Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traigiau_91
#929845

Download miễn phí Đề tài Hạch toán kế toán bán hàng tại Công ty Hoá chất Vật liệu điện và Vật tư Khoa học kỹ thuật

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần thứ nhất: Khái quát về Công ty hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật 2

I- Giới thiệu quá trình hình thành thành và phát triển của Công ty 2

II- Chức năng nhiệm vụ phương hướng hoạt động vị trí của Công ty đối với ngành thương mại 2

III- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4

IV- Tổ chức bộ máy kế toán - hình thức kế toán Công ty áp dụng 5

V- Thực trạng công tác kế toán của Công ty 7

Phần thứ hai: Nội dung chính của báo cáo 10

I- Thực trạng công tác bán hàng của Công ty 10

II- Tài sản chuyên dùng 10

III- Hạch toán bán hàng 15

Phần thứ ba: Kết luận 48

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


33311: “Thuế GTGT phải nộp” tớnh theo DT tại thời điểm bỏn
Cú TK711 : “Lói trả chậm”
TK531,532 511 111,112
Kết chuyển các khoản giảm trừ
3332, 3333 131
Các khoản thuế tính trừ vào DT Bán hàng chưa Khi khách hàng
thu tiền trả tiền
911
Kết chuyển doanh thu thuần
1331 3331
Khấu trừ thuế GTGT DT thu bằng tiền
1561
632
1561
157
Xuất bỏn trực tiếp
Nhập kho hàng bỏn bị trả lại
Gửi bỏn
Kết chuyển
-> Phản ánh giá vốn hàng bán
2, Kế toỏn tổng hợp quỏ trỡnh bỏn hàng t ại Cụng ty CEMACO:
- Cụng ty CEMACO ỏp dụng phương phỏp tớnh thuế giỏ trị gia tăng theo phương phỏp khấu trừ thuế, cựng với cỏc cách bỏn hàng:
+ Bỏn thụng thường:
* Bỏn truyền thống: Kế toỏn sử dụng TK511 để theo dừi doanh thu bỏn hàng, và TK3331 để theo dừi thuế GTGT phải nộp.
* Bỏn điều chuyển nội bộ trong Cụng ty: Kế toỏn sử dụng TK512 để theo dừi doanh thu bỏn hàng nội bộ và TK3331 để theo dừi thuế GTGT phải nộp. Hỡnh thức này được ỏp dụng cho cỏc chi nhỏnh là cỏc đơn vị trực thuộc sự quản lý của Cụng ty.
+ Bỏn xuất khẩu: Kế toỏn sử dụng tài khoản 511 để theo dừi doanh thu bỏn hàng và TK3333 để theo dừi thuế xuất khẩu phải nộp.
+ Bỏn xuất khẩu uỷ thỏc: Trong trường hợp này, Cụng ty khụng phải theo dừi doanh thu bỏn hàng mà chỉ theo dừi hoa hồng được hưởng qua TK3388.
àTrờn thực tế, Cụng ty ỏp dụng nhiều cách bỏn hàng nhưng vỡ thời gian thực tập cú hạn, cho nờn em chỉ đi sõu và tỡm hiểu cách bỏn hàng truyền thống. Để hiểu rừ hơn về cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng theo cách truyền thống của Cụng ty CEMACO, em sẽ lấy số liệu của thỏng 03 năm 2002 làm căn cứ phõn tớch.
a, Hoỏ đơn xuất bỏn:
- Vỡ Cụng ty thực hiện hạch toỏn thuế theo phương phỏp khấu trừ và bỏn hàng hoỏ, dịch vụ với số lượng lớn nờn phải sử dụng mẫu đơn:
Hoỏ đơn (GTGT) – Ký hiệu: 01GTKT – 3LL
Được ban hành theo quyết định số 885/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài Chớnh.
- Hoỏ đơn (GTGT) bao gồm cú 3 liờn:
+ Liờn 1: Lưu.
+ Liờn 2: Giao khỏch hàng.
+ Liờn 3: Dựng thanh toỏn.
- Hoỏ đơn này do người bỏn hàng lập khi bỏn hàng hay cung ứng lao vụ, dịch vụ cú cựng thuế suất.
* Yờu cầu:
- Ghi rừ tờn, địa chỉ, mó số thuế tổ chức, cỏ nhõn bỏn hàng và mua hàng, hỡnh thức thanh toỏn ( bằng sộc hay bằng tiền mặt ).
- Đối với cỏc cột:
+ Cột A, B: Ghi số thứ tự tờn hàng hoỏ, dịch vụ cung ứng thu tiền.
+ Cột C : Đơn vị tớnh, ghi theo đơn vị quốc gia quy định.
+ Cột 1 : Ghi số lượng hay trọng lượng hàng hoỏ, dịch vụ.
+ Cột 2 : Ghi đơn giỏ bỏn của từng loại hàng hoỏ, dịch vụ… trường hợp hàng hoỏ trao đổi thỡ ghi theo đơn giỏ bỏn hàng hoỏ, dịch vụ mang trao đổi.
+ Cột 3 : Bằng cột 1 nhõn cột 2 ( Cột 3 = Cột 1 x Cột 2 ).
à Đối với cỏc dũng cũn thừa dưới cỏc cột A, B, C, 1, 2, 3 được gạch chộo từ trờn xuống dưới, từ phải qua trỏi.
- Đối với cỏc dũng:
+ Dũng “Cộng tiền hàng”: Ghi số tiền cộng được ở cột 3.
+ Dũng “Thuế suất GTGT”: Ghi thuế suất của hàng hoỏ, dịch vụ theo luật thuế.
+ Dũng “Tiền thuế GTGT”: Ghi số tiền thuế của số hàng hoỏ, dịch vụ ghi trong hoỏ đơn bằng (=)Cộng tiền hàng (x) Thuế suất % GTGT.
+ Dũng “Tổng cộng tiền thanh toỏn”: Ghi bằng (=) Số tiền hàng (+) Số tiền thuế GTGT.
+ Dũng “Số tiền viết bằng chữ”: Ghi bằng chữ số tiền “Tổng cộng tiền thanh toỏn”.
à Chỳ ý: Khi viết hoỏ đơn phải đặt giấy than, viết 1 lần in sang cỏc liờn cú nội dung như nhau.
à Vớ dụ:
Theo Hoỏ đơn (GTGT) số 24874 ( Ngày 05/03/2002 ) của Trung tõm kinh doanh tổng hợp- 25 Hàng Gà- Hà Nội, bỏn hoỏ chất PP164 cho cụng ty TNHH Phỳc Quang- Hồng Anh, để tớnh số tiền tổng cộng thanh toỏn, kế toỏn làm như sau:
Số lượng: 500kg.
Đơn giỏ : 8455đ.
Cộng tiền hàng = Thành tiền = 500kg x 8455đ =4227500đ
Tổng cộng tiền thanh toỏn = 4227500đ + 422750đ = 4650250đ.
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu sỏu trăm năm mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng.
à Số liệu cũng như cỏc dữ kiện trờn Hoỏ đơn (GTGT) được dựng làm cơ sở để vào Phiếu thu (nếu thanh toỏn ngay bằng tiền mặt), vào giấy Nhận nợ (nếu chưa thanh toỏn hay thanh toỏn chưa hết), vào Sổ chi tiết bỏn hàng và Sổ chi tiết của TK1561.
à Định khoản:
Doanh thu bỏn hoỏ chất PP164 ngày 05/03/2002:
Nợ TK1111: 4650250,
Cú TK5111 : 4227500,
Cú TK33311: 422750,
Doanh thu bỏn hoỏ chất Amien Nga ngày 07/03/2002:
Nợ TK1111: 6014250,
Cú TK5111 : 5467500,
Cú TK33311: 546750,
Hoỏ đơn (GTGT) Mẫu số: 01GTKT- 3LL
Liờn 3 (Dựng để thanh toỏn) HG/01-B
Ngày: 07-03-2002 No: 24875
Đơn vị bỏn hàng : Cụng ty hoỏ chất VLĐ và Vật tư KHKT. Trung tõm kinh doanh tổng hợp.
Địa chỉ : 70 Hàng Mó – Hà Nội. Số TK: đ/c 25 Hàng Gà- Hà Nội.
MST : 0100108575 Mó số : 01 00108575 018
Họ tờn người mua hàng: Cụng ty TNHH Phỳc Quang - Hồng Anh.
Đơn vị :
Địa chỉ: Số 3 Trần Khỏnh Dư – Hà Nội. Số TK:
Hỡnh thức thanh toỏn: TM Mó số : 01 0102540 2
STT
Tờn hàng hoỏ, dịch vụ
Đơn vị tớnh
Số lượng
Đơn giỏ
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1 x 2
PP164
kg
500
8455
4227500,
Cộng tiền hàng : 4227500,
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 422750,
Tổng cộng tiền thanh toỏn: 4650250,
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu sỏu trăm năm mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng.
Người mua hàng: Kế toỏn trưởng: Thủ trưởng đơn vị:
(Ký, ghi rừ họ, tờn) (Ký, ghi rừ họ, tờn) (Ký, ghi rừ họ, tờn)
Hoỏ đơn (GTGT) Mẫu số: 01GTKT- 3LL
Liờn 3 (Dựng để thanh toỏn) HG/01-B
Ngày: 05-03-2002 No: 24874
Đơn vị bỏn hàng : Cụng ty hoỏ chất VLĐ và Vật tư KHKT. Trung tõm kinh doanh tổng hợp.
Địa chỉ : 70 Hàng Mó – Hà Nội. Số TK: đ/c 25 Hàng Gà- Hà Nội.
MST : 0100108575 Mó số : 01 00108575 018
Họ tờn người mua hàng: Trần Ngọc Vị.
Đơn vị : Cơ sở Liờn Hà.
Địa chỉ: Từ Sơn- Bắc Ninh Số TK:
Hỡnh thức thanh toỏn: TM Mó số : 23 0016760 6
STT
Tờn hàng hoỏ, dịch vụ
Đơn vị tớnh
Số lượng
Đơn giỏ
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1 x 2
Amien Nga
kg
2025
2700
5467500,
Cộng tiền hàng : 5467500,
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 546750,
Tổng cộng tiền thanh toỏn: 6014250,
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu sỏu trăm năm mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng.
Người mua hàng: Kế toỏn trưởng: Thủ trưởng đơn vị:
(Ký, ghi rừ họ, tờn) (Ký, ghi rừ họ, tờn) (Ký, ghi rừ họ, tờn)
b, Phiếu thu:
- Theo thụng lệ đi kốm với Hoỏ đơn (GTGT) bao giờ cũng cú Phiếu thu. Phiếu thu được ban hành theo quyết định số 1141TC/QĐ/CDDKT ra ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chớnh:
Phiếu thu - Mẫu số 01 – TT
- Mục đớch: Xỏc định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đỏ quý… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toỏn ghi sổ cỏc khoản thu cú liờn quan. Mọi khoản tiền, ngoại tệ, đồng Việt Nam, vàng, bạc, kim khớ quý, đỏ quý khi nhập quỹ nhất thiết phải cú Phiếu thu.
àChỳ ý: Đối với vàng, bạc, kim khớ quý, đỏ quý trước khi nhập quỹ phải được kiểm nghiệm và lập “Bảng kờ ngoại tệ, vàng, bạc, đỏ quý” đớnh kốm với Phiếu thu.
* Yờu cầu:
- Số liệu trờn Phiếu thu được cập nhật trờn cơ sở của Hoỏ đơn (GTGT) cũng như hỡnh thức thanh toỏn của bờn mua.
- Đối với kế toỏn bỏn hàng: Phiếu thu chỉ được lập khi và chỉ khi bờn mua thanh toỏn tiền hàng cho bờn bỏn, hay đơn vị cấp dưới...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement