Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoi1minhnhodenem
#929816

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 3

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí Hà Nội. 3

1.1. Khái quát chung về Công ty Cơ Khí Hà Nội và đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 3

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 15

2. Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tại công ty Cơ Khí Hà Nội. 18

2.1 Đặc điểm thành phẩm. 18

2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác kế toán thành phẩm ở công ty Cơ Khí Hà Nội. 18

2.3 Đánh giá thành phẩm 19

2.4 Kế toán chi tiết thành phẩm 21

2.5 Kế toán tổng hợp nhập, xuất thành phẩm 35

3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Hà Nội 36

3.1 Các cách tiêu thụ thành phẩm và cách thanh toán tại Công ty Cơ Khí Hà Nội 36

3.2 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ 38

3.3 Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 39

3.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu tại công ty Cơ Khí Hà Nội 45

3.5 Kế toán thanh toán với khách hàng 48

Ghi Nợ TK 131.2, ghi Có TK 49

3.6 Kế toán CPBH và CPQLDN tại công ty Cơ Khí Hà Nội 52

a. Một số hạn chế cần khắc phục 66

b. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội. 67

KẾT LUẬN 72

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ược theo dõi trên một số trang sổ.Sổ này được dùng để đối chiếu số lượng nhập với Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ kho thành phẩm vào cuối tháng.
Như vậy trong tháng khi nhập kho thành phẩm sản xuất hoàn thành thì số lượng nhập chưa được phản ánh ngay vào Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm. Kế toán cũng không căn cứ vào Phiếu nhập kho để ghi vào Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm. Chỉ đến cuối tháng, khi kế toán giá thành chuyển "Sổ thương phẩm" cho kế toán thành phẩm mới ghi tổng số nhập trong tháng và tổng giá vốn thành phẩm nhập của từng loại thành phẩm vào Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm (biểu 8)
Biểu 6: HOÁ ĐƠN (GTGT)
Liên 1:(Lưu)
Ngày 16 tháng10 năm 2005
Đơn vị bán hàng: Công ty Cơ khí Hà Nội
Địa chỉ: 74 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân-Hà Nội
Điện thoại: 04.854416 HĐ số: 021188 Mã số 0100200188-1
Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Công ty than Cọc Sáu
Tài khoản
Hình thức thanh toán:Tiền mặt Mã số:
STT
Tên hàng hoá dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Máy bào B365
Cái
4
41.413.750
165.655.000
Cộng tiền hàng
165.655.000
Thuế suất GTGT: 5% - Tiền thuế GTGT: 8.282.750
Tổng tiền thanh toán: 173.937.750
Số tiền viết bằng chữ: M ột trăm bảy m ươi ba tri ệu chín trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu 7: THẺ KHO
Ngày 30 tháng 10 năm 2005
Tên nhãn hiệu
Quy cách vật tư sản phẩm: Máy tiện T14L
. ĐVT : cái
STT
Chứng từ
Diễn giải
Số lượng
Ký xác nhận của kế toán
Số
Ngày
Nhập
Xuất
Tồn
Số dư đầu tháng
4
Phát sinh trong tháng
1
0135/24
15/10
Nhập kho
9
13
2
25/04NB
19/10
Xuất kho
2
11
3
28/03
21/10
Xuất kho
2
9
4
021188
27/10
Xuất kho
5
6
Cộng phát sinh
9
9
4
Dư cuối tháng
4
Ngày 30 tháng 10 năm 2005
Người lập
Biểu 9 : Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ hàng gửi bán
Tháng 10 năm 2005
STT
Tên sản phẩm

ĐVT
Tồn đầu tháng
Nhập trong tháng
Xuất trong tháng
Lãi lỗ
Tồn cuối tháng 10
SL
TT
SL
TT
SL
Nội bộ
Giá vốn
Doanh thu
SL
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Máy tiện T630AD
124/03
Cái
1
43.120.000
2
Máy khoan K612
62/04
Cái
1
39.640.000
1
39.640.000
43.012.300
3.372.300
3
Máy khoan K525
354/03
Cái
2
39.471.890
1
19.735.945
22.584.600
2.848.655
1
19.735.945
Máy tiện T14L
25/04
Cái
-
-
4
165.307.300
1
41.326.825
63.536.000
22.209.175
3
123.980.475
........................
..........
........
..................
............
.................
................
............
..............
9
Thép cán nóng
11/04
tấn
20
168.400.000
18
151.560.000
2
16.840.000
10
Thép que hàn
55/04
tấn
30
217.036.800
30
217.036.800
220.000.000
2.963.200
-
-
1
Căn côn16-31-115
cái
-
-
2
148.472
1
74.236
-
1
74.236
2
Máy tiện T14L
2
82.653.650
2
41.326.825
51.526.925
10200100
-
-
Tổng cộng
1.217.124.848
299.565.399
1.288.340.247
1.422.990.146
134.649.899
228.350.000
Nghiệp vụ 2 : Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng và chấp nhận thanh toán ngay(xuất bán trực tiếp) hay khách hàng lấy hàng theo đơn đặt hàng hay hợp đồng, khi đó giám đốc ra lệnh xuất kho và kế toán tiêu thụ căn cứ vào hợp đồng, bảng giá viết Hoá đơn GTGT (Biểu 6) với đầy đủ chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền.
Ở kho: thủ kho kiểm tra lại chữ ký trên Hoá đơn GTGT, giao thành phẩm cho người mua và ghi số lượng xuất và cột "xuất trong tháng", xác định lượng tồn trên Thẻ kho.
Ở phòng kế toán : kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT để ghi số lượng xuất trong tháng vào Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm
và các sổ theo dõi liên quan khác. Người mua hàng lấy đủ, kiểm tra và ký nhận hoá đơn. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, kế toán tiền mặt căn cứ hoá đơn GTGT lập phiếu thu (3 liên) và kế toán tiêu thụ đóng dấu "đã thu tiền" vào hoá đơn giao cho khách hàng.
"Hoá đơn GTGT" lập thành 3 liên:
Liên 1: lưu tại quyển gốc ở phòng kế toán để ghi sổ kế toán.
Liên 2: giao cho khách hàng giữ.
Liên 3: giao cho thủ kho để ghi thẻ kho
Nghiệp vụ 3 : Khi có lệnh của giám đốc kèm theo hợp đồng bán đại lý, kế toán tiêu thụ lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Biểu 5). Khi đó thành phẩm sẽ được chuyển từ kho thành phẩm sang kho hàng đại lý.
"Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" được lập 3 liên:
Liên 1: lưu tại gốc ở phòng kế toán
Liên 2: giao cho người nhận hàng đại lý
Liên 3: Lưu kho làm căn cứ để thủ kho ghi thẻ kho và sau chuyển cho kế toán ghi vào" Sổ theo dõi hàng gửi bán đại lý".
Kế toán thành phẩm căn cứ vào liên 1 để ghi vào cột "SL"- nhập trong tháng Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ hàng gửi bán (Biểu .9) đồng thời ghi vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ kho thành phẩm (Biểu 8).
Khi kế toán nhận được thông báo của Đại lý về việc hàng gửi bán đã tiêu thụ được thì kế toán viết Hoá đơn GTGT , thanh toán với Đại lý về số hàng đó. Kế toán thành phẩm sẽ ghi số lượng thành phẩm tiêu thụ được vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LLhàng gửi bán.
Nghiệp vụ 4 : Khi xuất kho thành phẩm cho các đơn vị nội bộ trong công ty. Căn cứ vào đơn đặt hàng, hợp đồng hay phiếu yêu cầu của các đơn vị được giám đốc duyệt, kế toán viết "Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho"(Biểu 4). Chứng từ này được sử dụng để xuất thành phẩm mang đi lắp đặt ở công trường, hay xuất các thành phẩm cho các đơn vị trong công ty sử dụng. Nó là căn cứ ghi Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn hàng xuất nội bộ. Số lượng xuất cũng được ghi vào cột "SL"- xuất trong tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm
"Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho" lập 3 liên:
Liên1: Lưu tại gốc
Liên 2: Giao cho bên nhận hàng
Liên 3: Giao cho thủ kho để ghi thẻ kho
Nghiệp vụ 5 :Trường hợp có thành phẩm bán trong tháng 10 bị trả lại, căn cứ vào biên bản chấp nhận hàng bán bị trả lại, căn cứ vào bản sao(do trả lại 1 phần lô hàng) Hoá đơn GTGT bán lô hàng đó, kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm bán bị trả lại.
+Nếu thành phẩm bán trong tháng bị trả lại trước khi xác định kết quả tiêu thụ của tháng 10(ngày 31/10) thì phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại chỉ ghi số lượng nhập. Số lượng này được ghi trừ vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn kho thành phẩm tháng 10 và ghi giảm giá vốn hàng bán tháng 10.
+Nếu thành phẩm bán trong tháng 10 và bị trả lại sau ngày 31/10 thì Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ghi cả chỉ tiêu số lượng nhập và giá trị nhập(giá vốn thực tế của thành phẩm xuất kho tháng 10). Căn cứ vào phiếu trên kế toán ghi vào cột "SL", "TT"- nhập trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm tháng 11, đồng thời ghi tăng thu nhập của tháng 11.
Cách lập Bảng chi tiết DT-CP-LL:
+Cột tồn đầu tháng : Căn cứ vào số liệu của cột tồn cuối tháng trên Bảng chi tiết DT-CP-LL tháng 9 để ghi vào cột tồn đầu tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LL tháng 10 cả về số lượng và giá trị.
+Cột nhập trong tháng : Căn cứ vào dòng "số lượng" và "giá thành công xưởng" của từng loại thành phẩm trong Bảng tính giá thành tháng 10 để ghi vào cột "SL" và cột "TT"- nhập trong kỳ của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm tháng 10.
+Cột xuất trong tháng:
K
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement