Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Henrick
#932034

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 3

1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 3

1.2. Phạm vi sử dụng vốn 5

1.3. Kết cấu vốn kinh doanh 6

1.3.1. Vốn cố định (VCĐ) 6

1.3.2. Vốn lưu động (VLĐ) 8

II. Sử dụng và quản lý nguồn vốn kinh doanh 9

1. Nội dung quản lý nguồn vốn kinh doanh. 9

2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh. 10

2.1. Chủ tiêu về khả năng thanh toán 10

2.2. Hệ số khả năng thanh toán tạm thời 11

2.3. Hệ số thanh toán nhanh 11

2.5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính 11

2.6. Hệ số hoạt động kinh doanh 12

2.8. Kỳ thu tiền bình quân 13

2.9. Số vòng quay vốn lưu động 13

2.10. Hiệu suất sử dụng vốn cố định 13

2.11. Hệ số vòng quay toàn bộ vốn 14

2.12. Hệ số sinh lời 14

2.13. Tỷ suất doanh lợi doanh thu 14

2.14. Tỷ suất doanh lợi tổng vốn 15

2.15. Doanh lợi vốn chủ sở hữu 15

III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 15

1. Sự cần thiết phải nâmg cao hiệu quả sản xuất vốn kinh doanh. 15

2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 17

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỐN KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN AN BÌNH 18

I. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân An Bình: 18

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân An Bình. 18

2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Tân An Bình. 19

2.1 Mặt hàng chủ yếu: 19

2.2. Đối tượng và địa bàn kinh doanh của công ty TNHH Tân An Bình. 19

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tân An Bình. 21

4. Kết quả kinh doanh qua hai năm 2005-2006 23

II. Tình hình vốn kinh doanh và công tác quản lý vốn kinh doanh của công ty TNHH Tân An Bình. 23

1. Tình hình phân bổ vốn kinh doanh: 23

2. Tình hình chi phí kinh doanh: 25

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: 26

PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN AN BÌNH 28

I. Đánh giá tổng quát về công tác quản lý vốn kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển sản xuất vốn kinh doanh của công ty trong tương lai. 28

1. Những ưu điểm nổi bật trong công tác quản lý của Công ty TNHH Tân An Bình: 28

2. Những vướng mắc trong công tác quản lý của Công ty TNHH Tân An Bình. 29

2.1. Vướng mắc của công ty 29

2.2. Vướng mắc do chế độ chính sách kế toán - tài chính 29

II. Những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vốn kinh doanh của công ty TNHH Tân An Bình. 30

KẾT LUẬN 35

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o lợi thế trong cạnh tranh.
- Lựa chọn hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp làm giảm tới mức thấp nhất chi phí sử dụng vốn, do đó có tác dụng rất lớn đến việc làm tăng..... của doanh nghiệp.
Như vậy có thể nói về bản chất: hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu biểu hiện một mặt về hiệu quả kinh doanh, phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp trong việc tối đa hoá kết quả lợi ích, tối thiểu hoá lượng vốn và thời gian sử dụng theo các điều kiện về nguồn lực xác định phù hợp vơí mục tiêu kinh doanh.
2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh.
Trong điều kiện sản xuất hàng hoá, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh phải được thể hiện ở chỗ bảo toàn được vốn sản xuất, luân chuyển vốn nhanh tiếp tục tạo ra nguồn tài chính và phân phối sử dụng chúng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Như vậy có thể nói hiệu quả cao của sử dụng kinh doanh được thể hiện, ở chính hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thông thường người ta sử dụng các chỉ tiêu sau:
2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Thực chất đây là chỉ tiêu sử dụng để đánh giá, phân tích khả năng thanh toán chuyển đổi tài sản thành tiền.
Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp, chỉ ra phạm vi quy mô và yêu cầu của các chủ nợ được trang trải bằng tài sản của doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền trong một thời kỳ nhất định. Đối với người quản lý doanh nghiệp, thông qua chỉ tiêu này có thể thấy được năng lực thanh toán hoàn trả các khoản nợ. Chỉ tiêu này được thể hiện thông qua các hệ số sau:
2.2. Hệ số khả năng thanh toán tạm thời
Hệ số khả năng thanh toán tạm thời là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có của mình để thanh toán bằng cách chuyển đổi một bộ phận tài sản thành tiền trong tổng số tài sản mà hiện doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng và sở hữu chỉ có tài sản lưu động là trong hàng có khả năng chuyển đổi thành tiền.
Hệ số khả năng
Thanh toán tạm thời
=
Tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Nếu hệ số này cao thể hiện khả năng sẵn sàng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
2.3. Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số thanh toán nhanh
=
Tổng tài sản lưu động - vốn đầu tư hàng hoá
Nợ ngắn hạn
2.4. Hệ số thanh toán tức thời
Hệ số thanh toán tức thời
=
Vốn bằng tiền + các khoản tương đương tiền
Nợ ngắn hạn
2.5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp trong kinh doanh đồng thời cũng phản ánh khả năng rủi ro về tài chính có thể xảy ra đối với doanh nghiệp cũng như đối với các chủ nợ.
Hệ số Nợ
=
Tổng số nợ
Tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp
Hệ số nợ dài hạn
=
Tổng số nợ đầu hạn
Tổng nguồn vốn dài hạn
Tổng nguồn vốn dài hạn = vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn
Mỗi hệ số nợ cho phép nhìn nhận kết cấu vốn của doanh nghiệp trên những khía cạnh khác nhau. Tính chất tối ưu của các hệ số này phụ thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nếu hệ số nợ cao cho thấy doanh nghiệp ở trong tình trạng mắc nợ nhiều. Phân tích hệ số kết cấu vốn là một vấn đề quan trọng đối với người quản lý doanh nghiệp khi tiến hành tổ chức huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ tiếp theo. Cùng với việc phân tích kết cấu vốn còn có thể xem xét năng lực đi vay của doanh nghiệp thông qua việc xác định hệ số.
Hệ số vốn chủ sở hữu
=
Vốn chủ sở hữu
Tổng số vốn của doanh nghiệp
2.6. Hệ số hoạt động kinh doanh
Các hệ số hoạt động kinh doanh có tác dụng đo lường xem doanh nghiệp khai thác sử dụng vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu để đánh giá nhưng sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản thường dùng.
2.7. Số vòng quay vốn vật tư hàng hoá
Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay hàng tồn kho, nó là một loại hệ số kinh doanh khá quan trọng.
Số vòng quay vốn vật tư hàng hoá
=
Doanh thu thuần trong kỳ
Số dư bình quân vốn vật tư hàng hoá trong hàng
Chỉ tiêu này cho phép đánh giá mức độ về việc dự trữ, mua sắm vật tư và tổ chức sản xuất tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp. Nếu hệ số vòng quay vốn vật tư cao làm cho doanh nghiệp củng cố lòng tin và khả năng thanh toán. Ngược lại, nếu hệ số này thấp hơn gợi lên tình hình doanh nghiệp có thể bị ứ đọng vật tư hàng hoá vì không cần dùng hay dự trữ quá mức sản phẩm tiêu thụ chậm vì sản xuất không sát với nhu cầu thị trường...
2.8. Kỳ thu tiền bình quân
Là một loại khác của hệ số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này đo lường khả năng thu hồi vốn trong thanh toán đồng thời cũng phản ánh hiệu quả quản lý các khoản thu và các chính sách tín dụng doanh nghiệp thực hiện với khách hàng của mình.
Kỳ thu tiền bình quân
=
Số dư bình quân các khoản phải thu trong kỳ
Doanh thu bình quân một ngày trong kỳ
2.9. Số vòng quay vốn lưu động
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.
Vòng quay vốn lưu động
=
Doanh thu thuần trong kỳ
Số dư bình quân vốn lưu động trong kỳ
Việc tăng vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, có thể giúp doanh nghiệp giảm được lượng vốn lưu động trong kinh doanh, giảm được lượng vốn vay hay có thể mở rộng được quy mô kinh doanh trên cơ sở vốn hiện có.
2.10. Hiệu suất sử dụng vốn cố định
Chỉ tiêu này đo lường hiệu suất sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp trong kỳ. Vốn cố định được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của TSCĐ. Hiệu suất sử dụng vốn cố định phản ánh một đồng vốn cố định trong kỳ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.
Hiệu suất sử dụng vốn cố định
=
Doanh thu thuần trong kỳ
Số dư bình quân vốn cố định trong kỳ
2.11. Hệ số vòng quay toàn bộ vốn
Đây là hệ số phản ánh hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn hay tài sản của doanh nghiệp trong kỳ.
Vòng quay toàn bộ vốn
=
Doanh thu thuần trong kỳ
Số dư bình quân toàn bộ vốn trong kỳ
Vòng quay toàn bộ vốn càng lớn thể hiện hiệu suất sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
2.12. Hệ số sinh lời
Hệ số sinh lời là thước đo hàng đầu đánh giá tính hiệu quả và tính sinh lời trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là kết quả hàng loạt các biện pháp quản lý và quyết định của doanh nghiệp. Hệ số sinh lời của doanh nghiệp có nhiều dạng.
2.13. Tỷ suất doanh lợi doanh thu
Hệ số này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ của doanh nghiệp.
Tỷ suất lợi doanh thu
=
Lợi nhuận ròng trong kỳ
Doanh thu thuần trong kỳ
2.14. Tỷ suất doanh lợi tổng vốn
Tỷ suất doanh lợi tổng vốn
=
Lợi nhuận ròng trong kỳ
Toàn bộ vốn bình quân sử dụng trong kỳ
Hệ số này phản ánh khả năng sinh loì của mỗi đồng vốn đầu tư và...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online