Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Quinn
#931062

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

A.LỜI MỞ ĐẦU 5

B.NỘI DUNG

Chương I: Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 7

1.1.Các hình thức tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế

1.1.1.Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 7

1.1.2.Các hình thức tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 11

1.2.Chất lượng tín dụng ngân hàng 17

1.2.1.Quan niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng 17

1.2.2.Một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng 17

1.2.2.1.Các chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro 17

1.2.2.2.Các chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng tín dụng 19

1.2.2.3.Các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lãi 20

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 20

1.3.1.Nhân tố chủ quan 20

1.3.1.1.Chính sách tín dụng 20

1.3.1.2.Chất lượng cán bộ tín dụng 22

1.3.1.3.Quy trình cho vay 23

1.3.1.4.cách tổ chức điều hành 24

1.3.1.5.Thông tin và trang thiết bị công nghệ 24

1.3.2.Nhân tố khách quan 25

1.3.2.1.Môi trường vĩ mô 25

1.3.2.2.Khách hàng 27

1.4.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ 28

1.4.1.Doanh nghiệp vừa và nhỏ 28

1.4.2.Vai trò của tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 33

1.4.3.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 35

Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 37

2.1.Tổng quan về ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 37

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển 37

2.1.2.Cơ cấu tổ chức 38

2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây 40

2.1.3.1.Tình hình huy động vốn 40

2.1.3.2.Tình hình sử dụng vốn 42

2.1.3.3.Hoạt động dịch vụ 44

2.1.3.4.Hiệu quả kinh doanh 45

2.2.Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 46

2.2.1.Tình hình hoạt động cho vay của NHCT Hoàn Kiếm 46

2.2.2.Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 49

2.2.2.1.Quy mô hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 49

2.2.2.2.Tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phân theo thời hạn vay 51

2.2.2.3.Tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ phân theo thành phần kinh tế 53

2.2.2.4.Nợ quá hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 56

2.2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.2.3.1.Những kết quả đạt được 57

2.2.3.2.Những hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng và nguyên nhân 58

 

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 62

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của NHCT Hoàn Kiếm 62

3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ 62

3.1.2. Định hướng chất lượng tín dụng 62

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCT Hoàn Kiếm 63

3.2.1.Giải pháp về tổng thể 63

3.2.1.1.Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo cán bộ, bồi dưõng nâng cao nghiệp vụ cán bộ tín dụng 63

3.2.1.2.Xây dựng chính sách tín dụng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình cho vay cho phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 65

3.2.1.3.Nâng cao chất lượng thông tin, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 67

3.2.2.Giải pháp về nghiệp vụ 69

3.2.2.1.Tăng cường công tác thẩm định trước khi cho vay và kiểm tra giám sát trong và sau khi cho vay 69

3.2.2.2.Chú trọng các biện pháp bảo đảm tiền vay 72

3.2.2.3.Thiết lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 73

3.2.2.4.Chủ động ngăn ngừa những khoản nợ có thể dẫn đến nợ qúa hạn, đồng thời có những biện pháp thích hợp đối với những khoản nợ quá hạn 74

3.3.Một số kiến nghị 75

3.3.1.Kiến nghị với chính phủ 76

3.3.2.Kiến nghị đối với ngân hàng công thương Việt Nam 77

3.3.3.Kiến nghị với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 78

C.KẾT LUẬN 80

D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h phân phối sản phẩm nên không cạnh tranh được với các doanh nghiệp lớn, với các sản phẩm nhập khẩu của nước ngoài trong điều kiện mở cửa hội nhập như hiện nay
Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, mở rộng các mối liên kết với các loại hình doanh nghiệp khác, tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường; phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng GDP, phát triển kinh tế đất nước, tận dụng các nguồn lực xã hội, tạo sự phát triển giữa các vùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Chính vì những vai trò quan trọng như vậy của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nhu cầu vốn cho hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết.Mặc dù các doanh nghiệp đã có những nỗ lực rất lớn và được sự hỗ trợ về pháp lí của các cơ quan quan lí nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thiếu vốn để đầu tư dẫn đến tình trạng thiết bị công nghệ lạc hậu , khả năng thu hút lao động có tay nghề và đào tao để nâng cao trình độ của người lao động thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh cuả sản phẩm thấp, sản phẩm không có thi trường, doang nghiệp không tích luỹ được và cuối cùng không có điều kiện đầu tư. Để thoát khỏi tình trạng này các doanh nghiệp cần một lượng vốn tương đối lớn để đầu tư máy móc trang thiết bị, tiến hành quá trình đào tạo…Nhu cầu vốn lớn là vậy nhưng hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ thoả mãn yêu cầu này thông qua vay gia đình, bạn bè hay những người cho vay nhỏ lẻ.Các kênh này lượng vốn huy động thấp, lãi suất cao rủi ro lớn.Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là thị trường tiềm năng trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.
1.4.2.Vai trò của tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thứ nhất, tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp này
Hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi nhu cầu về vốn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không ngoại lệ.Như trên đã phân tích, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đang ở tình trạng thiếu vốn để đầu tư trang thiết bị, công nghệ, máy móc, thu hút nhân lực có trình độ... Để có nguốn vốn ban đầu này các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể huy động tư gia đình, bạn bè, những người cho vay đơn lẻ, vốn trên thị trường chứng khoán…Tuy nhiên các kênh huy động trên chỉ thu hút được lượng vốn thấp, lãi suất cao kèm theo rủi ro lớn, mặt khác thị trường tài chính Việt Nam chưa phát triển theo đúng nghĩa của nó nên tín dụng ngân hàng là một giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn.Các ngân hàng thương mại với nhiều ưư thế về khả năng tài chính, tính chuyên môn hoá nghề nghiệp, phạm vi hoạt động rộng… là trung gian quan trọng trên thị trường tài chính.Tín dụng ngân hàng đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ khó khăn về vốn thông qua các hình thức tài trợ như cho vay, bảo lãnh, cho thuê, cung cấp dịch vụ.Hình thức tài trợ có thể là tài trợ vốn lưu động ( thông qua tín dụng ngắn hạn ) hay tài trợ vốn cố định ( thông qua tín dụng trung và dài hạn ).Về phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ điều quan trọng là phải xác định cơ cấu vốn hợp lí.Nếu vốn vay không phù hợp sẽ dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thành tăng , lợi nhuận giảm, giảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp.Mặt khác, khi cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngân hàng thương mại luôn tham gia vào quá trình giám sát hoạt động của doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, ngân hàng cũng giảm được rủi ro tín dụng, điều này có lợi cho cả hai bên ngân hàng và doanh nghiệp.
Thứ hai, tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín bản thân
Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn vốn tự có, trình độ nhân lực hạn chế nên ít có thay đổi công nghệ phù hợp.Thực tế các thiết bị sử dụng đều rất lạc hậu.Các chủ doanh nghiệp chưa đánh giá hết tầm quan trong và tính bức bách của việc đổi mới công nghệ. Đầu tư công nghệ ít quan tâm đến phưong pháp và bí quyết sản xuất, đầu tư nhỏ giọt thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu suất sử dụng công nghệ không cao.Tín dụng ngân hàng có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới trang thiết bị công nghệ qua nhiều hình thức như cho vay dài hạn để mua sắm máy móc thiết bị mới, cho thuê máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động để doanh nghiệp có kinh phí thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ…từ đó giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, làm tăng tính hiệu quả của thị trường .
Thứ ba, tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn thiện sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành
Điều này xuất phát từ hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng khi cấp tín dụng cho khách hàng, trước khi cấp tín dụng phải thông qua các bước thu nhập thông tin thẩm định tài chính , phân tích khách hàng…các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung cấp các báo cáo tài chính cho ngân hàng như bảng cân đối kế toán,báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chế độ hạch toán kế toán rõ ràng minh bạch theo đúng chuẩn mực chế độ quy định. Điều này giúp cho các doanh nghiệp tránh được những rủi ro do việc nhầm lẫn số liệu hơn nữa giúp cho việc quản lí của các cơ quan Nhà Nước dễ dàng hơn.
1.4.3.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo như khái niệm trên, chất lượng tín dụng được xem xét trên nhiều yếu tố : yếu tố khách hàng, ngân hàng, nền kinh tế.Chúng ta sẽ tìm hiểu việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tác động đến các đối tượng trên như thế nào
1.3.3.1. Đối với người cho vay ( ngân hàng thương mại)
Xuất phát từ đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ phần lớn vốn tự có ít, trang thiết bị công nghệ lạc hậu,nguồn lao động không có trình độ…cần có một lượng vốn ban đầu đủ lớn để đầu tư. Đây chính là thị trường tiềm năng cho hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.Các ngân hàng thương mại với tư cách là một trung gian tài chính trong nền kinh tế, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, để đạt được điều đó ngân hàng phải tìm kiếm được những khoản cho vay sinh lời cao, rủi ro thấp, tức là nâng cao chất lượng tín dụng.Nhờ việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng bảo toàn được nguồn vốn của mình, đảm bảo k...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement