Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoidep_oi_anhyeuem
#930693

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 1

I. Bản chất chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương 1

1. Bản chất chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương 1

2. Các chức năng cơ bản của tiền lương và các khoản trích theo lương 2

II. Các hình thức trả lương 2

1. Hình thức trả lương theo thời gian 3

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 3

3. Tiền lương khoán 4

III. Nội dung quỹ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 4

1. Quỹ tiền lương 4

2. Bảo hiểm xã hội 5

3. Bảo hiểm y tế 5

4. Kinh phí công đoàn 5

IV. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 6

1. Hạch toán số lượng người lao động 6

2. Hạch toán thời gian lao động 6

3. Hạch toán kết quả lao động 7

4. Thanh toán tiền lương cho người lao động 7

V. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 7

1. Sổ kế toán 7

2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 8

Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội 12

I. Khái quát chung về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại công ty 12

1. Quá trình hình thành 12

2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý 12

3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của công ty 16

a. Bộ máy kế toán 16

b. Tổ chức công tác kế toán 17

4. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương và 3 quỹ 19

II. Kế toán tiền lương, tình hình quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 19

1. Các hình thức tiền lương của công ty 19

2. Hạch toán thời gian lao động của công ty 19

3. Tính lương phải trả cho công nhân viên 20

3.1. Tính lương phải trả cho công nhân viên ở bộ phận quản lý 20

3.2.Tình hình tiền lương theo sản phẩm áp dụng cho công nhân sản xuất. 25

4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 29

Phần III. Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sản xuất Bao bì Dịch vụ Thương mại Hà Nội. 30

I. Nhận xét và đánh giá hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 30

II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 32

Kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a từng bộ phận :
Cơ sở chính
- Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo hỗ trợ sự hoạt động nhịp nhàng liên tục giữa các bộ phận trong công ty
- 2 phó giám đốc
+ Một phó giám đốc phụ trách kinh doanh : Có nhiệm vụ gíup giám đốc về việc chỉ đạo lập kế hoạch điều hành sản xuất
+ Một phó giám đốc phụ trách công tác tài chính : Chịu trách nhiệm trong việc quản lý điều hành giám sát tài chính
- Phòng tổ chức hành chính : Có chức năng tham mưu cho giám đốc các mặt về công tác quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh thực hiện công tác lao động tiên lương, bảo hiểm và an toàn lao động, các công tác thuộc phạm vi chế độ chính sách đối với người lao động
- Phòng kế hoạch : Có chức năng nhiệm vụ tổng hợp các kế hoạch và trực tiếp xây dựng kế hoạch về kinh doanh các loại vật tư, hàng hoá, kế hoạch xuất nhập khẩu, dự trữ theo quí năm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công ty
- Phòng Kinh doanh : Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và phương án kinh doanh. Thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường mở rông mạng lưới kinh doanh và kế hoạch khả năng tiêu thụ hàng hoá
- Phòng tài chính kế toán : Có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán theo qui định của nhà nước. Thực hiện kế hoạch tài chính bảo đảm số vốn cho kinh doanh và các công tác bảo toàn thu hồi vốn, thực hiện kế hoạch phân chia lợi nhuận, tái sản xuất kinh doanh. Phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh hạch toán lỗ lãi, có trách nhiệm quản lý sản xuất kinh doanh thông qua tiền vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác chế độ, đóng góp cho nhà nước và các chế độ cho người lao động và các kế hoạch tài chính khác.
Mỗi phòng ban có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn riêng, song đều có một mục đích là hỗ trợ cho giám đốc để chỉ đạo lãnh đạo và điều hành công ty đứng vững trên thị trường.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội
Giám đốc
PGĐ kinh doanh
PGĐ tài chính
Phòng Tổ chức
- Hành chính
Phòng Kế hoạch
Phòng Kinh doanh
Phòng kế toán
- Tài chính
Cơ sở sản xuất :
- Quản đốc : là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý và điều hành trong hệ thống cơ sở sản xuất ( xưởng sản xuất, xưởng bán thành phẩm, xưởng thành phẩm, xưởng in và tổ bảo vệ )
Quản đốc
Xưởng sản xuất
Xưởng bán thành phẩm
Xưởng thành phẩm
Xưởng in
Tổ báo vệ
Chỉ tiêu
2002
2003
Người
Tỉ trọng
Người
Tỉ trọng
I Tổng số lao động
- Lao động trực tiếp
- Lao động gián tiếp
148
120
28
100%
148
120
28
100%
II. Phân theo trình độ
- Trên Đại học
- Đại học
- Trung cấp
- Công nhân
6
18
4
120
8
18
2
120
Thành tích của công ty trong những năm qua
Đơn vị : đồng
Chỉ tiêu
2002
2003
1
Doanh thu bán hàng
6.231.000.000
7.848.550.000
2
Trị giá vốn hàng hoá
5.161.432.000
6.257.496.000 (TK623,627,621)
3
Trị giá hàng tồn kho
782.842.484
515.842.170 (TK:152,153,155,156.)
4
Lái gộp
1.069.568.000
1.591.054.000
5
Lợi nhuận sau thuế
727.306.240
1.081.916.720
6
Tỷ lệ lãi gộp
17,1%
20,2%
7
Tỷ suất hiệu quả kinh doanh
11%
13%
8
Tổng trả lương (TK334)
2.102.172.156
2.415.672.000
Cùng với sự cố gắng và nỗ lực của mọi thành viên trong công ty, năm 2003 Công ty đã có một bước nhảy vọt đáng kể trong các chỉ tiêu về doanh thu bán hàng, lợi nhuận sau thuế, tỉ lệ lãi gộp… và một kết quả tất yếu ngoài sự lớn mạnh dần về vị thế của công ty thì người lao động cũng được hưởng một phần xứng đáng đối với sự cố gắng của họ.
Công ty TNHH SXBBDVTMHN là một công ty mà ưu thế chính là ngành sản xuất nhựa. Là loại mặt hàng mang tính chất thời vụ do đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới công ăn việc làm của khối sản xuất. Tuy nhiên công ty đã có sự tìm hiểu về thị trường rõ ràng và biết tận dụng những cơ hội để giúp cho người lao động có thể có một mức thu nhập cao hơn như làm thêm giờ, nâng cao năng suất lao động. Tuỳ theo thời vụ mà công việc dành cho những người lao động trực tiếp sản xuất nhiều hay ít. Vì có thời điểm công việc quá nhiều làm không hết nhưng lại có thời điểm công ty không có việc cho công nhân. Tuy nhiên đó chỉ là tình trạng trước đây. Trong một vài năm gần đây, công ty đã có một sự thâm nhập và tìm hiểu về thị trường khá kỹ, có định kiến rõ ràng và đúng hướng điều này đã giúp công ty biết điều chỉnh phân phối công việc một cách hợp lý tránh xảy ra trường hợp không có việc cho công nhân. Công ty khuyến khích lao động nghỉ việc vẫn được hưởng lương theo chế độ của nhà nước.
Không vào thời vụ nhưng vẫn làm đủ 8 tiếng, vẫn đảm bảo đủ mức lương của công nhân viên. Sự tăng lên của quỹ lương phải trả cho cán bộ công nhân viên trong năm 2003 chủ yếu là tăng trong khâu chi phí trả cho công nhân trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung, còn chi phí trả cho khối quản lý có sự thay đổi đáng kể. Bên cạnh sự cố gắng của người lao động (chú ý chất lượng sản phẩm làm ra, hạn chế làm ẩu, hỏng để không bị giảm tiền lương…).
Người có trách nhiệm cũng cố gắng để tìm kiếm nhiều nguồn công việc cho công nhân, mở rộng thị trường vừa giúp cải thiện cho đời sống công nhân viên, vừa giúp cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn.
Cùng với sự nỗ lực tìm thị trường công ty đã mở những lớp đào tạo về chuyên môn kỹ năng thêm cho người sản xuất để họ có thể có kỹ năng và chuyên môn đồng thời tay nghề của công nhân cũng được nâng lên tốt hơn. Đó là bước đi đúng hướng của doanh nghiệp.
3- Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của công ty :
a) Bộ máy kế toán :
Phòng kế toán tài vụ của công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc, chịu trách nhiệm chung là kế toán trưởng. Phòng kế toán không quản lý trực tiếp về mặt hành chính. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và trực tiếp của kế toán trưởng, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và trình độ mỗi cán bộ kế toán. Bộ máy kế toán hiện nay của công ty gồm 5 người (Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, kế toán tiêu thụ, kế toán hàng hoá, kế toán thanh toán )
Sơ đồ bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
Kế toán hàng hoá
Kế toán thanh toán
Kế toán TH kiêm TQ
b) Tổ chức công tác kế toán :
Công ty TNHHSXBBDVTMHN là đơn vị sản xuất kinh doanh công nghiệp, yêu cầu của công tác quản lý trên bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức kế tóan tập trung. Mọi công việc về kế toán được thực hiện tại phòng Kế toán thống kê của công ty.
Công ty đang sử dụng hình thức “ Nhật ký chứng từ “ hình thức này phù hợp với qui trình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như cơ cấu của phòng Kế toán tài vụ. Chính vì vậy mà công tác kế toán ở công ty rất hiệu quả, chính xác kịp thời đáp ứng được việc cung cấp thông tin kế toán cần thiết cho lãnh đạo của công ty được nhanh nhất.
Sơ đồ luân chuyển ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật kí chứng từ “
Chứng từ gốc và ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement