Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#930968

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN 3

1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 4

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6

1.5. Chức năng,nhiệm vụ của các phòng ban, đội thuộc công ty 8

1.5.1. Chức năng, nhiệm vụ của ban Giám đốc 8

1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng: 9

1.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất trực tiếp trực thuộc: 10

1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty. 10

1.7. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 12

1.8. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn 22

1.9. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại doanh nghiệp 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN 33

2.1. Đặc điểm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 33

2.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 34

2.3. Một số nguyên tắc chung trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 60

2.4. cách tiêu thụ và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ thành phẩm 60

2.5. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ và ảnh hưởng của nó tới lợi nhuận trên tiêu thụ. 60

2.6. Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm trong Công ty 61

2.7. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. 62

2.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 64

2.8.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ và nghiệp vụ bán hàng 64

2.8.3. Hạch toán doanh thu bán hàng. 66

2.8.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 67

2.8.5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 70

2.9.Hệ thống sổ sách hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 73

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN. 75

3.1. Đánh giá khái quát về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 75

3.1.1. Những thành tựu đạt được 75

3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 79

3.2. Một số phương pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. 80

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 80

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 80

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 83

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Các khoản giảm trừ doanh thu thì: giảm trừ do giảm giá hàng bán.
- Các cách tiêu thụ: Thông qua hợp đồng
* HÖ thèng chøng tõ: HÖ thèng chøng tõ mµ C«ng ty ®ang sö dông bao gåm c¸c chøng tõ theo biÓu mÉu ®· cã quy ®Þnh chung cña Bé Tµi ChÝnh. Ngoµi ra, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n tµi ®¬n vÞ, C«ng ty cßn quy ®Þnh thªm mét sè chøng tõ riªng
C¸c chøng tõ theo quy ®Þnh chung cña Bé Tµi ChÝnh gåm:
- Chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, phiÕu nghØ h­ëng BHXH, b¶ng thanh to¸n BHXH, b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, phiÕu b¸o lµm thªm giê, biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.
- Chøng tõ vÒ hµng tån kho: phiÕu nhËp, xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thÎ kho...
- Chøng tõ vÒ b¸n hµng: hãa ®¬n GTG, hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho
- Chøng tõ vÒ tiÒn: phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o Nî, giÊy b¸o Cã, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n t¹m øng, biªn lai thu tiÒn, b¶ng kiÓm kª quü, khÕ ­íc cho vay
- Chøng tõ vÒ TSC§: biªn b¶n giao nhËn TSC§, thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n giao nhËn söa ch÷a lín hoµn thµnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§
C«ng ty cßn quy ®Þnh mét sè chøng tõ kh¸c:
- VÒ thanh to¸n: C«ng ty quy ®Þnh lËp b¶ng kª thanh to¸n nî ®Ó theo dâi chi tiÕt vÒ t¹m øng, thanh to¸n theo tõng ®èi t­îng
- C«ng ty lËp thªm giÊy xin khÊt nî víi môc ®Ých x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n ngÜa vô tr¶ tiÒn cña ng­êi nhËn nî.
- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo quyết định số 1151 QĐ/TC/CĐKT ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính.
Tài khoản kế toán áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn bao gồm:
+ Tài khoản 111: Tiền mặt
+ Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng
+ Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng
+ Tài khoản 133: Thuế GTGT được khấu trừ...
+ Tài khoản 141: Tạm ứng
+ Tài khoản 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
+ Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
+ Tài khoản 211: Tài sản cố định
+ Tài khoản 214: Hao mòn tài sản cố định
+ Tài khoản 222: Góp vốn liên doanh...
+ Tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang
+ Tài khoản 311: Vay ngắn hạn
+ Tài khoản 315: Nợ dài hạn đến hạn trả
+ Tài khoản 331: Phải trả cho người bán
+ Tài khoản 333: Thuế và các khoản phải nộp ngân sách
+ Tài khoản 334: Phải trả người lao động
+ Tài khoản 341: Vay dài hạn...
+ Tài khoản 411: Nguồn vốn kinh doanh
+ Tài khoản 415: Quỹ dự phòng tài chính
+ Tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối
+ Tài khoản 511:Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...
+ Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán...
+ Tài khoản 635: Chi phí tài chính
+ Tài khoản 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
+ Tài khoản 711: Thu nhập khác...
+ Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh
- Phương pháp hạch toán tiền lương : Công ty hạch toán tiền lương theo quý, trả lương theo quy chế khoán.
- Hệ thống báo cáo kế toán:
+ Báo cáo tài chính: LËp hàng quý, năm
Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty gồm có các biểu sau:
_ Bảng cân đối kế toán;
_ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
_ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
_ Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
+ Báo cáo kế toán quản trị: LËp theo tháng
_ Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
_ Báo cáo chi tiết tài khoản 642 ( Chi phí quản lý doanh nghiệp )
_ Báo cáo chi tiết tài khoản 627 ( Chi phi sản xuất chung )
- Phân tích tài chính của Công ty theo tháng
§¬n vÞ: C«ng ty
TNHH mét thµnh viªn T­ vÊn vµ X©y dùng Giao th«ng
§Þa chØ: §­êng Quang Trung - TP L¹ng S¬n
Telefax:
MÉu sè 02- DN
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëgBé Tµi ChÝnh)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2005
Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU
Mã số
Thuết minh
Kỳ này
Kỳ trước
1
2
3
4
5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
VI.25
996.568.848
978.613.179
2.Các khoản giảm trừ doanh thu
02
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
( 10 = 01-02 )
10
996.568.848
978.613.179
4.Giá vốn hàng bán
11
VI.27
675.813.917
679.176.558
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dichhj vụ
( 20 = 10-11)
20
320.754.931
299.436.621
6. Doanh thu hoạt động tài chính
21
VI.26
3.554.290
3.244.323
7.Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
22
23
VI.28
39.605.875
39.605.875
19.709.830
19.709.830
8.Chi phí bán hàng
24
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
158.488.424
243.284.205
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{ 30 = 20+(21-22)-(24+25)}
30
126.214.922
11.Thu nhập khác
31
12.Chi phí khác
32
13.Lợi nhuận khác
( 40 = 31-32 )
40
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
( 50 = 30+40 )
50
126.214.922
39.686.909
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành
51
VI.30
35.340.000
11.112.000
16.Chí phí thuế TNDN hoãn lại
52
VI.30
17.Lợi nhuận sau70 thuế TNDN
( 60 = 50-51-52 )
60
90.874.922
28.574.909
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
70
Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Công ty
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN
2.1. ĐẶC ĐIỂM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là một doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm chủ yếu của Công ty là các hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng giao thông... thông qua các hợp đồng, biên bản nghiệm thu đã được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán.
Khi các hồ sơ được bàn giao cho chủ đầu tư, còn công việc bảo quản, lữu giữ, sử dụng hóa đơn bán hàng thì do phòng kế toán lập hồ sơ được lập thành 3 liên, một liên lưu tại phòng kế toán, một liên gửi cho khách hàng còn một liên lưu tại cuống hóa đơn.
Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty được thực hiện một cách rất chặt chẽ, từ khi ký hợp đồng đến khi xuất hàng, tính thuế GTGT, chi phí quản lý doanh nghiệp đến xác định kết quả tiêu thụ một cách kịp thời và chính xác.
Công ty áp dụng hệ thống tài khoản để hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm như sau:
TK 511: Doanh thu bán hàng hóa sản phẩm
TK 133: Phải thu của khách hàng
TK 333: Thuế VAT và các khoản nộp ngân sách
TK 632: Giá vốn hàng bán
2.2. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
* Hạch toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sản phẩm chủ yếu là các hợp đồng kinh tế. Hàng tháng phòng kế toán căn cứ vào các biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành với các chủ đầu tư do phòng kế hoạch kỹ thuật chuyển sang lập hóa đơn thuế GTGT cho khách hàng và tùy theo từng dự án để ghi thuế GTGT 5% hay 10% theo quy định của luật thuế và làm cơ sở hạch toán doanh thu, kê khai thuế GTGT theo tháng, quý
Biểu 01
HOÁ ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2 : Giao cho khách hàng
Ngày 31 tháng 12 năm 2006
Mẫu số : 01 GTKT - 3LL
EU/2006B
0090027
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông.
Địa ch

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement