Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietdungbui2002
#932643

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bác kạn

Mục lục

Lời mở đầu

phần I: Khái quát về Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BẮc Kạn

I.Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Kạn

II. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Kạn

2.1.Chức Năng nhiệm vụ

2.2.Cơ cấu tổ chức:

2.3Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:

Phần II:Thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn (2000-2006)

I.Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc kạn giai đoạn (2000 – 2010):

II.Thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

2.1.Vốn, nguồn vốn, huy động sử dụng vốn

2.2.Quản lý kế hoạch hoá hoạt động đầu tư:

2.3.Thu hút vốn đầu tư nớưc ngoài:

2.4. Đầu tư nguồn nhân lực:

III. Đánh giá chung:

3.1.Những kết quả đạt được

3.2.Kết quả thực hiện một số công tác khác:

3.3.Những tồn tại và nguyên nhân:

Phần III: Định hướng một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

3.1. Định hướng:

3.2.Một số giải pháp

3.2.1.Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và công tác kế hoạch hoá:

3.2.2.Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

3.2.3.Giải pháp công tác tổ chức cán bộ:

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
Thẩm định công tác quy hoạch và dự án tái định cư
Thươngf trực ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh,dự án chương trình nghị sự 21 phát triển bền vững
Thực hiện những nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND tỉnh giao.
2.2.Cơ cấu tổ chức:
- Căn cứ nghị định sôa 171/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thnàh phố trực thuộc trung ương.
- Căn cứ thông tư số 02/2004/TTLT/BKH-BNV ngày 01/06/2004 của liên bộ kế hoạch và đầu tư và bộ nội vụ về hưỡng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền han và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản ký nhà nước về quản lý đầu tư ở địa phương:
- Căn cứ theo nghị quyết số 2223/2004/QĐ-UB ngày 28/10/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chức năng nhiệm vụ quyền hạ và cơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc kạn
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế công tác của cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc kạn
Sở kế hoạch và đầu tư xây dựng phương án xây dựng bộ máy tổ chức của sở cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền han theo thông tư số 02/TTLT/BKH-BNV ngày 01/6/2004 của bộ kế hoạch và đầu tư, bộ nội vụ nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện nay:
Tổng số cán bộ nhà nước hiện có 22 người, lao đọng hợp đòng theo nghị định của chính phủ 03 người:
+Ban giám đốc : 02 người
+Văn phòng sở: 04 người
+thanh tra sở: 02 người
+phòng đăng ký kinh doanh: 02 người
+phòng văn hoá – xã hội: 03 người
+Phòng kinh tế nghành:05 người
+phòng tổng hợp:04 người
Mỗi quan hệ về mặt tổ chức giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của sở Ké hoạch và đầu tư thể hiện qua sơ đồ sau:
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phòng kinh tế đối ngoại
Phòng kinh tế ngành
Phòng văn hoá xã hội
Phòng đăng ký kinh doanh
Thanh tra sở
Phòng quy hoạch tổng hợp
Văn phòng sở
2.3.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.3.1 trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc của Giám Đốc
Giám đốc là người lãnh đạo và điều hành công việc của sở, có trách nhiệm giải quyết công việc của sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Chịu trách nhiệm và báo cáo trước UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư và HĐND tỉnh khi được yêu cầu và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuiộc thẩm quyền của giám đốc.
Lãnh đạo thực hiện quy chế cơ quan:Làm chủ tài khoản thứ nhất của sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch hội đồng ,nâng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật của cơ quan ,chưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.giải quyết cho cán bộ công chức nghỉ khi có việc đột xuất từ 02 trở len.
2.3.2.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của phó giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc kạn
Phó giám đốc được giám đốc phân công phụ trách một lĩnh vực công tác, một số phòng chuyên môn( theo sự phân công của giám đốc ). Phó giám đốc được sử dụng quyền hạn của giám đốc, nhân danh giám đốc khi giải quyết công việc theo lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc.
2.3.3.Văn phòng sở: (Tổ chức, hành chính ,quản trị, tài chính)
a.Công tác tổ chức và cán bộ
-Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
-Báo cáo công tác cán bộ theo yêu cầu của tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư
-Tham mưu giúp giám đốc sở về công tác quy hoạch, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỉ luật,tuyển dụng , điều động cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ.Lập quy hoạch kế hoạch đào tạo ,bồi dưỡng cán bộ công chức của sở.
-Tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công chức.Xét nâng lương hang năm, nghỉ phép và nghỉ chế độ đối với cán bộ công chức.
b.Công tác hành chính, quản trị, tài chính.
-Lập kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý điều hành công tác tài vụ, kế toán.
-Quản lý các tài sản, phương tiện, vật tư, văn phòng phẩm.
-Tiếp nhận văn thư, bảo vệ an toàn công sở và giữ gìn vệ sinh môi trường.
-Phối fợp với phòng tổng hợp và các phòng chuyên môn tham mưu, đề xuất, chuẩn bị nội dung họp toàn bộ cơ quan hang năm.
-Tham mưu trong công tác đối nội, đối ngoại, thực hiện công tác quy chế dân chủ.
-Chủ trì,phối hợp với các phòng chuyên nghành xây dưngj quy chế hoạt động, nội quy cơ quan, đôn đốc cán bộ công chức thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan và pháp lẹnh cán bộ công chức.
2.2.4.Thanh tra sở:
-thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành nhiệm vụ chức năng kế hoạch và đầu tư trong phạm vi quản lý nhà nước của sở kế hoạch và đầu tư.
-Phối hợp với cơ quan tổ chức,cá nhân nhằm xác minh,kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại hoạch biện pháp xử lý tố cấo thuộc thẩm quyền của giám đốc sở kế hoạch và đầu tư.
-Phối hợp với thanh tra tỉnh nghành và các huyện, thị giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
-Theo dõi đôn đốc các phòng ban thuộc sở kế hoạch và đầu tư giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các đơn vị cán bộ công chức do đơn vị quản lý trực tiếp.
-Hưỡng dẫn kiểm tra các phòng, đoen vị thuộc quyền quản lý nhà nước của sở kế hoạch và đầu tư thực hiện các quy dịnh của nhà nước về công tác thanh tra,xét giải quyết khiếu nại tố cáo.
-Tổng hợp công tác giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
1.3.5.Phòng kinh tế nghành:
-Tham mưu cho giám đốc trong việc hướng dẫn, xây dựng, tổng hợp điều hành quy hoạch, kế hoạch các nghành: Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, chi cục kiểm lâm, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, giao thông vân tải, xây dựng, bưu điện, điện lực, tài nguyen môi trường, thương mại- du lịch, tài chính, ngân hang trên địa bàn tỉnh bắc kạn.
Theo các nghành, lĩnh vực được phân công phòng kinh tế nghành có trách nhiệm
+Đề xuất cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển. Đề xuất danh mục đầu tư trên cơ sở quy hoạch được duyệt.Trực tiếp theo dõi quản lý vốn đầu tư xây dựng các dự án.
+Thực hiện giám sát đầu tư các công trình, dự án.Tham gia xây dựng cơ chế chính sách.
+Phối hợp với phòng tổng hợp chuẩn bi nội dung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các sở, các huyện.
+Thẩm định hồ sơ thầu,các dự án sử dụng vốn ngân sách, hang tháng báo cáo kết quả thẩm định về phòng ĐTXDCB để tổng hợp chung toàn sở.
+Thành viên hội đồng thẩm định chất lượng thiết bị vận tải của tỉnh theo quyết định số : 152/2001/ĐK ngày 14/2/2001 mà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam phát hành theo quy định kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới giao thông đương bộ.
1.3.6.Phòng tổng hợp
-Chủ trì, phối hợp các phòng hướng dẫn, xây dựng ,tổng hợp điều hành, quy hoạch, kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hang năm, 5 năm trên địa bàn tỉnh.
-Tổng hợp và tham gia xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement