Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_thanh7000
#928043

Download miễn phí Chuyên đề Phưong hướng hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu-công cụ ở công ty mây tre Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần thứ NHấT 3

Lý luận chung về hạch toán vật liệu, công cụ công cụ trong doanh nghiệp

sản xuất 3

I - KháI niệm,đIểm và vai trò của vật liệu, công cụ công cụ 3

1 Nguyên vật liệu: 3

2.Công cụ dụng cụ: 4

II- Phân loạI và tính giá nguyên vật liệu công cụ công cụ 4

1.phân loạI nguyên vật liệu,công cụ công cụ 4

2- Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ: 7

III, Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển nvl,ccdc: 11

2. Hạch toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. (KKĐK) 16

3. Hạch toán công cụ dụng cụ: 17

4, Sơ đồ hoạch toán tổng hợp: 20

Phần thứ hai 23

Thực trạng tổ chức hạch toán vật liệu 23

Công cụ công cụ tại công ty mây tre hà nội 23

I. Giới thiệu chung về công ty mây tre Hà Nội 23

1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 23

2. Hệ thống tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty 23

II. Phân loại và tính giá NVL- CCDC tại công ty 25

1. Phân loại NVL - CCDC . 25

2.Tính giá NVL - CCDC 26

a.Tính giá NVL - CCDC nhập kho: 26

III. Tổ chức công tác kế toán NVL - CCDC ở công ty 26

1.Thủ tục luân chuyển chứng từ: 26

2.Hạch toán tổng hợp NVL - CCDC tại công ty: 27

Phần III 30

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL-CCDC ở công ty 30

Kết luận 32

Tài liệu tham khảo 33

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trình sanr xuất như: than, củi, xăng, dầu.. để chạy máy,thắp sáng, sưởi ấm...
Phụ tùng thay thế:kà những bộ phận, phụ tùng,chi tiết,máy móc,thiết bị để đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm cả thiết cần lắp,không cần lắp,công cụ khí cụ, và kết cấu.
Phế liệu thu hồi: là những không có tác dụng đối với quá trình sản xuất sản phẩm của doanh thu hồi do sản phẩm hỏng hay thanh lý tàI sản cố định như:sắt, thép, gỗ vụn ..
Vật liệu khác:là những vật liệu ngoàI những thứ kể trên như:bao bì, vật đóng gói và những loạI vật liệu mang đặc thù riêng có trong một số ngành sản xuất kinh doanh
Phân theo nguồn nhập vật liệu bao gồm:
Nguyên vật liệu mua vào
Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công
Nguyên vật liệu được cấp
Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh
Nguyên vật liệu được viện trợ,biếu tặng
Nguyên vật liệu phát hiện thửatong kiẻm kê
Đối với công cụ dụng cụ:
Công cụ công cụ trong các doanh nghiệp bao gồm các loạI công cụ giá lắp chuyên dùng cho sản xuất, công cụ đồ nghề, công cụ quản lý, bảo hộ lao động.. để phục vụ cho công tác kế toán, toàn bộ công cụ công cụ được chia thành :
Công cụ công cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Việc phân loạI nguyên vật liệu,công cụ công cụ chỉ có tính chính xác tương đối tuỳ theo yêu cầu, trình độ quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp, thêm vào đó là mỗi doanh nghiệp có đặc đIểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ khác nhau, nhiệm vụ của mỗi loạI doanh nghiệp cũng khác nhau do đó cùng loạI vật liệu ở xí nghiệp này là vật liệu chính, nhưng ở xí nghiệp khác nó lạI là vật liệu phụ ..
2- Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ:
Tính giá nguyên vật liệu,công cụ công cụ là công tác quan trọng của hạch toán nguyên vật liệu,công cụ công cụ là thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định bảo đảm yêu cầu thống nhất, chân thực.
Về nguyên tắc nguyên vật liệu,công cụ công cụ được đánh giá theo giá thực tế (Giá thực tế của nguyên vật liệu,công cụ công cụ là loạI giá được hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản chi phí hợp pháp của doanh nghiệp để tạo ra nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ). Tuy nhiên trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác kế toán phảI phản ánh kịp thời,hàng ngày về sự biến động và hiện có của chúng nên trong công tác kế toán dịch vụ còn được đánh giá theo giá hạch toán để tiện ghi chép,theo dõi. Cuối tháng kế toán tiến hành đIều chỉnh giá trị nguyên vật liệu,công cụ công cụ từ giá hạch toán thành giá thực tế.
Tính giá thực tế của nguyên vật liệu,công cụ công cụ mua vào nhập kho
Tuỳ theo từng nguồn nhập mà giá thực tế của nguyên vật liệu,công cụ công cụ được xác định như sau:
Đối với nguyên vật liệu,công cụ công cụ mua ngoàI:
Giá thực tế của Giá mua ghi chi phí thu thuế nhập khẩu
nguyên vật liệu, = trên hoá đơn + mua thực tế + ( nếu có )
công cụ dụng cụ
nhập kho
Trong đó giá mua ghi trên hoá đơn phân biệt theo các trường hợp sau:
+Trường hợp nguyên vật liệu mua vào sử dụng phục vụ cho sản suất kinh doanh , những sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ thuế , giá mua tính theo giá chưa có thuế VAT .
+ Trường hợp nguyên vật liệu mua vào sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh những sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thó VAT hay chịu thuế VAT theo phương pháp trực tiếp , giá mua nguyên vật liệu , công cụ công cụ tính theo giá thanh toán với người bán .
+ Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ công cụ mua vào đồng thời sử dụng phục vụ cho cả hai trưởng hợp trên thì doanh nghiệp được tính và hạch toán như trường hợp một , đến cuối kỳ phảI tính phân bổ thuế VAT đầu vào , không được khấu trừ ghi vào giá vốn hàng bán của bộ phận nguyên liệu đã sử dụng sản suất sản phâmr không thuộc đối tượng chịu đối tượng chiệu thuế VAT .
*Chi phí thu mua thực tế : bao gồm chi phí vật chất bốc dỡ , bảo quản nguyên vật liệu, công cụ công cụ từ nơI mua đến kho của doanh nghiệp .
Đối với nguyên vật liệu, công cụ công cụ tự sản xuất gia công chế biến :
Giá thực tế NVL, CCDC nhập kho
=
Giá thực tế của vật liệu xuất chế biến
+
Chi phí chế biến thực tế
Đối với nguyên vật liệu, công cụ công cụ thuê ngoàI gia công chế biến:
Giá thực tế NVL, CCDC nhập kho
=
Giá thực tế của vật liệu xuất chế biến
+
Chi phí thuê ngoài chế biến
+
Chi phí khác
Đối với nguyên vật liệu được cấp :
Giá thực tế của NVL, CCDC nhập kho
=
Giá ghi trên hoá đơn của bên cấp
Đối với nguyên vật liệu, công cụ công cụ nhận vốn góp liên doanh:
Giá thực tế của NVL, CCDC nhập kho
=
Kết quả đánh giá của hội đồng quản trị và sự thoả thuận giữa các bên liên doanh .
Tính giá trị thực tế của nguyên vật liệu, công cụ công cụ xuất kho :
Khi xuất dung nguyên vật liệu, công cụ công cụ kế toán phảI tính giá thực tế của nguyên vật liệu, công cụ công cụ xuất kho cho các nhu cầu, đối tượng khác nhau .Tuỳ theo từng doanh nghiệp có thể sử dụng theo nguyên vật liệu, công cụ công cụ cách khác nhau :
Tính theo giá thực tế bình quân gia quyền
Giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ công cụ tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ
Đơn giá bình quân = -------------------------------------------------------------
Số lượng nguyên vật liệu, công cụ công cụ tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ.
Trị giá nguyên vật liệu = Số lượng xuất x Đơn giá bình quân.
xuất kho
- Tính theo giá thực tế đích danh: Dụa trên cơ sở thực tế xuất nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở lô nào để dùng thì lấy đúng giá mua thực tế của lô đó để tính giá thực tế của nguyên vật liệu, công cụ công cụ dùng cho đối tượng sử dụng.
Tính theo giá thực tế nhập trước - xuất trước: nguyên vật liệu, công cụ công cụ nhập trước được xuất dùng hết mới xuất dùng đến lần nhập sau. Do vậy giá vật liệu xuất dùng được tính hết theo giá nhập kho lần trước xong mới tinh theo giá nhập lần sau.Như vậy giá thực tế của NVL,CCDC tồn cuối kỳ chính là giá thực tế của NVL nhập kho thuộc các lần mua vào sau cùng.
Tính theo giá nhập sau- xuất trước :phương pháp này hoàn toàn ngược lại với phương pháp trên, có nghĩa là khi xuất thì tính theo giá nhập kho của lô hàng mới nhất rồi mới đến lô hàng nhập trước đó.như vậy giá thực tế của vật liệu tồn kho cuối kỳlà giá thực tế của vật liệu tính theo đơn giá của các lần nhập đầu kỳ.
Theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập:
Giá thực tế của vật liệu tồn kho trước khi nhập
+
Giá thực tế của vât liệu nhập kho
Giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập
=
Số lượng vật liệu tồn kho trước khi nhập
+
Số lượng vật liệu nhập kho
-Phương pháp tính theo giá hoạch toán: nvl, ccdc xuất kho trong kỳ sẽ được ghi theo giá hoạch toán để theo dõi chi tiết tình hình nhập ,xuất hàng ngày. Cuối tháng cần điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế vật liệu xuất dùng dựa vào hệ số giá thực tế với giá hạch toán vật liệu
Giá thực tế NVL, CCDC xuất kho
=
Giá hạch toán của NVL, CCDC xuất trong kỳ
x
H
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement