Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By SUOITRANG_TINHYEU
#931095

Download miễn phí Chuyên đề Chế độ pháp lý về hợp đồng xuất nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 5

3. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề. 5

4. Kết cấu chuyên đề 5

5. Phương pháp nghiên cứu 6

CHƯƠNG 1: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU 7

1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng xuất nhập khẩu 7

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm 7

1.1.2. Phân loại 7

1.1.3. Hình thức cơ cấu hợp đồng xuất nhập khẩu 8

1.1.4. Nội dung cơ bản của hợp đồng xuất nhập khẩu 9

1.1.5. Nguồn luật điều chỉnh 10

1.2 Chế độ pháp lý về hợp đồng xuất nhập khẩu 13

1.2.1. Điều kiện về tên hàng 13

1.2.2. Điều kiện về phẩm chất 13

1.2.3. Điều kiện về số lượng 14

1.2.4. Điều khoản giao hàng 14

1.2.5. Giá cả 14

1.2.6. Thanh toán 14

1.2.7. Bao bì và ký mã hiệu 15

1.2.8. Bảo hành 16

1.2.9.Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 16

1.2.10. Bảo hiểm 17

1.2.11. Bất khả kháng 18

1.2.12. Khiếu nại 18

1.2.13. Trọng tài 18

1.3. Quá trình đàm phán và ký kết Hợp đồng xuất nhập khẩu 19

1.3.1. Các cách đàm phán 19

1.3.2. Soạn thảo và ký kết hợp đồng 20

1.4. Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu 21

1.4.1. Xin giấy phép xuất/nhập khẩu 22

1.4.2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 22

1.4.3. Kiểm tra chất lượng 23

1.4.6. Làm thủ tục hải quan 25

1.4.7. Giao nhận hàng với tàu 25

1.4.8 . Làm thủ tục thanh toán 27

1.4.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 28

1.5.Tranh chấp và việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu 29

1.5.1.Thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp 29

1.5.2.Hòa giải tranh chấp 30

1.5.3. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài 31

1.5.4. Giải quyết tranh chấp tại tòa án 32

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 33

2.1.Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 33

2.1.1 .Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 33

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 35

2.1.4. Lao động và những vấn đề pháp lý về lao động của công ty 40

2.2.Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty 47

2.2.1.Tình hình xuất nhập khẩu 47

2.2.2.Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty 50

2.2 Tình hình thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu 55

2.3 Kết thúc hợp đồng 58

2.4 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp. 58

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐÔNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 61

3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu 61

3.1.1. Những thuận lợi 61

3.1.2. Khó khăn, thách thức 66

3.2. Một số kiến nghị 69

3.2.1.Kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ hợp đồng xuất nhập khẩu 69

3.2.2. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện tại công ty . 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

I.Văn bản quy phạm pháp luật 80

II. Điều ước quốc tế và tập quán, thông lệ thương mại quốc tế 81

III.Tài liệu tham khảo khác 81

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h tiếp thị dài hạn và ngắn hạn trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt trên cơ sở đó hoàn thành nhiệm vụ được giao.Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các chính sách,chế độ hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của bộ thương mại.
Tuy nhiên trong từng giai đoạn công ty cần tùy vào tình hình cụ thể của thị trường để có những thay đổi bổ sung phù hợp, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm khái thác tối đa tiềm năng của thị trường để đảm bảo những mục tiêu không chỉ đối vớí trong phạm vi công ty mà còn đối với tổng công ty,chức năng đối với ngành và còn cả với nền kinh tế nước nhà trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty như sau
Là một đơn vị được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước do vậy cơ cấu tổ chức có hình thức theo quy định của điều lệ công ty phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp 2005,và các quy định hướng dẫn khác của pháp luật .
Cụ thể tổ chức bộ máy quản lý của công ty như sau
-Đaị hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
-Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc
- Ban kiểm soát.
Trong đó Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn nhữngchính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị Công ty,có toàn quyền nhândanh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừnhững vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra các biệnpháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty hiện tại gồm 05 thành viên do Cổ đông sáng lập để cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng Cổ đông sáng lập,các thành viên đó là -1.Ông Trần Quốc Thái-2.Ông Lê Minh Tuấn-3.Ông Nguyễn Vĩnh Cường-4.Ông Đặng Văn Thiệu và Ông.Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa.Các thành viên của HĐQT có nhiệm kỳ không quá 3 năm và có thể được bầu lại vào đại hội cổ đông tiếp theo.
Ban Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinhdoanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty. Ban Giám đốc gồm 01Giám đốcvà 03 PhóGiám đốc phụ trách trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu,kinh doanh nội địa và kinh doanh VLXD.Giám đốc là thay mặt pháp nhân của công ,chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ,HĐQT và pháp luật về các kết quả kinh doanh của công ty ,thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinhdoanh cho năm tài chính tiếp theo..Giám đốc và một số phó giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT và do HĐQT bổ nhiệm hay bãi miễn theo một Nghị quyết hợp thức của công ty.Cuối cùng là một hệ thống các bộ phận,trung tâm vàc các phòng ban tương ứng với các lĩnh vực hoạt động của mình ,bao gồm bộ phận kinh doanh nội địa,phòng xuất nhập khẩu,trung tâm xuất khẩu lao động, trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng;các phòng chức năng này hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các phó giám đốc phụ trách, bên cạnh đó còn có phòng kinh tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công ty,phòng tổ chức hành chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đại hội đông cổ đông.Giám đốc và bộ máy giúp việc điều hành hoạt động công ty chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT.
Trong đó :
- Phòng kinh tế vốn được tổ chức từ phòng tài chính kế toán và phòng kế hoạch đầu tư trước đây nên về cơ bản chức năng nhiệm vụ của phòng là tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của công ty,theo dõi kiểm tra,kiểm soát tình hình tài chính công ty,lập hệ thống báo cáo tài chính và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng,xác lập và tập hợp số lượng thông tin các hoạt động sản xuất kinh doanh,phân tích các thông tin kế toán để giúp các nhà lãnh đạo công ty có giải pháp.Đồng thời phối hợp các phòng khác để tiến hành các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ của mình...
- Bộ phận kinh doanh nội địa, đây là chi nhánh ở Hà nội của công ty thực hiện việc triển khai tiêu thụ các sản phẩm, xây dựng hệ thống khách hàng,lập các phương án, quản lý việc thu hồi công nợ..
- Phòng xuất nhập khẩu thực hiện việc tham mưu giám đốc về công tác xuất nhập khẩu, tìm kiếm và khai thác thị trường các nước trên thế giới để mở rộng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Xây dựng phương án mở văn phòng thay mặt tại nước ngoài để hình thành mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty trên thế giới..
- Trung tâm xuất khẩu lao động thực hiện việc tham mưu cho giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến xuất khẩu lao động như đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động, tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, làm các thủ tục để đưa người lao động đi làm ở nước ngoài; tìm kiếm đối tác và nguồn lao động trong nước, giao dịch tìm kiếm đối tác nước ngoài theo dõi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động ở nước ngoài..
- Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện việc kinh doanh các sản phẩm kính, gương-bán vật liệu xây dựng thu hồi công nợ của công ty. Tổ chức mạng lưới bán hàng mua sắm trang thiết bị (vận chuyển), trả lương cho CBCNV trong bộ phận, lao động thuê ngoài, nộp tiền khoán cho công ty và chịu trách nhiệm về công nợ bán hàng, sử dụng các biện pháp để chăm sóc khách hành tốt nhất, chủ động cung cấp đáp ứng sản phẩm cho khách hàng...
- Phòng tổ chức hành chính thực hiện việc tham mưu cho lãnh đạo công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác như: tổ chức, hành chính, lao đông, tiền lương, đào tạo, bảo vệ an ninh quốc phòng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty.Quản lý con dấu theo quy định của Nhà nước ,quản lý và điều hành phương tiện làm việc cho CBCNV của công ty,công tác thông tin,báo chí,tuyên truyền...
Ngoài chi nhánh tại Hà nội công ty còn còn có một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 6/2006 gồm cán bộ công nhân viên được tổ chức thành 4 phòng là phòng hành chính tổng hợp,phòng kế toán tài chính, phòng xuất khẩu lao động Malasia, phòng xuất khẩu lao động Đài Loan –Macao và bộ phận gồm 3 CBCNV thay mặt tuyển dụng tạo nguồn ở các tỉnh phía Bắc.Là chi nhánh mới được thành lập nên trong sáu tháng đi vào hoạt động,ban đầu chỉ ổn định tổ chức bộ máy,hoàn thiện quy chế hoạt động,cơ sở vật chất và đăng ký kinh doanh..Trong kinh doanh chi nhánh chỉ mới bắt đầu xây dựng thực hi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement