Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huytu.nguyen
#931055

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

 MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Rủi ro 3

1.1.1.1. Khái niệm rủi ro 3

1.1.1.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 3

1.1.2. Rủi ro tín dụng 4

1.1.2.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 4

1.1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng 6

1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 6

1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. .8

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .8

1.2.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại .8

1.2.2.1. Đối với ngân hàng 9

1.2.2.2. Đối với khách hàng.10

1.2.2.3. Đối với nền kinh tế.10

1.2.3. Công cụ quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.11

1.2.3.1. Các nguyên tắc chung của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel trong quản trị rủi ro tín dụng.11

1.2.3.2. Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng.13

1.2.4. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.18

1.2.4.1. Nhận biết rủi ro tín dụng.18

1.2.4.2. Đo lường rủi ro tín dụng 20

1.2.4.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 26

2.1. Khái quát về hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 26

2.1.1. Tổ chức hoạt động tín dụng tại SGD NHNT VN 26

2.1.1.1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng 26

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại SGD NHNT VN 26

2.1.2. Chính sách tín dụng của SGD NHNT VN 27

2.1.2.1. Nguyên tắc chung 27

2.1.2.2. Chính sách cho vay đối với khách hàng 28

2.1.2.3. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 30

2.1.3. Tình hình tín dụng của SGD NHNT VN 32

2.1.3.1. Cho vay trực tiếp nền kinh tế 32

2.1.3.2. Xử lí nợ quá hạn.39

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 42

2.2.1. Tóm tắt quy trình tín dụng tại SGD NHNT VN 42

2.2.1.1.Quy trình xác định giới hạn tín dụng 42

2.2.1.2. Quy trình cho vay vốn lưu động 43

2.2.2. Các quy định cụ thể 45

2.2.2.1. Đề xuất tín dụng 45

2.2.2.2. Thẩm định rủi ro 46

2.2.2.3. Phê duyệt tín dụng 50

2.2.2.4. Ký kết hợp đồng – ghi nhập và giám sát dữ liẹu trên hệ thống- lưu trữ hồ sơ tín dụng an toàn 55

2.2.2.5. Quy trình rút vốn vay và tài trợ thương mại 60

2.2.2.6. Quy trình kiểm tra, giám sát vốn vay, phát hiện và xử lí các dấu iệu rủi ro 66

2.2.2.7. Quy trình đề xuất sửa đổi tín dụng 70

2.2.2.8. Quy trình thu nợ/ thanh lí hợp đồng 71

2.2.2.9. Quy trình xử lí các khoản nợ quá hạn 73

2.3. Đánh giá khái quát hoạt động quản trị rủi ro tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 75

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 75

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 77

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 79

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của SGD NHNT VN trong năm tới 79

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN 80

3.2.1. Thực hiện chiến lược Marketing thu hút khách hàng 80

3.2.1.1. Chủ động tìm đến khách hàng 80

3.2.1.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ mét c¸ch thiÕt thùc 81

3.2.1.3. Nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm tiện ích tối đa cho khách hàng 82

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích- thẩm định khách hàng và phương án vay vốn 83

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 84

3.2.4. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 85

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 85

3.2.6. Giám sát và kiểm tra sau vay 86

3.2.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 86

3.2.7.1. Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng 86

3.2.7.2. Đa dạng hóa các loại hình nghiệp vụ 87

3.2.7.3. Đầu tư vào những kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế các rủi ro do thông tin không kịp thời, chính xác 87

3.2.7.4. Cần bộ phận xếp hạng tín nhiệm 87

3.2.7.5. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chi nhánh 88

3.2.8. Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh 88

3.2.9. Hạn chế tổn thất khi có rủi ro xảy ra 88

3.2.9.1. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 88

3.2.9.2. Gia hạn nợ 89

3.2.9.3. Thực hiện miễn giảm lãi 89

3.2.9.4. Thực hiện bán nợ 89

3.2.10. Công tác cán bộ đào tạo 90

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 90

3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 90

3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ 91

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o đủ điều kiện và chuyển phòng QLN. Trường hợp hồ sơ rút vốn vay hoàn toàn hợp lệ phòng QLN thực hiện mở tài khoản vay kí xác nhận trên giấy nợ đồng thời thông báo phòng kế tóan để thực hiện giải ngân cho khách hàng, ngoài ra tùy tính chất của từng khoản vay, cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể quyết định lựa chọn phòng / bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra thủ tục rút vốn vay của khách hàng theo một trong ba cách sau: giao cho phòng QLN, giao phòng QHKH, và phòng QLRR trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cả ba trường hợp ngoại lệ nêu trên đều phải được cấp phê duyệt cho vay cháp thuận và được ghi rõ như là một điều kiện rút vốn tại thông báo tác nghiệp đã được gửi đến trước phòng QLN
* Quản lí, giám sát khoản vay / khách hàng vay: Phòng QHKH chịu trách nhiệm nắm các thông tin liên quan đến khách hàng , kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng định kì / đột xuất. Mọi bất thường trong quá trình theo dõi giám sát khách hàng, phòng QHKH phải phản ánh với phòng QLRR biết và cùng tìm biện pháp xử lí thích hợp.Phòng QLRR chịu trách nhiẹm quan hệ phối hợp với phòng QHKH trong việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu rủi ro, đề xuất các biện pháp xử lý trong trường hợp các khoản vay/ khách hàng có dấu hiwuj bất thường, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Phòng QLN chịu trách nhiệm hỗ trợ phòng QHKH và phòng QLRR trong việc quản lý và giám sát khoản vay/ khách hàng thông qua việc nhắc nhở thực hiện lịch kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra TSBĐ và cung cấp số liệu khai thác được từ hệ thống.
* Điều chỉnh tín dụng: Quy trình điều chỉnh tín dụng được thực hiện tương tự các bước nêu tại: đề xuất cho vay, thẩm định rủi ro khoản vay, phê duyệt khoản vay, soạn thảo và kí kết hợp đồng.
* Thu hồi nợ vay: Căn cứ Lịch trả nợ đến hạn do phòng QLN lập, phòng QHKH chịu trách nhiệm đôn đốc khách hàng trả nợ. Khi đến hạn trả nợ, phòng QLN chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục với phòng kế tóan để thực hiện thu nợ từ phía khách hàng và các thủ tục khác để đóng sổ hồ sơ vay.
* Xử lí đối với các khoản nợ quá hạn: Tùy tính chất của từng khoản vay bị quá hạn, phòng QHKH và phòng QLRR phải cùng nhau phối hợp và đề xuất biện pháp xử lí thích hợp như cắt giảm các chính sách ưu đãi đang áp dụng, yêu cầu bổ sung / bán tài sản thế chấp, nhận cho vay mới…Trường hợp khoản vay / khách hàng vay có nợ quá hạn kéo dài và gặp nhiều khó khăn, phòng QHKH và phòng QLRR cân nhắc và đề xuất biện pháp chuyển sang phòng QLRR( bộ phận xử ý nợ xấu) chuyên trách theo dõi và xử lí.
2.2.2. Các quy định cụ thể.
2.2.2.1. Đề xuất tín dụng ( thực hiện: phòng QHKH)
- Thu thập thông tin và hồ sơ tài liệu theo quy định: Với đề xuất GHTD nội dung thu thập theo mấu đề xuất GHTD; với đề xuất cấp tín dụng nội dung thu thập theo yêu cầu của mẫu đề xất tín dụng; với đề xuất đầu tư dự án nội dung thu thập theo yêu cầu của mẫu đề xuất đầu tư dự án.
- Đánh giá sơ bộ về khả năng đáp ứng của NHNT đối với khoản tín dụng đề xuất.
+ CBKH phải kiểm tra sự phù hợp về đề xuất GHTD / cấp tín dụng của khách hàng đối với chính sách tín dụng / GHTD đã được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
+ Trường hợp gặp những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ ràng, CBKH có thể trao đổi thêm với CBRR để cùng tìm biện pháp xử lí thích hợp. Tiếp tục thu thập thông tin, đàm phán với khách hàng về các điều kiện tín dụng thích hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo thêm của cấp trên.
+ Trường hợp xét thấy khách hàng không đủ điều kiện cáp tín dụng, CBKH phải báo cáo trưởng/ phó phòng xin ý kiến thực hiện. CBKH lưu ý chỉ được phép từ chối cấp tín dụng với khách hàng khi đã có ý kiến chấp thuận của trưởng / phó phòng QHKH. Trường hợp xét thấy ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng, CBKH thực hiện bước lập báo cáo đề xuất tín dụng tiếp theo.
- Lập báo cáo đề xuất tín dụng:
+ CBKH chịu trách nhiệm lập Báo cáo đề xuất tín dụng theo mẫu quy định.
+ Báo cáo đề xuất tín dụng phải được thể hiện một cách mạch lạc , sạch sẽ, phản ánh trung thực các thông tin thu thập tổng hợp được.
+ Tại phần kết luận, báo cáo đề xuất tín dụng phải nêu rõ: Với đề xuất xác định GHTD ( Khả năng thiết lập quan hệ tín dụng đối với khách hàng; đề xuất tăng hay giảm mức GHTD đã được xác định trong kì trước; các loại sản phẩm tín dụng có thể cung cấp cho khách hàng; chính sách giá/ phí và chính sách khách hàng khác nếu có áp dụng cho khách hàng. Phòng QHKH được quyền đề xuất mức GHTD cụ thể nhưng đây chỉ là yếu tố tham khảo khi ra quyết định tín dụng. Với đề xuất cấp tín dụng ( Nhu cầu tín dụng của khách hàng; sự phù hợp của khoản tín công cụ thể đối với GHTD cà chính sách đối với khách hàng nếu có; mức giá sản phẩm; các lợi ích NHNT thu được từ khách hàng; các chính sách tín dụng khác áp dụng đối với khách hàng.
+ Sau khi hoàn tất CBKH kí báo cáo đề xuất tín dụng và trình trưởng / phó phòng QHKH kiểm tra lại các thông tin nêu tại báo cáo đề xuất tín dụng và ghi ý kiến riêng ( nếu có ) tại phần cuối của báo cáo đề xuất tín dụng và kí kiểm soát.
+ Báo cáo đề xuất tín dụng với đầy đủ chữ kí của CBKH và trưởng/ phó phòng QHKH cùng toàn bộ các hồ sơ giấy tờ liên quan sau đó được chuyển tiếp sang phòng QLRR để thực hiện thẩm định rủi ro.
+ Đối với các chi nhánh không có phòng QLRR, báo cáo đề xuất tín dụng ngoài chữ kí của CBKH và trưởng/ phó phòng QHKH phải có thêm ý kiến phê duyệt của giám đốc/ phó giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng, trước khi chuyển lên phòng QLRR được phân cấp thực hiện thẩm định rủi ro.
2.2.2.2. Thẩm định rủi ro ( thực hiện: phòng QLRR, phòng ĐTDA)
- Đánh giá tính phù hợp đối với các quy định có liên quan của pháp luật và hướng dẫn thực hiện của NHNT.
- Kiểm tra sự phù hợp đối với chính sách quản lí rủi ro hiện hành của NHNT.
- Kiểm tra sự đầy đủ về số lượng các loại giấy tờ phải xuất trình( bản gốc hay bản sao) theo quy định và tính phù hợp giữa các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ.
- Cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng
Về nguyên tắc cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng được thực hiện ít nhất một năm một lần đối với tất cả các khách hàng là doang nghiệp.
Căn cứ các thông tin nêu tại báo cáo đề xuất tín dụng và các thông tin khác mà CBRR thu thập được, CBRR chịu trách nhiệm cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng theo quy định hiện hành của NHNT.
Quá trình phân tích xem xét cho điểm tín dụng và phân loại doanh nghiệp chính là quá trình thẩm định chi tiết các rủi ro liên quan đến tình hình tài chính, tình hình phi tài chính và rủi ro ngành nghề/ mặt hàng kinh doanh chính của doanh nghiệp, đồng thời là cơ sở quan trọng để tham khảo trước khi quyết định có thể chấp thuận cáp tín dụng hay không, vì vậy CBRR phải thực hiện nghiêm ngặt các bước đánh giá theo quy định.
Các bước xếp loại doang nghiệp: Việc xếp loại doanh nghiệp được tiến hành theo 4 bước:
+ Xác định ngành nghề/ lĩnh vực: Ngân hàng Ngoại Thương áp dụng chấm ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online