Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iloveyou_forever_kn92
#930969

Download miễn phí Chuyên đề Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp 11.3

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 11-3 3

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 VÀ XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 3

1. Quá trình hình thành 3

2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần sông đà 11 đã trải qua những dấu mốc quan trọng như sau 3

2.1. Năm 2004. 3

2.2 . Năm 2005 5

3. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Sông đà 11. 11

4. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11.3 12

5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 13

5.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 15

5.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.5 16

5.3 Đặc điểm quy trình công nghệ 18

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 11.3. 20

1. Tổ chức bộ máy tài chính kế toán 20

1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy tài chính kế toán. 20

1.2. Chức năng, nhiệm vụ 20

1.3. Báo cáo 23

1.4. Danh sách cán bộ ban tài chính 23

1.5. Mối quan hệ trong hệ thống tài chính kế toán công ty 23

1.6. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong xí nghiệp 24

2. Hình thức ghi sổ kế toán. 24

3. Chính sách kế toán áp dụng tại xí nghiệp 26

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 28

I./ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM. 28

1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp tại xí nghịêp 28

2. Phân loại doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp. 28

2.1. Doanh thu của các công trình bán cho nội bộ. 28

2.2. Doanh thu của các công trình bán cho chủ đầu tư. 28

3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm. 29

3.1.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm bán cho nội bộ. 29

3.2. Hạch toán tiêu thụ bán cho chủ đầu tư. 34

4. Hạch toán phải thu khách hàng 44

4.1. Tài khoản sử dụng 44

4.2. Phương pháp hạch toán. 45

5. Hạch toán giá vốn hàng bán 47

5.1 Tài khoản sử dụng 47

5.2 Phương pháp hạch toán. 47

6. Hạch toán thuế GTGT 50

6.1 Tài khoản sử dụng 50

6.2. Hạch toán thuế GTGT 50

7. Hạch toán doanh thu,chi phí hoạt động tài chính 55

7.1 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 55

7.2 Hạch toán chi phí hoạt động tài chính. 55

8. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 55

8.1 Tài khoản sủ dụng 55

8.2 Hạch toán chi phí q1uản lý doanh nghiệp 56

II/. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 60

1. Tài khoản sử sụng 60

2. Trình tự hạch toán. 60

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 65

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 65

1. Đánh giá nhận xét chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 65

1.1.Về bộ máy quản lý 65

1.2. Về tổ chức hoạt động kinh doanh 65

1.3. Về mối quan hệ giữa xí nghiệp và công ty 66

1.4. Về tổ chức bộ máy kế toán 66

2. Đánh giá khái quát về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp. 67

2.1. Những thành tựu đạt được trong công tác kế toán ở xí nghiệp. 67

2.2. Những tồn tại trong công tác kế toán ở xí nghiệp. 69

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẦM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 71

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 71

2. Phương hướng hoàn thiện 71

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 72

1. Về bộ máy kế toán: 72

2. Về tập hợp luân chuyển chứng từ. 73

3. Về cách xác định doanh thu các công trình bán cho nội bộ. 73

4. Về sổ sách kế toán 74

5. Về hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 74

6. Về cách xác định giá vốn 76

7. Về hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 77

KẾT LUẬN 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ồng ( VNĐ)
Hệ thống chứng từ: Chứng từ về TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ, thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản gjiao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, Biên bản đánh giá lại TSCĐ.
Chứng từ về hàng tồn kho: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Biên bản kiểm nghiệm, thẻ kho, Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hoá.
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 1141/ TC/ QĐ / CĐTC ban hành ngày 1/ 11/ 1995 và có sự thay đổi theo quyết định số 167/ 2000/ QĐ của Bộ tài chính.
Tài khoản: 111, 112 , 113, 133, 138, 141, 142, 144, 152, 154, 155, 211, 214, 311, 331, 333, 334, 335, 338, 411, 421, 431, 511, 12, 515, 621, 622, 623, 627, 642, 711, 811, 911.
Ngoài ra xí nghiệp còn chi tiết nhiều tài khoản khác
Hệ thống báo cáo kế toán
Xí nghiệp sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐTC ban hành ngày1/11/1995 và có sự thay đổi theo quyết định số 167/2000/QĐ của bộ tài chính
Các báo cáo doanh nghiệp đang sử dụng
Báo cáo quyết toán
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo chi tiết doanh số bán hàng
Báo cáo quản trị
Báo cáo tồn quỹ tiền mặt
Báo cáo chi tiết phải thu khác
Báo cáo chi tiết phải thu khách hàng 1311
Báo cáo chi tiết chi phí đang chờ kết chuyển
Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ
Báo cáo khấu hao TSCĐ
Báo cáo chi phí sữa chữa lớn TSCĐ
Báo cáo chi tiết vay ngân hàng
Báo cáo chi tiết phải trả khách hàng
Báo cáo chi tiết vay dài hạn
Báo cáo nguồn vốn kinh doan
…………………..
PHẦN II
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3
I./ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM.
1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp tại xí nghịêp
Các cột điện đường dây, trạm biến áp đây là đặc điểm sản phẩm xây lắp của các công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất của sản phẩm này là rất lâu dài. Nên đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp phải được lập dự toán trước.
Các công trình xây lắp của Xí nghiệp thường nằm rải rác nên công tác quản lý sử dụng, hạch toán rất phức tạp. Cho nên, sản phẩm xây lắp của công trình từ khi khởi công cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Quá trình thi công của công trình được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau.
Vì vậy, sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp có nhiều đặc điểm riêng biệt khác với các ngành nghề sản xuất khác do đó dẫn đến công tác tổ chức kế toán tại Xí nghiệp có nhiều đặc điểm riêng biệt khác so với các doanh nghiệp khác.
2. Phân loại doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp.
2.1. Doanh thu của các công trình bán cho nội bộ.
Các công trình do công ty thắng thầu và nhận thầu giao cho Xí nghiệp thi công và Xí nghiệp lại bàn giao cho các đội thi công là nguồn thu chủ yếu của Xí nghiệp. Sau khi công trình hoàn thành hay hoàn thành từng hạng mục công trình sẽ ghi nhận doanh thu và trích một khoản phụ phí nộp lên công ty.
Doanh thu tiêu thụ của Xí nghiêp được hạch toán theo giá trị khối lượng thực hiện và theo từng công trình hoàn thành.
2.2. Doanh thu của các công trình bán cho chủ đầu tư.
Những công trình của xí nghiệp xây dựng chủ yếu là do công ty giao cho, cho nên doanh thu của các công trình bán cho chủ đầu tư bao gồm: Doanh thu từ kinh doanh điện, kinh doanh nước và kinh doanh điện,nước Bản vẽ .
Có nghĩa là, xí nghiệp mua điện từ điện lực Hà Tây và mua nước từ công ty cấp thoát nước Hà Tây để bán cho các công ty trực thuộc Tổng công ty Sông Đà và tất cả các doanh nghiệp khác có nhu cầu mua.
Còn kinh doanh điện và nước Bản vẽ là xí nghiệp mua điện từ điện lực Nghệ An nhằm cung cấp cho các công ty trực thuộc Tổng công ty Sông Đà tiến hành xây dựng thuỷ điện Bản vẽ, công ty cổ phần tư vấn Sông Đà, ban quản lý dự án thuỷ điện 2….
3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm.
3.1.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm bán cho nội bộ.
-Tài khoản sử dụng
Tài khoản 512-doanh thu bán hành nội bộ
Bên nợ: Doanh thu thuần nội bộ được kết chuyển vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
Bên có:Tổng doanh thu thuần nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ, trong năm.
-Hạch toán.
Sau khi Xí nghiệp nhận các công trình do công ty trúng thầu giao cho, xí nghiệp lại giao cho các đội thi công khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành, kế toán lập phiếu giá bao gồm: thanh toán giá trị hoàn thành, hoá đơn GTGT, để gửi cho các chủ đầu tư thi công , công trình đó.
Khi chủ đầu tư chấp nhận thanh toán, thì kế toán tiến hành lập chứng từ hạch toán doanh thu và ghi vào sổ chi tiết tài khoản 512.
Ví dụ như: Xí nghiệp nhận công trình đường dây 220KW Hà Khẩu-Lào Cai từ công ty cổ phần Sông Đà 11. Sau khi hoàn thành công trình kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành,bảng tổng hợp thanh toán giá trị vật liệu xây dựng, máy thi công công trình thì kế toán tiến hành lập phiếu báo giá bao gồm: Bảng thanh toán giá trị hoàn thành (xem biểu 1) và hoá đơn GTGT số 0066817 (xem biểu 2) và gửi cho chủ đầu tư, khi chủ đầu tư chấp nhận thanh toán thì kế toán tiến hành lập chứng từ hạch toán doanh thu (xem biểu 3) và ghi vào sổ chi tiết tài khoản 512 (xem biểu 4)
Biểu 1: Bảng thanh toán giá trị hoàn thành.
Công ty cổ phần Sông Đà 11 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xí nghiệp Sông Đà 11.3 Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
BẢNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH
Công trình: Đường dây Hà Khẩu-Lào Cai
Đội thi công : Xí nghiệp Sông Đà 11.3
(Đợt 3)
Giá trị hoàn thành đợt 3: 1.975.138.812
Bằngchữ: Một tỷ chín trăm bảy mươi năm triệu một trăm ba mươi tám nghìn tám trăm mười hai đồng.
ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên , đóng dấu)
Tháng 12/2006
Biểu 2: Hoá đơn GTGT công trình đường dây Hà Khẩu-Lào Cai
Hoá đơn Mẫu số : 01GTKT-3LL
Giá trị gia tăng ML/2006B
Liên 3:Nội bộ Số:0066817
Ngày 21 tháng 12 năm 2006
Đơn vị bán hang:xí nghiệp Sông Đà 11.3
Địa chỉ:nhà G9 Thanh Xuân-Hà Nội Số tài khoản:…………….
Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản MS:………………
STT
Tên hàng hoá,dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1*2
Công trình đường dây 220KW Hà Khẩu-Lào Cai
1.975.138.812
Cộng tiền hàng: 1.975.138.812
Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT:197.513.811
Tổng cộng tiền thanh toán:2.172.652.693
Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy hai triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm chín ba đồng.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký,ghi rõ họ,tên) (Ký,ghi rõ họ ,tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ,tên)
Biểu 3: Chứng từ hạch toán doanh thu
Công ty cổ phần Sông Đà 11 Số CT: 01 – DT
Xí nghiệp sông Đà 11.3
CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN DOANH THU
Tháng 12 năm 2006
Đợt 3
Công trình: Đường dây 220kw Hà Khẩu – Lào Cai
Đội trưởng: Đàm xuân Mạnh + Trần xuân Minh
Căn cứ vào HĐGK số 40 CT/HĐGK ngày 28/04/2006 giữa CTCPSĐ11 và XNSĐ11.3.
Căn cứ vào HĐGK số 197 XN/HĐGK ngày 05/05/2006 giữa XNSĐ 11.3 và Ô Mạnh + Minh
Căn cứ vào bảng tha...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement