Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoisaobang_khanhly
#932035

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2. Cơ cấu tổ chức 5

3. Đặc điểm quy trình công nghệ 6

4. Cơ quan văn phòng Tổng công ty 7

4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 7

4.2. Ban kiểm soát 7

4.3. Ban Tổng Giám đốc 7

4.4. Các phòng nghiệp vụ công ty mẹ 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY MITRACO TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 17

1. Tình hình chung về kinh tế xã hội 17

2. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 18

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh-sản phẩm sản xuất 2007-2009 18

2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh-sản phẩm tiêu thụ 2007-2009 19

2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh-doanh thu 2007-2009 20

2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh-kim ngạch xuất khẩu 2007-2009 21

2.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh-nguồn vốn quỹ phúc lợi 2007-2009 21

2.6. Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh 2007, 2008, 2009 22

4. Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thời gian qua 23

4.1. Những tồn tại, nguyên nhân 23

4.2. Thuận lợi và khó khăn trong môi trường hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay 24

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2010 26

1. Định hướng phát triển của Tổng Công ty 26

2. Những chỉ tiêu cơ bản của Tổng Công ty 26

KẾT LUẬN 27

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ớc, qua 15 năm xây dựng và phát triển, Mitraco đang vững vàng đi lên trên quy mô lớn cả về chiều rộng ngành nghề lẫn chiều sâu trang thiết bị. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn trong thế ổn định và phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tích cực tham gia vào công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với số tiền lên đến hàng tỉ đồng từ quỹ phúc lợi tập thể và tự nguyện đóng góp của Cbcnv.
Với những đóng góp và cống hiến trong những năm qua của Tổng Công ty Khoáng sản.và Thương mại Hà Tĩnh đối với địa phương và đất nước, Mitraco đã được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Hai, đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2003, 2004, 2005, giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2006, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cúp vàng thương hiệu năm 2007, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ VIFOTEC, giải thưởng Đông Nam Á, cờ thi đua xuất sắc của chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Và nhiều Bằng, giấy khen của các cơ quan Trung ương và địa phương.
Cơ cấu tổ chức
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp đó là Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc, 8 phòng ban, 30 đơn vị thành viên và trực thuộc.
Đặc điểm quy trình công nghệ
Cát quặng
Máy khai thác cấp liệu
Bơm cấp liệu
Tuyển xoắn hay nhà máy
Nguyên liệu thô
Cát thải
Sơ đồ 1: Quy trình khai thác quặng thô
Quặng thô
Lò sấy
Nhà máy tuyển tinh
Sản phẩm
Cát thải
Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm
Sản phẩm của công ty là Ilmenite, Zircon, Rutinne.Để hoàn thành sản phẩm bước cuối cùng phải trải qua một quy trình công nghệ phức tạp. Chỉ một thay đổi trong chuỗi liên kết của quy trình sản xuất sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra.
Nhìn trung ngoại trừ bộ phận khai thác nguyên liệu thô để cung cấp cho xi nghiệp khai thác quy trình công nghệ riêng, còn lại các xí nghiệp khác tuy quy mô sản xuất có khác nhau nhưng nhìn chung quy trình công nghệ tương đối giống nhau
Cơ quan văn phòng Tổng công ty
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Là người lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác; theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; chủ toa họp đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát
Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
Ban Tổng Giám đốc
Là cơ quan điều hành trực tiếp các hoạt động của Tổng công ty, có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Nhà nước và Hội đồng quản trị giao. Ban Tổng Giám đốc của Tổng công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
- Tổng Giám đốc: Là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Các Phó Tổng Giám đốc: Là những người giúp việc Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Các phòng nghiệp vụ công ty mẹ
Phòng tài chính – kế toán
- Chức năng: Tham mưu và giúp Tổng Giám đốc Công ty tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty theo cơ chế mới, đồng thời giúp Tổng Giám đốc giám sát tài chính tại Công ty.
- Nhiệm vụ:
1 - Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cải thiện tổ chức bộ máy và công tác kế toán, thống kê.
2 – Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3 - Tính toán trích nộp đúng đủ, kịp thời, các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên (nếu có) và các quỹ xí nghiệp của Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
4 - Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng tiến độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các thủ tục và các tài liệu cần thiết cho việc xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý.
5 - Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán thống kê và quyết toán của Công ty theo chế độ quy định.
6 - Tổ chức kiểm tra xét duyệt các báo cáo kế toán thống kê và báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới gửi lên .Tổ chức kiểm tra, kiểm toán kế toán của Công ty, của các đơn vị thành viên trực thuộc theo chế độ quy định.
7 - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán Nhà nước và các quy định của cấp trên về thống kê, thông tin kinh tế cho các bộ phận cá nhân có liên quan trong Công ty và cho các đơn vị cấp dưới.
8 - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và các số liệu kế toán thuộc bí mật Công ty, bí mật Nhà nước.
9 - Lập và tham gia thực hiện các kế hoạch sản xuất- kỹ thuật-tài chính-kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí sản xuất, phí lưu thông…các định mức kinh tế, kỹ thuật của Công ty.
10 - Tổ chức phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hoạt động kinh tế trong Công ty nhằm đánh giá đúng đắn tình hình kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong sản xuất kinh doanh để có biện pháp khắc phục, đảm bảo kết quả hoạt động và doanh lợi của Công ty.
Phòng hành chính – tổng hợp
- Chức năng: tham mưu cho Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị văn phòng, hành chính, lưu trữ của Công ty.
- Nhiệm vụ:
1 - Tổng hợp chương trình công tác, lập các biểu và báo cáo thống kê, lên lịch công tác tuần, ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc và ghi biên bản các cuộc họp của Công ty, thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Công ty, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám đốc đi công tác.
2 - Tổ chức thực hiện công tác lễ tân phục vụ các sự kiện quan hệ quốc tế, quan hệ đối nội, đối ngoại của Công ty. Đầu mối giao tiếp, sắp xếp l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement