Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hhl_1190
#932040 Download miễn phí tiểu luận


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3

1.1.1. Vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : 3

1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 4

1.1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất: 4

1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất: 5

1.1.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 8

1.1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 8

1.1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 9

1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 10

1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 11

1.2. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 12

1.2.2. Đối tượng tính giá thành: 13

1.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 13

1.3. Nội dung phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 14

1.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: 14

1.3.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp: 14

1.4. Chứng từ và Tài khoản kế toán sử dụng: 15

1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 15

1.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 16

1.5. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 17

1.5.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 17

1.5.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 17

1.5.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 18

1.5.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 19

1.5.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 21

1.5.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 30

1.6. Sổ kế toán sử dụng : 30

1.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái : 30

1.6.3. Hình thức kế toán Nhật ký chung : 31

1.6.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ : 31

1.7. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy : 31

1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán: 31

1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 32

1.7.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 34

1.7.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 34

1.7.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp và kế toán chi phí sản xuất chung: 35

1.7.3.3. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ: 36

1.7.3.4. Kế toán giá thành sản phẩm: 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG 37

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung: 37

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung: 37

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cơ khí Quang Trung: 39

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cơ khí Quang Trung: 41

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cơ khí Quang Trung: 44

2.2. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung: 49

2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 49

2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 50

2.2.2.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 50

2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 63

2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 72

2.2.2.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp: 85

2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 91

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG 97

3.1. Một số ý kiến nhận xét về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung: 97

3.1.1. Những ưu điểm: 97

3.1.2. Những nhược điểm: 99

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung: 101

KẾT LUẬN 106


Lời mở đầu
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, trình độ tổ chức, công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ chi phí trong giá thành mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp. Đây là một đòi hỏi khách quan của công tác quản lý.
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể và đư¬ợc xem là một ngành kinh tế giữ một vị trí quan trọng có tính chất huyết mạch.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác kế toán và đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung, Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung đã không ngừng cải tiến hoàn thiện các công cụ quản lý doanh nghiệp mình đặc biệt là công tác kế toán. Do vậy trong những năm qua công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ nguyên tắc hạch toán kế toán doanh nghiệp. Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước hạch toán kế toán phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cung cấp số liệu cho ban giám đốc công ty, để có quyết định chỉ đạo kịp thời đúng hướng cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kì mới phát triển, đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên, với mong muốn nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay trong các doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung được sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc, Văn phòng tổ chức lao động, Trưởng phòng tài chính kế toán và cán bộ các phòng ban tài chính kế toán của công ty, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ”.
( Lấy số liệu tháng 12 năm 2008)
Giới thiệu kết cấu chuyên đề gồm 3 phần :
Phần 1 : Lý luận chung về tổ chức kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung.
Phần 3 : Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#943058
kinos191clapika đã viết:Mình xin tài liệu này ad nhé. hòm thư :
[email protected]
tks ad nhiềuSau không cần đăng email nhé, link mới update cho bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement