Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#932025

Download miễn phí Tiểu luận Cơ cấu thành phần kinh tế trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Nội dung 2

I. Cơ sở lý luận của việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ qúa độ ở nước ta. 2

1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa 2

2.Lý luận của Mác - Lênin về sự phát triển của sản xuất hàng hóa và kinh tế hàng hóa. 3

3.Ưu thế của sản xuất hàng hóa 4

4.Sự tồn tại khách quan của kinh tế hàng hóa trong thời kỳ quá độ. 5

II.Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam. 6

Do yêu cầu của phát triển lực lượng sản xuất. 6

2.Do tồn tại nhiều thành phần kinh tế. 7

3.Do đòi hỏi nâng cao đời sống nhân dân 8

 III. Những giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa. 9

1.Thực trạng kinh tế hàng hóa nước ta hiện nay. 9

1.1.Những thành tựu đạt được khi có chính sách mới. 9

1.2.Những khó khăn và thách thức mới. 10

2Những giải pháp phát triển kinh tế hàng hóa Việt Nam. 11

2.1 Đẩy mạnh quá trình đưa dưạng hóa sở hữu tạo điều kiện phát triển mạnh nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta. 11

2.2 Đẩy mạnh quá trình phân công lại lao động xã hội. 15

2.3 Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường. 15

2.4 Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò quản ly vĩ mô của Nhà nước. 18

2.5 Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách nền hành chính quốc gia. 18

Kết luận 20

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lao động xã hội và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất bởi vậy sản xuất hàng hóa tồn tại trong thời kỳ quá độ là một tất yếu khách quan vì:
Thứ nhất, khi mà phân công lao động xã hội phát triển kéo theo chuyên môn hóa sản xuất ngày càng sâu sắc, từ đó sẽ nảy sinh thêm những mối liên hệ kinh tế, những sự trao đổi hoạt động lao động trong xã hội.
Thứ hai, đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ đó là nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nhiều chủ thể kinh tế khác nhau. Những chủ thể kinh tế này tách biệt, độc lập với nhau nhưng họ đều nằm trong một hệ thống phân công lao động xã hội, do đó sản xuất và đời sống của họ vẫn có sự phụ thuộc lẫn nhau và quan hệ kinh tế giữa họ chỉ có thể thực hiện bằng con đường trao đổi hàng hóa tức là phải có sản xuất hàng hóa.
Thứ ba, quan hệ hàng hóa tiền tệ là hình thức cần thiết thuận lợi để đảm bảo sự công bằng trong quan hệ giữa kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, vì hai đơn vị này tuy cùng là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất nhưng nó vẫn có sự tách biệt nhất định và có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, cạnh tranh hay hiệp tác với nhau, nó còn có sự khác nhau về trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý, về hiệu qủa sản xuất kinh doanh dẫn đến có sự khác biệt nhau về lợi ích kinh tế, chúng ta không thể dùng phương pháp bình quân, bằng ở đây được.
Thứ tư, sản xuất hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ còn chính là điều kiện cần thiết và tất yếu trong quan hệ kinh tế đối ngoại giữa các nước trên thế giới bởi vì mỗi nước vẫn là những quốc gia riêng biệt, là những chủ sở hữu khác nhau về sản phẩm hàng hóa.
Từ những lý do trên đây ta nhận thấy trong thời kỳ quá độ sản xuất hàng hóa tồn tại là một tất yếu và cần thiết không thể cưỡng lại và không thể dùng mệnh lậnh để ngăn cấm, xóa bỏ sản xuất hàng hóa.
II.Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều hành phần ở Việt Nam.
Do yêu cầu của phát triển lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất phát triển tỷ lệ thuận với tiến trình tập trung và xã hội hóa quan hệ sở hữu mà đỉnh cao của nó là sở hữu toàn dân. Sự hình thành của các tập đoàn kinh tế, các công ty cổ phần, công ty đưa quốc gia và xuyên quốc gia chính là những biểu hiện của quá trình xã hội hóa quan hệ sở hữu ở một trình độ nhất định. Khi mà lực lượng sản xuất đang ở mức thấp thì tương ứng với nó là sự tồn tại nhiều hình thức sở hữu nhỏ và phân tán.
Thế giới ngày nay do phát triển lực lượng sản xuất của khoa học, công nghệ mà giàu có rất nhanh nhưng đi liền với nó là bất công xã hội ngày càng nhiều, sự giàu có phát triển không làm cho bất công xã hội giảm đi mà ngày càng phát triển, để giải quyết mâu thuẫn này không có cách nào khác là khi tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giải quyết công bằng xã hội, nhưng giải quyết công bằng xã hội ở đây không có nghĩa là cào bằng, sự siêng năng, tích cực và biếng nhác, làm ăn có hiệu quả đều được hưởng như nhau, làm như vậy sẽ làm triệt tiêu động lực phấn đấu của con người, ở đây cần dùng quan hệ hàng hóa tiền tệ để phân chia quyền lợi, chỉ có làm như vậy mới giảm bớt được bất công của xã hội. Hơn nữa trình độ phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta còn ở mức rất thấp, sự phân công lao động xã hội gắn với sự tồn tại nhiều chủ thể sở hữu khác nhau như các thực thể kinh tế độc lập, do vậy việc trao đổi sản phẩm không thể thực hiện bằng cách nào khác là thực hiện trao đổi hàng hóa thông qua tiền tệ.
Trong thời kỳ quá độ của nước ta hiện nay muốn phát triển lực lượng sản xuất thì phải nâng cao xã hội hóa và chuyên môn hóa lao động mà điều này chỉ có thể diễn ra thuận lợi trong nền kinh tế thị trường.
Ngày nay, trên thế giới, do sự phát triển của lực lượng sản xuất của khoa học công nghệ, đang có xu hướng quốc tế hóa đời sống nhân loại, xu hưóng này mở ra cả chiều rộng và chiều nghịch, cả mặt tích cực và tiêu cực tác động đến con người, đến các quốc gia. Xu thế này đòi hỏi sự giao lưu hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng và các quốc gia. Do vậy cần phát triển sản xuất hàng hóa ở nước ta để việc giao lưu, hợp tác với các nước khác trên thế giới được dễ dàng, tiện lợi.
Mặt khác, sản xuất hàng hóa phát triển kéo theo lực lượng sản xuất phát triển làm sản phẩm xã hội ngày càng phong phú đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của con người.
2. Do tồn tại nhiều thành phần kinh tế.
Việc đổi mới quản lý kinh tế sử dụng đúng đắn mối quan hệ hàng hóa tiền tệ, quản lý bằng phương pháp kinh tế là chủ yếu đã được đặt nền tảng tư tưởng bởi nghị quyết đại hội VI (năm 1986) có tính quyết định cho việc lựa chọn chuyển hoạt động của nước ta sang cơ chế thị trường nhằm nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi tình trạng cùng kiệt nàn, lạc hậu. Từ những quan điểm đó chính phủ đã chủ trương chuyển việc mua bán tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng ... từ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp sang việc mua bán thông qua thị trường .
Nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần tương ứng với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất là cơ sở kinh tế gắn liền với nó là sự tồn tai và phát triển kinh tế hàng hóa. Đối với nền kinh tế nước ta với lực lượng sản xuất chưa đồng đều chúng ta đã nhận định được rằng chỉ có phát triển kinh tế nhiều thành phần mới có khả năng khắc phục được tình trạng không đồng đều đó của lực lượng sản xuất.
Hiện nay, nước ta vẫn đang phải gánh chịu những hậu qủa nặng nề do sự sai lầm về đường lối, chính sách thời trước đổi mới, hậu qủa chúng ta phải gánh chịu đó là nền kinh tế kém phát triển, làm mất khả năng cạnh tranh và những tác dụng tích cực của kinh tế hàng hóa. Nền kinh tế nhiều thành phần là nguồn lực tổng hợp về nhiều mặt (huy động được mọi tiềm năng về vốn, kỹ thuật và phát huy được mọi tiềm năng của con người Việt Nam) có khả năng đưa nền kinh tế vượt qua đựơc tình trạng thấp kém đưa nền kinh tế hàng hóa phát triển ngay trong điều kiện nguồn vốn, ngân sách của Nhà nước còn hạn hẹp.
Một điều có ý nghĩa khá lớn mà chúng ta đã nhận định được đó là : do trong nền kinh tế hàng hóa chịu sự tác dụng của sự thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ngành kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng, bởi vậy lao động dịch vụ trong ngành dịch vụ có khả năng thu hút nguồn lao động không nhỏ, góp phần giải quyết được vấn đề công ăn việc làm ở nước ta hiện nay. Trong điều kiện đó các thành phần kinh tế có khả năng mở rộng, tác dụng làm cho kinh tế hàng hóa và dịch vụ phát triển.
Vậy đối với nước ta hiện nay, việc xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhu cầu khách quan, là xu thế tất yếu hợp với thời đại.
3.Do đòi hỏi nâng cao đời sống nhân dân
Vào thời kỳ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX này, dân tộc ta bị sống đoạ đày dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phong...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement