Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamchi_dung
#930694

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC 4

1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty. 4

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ngọc. 5

1.2.1 Đặc điểm của ngành dệt may. 5

1.2.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Ngọc. 6

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ngọc. 7

1.2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ngọc. 8

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ngọc. 12

1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 12

1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 14

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 16

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 16

1.4.2 Chế độ kế toán Công ty áp dụng: 18

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC 21

2.1 Đặc điểm chung về nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 21

2.1.1 Đặc điểm về quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 21

2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 23

2.2 Hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc 25

2.2.1 Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ. 25

2.2.2 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 31

2.2.3 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty. 34

2.2.3.1 Tài khoản sử dụng, hệ thống sổ kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Ngọc 34

2.2.3.2 Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc 34

2.2.4. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc . 34

2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc . 34

2.3.1 Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu . 34

2.3.2 Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu. 34

2.3.3 Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu. 34

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC 34

3.1 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và yêu cầu hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 34

3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc. 34

3.1.1.1 Thành tựu đạt được: 34

3.1.1.2 Những tồn tại trong công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc: 34

3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc: 34

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc . 34

3.2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản và mã hoá danh điểm vật tư. 34

3.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho. 34

3.2.3 Về thủ tục chứng từ kế toán. 34

3.2.4 Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 34

3.2.5 Lao động kế toán. 34

3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc . 34

3.3.1 Đối với khâu thu mua và nhập kho. 34

3.3.2. Đối với khâu sử dụng. 34

3.3.3 Đối với khâu dự trữ. 34

3.4 Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện 34

3.4.1 Xây dựng, mã hoá danh điểm vật tư 34

3.4.2 Về phương pháp tính giá vật liệu xuất 34

3.4.3 Về việc tăng cường thêm nhân sự cho phòng kế toán 34

3.4.4 Về lập dự phòng giảm giá 34

KẾT LUẬN 34

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Tuỳ theo yêu cầu, kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu cho sản xuất và dự trữ của Công ty, phòng kế hoạch kinh doanh vật tư thăm dò tìm kiếm thị trường nguyên vật liệu sao cho phù hợp nhất. Khi hàng về đối với các loại vật tư cần kiểm nghiệm, Công ty sẽ thành lập ban kiểm nghiệm để tiến hành kiểm tra chất lượng và số lượng nguyên vật liệu mua về, kết quả kiểm nghiệm được ghi vào biên bản kiểm nghiệm vật tư.
Biểu 2.2: Hoá đơn mua nguyên vật liệu của Công ty TNHH Ngọc.
HOÁ ĐƠN (GTGT)
Liên 2 (giao cho khách hàng)
Ngày 01 tháng 12 năm 2005
Đơn vị bán hàng: Công ty Việt Anh
Địa chỉ:.......... . Số tài khoản: ....
Điện thoại: .... MS:....
Họ tên người mua hàng: Anh Thắng
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc.
Địa chỉ:....... Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: ...
TT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3= 1 x 2
1
Sợi 20/2
Kg
2.260
42.120
95.191.200
Cộng tiền hàng
95.191.200
Thuế suất GTGT 10 % Tiền thuế GTGT
9.519.120
Tổng cộng tiền thanh toán
104.710.320
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm linh bốn triệu bảy trăm mười ngàn ba trăm hai mươi đồng./.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Biểu 2.3: Biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho của Công ty TNHH Ngọc
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc
Bộ phận: Kho nhà máy
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ
Ngày 03 tháng 12 năm 2005 Số: 250
Ban kiểm kê gồm:…
Đã kiểm kê kho nguyên vật liệu gồm các mặt hàng sau:
Tên vật tư
Đơn vị tính
Đơn giá
Theo sổ sách
Theo kiểm kê
SL
TT
S L
TT
Sợi 20/2
Sợi 21/1
Kg
Kg
42.120
54.500
2.260
620
95.191.200
33.790.000
2.260
620
95.191.200
33.790.000
Cộng
128.981.200
128.981.200
-ý kiến của ban kiểm nghiệm:…
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Nếu hàng mua về đúng quy cách, chất lượng đạt yêu cầu theo hợp đồng mua hàng thì tiến hành lập phiếu nhập kho. Mỗi phiếu nhập kho được lập thành 3 liên và phải có đầy đủ chữ ký của người giao hàng và người nhận hàng, trong đó:
- Một liên lưu ở tập hồ sơ chứng từ gốc của phòng kế hoạch kinh doanh vật tư.
- Một liên giao cho người nhập hàng để làm thủ tục thanh toán.
- Một liên thủ kho giữ để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán nguyên vật liệu định khoản và vào số liệu trong máy tính.
Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán, thủ kho và bộ phận cung ứng cùng tiến hành kiểm nhận vật tư nhập kho. Sau đó, thủ kho ghi sổ thực nhập vào cột thực nhập trên phiếu nhập kho.
Biểu 2.4: Phiếu nhập kho của Công ty TNHH Ngọc.
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 03 tháng 12 năm 2005 Số: 54
Nợ TK 1521
Có TK 111
Họ tên người giao hàng:
Theo chứng từ số:
Nhập tại kho: Nhà máy 1
STT
Tên vật tư
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
TT
TheoCT
Thực
1.
Sợi 20/2
kg
2.260
2.260
42.120
95.191.200
Cộng:
95.191.200
Cộng thành tiền: Chín mươi lăm triệu, một trăm chín mốt ngàn, hai trăm đồng.
Nhập, ngày 03 tháng 12 năm 2005
Phụ trách cung tiêu Phụ trách kế toán Người giao hàng Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
* Khi xuất kho nguyên vật liệu:
Đối với vật liệu xuất kho, chứng từ kế toán Công ty là phiếu xuất kho. Căn cứ vào kế hoạch và tình hình sản xuất, đồng thời căn cứ vào tài liệu kỹ thuật về định mức hao phí của phòng kỹ thuật chuyển tới khi có phát sinh nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu thì các bộ phận sẽ lập phiếu yêu cầu xin lĩnh vật tư gửi lên phòng kế hoạch kinh doanh vật tư. Phòng kế hoạch kinh doanh lập phiếu xuất kho và chuyển cho thủ kho để xuất kho vật liệu phục vụ sản xuất.
Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên:
- Một liên lưu vào chứng từ gốc của phòng kế hoạch kinh doanh vật tư.
- Một liên giao cho người lĩnh vật tư mang xuống kho để lĩnh vật tư.
- Một liên thủ kho giữ để ghi thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán nguyên vật liệu.
Ví dụ về nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu xuống xưởng cho sản xuất.
Biểu 2.5: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm
Đơn vị: Công ty TNHH Ngọc
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 04 tháng 12 năm 2005 Số:
Nợ TK 6211
Có TK 1521
Họ tên người nhận hàng:
Lý do xuất kho:
Xuất tại kho: Nguyên liệu
STT
Tên vật tư
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực tế
1.
2.
3.
Sợi 20/1
Sợi 21/1
Sợi 20/2
Kg
Kg
Kg
420
310
435
Xuất, ngày 04 tháng 12 năm 2005
Thủ trưởng đơn vị
Kế toán trưởng
Phụ trách cung tiêu
Người giao hàng
Thủ kho
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Tại kho, thủ kho chỉ xuất nguyên vật liệu khi đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của phiếu xuất kho rồi ghi số lượng xuất kho vào phiếu.Thủ kho mở thẻ kho theo dõi chi tiết từng loại nguyên vật liệu về mặt số lượng dựa trên phiếu nhập phiếu xuất nguyên vật liệu, mỗi chứng từ được ghi vào một dòng thẻ kho. Cuối tháng thủ kho cộng tổng số nhập xuất để tính ra số tồn trên từng thẻ kho và đối chiếu với kế toán chi tiết.
Ví dụ: Thẻ kho lập theo dõi sợi
Biểu 2.6: Thẻ kho
THẺ KHO
Tên vật tư: Sợi 20/1
Đơn vị tính: kg
Tháng 12 năm 2005
Chứng từ
Nội dung
Ngày
Số lượng
Xác nhậnkt
SH
NT
Nhập
Xuất
Tồn
02/12
03/12
28/12
Tồn ĐT
Nhập
Xuất
Nhập
02/12
03/12
28/12
350
300
420
50
Tổng cộng
650
420
280
2.2.2 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ngọc.
Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đòi hỏi phải phản ánh cả giá trị, số lượng, chất lượng của từng loại, danh điểm vật tư theo từng kho. Vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán có liên hệ chặt chẽ với nhau. Để sử dụng các chứng từ kế toán về nhập xuất vật liệu một cách hợp lý trong việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho và ghi chép vào sổ kế toán chi tiết của kế toán, bảo đảm phù hợp giữa số liệu ghi tren thẻ kho và số liệu ghi trên sổ kế toán chi tiết, Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu.
Để tiến hành ghi sổ , thủ kho và kế toán căn cứ vào chứng tư nhập xuất do phòng kế hoạch kinh doanh vật tư lập.
Thẻ kho
Sổ KT chi tiết
C.Từ xuất
C.Từ nhập
Bảng S hợp NXT
Sổ KT tổng hợp
Ghi hàng ngày.
Ghi định kỳ.
Kiểm tra đối chiếu.
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song.
Tại kho: Trên cơ sở các chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu, thủ kho kiểm tra tính hợp lý của chứng từ, xác định số lượng NVL thực tế nhập, xuất trên chứng từ rồi tính ra số tồn sau mỗi nghiệp vụ nhập, xuất để phản ánh vào thẻ kho.
Thủ kho phản ánh tình hình nhập xuất tồn theo từng loại nguyên vật liệu theo chỉ tiêu số lượng. Mỗi chứng từ chỉ được ghi đúng một dòng trên thẻ kho. Số liệu trên thẻ kho được đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán về mặt số lượng. Định kỳ thủ kho tập hợp các chứng từ nhập xuất giao cho phòng kế toán để làm căn cứ ghi sổ.
Tại phòng kế toán: Khi nhận được chứng từ nhập xuất, kế toán nguyên vật liệu kiểm tra tính hợp pháp hợp lý của chứng từ, định khoản rồi nhập số liệu vào máy tính.
Máy tính sẽ tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp giá ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement