Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mafiaboy2001
#930962

Download miễn phí Chuyên đề Cơ sở pháp lý của hoạt động Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 5

I. Cơ sở pháp lý của hoạt động kế toán. 5

1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán. 5

2. Nội dung công tác kế toán 6

2.1. Chứng từ kế toán 6

2.2. Tài khoản kế toán và sổ kế toán 7

2.3. Báo cáo tài chính 8

2.4. Kiểm tra kế toán 9

2.5. Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 9

2.6. Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản. 11

II. Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán. 14

1. Những vấn đề chung. 14

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm toán viên. 18

3. Doanh nghiệp kiểm toán 19

III. Các mô hình tổ chức hoạt động của công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán và kiểm toán. 23

1. Công ty TNHH kiểm toán 24

1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với công ty TNHH kiểm toán: 24

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên là cá nhân: 24

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người thay mặt theo pháp luật của thành viên là tổ chức: 25

2. Công ty Hợp danh kế toán. 26

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với công ty hợp danh kiểm toán 26

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên hợp danh: 28

3. Doanh nghiệp tư nhân kiểm toán. 29

3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp tư nhân kiểm toán: 29

3. 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Giám đốc doanh nghiệp tư nhân kiểm toán: 30

4. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kiểm toán. 30

5. Chuyển đổi loại hình Công ty kiểm toán. 31

CHƯƠNG II: THỰC TIẾN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM VÀ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 32

I. Tổng quan về các công ty tư vấn kế toán và kiểm toán hiện đang hoạt động tại Việt Nam. 33

1. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 33

1.1. Giới thiệu sơ lược về quá trình thành lập 33

1.2. Bộ máy quản lý 35

2. Tình hình thực hiện và những phương hướng chủ yếu của hoạt động kế toán và kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. 37

3. Những kết quả đạt được của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam. 40

II. Thực tiễn tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam. 42

1. Quá trình hình thành của Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 42

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam. 46

2.1. Những kết quả đạt được 46

2.2. Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động kế toán và kiểm toán tại Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán 48

III. Những cơ hội, thách thức phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 53

1. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới và yêu cầu mở của thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán Việt Nam. 53

2. Những cơ hội và thách thức 54

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 57

I. Những vấn đề cần tiếp tục phải hoàn thiện trong khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán 57

II. Một số khuyến nghị về phía công ty kế toán, kiểm toán; kiểm toán viên và phía các đối tượng được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ. 64

1. Về phía công ty kế toán, kiểm toán và kiểm toán viên. 64

2. Về phía các đối tượng được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ. 67

III. Một số khuyến nghị tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật vào hoạt động kế toán và kiểm toán tại công ty 68

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
Đối với doanh nghiệp tư nhân kiểm toán có đăng ký kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (như dịch vụ kế toán, dịch vụ định giá tài sản...) thì thành viên Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách các dịch vụ đó phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật.
4. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kiểm toán.
Các Công ty kiểm toán có sở hữu nước ngoài hoạt động theo mô hình TNHH theo Luật Đầu tư
Tổ chức kiểm toán ở nước ngoài chưa thành lập chi nhánh tại Việt Nam được thực hiện kiểm toán tại Việt Nam trong các trường hợp dưới đây, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết hay gia nhập:
Sau khi kết nạp một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam làm thành viên thì thực hiện kiểm toán dưới tên của tổ chức nước ngoài và tổ chức thành viên.
Hợp tác với một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trong từng cuộc kiểm toán riêng lẻ thì báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam.
Nếu muốn thực hiện độc lập một cuộc kiểm toán ở Việt Nam và lưu hành báo cáo kiểm toán ở Việt Nam thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận cho từng cuộc kiểm toán.
5. Chuyển đổi loại hình Công ty kiểm toán.
- Khi thực hiện chuyển đổi các doanh nghiệp kiểm toán thuộc sở hữu vốn của Nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH một thành viên) thành doanh nghiệp kiểm toán theo quy định tại Thông tư này phải lập phương án chuyển đổi và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc sau:
+ Việc kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
+ Việc chuyển đổi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động quy định của Thông tư 60/TT-BTC.
+ Việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp kiểm toán có vốn sở hữu Nhà nước được vận dụng hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về sắp xếp, chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
- Việc chuyển đổi công ty cổ phần kiểm toán thành lập trước ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực thành công ty TNHH kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán hay doanh nghiệp tư nhân kiểm toán phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; hay theo nguyên tắc giải thể công ty cũ và đồng thời thành lập công ty mới.
- Công ty TNHH kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán đã thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu xét thấy chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định phải cơ cấu lại tổ chức, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư này và đăng ký kinh doanh bổ sung theo quy định hiện hành.
- Việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần kiểm toán thành công ty TNHH, công ty hợp danh kiểm toán hay doanh nghiệp tư nhân kiểm toán và việc cơ cấu lại tổ chức của công ty TNHH kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán theo quy định của Thông tư 60/TT-BTC phải hoàn thành trước ngày 21/4/2007 theo quy định tại điểm 3 Điều 20 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
CHƯƠNG II: THỰC TIẾN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO
HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM VÀ
TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
I. Tổng quan về các công ty tư vấn kế toán và kiểm toán hiện đang hoạt động tại Việt Nam.
1. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
1.1. Giới thiệu sơ lược về quá trình thành lập
Mười lăm năm qua, hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có bước tiến dài. Năm 1991, Bộ tài chính thành lập hai công ty là doanh nghiệp Nhà nước làm kiểm toán, đó là Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Sau khi có luật Doanh nghiệp năm 1999, số lượng các công ty kiểm toán thành lập mới tăng nhanh. Năm 2001, dự kiến đến năm2010 có 100 công ty nhưng đến nay cả nước đã có 128 công ty kiểm toán với trên 7000 người làm việc, trong đó 4 công ty 100% vốn nước nước ngoài, 13 công ty của Việt Nam là thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế, 1434 người được Bộ trưởng Bộ tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên, trên 200 kiểm toán viên đạt trình độ quốc tế. Năm 2005 đã cung cấp trên 20 loại dịch vụ nghề nghiệp cho 12000 khách hàng với doanh thu 662 tỷ đồng.
Chất lượng kiểm toán phụ thuộc chất lượng kiểm toán viên. Từ trước đến nay, Bộ tài chính đều thực hiện quản lý trực tiếp, toàn diện đội ngũ kiểm toán viên. Gần đây, các tổ chức quốc tế đều yêu cầu Nhà nước chuyển giao công việc quản lý ngành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội nghề nghiệp.
Để tạo dựng Hội nghề nghiệp đảm trách chức năng quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, theo đề nghị của Bộ Tài chính, được phép của Bộ Nội vụ, ngày 15/4/2005 Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) đã được thành lập tại Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2006. Ngày 14/07/2005 tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ tài chính đã chính thức chuyển giao chức năng quản lý ngành nghề kế toán, kiểm toán cho VACPA. Từ ngày 01/01/2007 VACPA đã triển khai toàn bộ chức năng được giao. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới cho nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Kể từ đây, những người hành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có một tổ chức nghề nghiệp độc lập, tự cân đối và tự quản lý riêng. Hội sẽ hỗ trợ, đào tạo, cập nhật chuyên môn, kiểm soát chất lượng dịch vụ, đào tạo nghề nghiệp, trao đổi vướng mắc, kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng và uy tín Hội viên, duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ở Việt Nam sánh vai với bè bạn trong khu vực và quốc tế.
Nguyên tắc tổ chức
Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung từ Trung ương trực tiếp đến Hội viên, gồm:
+ Ban chấp hành Hội
+ Ban thường trực Hội
+ Các ban chuyên môn : Ban đào tạo, Ban Tư vấn, Ban Kiểm tra, Ban Đối ngoại.
+ Văn phòng Hội.
Tôn chỉ, mục đích hoạt động.
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ( VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các cá nhân và doanh nghiệp hành nghề kiểm toán độc lập chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Hội hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết các kiểm toán viên; duy trì, phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ và danh tiếng kiểm toán viên, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm góp phần tăng cường quản lý kinh tế, tài chính cho các doanh nghiệp và đất nước; mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ở các nước trong khu vực và trên thế giới.
1.2. Bộ máy quản lý
1.2.1. Đại hội đại biểu.
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu
Nhiệm kỳ Đại hội là ba năm do Ban chấp hành triệu tập...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement