cơ chế quản lí kinh tế kế hoạch hoá tập trung-hành chính,bao cấpp,công nghiệphoá được thực hiện theo mệnh lệnh kế hoạch của nhà nước.trong cơ chế kinh téư hiện nay nhà nước vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá,nhưng công nghiệp hoá khôgn xuất phát từ chủ quan của nhà nước,nó đòi hỏi phảI vận dụng các quy luật khách quan mà trước hết là nhữgn quy luật thị trường.
Thứ tư-Công nghiệp hoá,hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế vì thề mà mở của nền kinh tế,phát triển các quan hệ kinh tế là tất yếu với nước ta.
Công nghiệp hoá trong điều kiện “chiến lược” kinh tế mở có thể đI nhanh nếu chúng tá biết tận dụngmtranh thủ được thành twuj của thế giới và sự giúo đỡ của quốc tế.Công nghiệp trong điều kiên”chiến lược”kinh tế mở cũng gây nên không ít trở ngại cho nhưng tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới ,do” trật tự” của nền kinh tế thế giới mà các nước tư bản phát triển thiết lập không có lợi cho các nước cùng kiệt lạc hậuk.Vì thế công nghiệp hoá,hiện đại hoá phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế độc lập tự chủ.
2. Công nghiệp hoá và hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì qú đọ đi lên CNXH ở nước ta.
2.1 Tầm quan trọng của cộng nghiệp hoá hiện đại hoá đối với sự nghiệp xây dựng XHCN ở nước ta hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng ta nói rõ hơn thực trạng kinh tế và chính trị đất nước.”Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từmột xã hội thuộc địa nửa phong kiến mà lực lượng snr xuất rất thấp.Đất nước trảI qua hàng choc năm chiên tranh,hậu quả để lại còn nặng nề.Những tàn dư thực dân,phong kiến còn nhiều.Các thế lực thù địch thường xuyên phá hoại chế độ XHCN và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta”.
(Đảng cộng sản:cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH .Sự thật Hà Nội-1991)
Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thời kì qú độ lên CNXH ở nước ta là một thời kì lịch sử mà”nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phảI xây dung nền tảng vật chất và kĩ thuật của CNXH…tiến dần lên CNXH và công nghiệp nông nghiệp hiện đại,có văn hoá khoa học tiên tiến.Trong quá trình cách mạng XHCN chúng ta phảI cảI tạo nền kinh tế cũ và nền kinh tế mới mà xây dung là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài.”
( Hồ Chí Minh toàn tập)
Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc lập đan tộc gắn lion với CNXH.Tính tất yếu lịch sử ấy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỉ XX.Nhờ đI con đường ấy,nhân dân ta đẫ làm Cách Mạng Tháng 8 thành công,đã tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến,hoàn thành sự nghiệp giảI phóng dân tộc.Ngày nay chỉ có đI lên CNXH mới giữ vững độc lập tự do cho dân tộc,mới thực hiện được mục tiêu làm cho mọi người dân được ấm no tự do và hạnh phúc.Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc và CNXH của nhân dân ta là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc,lại vừa phù hợp xu thế của thời đại.Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên CNXH,bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là một tất yếu lịch sử.
Xây dung CNXH bỏ qua chế độ TBCN tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả những lĩnh vực là một sự nghiệp rất phức tạp và rất khó khăn,có sự đan xen đáu tranh quýêt liệt giữa cái mới và cái cũ,giữa” cái XHCN” và”cáI không phải XHCN”;phảI sư dụng một số hình htức trung gian cho nên tất yếu phảI trảI qua thời kì quá độ lâu dài với những chăng đường những hình thức tổ chức kinh tế-xã hội có tính chất quá độ.\
“Sự phát triển rút ngắn bỏ qua hình tháI kinh tế xã hội nào đó,hay rút ngắn quá trình hình thành của một hình tháI cụ thể đều là quá trình l
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement