Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhhungxalo_21192
#930963 Download miễn phí Chuyên đề Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí HT – steel
MỤC LỤC
Mở đầu 1
Chương I. Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng 3
1. Khái niệm hợp đồng xây dựng 3
1.1. Hợp đồng xây dựng 3
1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 4
1.2.1. Phạm vi áp dụng 4
1.2.2. Đối tượng áp dụng 4
2. Phân loại 4
3. Hình thức hợp đồng 5
4. Hồ sơ hợp đồng 6
5. Nội dung của hợp đồng 6
5.1. Nội dung công việc phải thực hiện, hay khối lượng công việc chủ yếu và tiêu chuẩn áp dụng 7
5.2. Chất lượng và các yêu cầu kĩ thuật khác của công việc 7
5.3. Thời gian và tiến độ thực hiện: 7
5.4. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao 7
5.5. Giá cả 7
5.6. cách thanh toán 10
5.6.1. Tạm ứng 10
5.6.2. Thanh toán hợp đồng 10
5.7. Thời hạn bảo hành 11
5.8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 11
5.9. Các thỏa thuận khác theo từng loại hợp đồng 12
5.10. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng 12
6. Một số vấn đề pháp lý về đấu thầu theo Luật đấu thầu 2005 13
6.1. Lựa chọn nhà thầu 14
6.1.1. Lựa chọn nhà thầu: 14
6.1.2. Chỉ định thầu 15
6.1.3 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 16
6.2. Quy định chung về đấu thầu 16
6.2.1. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu 16
6.2.2. cách đấu thầu 16
6.2.3. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 17
6.2.4. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 18
6.3. Trình tự thực hiện đấu thầu 19
6.3.1. Chuẩn bị đấu thầu 19
6.3.2. Tổ chức đấu thầu 20
6.3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu 21
6.3.4. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu 22
6.3.5. Phê duyệt kết quả đấu thầu 22
6.3.6. Thông báo kết quả đấu thầu 23
6.3.7. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 23
6.4. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu 23
6.4.1. Hủy đấu thầu 23
6.4.2. Loại bỏ hồ sơ dự thầu 24
6.5. Hợp đồng 24
6.5.1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 24
6.5.2. Hình thức hợp đồng 25
6.5.3. Nội dung hợp đồng 26
6.5.4. Chế độ ký kết hợp đồng 26
6.5.5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 27
6.5.6. Bảo hành 27
6.5.7. Điều chỉnh hợp đồng 27
6.5.8. Thanh toán hợp đồng 28
6.5.9. Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 29
7. Chế độ kí kết hợp đồng 30
8. Chế độ thực hiện hợp đồng 30
8.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 30
8.2. Nguyên tắc hủy bỏ hợp đồng 31
9. Xử lý vi phạm hợp đồng 31
9.1. Căn cứ xác định trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng 31
9.1.1. Hành vi vi phạm hợp đồng 32
9.1.2. Xác định thiệt hại 32
9.1.3. Mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xảy ra 33
9.1.4. Lỗi 33
9.2. Các chế tài áp dụng 33
9.3. Nguyên tắc áp dụng các chế tài 35
10. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 36
10.1. Thương lượng trực tiếp giữa các bên 37
10.2. Hòa giải 37
10.3. Trọng tài 37
10.4. Tòa án 38
Chương II. Thực tiễn áp dụng chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí - HT steel 39
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 39
1.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 39
1.2. Ngành nghề kinh doanh 42
1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 43
1.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 43
1.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 43
1.3.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của văn phòng thay mặt công ty 44
1.3.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 44
1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 46
1.5. Một số số liệu cơ bản về số lượng lao động của công ty 48
1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 49
1.7. Các loại hợp đồng công ty đã kí kết 50
1.7.1. Hợp đồng lao động 50
1.7.2. Hợp đồng tín dụng 51
1.7.3. Hợp đồng bảo hiểm 52
1.7.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa 53
1.7.5. Hợp đồng xây dựng 53
2. Áp dụng chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng tại công ty 54
2.1. Tình hình kí kết hợp đồng tại công ty 54
2.1.1. Đàm phán kí kết hợp đồng 54
2.1.2. Thẩm quyền kí kết 54
2.1.3. cách để đi đến kí kết hợp đồng xây dựng 54
2.1.4. Các loại hợp đồng xây dựng công ty đã kí kết 55
2.2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng 57
2.3. Hình thức và nội dung hợp đồng xây dựng tại công ty 58
2.4. Thực hiện hợp đồng 59
2.5. Giải quyết tranh chấp 60
2.5.1. Thương lượng trực tiếp 60
2.5.2. Hòa giải 60
2.5.3. Trọng tài 60
2.5.4. Tòa án 61
Chương III. Những thuận lợi, khó khăn trong việc kí kết hợp đồng xây dựng và việc nâng cao hiệu quả kí kết thực hiện hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 62
1. Những thuận lợi, khó khăn 62
1.1. Thuận lợi 62
1.2. Khó khăn 64
2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kí kết thực hiện hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 71
2.1. Kiến nghị với Nhà nước 71
2.2. Kiến nghị với công ty 74
Kết luận 77
Tài liệu tham khảo 78
Chương I
Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng

1. Khái niệm hợp đồng xây dựng
1.1. Hợp đồng xây dựng
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình , quản lý dự án xây dựng công trình và các công việc khác trong hoạt động xây dựng.
Hợp đồng xây dựng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một, một số công việc trong họat động xây dựng. Hợp đồng xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý ràng bộc về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã kí kết, là căn cứ để thanh toán và phân xử các tranh chấp (nếu có) trong quan hệ hợp đồng (Điều 107 Luật xây dựng 2003, điểm 1 Thông tư 02/2005/TT-BXD).
Trong chế độ hợp đồng kinh tế của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng là một chủng loại hợp đồng kinh tế. Hiện nay, pháp lệnh hợp đồng kinh tế hết hiệu lực, dưới sự điều chỉnh của Luật thương mại 2005, hợp đồng xây dựng được xem là hợp đồng thương mại và do luật thương mại điều chỉnh.
Các quy định về hợp đồng xây dựng bắt buộc áp dụng đối với các dự án lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hay nguồn vốn vay do nhà nước bảo lãnh, từ những nguồn vốn do doanh nghiệp nhà nước đầu tư và những dự án mà vốn nhà nước chiếm từ 30% trở lên. Còn các nguồn vốn khác thì khuyến khích áp dụng.
1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.2.1. Phạm vi áp dụng
Theo Thông tư 02/2005/TT-BXD phạm vi áp dụng của hợp đồng xây dựng là các dự án đầu tư xây dựng công trình, các gói thầu về tư vấn và thi công xây dựng công trình có sử dựng các nguồn vốn đầu tư theo quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đó là các nguồn vốn:
- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
- Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
- Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
- Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hay sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.
Trường hợp dự án được đầu tư bằng nguồn tài trợ nước ngoài thì hợp đồng xây dựng còn phải phù hợp với các quy định của Hiệp định tài trợ đã kí kết.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Lenga12
#982951
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982967 Mình đã nói là mới cập nhật link mà. Bạn kéo lên bài đầu xem kỹ lại là thấy link download :cry:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement