Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By share_all
#931060 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
NỘI DUNG .4
Chương I: Cơ sở lý luận về cho vay hộ cùng kiệt tai NHCSXH Việt Nam .4
1.1. Tổng quan về NHCSXH .4
1.1.1. Khái niệm 4
1.1.2. Mô hình quản lý của NHCSXH .6
1.1.3. Hoạt động của NHCSXH 8
1.1.3.1. Huy động vốn 8
1.1.3.2. Sử dụng vốn .10
1.2. Hoạt động cho vay hộ cùng kiệt của NHCSXH .12
1.2.1. Nguyên tắc cho vay 12
1.2.2. Các loại hình cho vay .13
1.2.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay .13
1.2.2.2. Căn cứ vào mối quan hệ với người vay .14
1.2.2.3. Căn cứ vào cách cho vay .15
1.2.2.4. Các hình thức phân loại khác 15
1.2.3. Điều kiện để được vay vốn .16
1.2.4. Rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro .16
1.2.5. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn .18
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ cùng kiệt 19
1.3.1. Các nhân tố từ phía NHCSXH .19
1.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng .23
1.3.3. Các nhân tố khác .24
Chương II: Thực trạng cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXHVN Chi nhánh
TP Hà Nội .27
2.1. Khái quát về NHCSXHVN Chi nhánh TP Hà Nội 27
2.1.1. Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh .27
2.1.1.1. Nhiệm vụ .27
2.1.1.2. Bộ máy tổ chức kinh doanh .29
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây .30
2.1.2.1 Về nguồn vốn .30
2.1.2.2. Về công tác tín dụng .31
2.1.2.3. Phối hợp với Hội đoàn thể các cấp .32
2.1.2.4. Tài chính - Kế toán .33
2.1.2.5. Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ 33
2.2. Thực trạng cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Hà Nội .34
2.2.1. Tình trạng đói cùng kiệt theo chuẩn mới 34
2.2.2. Cơ sở pháp lý về cho vay hộ cùng kiệt .35
2.2.3. Tình hình cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Hà Nội 38
2.2.3.1. Doanh số, dư nợ.38
2.2.3.2. Tình hình áp dụng các hình thức cho vay 39
2.2.3.3. Nguồn vốn huy động .40
2.2.4. Đánh giá khái quát về thực trạng cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Hà
Nội .41
2.2.4.1. Thành tựu đạt được .41
2.2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân .42
2.2.4.2.1. Hạn chế .42
2.2.4.2.2. Nguyên nhân .43
Chướng III: Giải pháp phát triển cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXHVN
Chi nhánh TP Hà Nội .46
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHCSXH Hà Nội .46
3.2. Giải pháp phát triển cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Hà Nội . .49
3.2.1.Tăng cường tạo lập nguồn vốn cho NHCSXH Hà Nội .50
3.2.2. Nâng cao chất lượng tín dụng và giảm nợ xấu .53
3.2.3. Xác định đúng đối tượng cho vay .54
3.2.4. Đổi mới chính sách cho vay .54
3.2.5. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có kinh nghiệm và
trình độ cao 55
3.2.6. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động
cho vay .56
3.2.7. Mở rộng liên kết các tổ chức trong hoạt động tài trợ cho đói cùng kiệt .56
3.2.8. Cần tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng .57
3.2.9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 58
3.2.10.Tăng cường phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể trong hoạt động
cho vay hộ cùng kiệt .58
3.3. Một số kiến nghị .59
3.3.1. Kiến nghị đối với NHCSXH Việt Nam .59
3.3.2. Kiến nghị đối với Chính quyền, Hội đoàn thể và UBND TP Hà Nôi 60
KẾT LUẬN .61
TÀI LIỆU THAM KHẢO .62
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP .63
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .64

LỜI NÓI ĐẦU

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đất nước đang tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Theo chuẩn mới tỷ lệ hộ đói cùng kiệt của nước ta hiện nay vẫn còn khoảng 18%, sự chênh lệch giầu cùng kiệt giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi và tỷ lệ hộ cùng kiệt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn lớn. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách đồng bộ, bằng nhiều giải pháp hành động kiên quyết, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, nhằm thức hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và ổn định xã hội. Tín dụng cho hộ cùng kiệt là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm cùng kiệt của Đảng và Nhà nước.
Trong nhiều năm qua, các ngân hàng quốc doanh, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, là những tổ chức tín dụng Nhà nước thực hiện rộng khắp chương tín dụng cho hộ nghèo. Tuy nhiên với quan điểm cho rằng, các ngân hàng này khi chuyển sang cơ chế của Ngân hàng thương mại, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì sẽ không thể tiếp tục cho vay hộ cùng kiệt theo chính sách của Nhà nước. Do vậy, cần có tổ chức tín dụng chuyên biệt để cho vay hộ nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội ra đời nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm cùng kiệt của Đảng và Nhà nước. Được thành lập với mục tiêu cho vay các đối tượng chính sách chủ yếu là hộ nghèo, NHCSXH đã góp phần tạo cơ hội cho người cùng kiệt thoát nghèo.
Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO và theo lộ trình đến năm 2008 thì Nhà nước sẽ cổ phần hoá xong 5 Ngân hàng thương mại quốc doanh, điều này sẽ tác động không nhỏ đến nguồn vốn của NHCSXH. Chính vì vậy, để thực hện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm cùng kiệt giai đoạn 2006 – 2010 và các năm tiếp theo NHCSXH cần khắc phục được những khó khăn trước mắt, cũng như lâu dài thì mới đáp ứng nhu cầu tín dụng hộ cùng kiệt và các đối tượng chính sách. Mở rộng cho vay hộ cùng kiệt một mặt nhằm giảm tỷ lệ hộ cùng kiệt xuống mặt khác vẫn phải đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội là mục tiêu quan trọng và lâu dài của NHCSXH.
Hà Nội với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá – xã hội của cả nước, vấn đề đói cùng kiệt và chống đói cùng kiệt lại càng đặt ra cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới. Nhất là trong điều kiện Hà Nội đang phấn đấu trở thành Thành phố hiện đại, văn minh, giao lưu quốc tế và là điểm đến của bạn bè năm Châu. Trong những năm qua NHCSXH Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội đơn vị thành viên của NHCSXH Việt Nam đã thực hiện rộng khắp chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ cùng kiệt và các đối tượng chính sách trên địa bàn Hà Nội.
Qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại NHCSXH Chi nhánh Thành phố Hà Nội, em đã tìm hiểu về hoạt động cho vay hộ cùng kiệt và quá trình phát triển hoạt động này tại Chi nhánh. Trên cơ sở đó em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài:
“Phát triển hoạt động cho vay hộ cùng kiệt tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nôi”
Chuyên đề thực tập bao gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Việt Nam
Chương II: Thực trạng cho vay hộ cùng kiệt tai NHCSXH Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Chương II: Giải pháp phát triển cho vay hộ cùng kiệt tại NHCSXH Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1023765 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement