Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conghuan_dalat
#929817

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11-3 5

3. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 6

Công ty CP Sông Đà 11 6

II. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 11-3 8

* Mối quan hệ giữa xí nghiệp với Công ty 10

IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP 11-3

1. Sơ đồ tổ chức 10

2. Chức năng, nhiệm vụ 10

V. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 14

1. Tổ chức công tác kế toán 14

1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 14

1.2. Chức năng nhiệm của ban tài chính kế toán 14

1.3. Mối quan hệ trong hệ thống tài chính kế toán công ty 18

1.4. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong xí nghiệp 19

2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 19

3. Đặc đểm tổ chức hệ thống tài khoản 21

4. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán 21

5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 22

VI. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Kế toán tài sản cố định

1.1. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ:

1.2. Tổ chức chứng từ kế toán

1.3. Tổ chức tăng, giảm TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán:

1.4. Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ:

Số liệu tháng 1 năm 2005

2. Kế toán vật tư công cụ dụng cụ:

2.1. Nhiệm vụ hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ:

2.2. Tổ chức chứng từ :

2.3. Tổ chức hạch toán vật tư , công cụ công cụ trên hệ thống sổ kế toán

2.4. Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ:

3. Kế toán tiền lương

3.1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương

3.2. Tổ chức chứng từ

3.3. Tổ chức hạch toán trên sổ kế toán

3.4. Hạch toán tiền lương, tiền thưỏng và thanh toán cho người lao động

4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành

4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành

4.1. Tổ chức chứng từ:

4.2. Tổ chức hạch toán trên sổ kế toán:

4.3.Trình tự hạch toán

5. Kế toán doanh thu

5.1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán doanh thu

5.2. Tổ chức chứng từ

5.3. Tổ chức hạch toán trên sổ kế toán

5.4. Trình tự hạch toán

6. Kế toán vốn bằng tiền

6.1. Nhiệm vụ hạch toán vốn bằng tiền

6.2. Tổ chức chứng từ

6.3. Tổ chức hạch toán trên sổ kế toán

6.4. Trình tự hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

7. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

7.1. Nhiệm vụ hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

7.2. Tổ chức chứng từ

7.3. Tổ chức hạch toán trên sổ kế toán

7.4. Trình tự hạch toán

8. Hạch toán các khoản nợ phải thu, phải trả

8.1. Hạch toán các khoản nợ phải thu

8.2. Hạch toán nợ phải trả

9. Quá trình lập báo cáo kế toán

9.1. Quá trình lập Bảng cân đối kế toán

9.2. Quá trình lập báo cáo kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


au đó kế toán tiến hành định khoản như sau:
Nợ TK 131
Có TK 3331
Có TK 511
Biểu 1: Phiếu xác nhận sử dụng điện
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xí nghiệp Sông Đà11-3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU XÁC NHẬN SỬ DỤNG ĐIỆN
I. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN: Xí nghiệp Sông Đà 11-3
Người đại diện: Trần Văn Đăng
Chức vụ : Quản lý điện nước
II. ĐẠI DIỆN BÊN MUA: Xí nghiệp Sông Đà 802
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ :
Hai bên cùng thống nhất khối lượng điện tiêu thụ trong tháng của đơn vị
Chỉ số mới: 38192 Chỉ số cũ: 34620
Số điện tiêu thụ trong tháng 9 năm 2005 là 3572 KW
Viết bằng chữ: ba nghìn năm trăm bảy hai số
Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biếu 2: Phiếu xác nhận sử dụng nước
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xí nghiệp Sông Đà11-3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU XÁC NHẬN SỬ DỤNG NƯỚC
I. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN: Xí nghiệp Sông Đà 11-3
Người đại diện: Trần Văn Đăng
Chức vụ : Quản lý điện nước
II. ĐẠI DIỆN BÊN MUA: Xí nghiệp Sông Đà 802
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ :
Hai bên cùng thống nhất khối lượng điện tiêu thụ trong tháng của đơn vị
Chỉ số mới: 42567 Chỉ số cũ: 42472
Số điện tiêu thụ trong tháng 9 năm 2005 là 95 M3
Viết bằng chữ: Chín mươi năm khối
Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 3: Hoá đơn GTGT tiền điện tháng 12/2005
Mẫu số: 01GTKT – 3LL
HOÁ ĐƠN Ký hiệu: AS/2005B
GIÁ TRỊ GIA TĂNG Số: 005857
Liên 3: Nội bộ
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp Sông Đà 11-3
Địa chỉ: Nhà G9 Thanh Xuân – Hà Nội
Số tài khoản
Điện thoại Mã số: 0500313811 – 003
Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị: Xí nghiệp Sông Đà 802
Địa chỉ: Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Mã số: 0500313811
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3
1
Tiền điện tháng 12/2005
KW
3572
1241
4.432.852
Cộng tiền hàng: 4.432.852
Thuế suất GTGT 5% Tiền thuế GTGT: 221.643
Tổng cộng tiền thanh toán: 4.654.495
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn tám trăm năm mươi hai đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 4: Hoá đơn GTGT tiền nước tháng 12/2005
Mẫu số: 01GTKT – 3LL
HOÁ ĐƠN Ký hiệu: AS/2005B
GIÁ TRỊ GIA TĂNG Số: 005858
Liên 3: Nội bộ
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp Sông Đà 11-3
Địa chỉ: Nhà G9 Thanh Xuân – Hà Nội
Số tài khoản
Điện thoại Mã số: 0500313811 – 003
Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị: Xí nghiệp Sông Đà 802
Địa chỉ: Số tài khoản
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Mã số:
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3
1
Tiền nước tháng 9/2005
M3
95
4921
467.495
Cộng tiền hàng: 467.495
Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT: 46.750
Tổng cộng tiền thanh toán: 514.245
Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm mười bốn nghìn hai trăm bốn mươi năm đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 5: Giấy đề nghị thanh toán
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xí nghiệp Sông Đà11-3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tây, ngày 31 tháng 12 năm 2005
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
KÍNH GỬI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 802
Căn cứ vào hợp đồng số XN/HĐKT ngày 12 tháng 9 năm 2003
Căn cứ phụ lục hợp đồng số ngày tháng năm Căn cứ vào hoá đơn bán hàng số ngày tháng năm
STT
Nội dung
Số điện, nước
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
1
Cộng điện
4.654.495
Điện tháng 12/2005
3272
1241
4.432.852
GTGT 10%
221.643
2
Cộng nước
514.245
Nước tháng 12/2005
92
4921
467.495
GTGT 5%
46.750
Tổng cộng
5.168.740
Số tiền điện nước là: 5.168.740
(Bằng chữ: Năm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi đồng)
Số tiền trên đề nghị Xí nghiệp Sông Đà 802 thanh toán cho chúng tui bằng tiền mặt hay chuyển khoản ngay trong tháng12/2005 theo số tài khoản:
102010000068305 tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Đống Đa – Hà Nội
hay 45010000005421 tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây
Tên đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty Sông Đà 11 – Xí nghiệp Sông Đà 11.3
Rất mong được sự quan tâm giải quyết
Chúng tui xin chân thành cảm ơn
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3
Kế toán trưởng Tổng giám đốc Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 6: Chứng từ hạch toán doanh thu điện
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Số CT: 03 DT
Xí nghiệp Sông Đà11-3
CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN DOANH THU ĐIỆN
Tháng 12 năm 2005
Đội : Kinh doanh điện nước
Đội trưởng: Trần Văn Đăng
Căn cứ vào phiếu xác nhận sử dụng điện, nước tháng 12 của đơn vị
Căn cứ vào hợp đồng giao khoán của tổ điện nước
Kế toán hạch toán trong tháng 12/2005
1) Xác định doanh thu điện
Nợ TK 131: 4.654.495
Có TK 51121: 4.432.852
Có TK 3331: 221.643
2) Kết chuyển doanh thu điện sang xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 51121: 4.432.852
Có TK 911: 4.432.852
3) Xác định giá vốn điện (phụ phí 4%)
Nợ TK 6321: 4.254.232
Có TK 156: 4.254.232
4) Kết chuyển giá vốn sang xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 911: 4.254.232
Có TK 6321: 4.254.232
5) Phân bổ chi phí quản lý trong tháng 9/2005 (phụ phí 4%)
Nợ TK 911: 178.620
Có TK 142: 178.620
Hà Tây, ngày tháng năm 2005
Kế toán lập Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 7: Chứng từ hạch toán doanh thu nước
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Số CT: 04 DT
Xí nghiệp Sông Đà11-3
CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN DOANH THU NƯỚC
Tháng 12 năm 2005
Đội : Kinh doanh điện nước
Đội trưởng: Trần Văn Đăng
Căn cứ vào phiếu xác nhận sử dụng điện, nước tháng 9 của đơn vị
Căn cứ vào hợp đồng giao khoán của tổ điện nước
Kế toán hạch toán trong tháng 12/2005
1) Xác định doanh thu nước
Nợ TK 131: 514.245
Có TK 51122: 467.495
Có TK 3331: 46.750
2) Kết chuyển doanh thu nước sang xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 5112: 467.495
Có TK 911: 467.495
3) Xác định giá vốn nước (phụ phí 4%)
Nợ TK 6321: 446.925
Có TK 156: 446.925
4) Kết chuyển giá vốn sang xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 911: 446.925
Có TK 6321: 446.925
5) Phân bổ chi phí quản lý trong tháng 9/2005 (phụ phí 4%)
Nợ TK 911: 20.570
Có TK 142: 20.570
Hà Tây, ngày tháng năm 2005
Kế toán lập Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 8: Sổ chi tiết TK 51121
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 12 năm 2005
51121 – Doanh thu điện
Đơn vị tính: Đồng
Số chứng từ
Ngày chứng từ
Ngày ghi sổ
Diễn giải
Mã số
Đối ứng
Phát sinh Nợ
Phát sinh Có
Số dư
DT - 03
31/12
31/12
Xác định doanh thu điện tháng 12
51121
1311
4.432.852
4.432.852
K/C DT
31/12
31/12
Kết chuyển doanh thu điện tháng 12
51121
911
4.432.852

Tổng phát sinh
450.571.295
450.571.295
Phát sinh luỹ kế
450.571.295
450.571.295
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 9: Sổ chi tiết TK 51122
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 12...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement