Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vy_vy101
#930737 Download miễn phí Luận văn Chế độ hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Long GiangMỤC LỤC
TRANG
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I - CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 3
I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 3
1. Đặc điểm và vai trò của hoạt động đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 3
2. Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 8
II. CHẾ ĐỘ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 15 1. Nguyên tắc ký kết Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 15
2. Chủ thể ký kết hợp đồng 18
3. Hình thức và nội dung của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 21
4. Thủ tục ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 27
III. CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 29
1.Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 29
2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 32
3. Trách nhiệm pháp lý trong chế độ thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 34
4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 38
CHƯƠNG II - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG GIANG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 42
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG GIANG 42
1. Quá trình hình thành và phát triển 42
2. Hệ thống tổ chức và bộ máy của Công ty 43
3. Đặc điểm về lao động ở Công ty 46
4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 49
II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY LONG GIANG 53
1. Tình hình tham gia đấu thầu tại Công ty 53
2. Ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng tại Công ty 56
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY LONG GIANG 63
1. Thực hiện các nguyên tắc thực hiện hợp đồng 63
2. Thực hiện các cam kết thoả thuận trong hợp đồng 64 3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tại Công ty 67
4. Các biện pháp giải quyết tranh chấp kinh tế tại Công ty 69
5. Thanh lý hợp đồng 70
CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY
DỰNG TẠI CÔNG TY LONG GIANG 72
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY. 72
1.Những thành tựu mà Công ty đạt được trong thực hiện hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng 72
2. Những hạn chế trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tại công ty 74
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY LONG GIANG 78
1. Kiến nghị với Nhà nước 78
2. Kiến nghị với Công ty 85
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
mở đầu
Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó có nhiệm vụ đầu tư xây dựng mới, tái tạo và phát triển năng lực sản xuất mới cho tất cả các ngành trong lĩnh vực sản xuất vật chất và không sản xuất vật chất. Với việc tham gia tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất, đầu tư xây dựng đã sử dụng một khối lượng lớn nguồn vốn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, nó cũng tuân thủ mọi quy luật vận động khách quan, mọi quy định chung của cơ chế quản lý và cũng bị chi phối bởi những quan điểm lý luận chung.
Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng vì vậy là một chủng loại hợp đồng kinh tế quan trọng. Nó là công cụ pháp lý của Nhà nước để xây dựng và phát triển ngành xây dựng cơ bản, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý kinh tế, đồng thời xác lập và gắn chặt mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị kinh tế, bảo vệ quyền và lợi Ých hợp pháp của các bên.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã có rất nhiều văn bản được ban hành hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. Tuy nhiên, lịch sử cũng như thực tế đã chứng minh rằng không có điều gì là hoàn hảo và vĩnh cửu. Hơn nữa trong xu thế phát triển ngày nay, mọi sự vật luôn biến đổi và biến đổi rất nhanh, vì vậy hệ thống pháp luật cũng cần nhanh chóng sửa đổi và sửa đổi không ngừng để bắt kịp với sự phát triển của xã hội và ngày càng hoàn thiện. Bài viết: " Chế độ hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang" đã trình bày một cách hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tại Công ty TNHH Long Giang, từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giao nhận thầu xây dựng cũng như nâng cao hiệu quả công tác hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tại Công ty Long Giang.

Nội dung của đề tài bao gồm:
Chương I - Cơ sở pháp lý của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
Chương II - Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang và thực tiễn áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng.
Chương III - Mét số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng pháp luật về hợp đồng giao nhận thầu xây dựng tại Công ty Long Giang.
Qua đây em xin chân thành Thank Thầy Phạm Văn Luyện đã hướng dẫn, Ban lãnh đạo và các anh chị ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.

Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003
CHƯƠNG I - CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
1. Đặc điểm và vai trò của hoạt động đầu tư xây dùng trong nền kinh tế quốc dân
1.1. Khái quát về hoạt động đầu tư xây dựng
Xây dựng cơ bản là một nghành sản xuất vật chất quan trọng, bao gồm quá trình xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa và lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị cho các cơ sở kinh tế, xã hội thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất và không sản xuất vật chất. Nói cách khác, Xây dựng cơ bản làm chức năng hiện vật hoá nền văn minh, phản ánh trình độ phát triển của khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc của một xã hội nhất định, trong mét giai đoạn lịch sử nhất định.
Hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động nhằm tạo ra những tài sản cố định thông qua các hình thức: xây dựng mới, cải tạo mở rộng, sửa chữa lớn và khôi phục. Các hoạt động đầu tư xây dựng được biểu hiện dưới hình thức dự án đầu tư. Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hay duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ trong khoảng thời gian xác định. Theo quy định tại Điều 3 khoản 2 Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành kèm theo NĐ/52-CP ngày 06/07/1999 đã được sửa đổi theo NĐ/12-CP ngày 05/05/2000, nguồn vốn sử dụng trong các dự án đầu tư và phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng là:
+ Đối với các dự án đầu tư của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước quản lý đầu tư và xây dựng thông qua việc quyết định đầu tư sau khi dự án đã được thẩm định về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái (tuỳ theo yêu cầu đối với từng loại dự án), về phương án tài chính, giá cả và hiệu quả đầu tư của dự án;
+ Đối với các dự án đầu tư của các doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện theo quy định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư không do Nhà nước bảo lãnh, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư; tổ chức cho vay vốn có trách nhiệm xem xét dự án và quyết định cho vay vốn để đầu tư;
+ Đối với các dự án đầu tư của các doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn khác, Nhà nước quản lý thông qua việc đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng (nếu dự án đầu tư có xây dựng). Cụ thể: Các dự án sản xuất kinh doanh của tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Việc kinh doanh phải theo quy định của luật pháp. Nếu dự án có xây dựng, chủ đầu tư phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép xây dựng theo quy định cuả Quy chế này; Các dự án của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư xây dựng trên đất Việt nam được quản lý theo Hiệp định hay Thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam và chủ đầu tư phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
+ Đối với dự án quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, Nhà nước quản lý việc sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện dự án, đồng thời quản lý việc huy động các nguồn vốn khác để lập và triển khai các dự án quy hoạch chi tiết;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Lenga12
#982952
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By Lenga12
#982973 Thanks bạn mình dowload được rồi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement