Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By canary586
#930950

Download miễn phí Đề án Quy chế pháp lý về việc gia nhập thị trường chứng khoán của công ty cổ phần

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Công ty cổ phần và quy chế pháp lý 3

gia nhập Thị trường chứng khoán 3

I. CÔNG TY CỔ PHẦN 3

1.1. khái niệm công ty cổ phần 3

1.2. Các loại cổ phần: 3

1.3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 4

1.3.1. Quyền của các loại cổ đông 4

1.3.2. Nghĩa vụ của các loại cổ đông 7

 1.4. Cổ phiếu và vấn đề trả cổ tức 8

1.4.1. Cổ phiếu 8

1.4.2. Trả cổ tức 8

1.4.3. Việc phát hành và chào bán, chuyển nhượng các loại cổ phiếu, trái phiếu của công ty cổ phần. 9

1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần 9

1.6. Yêu cầu về kiểm toán và Công khai thông tin về công ty cổ phần 10

1.6.1. Yêu cầu về kiểm toán. 10

1.6.2. Công khai thông tin về công ty cổ phần. 10

II. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIA NHẬP TTCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 10

 2.1. Tổng quan về TTCK .10

 2.1.1. Sự ra đời của TTCK trên thế giới .10

 2.1.2. Vài nét sơ lược về thị trường chứng khoán .12

2.2. Quy chế pháp lý gia nhập thị trường chứng khoán của công ty cổ phần 19

2.2.1.Quy chế pháp lý về phát hành chứng khoán ra công chúng 19

2.2.2. Quy chế pháp lý về niêm yết chứng khoán 22

2.2.3. Quy chế pháp lý về giao dịch chứng khoán 24

Chương II. Công ty cổ phần Sông Đà 12 và thực tiễn việc gia nhập thị trường chứng khoán của công ty 27

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 27

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

1.2. Cơ cấu tổ chức 31

1.2.1.Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: 31

1.2.2. Cơ cấu tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty: 31

1.3. Hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 12 34

1.3.1. Khái quát tình hình kinh doanh 34

1.3.2. Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2007 36

II. QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY SÔNG ĐÀ 12 THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 37

2.1.Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển đổi 37

2.2. Hình thức cổ phần hoá công ty 37

2.3. Quyết đinh chuyển Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành công ty cổ phần của Bộ trưởng Bộ xây dựng. 38

III. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 38

3.1. Quy trình xây dựng các căn cứ trước khi tiến hành đăng ký gia nhập TTCK 38

3.1.1. Họp Đại hội cổ đông 38

3.1.2. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Tổ chức tư vấn tài chính trung gian và Đại lý đấu giá 39

3.1.3. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến 39

3.1.4. Mức giá phân phối 39

3.1.5.Thời gian thực hiện 39

3.1.6. Địa điểm công bố Bản cáo bạch 39

3.2. Thủ tục đang ký niêm yết chứng khoán của Công ty cổ phần Sông Đà 12 39

3.2.1. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết 40

3.2.2. Lưu ký chứng khoán 40

3.2.3. Công bố thông tin 40

Chương III. Một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về TTCK. Qua đó hình thành cở sở pháp lý vững chắc cho hoạt động và sự phát triển của các doanh nghiệp trên TTCK 42

I. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CỞ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 42

1.1. Những đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam 42

1.2. Ưu điểm và những hạn chế tồn tại của hệ thông Văn bản QPPL vè chứng khoán 44

1.2.1. Ưu điểm 44

1.2.2. Những hạn chế tồn tại của hệ thống Văn bản QPPL về CK 45

1.3. Một số đánh giá về hoạt động của UBCKNN và các TTGDCK 47

1.3.1. UBCKNN 47

1.3.2. Đánh giá về các TTGDCK đang hoạt động trên TTCK Việt Nam 49

1.4. Đánh giá từ thực tiễn gia nhập TTCK ở công ty cổ phần Sông Đà 12 49

1.4.1. Những thuận lợi của công ty cổ phần Sông Đà 12 trong quá trình gia nhập TTCK 49

1.4.2. Những khó khăn, vướng mắc gặp phải 50

II. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRÊN TTCK 51

2.1. Kiến nghị hoàn thiên hệ thống văn bản QPPL về CK 51

2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động từ phía UBCKNN và TTGDCK 53

2.2.1.Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBCKNN 53

2.2.2. Xây dựng TTGDCK hoàn thiện hơn 56

2.3. Giải pháp từ phía các công ty gia nhập TTCK 57

2.3.1. Nâng cao vai trò quản trị công ty 58

2.3.2. Tái cấu trúc DN 58

2.3.3. Quản lý thông tin nội bộ 59

Kết luận 61

Danh mục tài liệu tham khảo

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ại do sát nhập, hợp nhất, chia tách, giả thể hay phá sản.
c) Tổ chức niêm yêt nộp đơn xin huỷ bỏ niêm yết và được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
d) Các trương hợp khác theo quy định của pháp luật.
Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết sẽ được xem xét niêm yết lại khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 20, 21 và 23 Nghị định 144/2003/NĐ-CP.
2.2.3. Quy chế pháp lý về giao dịch chứng khoán
2.2.3.1. cách giao dịch chứng khoán
a) Chứng khoán được niêm yết phải được giao dịch qua hệ thống giao dịch tại Trung tâm giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán theo cách khớp lệnh và phưông thức thoả thuận.
b) Giao dịch chứng khoán thực hiện theo phưông thức khớp lệnh trên nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian.
c) Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán là thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán trên nguyên tắc thoả thuận về giá.
2.2.3.2. Chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tạm ngừng giao dịch.
Chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với cổ phiếu, trái phiếu niêm yết:
- Tổ chức kiểm toán được chấp thuận không chấp thuận hay từ chối cho ý kiến về các báo cáo tài chính năm của tổ chức niêm yết.
- Tổ chức niêm yết vi phạm quy định về công bố thông tin.
- Tổ chức niêm yết không chấp hành đúng thời hạn nộp báo cáo năm theo quy định.
- Tài sản ròng cảu tổ chức niêm yết là số âm.
- Không còn đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định 144/2003/NĐ-CP.
- Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có giao dịch trong vòng 90 ngày.
b) Đối với chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán
- Công ty quản lý Quỹ vi phạm quy định về công bố thông tin.
- Công ty quản lý Quỹ không chấp hnàh đúng thời hạn nộp báo cáo năm theo quy định.
- Không còn đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại điều 23 Nghị định 144/2003/NĐ-CP.
- Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán không có giao dịch trong vòng 90 ngày.
Chứng khoán không còn thuộc diện kiểm soát khi các tình trạng nêu trên đã được khắc phục.
Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến đông bất thường.
b) Tách hay gộp cổ phiếu.
c) Vi phạm nghiêm trong về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
d) Hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết bị thua lỗ trong 02 năm liên tiếp.
đ) Trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư hay bảo đảm hoạt động ổn định của thị trường.
2.2.3.3. Biên độ dao đông giá
Biên độ dao đông giá giao dịch chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước quyết định.
2.2.3.4. Giao dịch nội bộ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên của công ty niêm yết và người có liên quan có ý định giao dịch cổ phiếu của chính công ty niêm yết phải thông báo cho Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán ít nhât 10 ngày làm việc trước ngày thực hiện giao dịch. Trường hợp có giao dịch thì phait báo cáo với Trung tâm giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi giao dịch được hoàn tất và đồng thời báo cáo cho tổ chức niêm yết biết.
Chương II. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 VÀ THỰC TIỄN VIỆC GIA NHẬP TTCK CỦA CÔNG TY
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty cổ phần Sông Đà 12 thành lập theo quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước từ Công ty Sông Đà 12 (được thành lập theo quyết định số 135A-BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng trực thuộc Tổng công ty Sông Đà).
Trụ sở chính: Lô 1- Khu G - Đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - TP Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 5573684
Fax : (84-4) 5573682
Các đơn vị thành viên:
1. Xí nghiệp Sông Đà 12-2
2. Xí nghiệp Sông Đà 12-3
3. Xí nghiệp Sông Đà 12-4
4. Xí nghiệp Sông Đà 12-5
5. Xí nghiệp Sông Đà 12-7
6. Xí nghiệp Sông Đà 12-9
7. Xí nghiệp Sông Đà 12-11
Các đơn vị nắm cổ phần chi phối
1. Công ty cổ phần bao bì Sông Đà
2. Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà - SODACO
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, duy trì và phát triển những ngành nghề truyền thống Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã có những bước ngoặt chiến lược khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm. Đến nay, Công ty với 7 đơn vị trực thuộc đã và đang phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực: Đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, xây dựng công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vật tư thiết bị và các dịch vụ vận tải….
Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 12 là luôn đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, thi công xây lắp, đa dạng hoá sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Cùng với việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, mọi cán bộ công nhân viên của Công ty đều có ý thức xây dựng, phấn đấu bồi dưỡng trình độ, nâng cao tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới.
Ngành nghề kinh doanh chính:
Công ty cổ phần Sông Đà 12 hoạt động theo giấy phép Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103007524 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với các chức năng:
- Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay), thuỷ lợi (đê, đập, kênh mương, hồ chứa, trạm bơm…);
- Xây lắp các công trình giao thông, Thủy điện, bưu điện, hệ thống điện đến 220kv, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp và dân dụng;
- Quản lý, kinh doanh nhà, điện, nước sinh hoạt;
- Sản xuất và kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia dùng trong bê tông, chế biến và kinh doanh than mỏ, xăng, dầu, mỡ, vật tư thiết bị xây dựngp;
- Lắp đặt, vận hành, kinh doanh khí nén, mạng thông tin liên lạc hữu tuyến và vô tuyến;
- Sản xuất vỏ bao xi măng, phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm;
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu xây dựng, thiết bị xe máy, phương tiện vận tải;
- Vận chuyển hàng hoá, gia công chế biến gỗ dân dụng và xây dựng, khai thác nguyên liệu phi quặng;
- Sửa chữa, đại tu các phương tiện vận tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng;
- Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác và kinh doanh nhà máy điện;
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kv;
Trong các ngành nghề kinh doanh của mình, bằng nỗ lực phấn đấu liên tục Công ty đã thu về những thành tựu rất đáng tự hào.
Về lĩnh vực xây lắp:
Xây dựng công nghiệp và dân dụng là ngành nghề truyền thống và là thế mạnh của Công ty. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề cùng lực lượng thiết bị thi công chuyên ngành tiên tiến, hiện đại, Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình lớn, trọng điểm của Nhà nước như:
Nhà máy Thủy điện Hoà Bình, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, Nhà máy thủy điện ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement