Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tanganngoc
#930763

Download miễn phí Chuyên đề Chế độ pháp lý trong cơ cấu tổ chức và điều hành, quản lý Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí HT - STeel

Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hay Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hay Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hay Tổng giám đốc;
- Tuyển dụng lao động;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hay xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
Giám đốc hay Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hay Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
(Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005)
2.8 Nghĩa vụ của công ty cổ phần đối với nhà nước.
Công ty cổ phần phải trình báo cáo hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:
- Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty;
- Báo cáo tài chính;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty.
Đối với công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần đã phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Các báo cáo và tài liệu phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất một năm có quyền tự mình hay cùng với luật sư hay kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo này trong thời gian hợp lý.
Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm phải được thông báo đến tất cả cổ đông. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền xem hay sao chép báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
(Điều 128 và điều 129 Luật doanh nghiệp 2005)
2.9 Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc và các phòng nghiệp vụ của công ty.
2.9.1 Nhiệm vụ quyền hạn của phó giám đốc công ty.
Các Phó giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc,được Giám đốc ủy nhiệm hay chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.
- Phó giám đốc kinh doanh - kỹ thuật được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm phối hợp, điều hòa kế hoạch sản xuất - kinh doanh của các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và kiểm tra các xí nghiệp trong các mặt: thiêt kế ,kỹ thuật, quy trình công nghệ của các mặt hàng,sản phẩm theo hợp đồng kinh tế mà công ty đã ký kết với khách hàng, tình hình sử dụng vốn, sổ sách kế tóan và các chứng từ kinh tế.
Phó giám đốc kinh tế kỹ thuật có trách nhiệm nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, nghiên cứu thị trường - giá cả trong và ngoài nước để đề ra chính sách tiếp thị, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc.
Phó giám đốc kinh doanh - kỹ thuật được phân công chỉ đạo phòng kinh tế - kỹ thuật và phòng kế toán - tài vụ của Công ty. Trong từng thời kỳ có thể được giám đốc công ty ủy nhiệm trực tiếp quyết định các vấn đề như:
+ Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế của công ty.
+ Quyết định phân chia lợi nhuận, phân phối vào các quỹ của công ty.
+ Phê chuẩn quyết toán của các đơn vị trực thuộc và duyệt tổng quyết toán của công ty.
+ Quyết định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm các loại tài sản chung của công ty theo quy định của Nhà nước.
+ Quyết định các biện pháp bảo vệ môi trường, môi trường trong sản xuất kinh doanh.
+ Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty và thực hiện nộp ngân sách hàng năm theo chỉ tiêu được giao.
- Phó giám đốc nội chính được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản; văn thư hành chính; thực hiện chế độ chính sách, tiền lương và công tác đời sông cho nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ và an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở; tổ chức thanh tra; tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự, quản trị hành chính, đời sống , an ninh nội bộ thường kỳ cho giám đốc .
Phó giám đốc nội chính được phân công chỉ đạo Phòng Tổ chức hành chính của công ty. Trong từng thời kỳ có thể được Giám đốc Công ty ủy nhiệm trực tiếp quyết định các vấn đề như:
+ Quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.
+ Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp, sản xuất - kinh doanh thuộc nguồn vốn đầu tư của công ty.
+ Tổ chức thanh tra và xử lý vi phạm Điều lệ công ty.
+ Quyết định về kế hoạch đào tạo cán bộ, cử cán bộ của công ty đi nước ngoài.
+ Quyết định về vìệc đề cử Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, bổ nhiệm, bãi miễn Trưởng, Phó phòng công ty và các chức danh lãnh đạo của công ty.
2.9.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch – kỹ thuật
Quản lý kế hoạch:
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn và tổng hợp kế hoạch sản xuất - kinh doanh toàn công ty. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty.
- Cùng với các phòng nghiệp vụ của Công ty và các đơn vị trực thuộc để xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch: kế hoạch sử dụng vốn (gồm cả vốn ngoại tệ) và tài vụ, kế hoạch đầu tư - kho hàng - vận tải, kế hoạch sản xuất-nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch tiếp thị và liên kết kinh tế.
- Chuẩn bị các thủ tục cho Giám đốc công ty giao kế hoạch và xét duyệt hoàn thành kế hoạch cuả đơn vị trực thuộc. Giúp Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát triển các vấn đề và đề xuất hướng giải quyết.
- Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hóa vật tư, xuất nhập khẩu kho và hàng đối lưu.
- Quản lý hàng hóa vật tư xuất nhập khẩu và làm thủ tục cho các đơn vị có hàng xuất khẩu.
Quản lý kỹ thuật:
- Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các mặt hàng, sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kĩ thuật, nhiệm vụ thiết kế theo hợp đồng kinh tế đã kí kết với khách hàng.
- Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của Công ty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement