Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gaubong_mylove8z
#931224

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3

1.1. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NỀN KINH TẾ . 3

1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4

1.1.2.1. Lợi thế của qui mô vừa và nhỏ. 4

1.1.2.2. Bất lợi của qui mô nhỏ. 6

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. 10

1.2.TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. 12

1.2.1. Đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 12

1.2.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 13

1.2.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 15

1.3.HIỆU QUẢ TÍN DỤNG. 17

1.3.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng Ngân hàng. 17

1.3.2. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả tín dụng. 18

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng. 20

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LÁNG HẠ 23

2.1. VÁI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LÁNG HẠ. 23

2.1.1.Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh và tổ chức bộ máy tổ chức. 23

2.1.1.1. Sự ra đời của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ. 23

2.1.1.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 24

2.1.1.3.Bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh. 29

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ. 31

2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. 34

2.2.1. Khái quát về cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh. 34

2.2.1.1. Cho vay lần từng 34

2.2.1.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng 35

2.2.1.3 Cho vay theo dự án đầu tư 36

2.2.1.4 Cho vay trả góp 37

2.2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ. 37

2.2.3. Đánh giá khái quát hiệu quả cho vay các DNVVN tại chi nhánh. 44

2.2.3.1 Những thành tựu đã đạt được. 44

2.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 46

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ 49

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ NĂM 2007. 49

3.1.1. Mục tiêu. 49

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh. 49

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ. 51

3.2.2. Thực hiện các biện pháp thẩm định kỹ trước khi cho vay và tăng cường kiểm tra trong và sau khi cho vay. 53

3.2.3. Thực hiện linh hoạt các đảm bảo trong kinh doanh tín dụng. 54

3.2.4. Giải pháp lành mạnh hóa năng lực tài chính. 60

3.2.5. Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng phục vụ hoạt động tín dụng. 60

3.2.6.Hoàn thiện công tác cán bộ. 61

3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. 63

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 63

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 65

3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam,NHNo &PTNT Hà Nội. 66

LỜI KẾT 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, nổ tại cơ quan.
Lưu trữ các pháp văn bản pháp luật có liên quan đến Ngân hàng và văn bản định chế của NHNN&PTNT Việt Nam.Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh.
Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc chi nhánh giao.
g. Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo
Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo có các nhiệm vụ sau đây :
Xây dựng lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.Đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn.
Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp trực thuộc trên địa bàn theo quy chế khoán tài chính của NHNo&PTNT Việt Nam.
Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh quản lý và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, của ngành Ngân hàng.
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao.
h. Tổ kiểm tra, kiểm toán nội bộ
Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ có các nhiệm vụ sau:
Xây dựng chương trình công tác năm, quý phù hợp với chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và đặc điểm cụ thể của đơn vị mình.
Tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra, kiểm toán. Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo đề cương, chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và kế hoạch của đơn vị ngay tại hội sở và các chi nhánh trực thuộc.
Thực hiện sơ kết, tổng kết chuyên đề theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm. Tổ chức giao ban hàng tháng đối với các kiểm tra viên chi nhánh Ngân hàng cấp 2. Tổng hợp và báo cáo kịp thời các kết quả kiểm tra, kiểm toán. Hàng tháng có báo cáo nhanh về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm toán của mình về Ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
Tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu cho giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, làm nhiệm vụ thường trực ban chống thống tham nhũng, tham mưu cho lãnh đạo trong hoạt động chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổng giám đốc, trưởng ban kiểm tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ hoặc giám đốc giao.
2.1.1.3.Bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh.
Bộ máy tổ chức hoạt hoạt động của Chi nhánh gồm một giám đốc và ba phó giám đốc. Giám đốc thực hiện quản lý Ngân hàng thông qua sự trợ giúp của ba phó giám đốc, các phó giám đốc được phân quyền quản lý một nhóm các phòng ban cụ thể. Chi nhánh có hai Chi nhánh cấp hai( Chi nhánh Bách Khua, Chi nhánh Mỹ Đình ) và tám phòng giao dịch cụ thể ta có ở sơ đồ mô hình sau:
Sơ Đồ Mô Hình Tổ Chức Chi Nhánh Láng Hạ.
p.Thẩm định
GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
P.kế toán
P.tin học
p.
H.chính quản trị
P.TCC
B&BT
P.Tín dụng
P.Ng. vốn
&KHTH KHTH
Tổ KTKT NB
P.KDNT & TTQT
Tổ Ng.Vụ thẻ
TổTiếp thị
CN.Bách Khoa
CN.Mỹ Đình
Phòng
KTNQ
Phòng Tín dụng
Phòng Hành chính
Phòng KTNQ
Phòng Tín Dụng
Phòng
Hành chính
Phòng GD số 4
Phòng
GD số 9
Phòng GD số 2
Phòng
GD số 3
Phòng GD số 5
Phòng
GD số 6
Phòng GD số 7
Phòng
GD số 8
Phòng GD số 10
Phòng
GD số 11
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ.
a.Hoạt động huy động vốn.
Hoạt động của Ngân hàng trên phạm vi tại Hà Nội, nơi có nền kinh tế phát triển năng động gần như đứng đầu cả nước, chính điều kiện thuận lợi này tạo điều kiện to lớn cho sự trưởng thành và phát triển trong mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, trong đó không thể không kể đến sự phát triển và trưởng thành của hoạt động huy động nguồn vốn của Ngân hàng.Công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu khá nổi bật.
Bảng 2.1. Kết quả công tác huy động vốn trong giai đoạn 2003-2006
Đơn vị tính : tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
Tổng nguồn
4037
4470
4023
5905
Tốc độ tăng trưởng
6%
11%
1%
21%
Nguồn không kỳ hạn
1046
918
985
1278
Nguồn có kỳ hạn dưới 12 tháng
1053
1376
820
859
Nguồn có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
1938
2176
2219
3768
Nguồn : báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2003, 2004, 2005, 2006.
Như vậy trên bảng số liệu ta thấy rằng tốc độ tăng trưởng của tổng nguồn trong 4 năm gần đây có những sự biến động khá rõ rệt, tuy nhiên các kết quả thu được vẫn đảm bảo và vượt kế hoạch đề ra đặc biệt trong hai năm từ năm 2005 đến năm 2006 tốc độ tăng trưởng tăng từ 1% đến 21% đó là một tín hiệu đáng mừng cho ngân hàng trong hoạt động huy động vốn. Nhìn vào bảng số liệu ta cũng thấy cơ cấu trong nguồn huy động dưới 12 tháng có xu hướng giảm dần từ 1053 tỷ đồng năm 2003 xuống còn 859 tỷ đồng vào năm 2006, còn nguồn huy động trên 12 tháng tăng từ 1938 tỷ đồng năm 2003 lên đến 3768 tỷ đồng năm 2006 điều này chứng tỏ đã có sự tăng trưởng vững chắc trong hoạt động huy động của chi nhánh.
b. Hoạt động sử dụng vốn.
Hoạt động tín dụng của Chi nhánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực cho vay. Các hoạt động tín dụng khác như chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê chỉ giữ chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong đó chất lượng và số lượng của hoạt động cho vay không ngừng tăng lên. Cụ thể tổng dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm (trong 4 năm 2003 - 2006) là 16.57%, liên tục trong các năm (từ 2003-2004) tỷ lệ nợ quá hạn đều chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể, so với các năm trước thì vào năm 2006 Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Láng Hạ còn có thêm nghiệp vụ bảo lãnh với tổng giá trị là 2,404 tỷ đồng đây chính là những thành công của chi nhánh báo hiệu một tương lai rộng mở cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Bảng 2. 2. Kết quả hoạt động cho vay trong giai đoạn 2003-2006
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
Tổng dư nợ
1515
2200
2210
2300
Tốc độ tăng trưởng
3.3%
45.2%
0.45%
4.07%
Dư nợ ngắn hạn
642
1200
1297
1418
Dư nợ trung và dài hạn
873
1000
913
882
Nguồn : báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2003, 2004, 2005, 2006.
c. Hoạt động kế toán thanh toán.
Mặc dù doanh số thanh toán lớn, lại là đầu mối thanh toán của gần 29 tỉnh thành cho hệ thống Ngân hàng nông nghiệp nhưng công tác thanh toán của Chi nhánh luôn đảm bảo an toàn, chính xác. Ngoài ra Chi nhánh đã triển khai thành công một số dịch vụ mới như dịch vụ chuyển tiền nhanh WESTERN UNION, dịch vụ trả lời tự động PHONE BANKING. Cho đến năm 2006 tổng số thẻ ghi nợ ATM đã phát hành đạt 26....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement