Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Trevyn
#929875 Download miễn phí Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I 3

những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3

I. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3

1- Khái niệm 3

2- ý nghĩa 3

3- Mục tiêu phân tích tài chính 3

3.1- Đối với các nhà quản trị 3

3.2- Đối với các nhà đầu tư 4

3.3- đối với người cho vay 5

II- Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính 5

1- Tài liệu phân tích tài chính 5

2- Phương pháp phân tích tài chính 6

2.1- Phương pháp so sánh 6

2.2- Phương pháp phân tích tỷ lệ 6

2.3- Phương pháp phân tích tài chính Dupont 7

IIi- Quy trình và nội dung phân tích tài chính 7

1- Quy trình phân tích tài chính. 7

2 - Nội dung phân tích tài chính 8

2.1- Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán 8

2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9

2.3- Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 9

2.4- Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 11

2.5- Phân tích chỉ tiêu tài chính trung gian 20

Phần II 22

phân tích Thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Đá mài hải dương 22

I- Giới thiệu Công ty 22

1- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 22

2- Khái quát bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 23

2.1- Tổ chức quản lý 23

2.2- Đặc điểm quy trình, công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 28

3- Các bộ phận phân xưởng có chức năng và nhiệm vụ như sau 30

3.1- Phân xưởng khai thác quặng Bauxit: có nhiệm vụ khai thác quặng Bauxit tại mỏ ở xã Phú Thứ – Huyện Kinh Môn mang về Công ty tuyển chọn ra quặng Bauxit. 30

3.2- Phân xưởng luyện quặng Bauxit 30

3.3- Phân xưởng chế biến : Có 2 bộ phận 31

3.4- Phân Sản xuất chất dính 31

3.5- Phân xưởng hoàn chỉnh 32

3.6- Phân xưởng cơ khí 32

3.7- Tổ chế thử 32

III- phân tích Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 32

1- Các báo cáo tài chính cơ bản của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 33

1.1- Bảng cân đối kế toán 33

1.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 33

2- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán 34

2.1- Phân tích chung tình hình tài sản của Công ty 34

2.2- Phân tích chung tình hình nguồn vốn của Công ty 37

3- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 41

4- Phân tích tình hình vốn lưu động và bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45

4.1- Phân tích tình hình dùng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 45

4.2- Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45

5- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty 48

5.1- Phân tích tình hình thanh toán của Công ty; 48

4.2-Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty 51

4.3- Hệ số hoạt động kinh doanh 54

5- Phân tích tình hình đầu tư và khả năng hoạt động của Công ty (khả năng cân đối vốn) 56

5.1-Nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình đầu tư 56

5.2- Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 60

6- Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 63

7- Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian 66

III- Đánh giá về thực trạng tài chính tại cổ phần Đá mài Hải Dương. 67

1- Những mặt mạnh. 67

2, Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 68

Phần III 70

Giải pháp làm lành mạnh hơn tình hình tài chính cho Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 70

I- Phương hướng phát triển của Công ty 70

1- Thành tựu 70

2- Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới 71

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG. 72

1- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 72

1.1- Đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng doanh thu và hạn chế hàng tồn kho. 72

1.2- Tăng cường nguồn vốn kinh doanh 75

1.3- Nâng cao hiệu quả dùng vốn 76

2- Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 79

2.1- Tổ chức tốt công tác kế toán 79

2.2- Hoàn thiện nội dung và công tác phân tích tài chính 80

2.3- Đào tạo cán bộ cho hoạt động phân tích 81

3- vài kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện những giải pháp nêu trên. 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85Lời mở đầu

Hoạt động tài chính đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó là cầu nối giữa sản xuất và người tiêu dùng nhằm giải quyết mối quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hay kìm h•m đối với quá trình sản xuất kinh doanh và tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, người l•nh đạo cần hiểu biết tổ chức, phối hợp tiên liệu ra quyết định kiểm soát mọi việc trong doanh nghiệp chỉ đạo hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đạt kết quả cao nhất. Muốn vậy cần nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu kinh tế, các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho những người sử dụng chúng: Nhà quản trị doanh nghiệp, nhà cho vay, nhà đầu tư các cơ quan nhà nước. Những thông tin cần thiết thì đáp ứng nhu cầu của từng người sử dụng thì lại không có sẵn trên bảng báo cáo tài chính mà ta phải đi phân tích các báo cáo đó. Qua phân tích các báo cáo tài chính, các đối tượng sử dụng có thể đưa ra các quyết định liên quan đến việc mua bán đầu tư, cho vay một cách chính xác kịp thời và hiệu quả.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương và qua nhận thức vai trò hết sức quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính cũng như sự mong muốn học hỏi thêm kiến thức trong lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp, em đ• chọn đề tài "Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương" làm đề tài báo cáo nghiệp vụ của mình.
Nội dung nghiệp vụ gồm 3 phần:
Phần I : Những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
Phần II : Phần tích thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương.
Phần III : Giải pháp làm lành mạnh hơn tình hình tài chính cho Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương.

Kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô, ban l•nh đạo Công ty và ý kiến tham gia của các bạn để nghiệp vụ hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin chân thành Thank các bạn các chị ở phòng kế toán - tài vụ của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương, em xin Thank thấy giáo - TS Đàm Văn Huệ đ• nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Phần I
những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

I. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1- Khái niệm
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và sử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.
2- ý nghĩa
Phân tích tài chính doanh nghiệp không chỉ là một quá trình tính toán các tỷ số mà là một quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính của doanh nghiệp được phản ánh trên báo cáo tài chính là đánh giá những gì đ• là được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu.
Phân tích tình hình tài chính còn là quá trình xem xét kiểm tra đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện với mọi quá khứ. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng hiệu quả kinh doanh cũng như cũng rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh nghiệp.
3- Mục tiêu phân tích tài chính
3.1- Đối với các nhà quản trị
Phân tích tái chính đối với các nhà quản trị ở tầm vĩ mô và với các nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp nói riêng đều rất quan trọng và cần thiết. Thông qua giúp cho các nhà quản trị thực hiện công tác quản lý tài chính một cách tốt nhất. Trên cơ sở kết quả thu được từ phân tích tài chính, các nhà quản trị sẽ cân nhắc ra quyết định đầu tư, cũng như các quyết định tài trợ cho các hình thức đầu tư đó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Công tác phân tích tài chính cũng là cơ sở để nhà phân tích đánh giá tình hình mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp có hiệu qủa hay không, l•i hay lỗ, ở mức nào, cơ cấu vốn có hợp lý không, khả năng thanh toán có đảm bảo không… nhà quản trị cũng thông qua đó để ra các quyết định phân chia lợi tức thu được.
Phân tích tài chính còn là cơ sở để các nhà quản trị tài chính thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả trong trường hợp cụ thể như hợp đồng tái nhận thầu, gia công dài hạn, quản lý hợp đồng mua các thiết bị cần thiết cần thiết cho việc thực hiện một dự án đầu tư, mua sắm thiết bị tài sản cho doanh nghiệp thì việc phân tích tài chính nội bộ là thực sự cần thiết.
3.2- Đối với các nhà đầu tư
Phân tích tài chính giúp cho các nhà đầu tư biết được khả năng tài chính của mình như thế nào mạnh hay yếu thông qua các chỉ tiêu tài chính từ đó họ đưa ra các phương án đầu tư thích hợp cho mình. Và mục đích đầu tư lớn nhất của các nhà đầu tư là thu nhập và giá trị gia tăng của vốn đầu tư. Hai yếu tố này chịu ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư lớn thường dựa vào các nhà chuyên môn, những nhà nghiên cứu kinh tế tài chính thực hiện việc nghiện cứu phân tích tài chính để phân tích và làm rõ triển vọng của doanh nghiệp cũng như đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp, khả năng đảm bảo mức lợi tức mà họ yêu cầu. Các đặc điểm đầu tư của một dự án có tính đến các yếu tố rủi ro, sự hoàn lại, l•i cổ phần hay tiền lời, sự bảo toàn vốn, khả năng thanh toán vốn, sự tăng trưởng và các yếu tố khác. Mối quan hệ hiện hành của một chứng khoán đối với giá trị tương lai của nó về cơ bản có liên quan đến sự đánh giá cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư quan tâm tới sự an toàn về đầu tư của họ thông qua tình hình được phản ánh trong điều kiện tài chính của doanh nghiệp và tình hình hoạt động của nó, đặc biệt chính sách l•i cổ phần của doanh nghiệp thường là mối quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn quan tâm tới thu nhập của doanh nghiệp, họ quan tâm tới khả năng tăng trưởng của một đồng vốn bỏ ra, các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp đ• giành được những nguồn tiềm năng gì và như thế nào, đ• sử dụng chúng ra sao, cơ cấu vốn của doanh nghiệp có tốt không. Những rủi ro mà doanh nghiệp có khả năng phải hứng chịu, doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính nào không. Các đánh giá đầu tư cũng liên quan tới việc dự toán thời gian, độ lớn và những điều không chắc chắn của những quyết đoán tương lai thuộc doanh nghiệp. Ngoài ra các nhà đầu tư cũng quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý trong doanh nghiệp.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By kimlong2418815
#960253 Good

Trevyn đã viết:Download miễn phí Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I 3
những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3
I. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3
1- Khái niệm 3
2- ý nghĩa 3
3- Mục tiêu phân tích tài chính 3
3.1- Đối với các nhà quản trị 3
3.2- Đối với các nhà đầu tư 4
3.3- đối với người cho vay 5
II- Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính 5
1- Tài liệu phân tích tài chính 5
2- Phương pháp phân tích tài chính 6
2.1- Phương pháp so sánh 6
2.2- Phương pháp phân tích tỷ lệ 6
2.3- Phương pháp phân tích tài chính Dupont 7
IIi- Quy trình và nội dung phân tích tài chính 7
1- Quy trình phân tích tài chính. 7
2 - Nội dung phân tích tài chính 8
2.1- Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán 8
2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
2.3- Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. 9
2.4- Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. 11
2.5- Phân tích chỉ tiêu tài chính trung gian 20
Phần II 22
phân tích Thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Đá mài hải dương 22
I- Giới thiệu Công ty 22
1- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 22
2- Khái quát bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 23
2.1- Tổ chức quản lý 23
2.2- Đặc điểm quy trình, công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 28
3- Các bộ phận phân xưởng có chức năng và nhiệm vụ như sau 30
3.1- Phân xưởng khai thác quặng Bauxit: có nhiệm vụ khai thác quặng Bauxit tại mỏ ở xã Phú Thứ – Huyện Kinh Môn mang về Công ty tuyển chọn ra quặng Bauxit. 30
3.2- Phân xưởng luyện quặng Bauxit 30
3.3- Phân xưởng chế biến : Có 2 bộ phận 31
3.4- Phân Sản xuất chất dính 31
3.5- Phân xưởng hoàn chỉnh 32
3.6- Phân xưởng cơ khí 32
3.7- Tổ chế thử 32
III- phân tích Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 32
1- Các báo cáo tài chính cơ bản của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 33
1.1- Bảng cân đối kế toán 33
1.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 33
2- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán 34
2.1- Phân tích chung tình hình tài sản của Công ty 34
2.2- Phân tích chung tình hình nguồn vốn của Công ty 37
3- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 41
4- Phân tích tình hình vốn lưu động và bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45
4.1- Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 45
4.2- Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 45
5- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty 48
5.1- Phân tích tình hình thanh toán của Công ty; 48
4.2-Phân tích các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty 51
4.3- Hệ số hoạt động kinh doanh 54
5- Phân tích tình hình đầu tư và khả năng hoạt động của Công ty (khả năng cân đối vốn) 56
5.1-Nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình đầu tư 56
5.2- Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 60
6- Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 63
7- Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian 66
III- Đánh giá về thực trạng tài chính tại cổ phần Đá mài Hải Dương. 67
1- Những mặt mạnh. 67
2, Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 68
Phần III 70
Giải pháp làm lành mạnh hơn tình hình tài chính cho Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 70
I- Phương hướng phát triển của Công ty 70
1- Thành tựu 70
2- Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới 71
II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG. 72
1- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 72
1.1- Đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng doanh thu và hạn chế hàng tồn kho. 72
1.2- Tăng cường nguồn vốn kinh doanh 75
1.3- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 76
2- Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương. 79
2.1- Tổ chức tốt công tác kế toán 79
2.2- Hoàn thiện nội dung và công tác phân tích tài chính 80
2.3- Đào tạo cán bộ cho hoạt động phân tích 81
3- Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện những giải pháp nêu trên. 82
KẾT LUẬN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

.


[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#960283 LInk vừa update cho bạn, xem lại bài đầu tiên nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement